ןכותההמדקה

אובמ קרפ
םימשה ימרג .א
חריה :םימשה ימרג תעונת .1
שמשה תעונת .2

הנשו שדוח .ב
שדוחה .3
הנשה .4
ימלסומהו ידוהיה חולב הנשו שדוח .5

שדוחה שודיק .ג
שדוחה שודיקו חריה תעונת .6
ןובשח יפ לע בושיחל רבעמה .7

ןובשח יפ לע חולה תנכה .ד
םישדוחה ךרוא בושיח תטיש 8
בושיחה .9
תויחדה .10

הנשה רוביע .ה
תורבועמה םינשה בושיח תטיש .11
הנשה ךרוא בושיחל תוטיש שלש .12

שמשה לש לודג רוזחמ .ו
לודג רוזחמו ןטק רוזחמ .13

שדוח שאר .ז
שדוח שאר םיימוי וא דחא םוי .14
הנבלה תכרב .15


שדוחה :ןושאר קרפ
חולה םע הרצק תורכיה .1
?שדוח והמ .2
שדוחה ךרוא לש קיודמה ןובשחה .3
םימשב חריה םע לייטנ .4
ץראה רודכל רוזחנ .5
םישדוחה תומש .6
הליפתה רודיסב ןויע .7
שדקמה תיב ןמזב .8
תויולג לש ינש בוט םוי .9


ידוהיה חולה לש םייטמתמה תודוסיה :ינש קרפ
תודלומ יבושיח .א
שדוח תרתי .1
שדוחה תרתי בושיח .2
בשחמ תועצמאב שדוחה תרתי בושיח .3
הנשה תרתי בושיח .4
ףסונ ליגרת .5
בשחמ תועצמאב דלומה בושיח .6

הנשה רוביע .ב
ביבאה שדוח תא רומש .7
ןיד תיב יפ לע הנשה רוביע .8
ןובשח יפל הנשה רוביע .9
הנבלה רוזחמ - ןטק רוזחמ .10
םינש ח"כ רוזחמ - המח לש לודג רוזחמ .11

הנשה שאר דלומ בושיח .ג
רוזחמ תרתיו הנשה תרתי ,שדוחה תרתי .12
תועובק תואלבט .13
והות דלומ .14

תויחדה .ד
תויחדה ינמיס .15
שאר ו"דא אל - א הייחד .16
שורדת לב ןקז דלומ - ב הייחד .17
שורג הטושפ הנשב ד"ר ט"ג - ג הייחד .18
שורשלמ רוקע רובע רחא ט"פקת ו"טב - ד הייחד .19

המלש הרדסכ ,הרסח .ה
המלש ,הרדסכ ,הרסח הנש .20
הנשה ןמיס תאיצמל הלבט .21

הנש חול הנבנ .ו
?חול ןיכהל ידכ תעדל ךירצ המ .22
ם"שת תנשל חולה תא ןיכנ .23
הנשה ךשמב םיגחה ימי תאיצמל חול .24
םיליגרת .25
חספה תא ללוכ אוהשכ הנשה ןמיס .26
חולה - וישכעו .27
חול תנכהל הלבט .28


חולה תא עובקל תוכמסה :ישילש קרפ
היעבה .1
שדוחה תא שדקל תוכמסה .2
חולה רבדב תוקולחמ .3
?לארשי ץרא וא לבב .4
םיקודצה םע םיקבאמה .5
םיימורה םע םיקבאמה .6
ריאמ ןבו ןואג הידעס בר ןיב תקולחמה .7
רוטה לש חולב תועט ביבס תקולחמה .8
םוכיס .9


הכלהל ץוחמש תוחול :יעיבר קרפ
ימלסומה חולה .א
ימלסומה חולה .1
תיברעה הנשה ישדוח .2
םידדונ םיגח .3

ירצונה חולה .ב
ירצונה חולה .4
ינאילויה חולה .5
ינאירוגרגה חולה .6
תירצונה הנשה ישדוח .7

הדוהי רבדמ תכ .ג
הדוהי רבדמ תכ לש חולה .8

ימלועה חולה .ד
ימלועה חולה .9
ימלועה חולה ללגב ומרגייש םיישקה .10

יארקה חולה .ה
חולה הנבמ .11
יארקה חולה רבסה .12


םיחפסנ
ביבאה שדוח דעומל .א

המגודל תונורתפ .ב

            שבת ומועדים