:המגודל תונורתפ


ינש קרפ

תא ךורעל ןתינ תורפס 12 לש וא 10 לש בשחמב .תורפס 8 לעב בשחמל םינווכמ םיבושיחה
לככש ,תוארלו םינוש םיבשחמ לש תואצותה תא תוושהל היהי ןיינעמ .קויד רתיב תונובשחה
.רתוי תונטק היופצה האצותה ןמ תויטסה ךכ ,רתוי קיודמ בשחמהש

3.2 הלאשל
ינורשע רבשל ג"רת ב"י 'ב תא ךופהנ


603:1080=0.5583333
+ 12
-------------------------
12.558333

0.5232638=12.558333:24
+ 2
------------------------
2.5232638

:תועשל םיקלחה תא ךופהנ
:(ב"י) תועשה תא ףיסונ:םימיל תועשה תא ךופהנ
:('ב) םימי 2 ףיסונ


2.5232638=גרת בי ב :הבושת
(3 ףיעס יפל) שדוחה תרתי תא ןוושחרמ לש דלומל ףיסונ

2.5232638
+ 1.5305941
------------------------
4.0538579:וילסכ לש דלומה
םיקלחלו תועשל ,םויל וילסכ לש דלומה תא ךופהנ

'ד םוי - 4.0538579 :וילסכ לש דלומה
:תועשל םימלש םימי לש ףדועה תא ךופהנ
0.053879
X 24
------------------------
תועש 12 - 12.925917

:םיקלחל תומלש תועש לע ףדועה תא ךופהנ
0.925917
X 1080
------------------------
999.99
םיקלח 1000 - 1000 :לגענ

.םיקלח 1000 ,תועש 12 ,'ד םוי :וילסכ לש דלומה :הבושת
הנשה תרתי בושיח .4 ףיעס
b=18.36712962
f=0.81111088
g=875.999

:ףסונ ליגרת .5 ףיעס
c=18.836111
g=58.162549
l=0.737621

5.1 הלאשל
13 x שדוח תרתי = תרבועמ הנש תרתי

1.5305934 X 13 = 19.897714
םימלש תועובש תוחפ - 14
----------------
םימי 5          5.897714

:תועשל ךופהנ
0.897714
x 24
----------------
תועש 21          21.545136

:םיקלחל ךופהנ
0.545136
x 1080
----------------
םיקלח 589 :לגענ 588.74688

.םיקלח 589 -ו תועש 21 ,םימי 5 אופא איה תרבועמ הנש תרתי

(ליגר בושיחב) 6.1 הלאשל

ט"לשת דלומ
הטושפ הנש תרתי
614
876
11
8
2
4
  -----------------------------
  1490
-1080
19
+1
6

  -----------------------------
ם"שת דלומ
410
20
6

17.1 הלאשל
:ישימח םויב הנשה שאר
;"ןקז דלומ" ללגב 'ד םויל החדנ אוה 'ג םוימ
."שאר ו"דא אל" ללגב 'ה םויל החדנ אוה 'ד םוימ

17.2 הלאשל
:תבשה םויב הנשה שאר
;"ןקז דלומ" ללגב 'ו םויל החדנ אוה 'ה םוימ
."שאר ו"דא אל" ללגב תבש םויל החדנ אוה 'ו םוימ

25.1 הלאשל
'ה םויב לח ה"משת הנשה שאר
'ז םויב לח חספ לש ןושאר
.הרדסכ איה הנשהו ,אלמ וילסכ ,רסח ןוושחרמ :וילסכו ןוושחרמ

25.2 הלאשל
.'ב םויב לח ט"משת הנשה שאר

25.3 הלאשל
.ש ז הטושפ :אוה ג"משת תנש ןמיס

26.1 הלאשל
ג"שה תרבועמיעיבר קרפ

9.1 הלאשל
.הדוהי רבדמ תכ לש חולל דואמ המוד ימלועה חולה

10.3 הלאשל
םיקלח 204 ,תועש 21 ,םימי 10 -ב הרצק ימלסומה חולב הנש .םלוכב ריעצה אוה ימלסומה
ןיב שרפהה .ירצונה ןמ ךרעב םישדוח 11 -ו םייתנשב ריעצ ימלסומה ןכלו ,ירצונה חולב הנשמ
ידוהיה חולב םינש 19 לש רוזחמש ,םיעדוי ונא .רתוי ןטק ידוהיה לש וליג ןיבו ירצונה לש וליג
ךירצ ,ןכ םא .רוביעה תונש לש תופסותה ללגב ,ירצונה חולב םינש 19 לש רוזחמל וכרואב הווש
.רוזחמל תישילש הנש איה א"משת תנש .םימלש םירוזחממ ףדועה ןמזה ןובשח תא ךורעל
םישדוח 4 דועו רוזחמה לש תונושארה םייתנשה דועו םימלש םירוזחמ 5 ויה םינשה 98 ךשמב
הנש ףא) םינש 21/3 ידוהיה לע ורבע רוזחמה תליחתמ רבעש ןמזה ךשמב .(תבט-ןוושחרמ)
-מ רתוי תצק אוה הנבל תונש 21/3 לע המח תונש 21/3 לש ףדועה (תרבועמ התייה אל תחא
.םימי 25
םייתנשב ירצונהמ ריעצ ימלסומהו ,שדוחב ונממ ריעצ ידוהיה ,רתויב רגובמה אוה ירצונה :הבושת
.םישדוח 11 -ו

            שבת ומועדים