ינש קרפ

- ך ש מ ה -


הנשה רוביע .ב


ביבאה שדוח תא רומש .7
תנש לש הכרוא ןכל .רסח דחא שדוחו אלמ דחא שדוח .םוי 29-30 ןב אוה ידוהיה חולב שדוחה
(6X29 + 6X30 = 354) :םימי 354 אוה הנבל
תיוז יפלו ,הנשב דחא בוביס שמשה ביבס תבבוס ץראה :שמשה יפ לע תועבקנ הנשה תונוע
.הנשה תנוע תעבקנ שמשל סחיב ץראה
:הלא םה תונוע תוליחתמ םהבש םימיה
21.6 :ךוראה םויה          22.12 :רצקה םויה
21.3 :ביבאב ןויוושה םוי          21.9 :ויתסב ןויוושה םוי
,הוושמה וקמ רתוי קוחר םוקמהש לככ .םוקמה יפל הנתשמ ךוראה םויהו רצקה םויה לש וכרוא
ךרואו ,הנש יצח אוה םויה ךרוא - בטוקב .רתוי םילודג ףרוחבו ץיקב םויה ךרוא ןיב לדבהה ךכ
ךרוא תועש 12 :הנשה תופוקת לכ ךרואל הווש הלילהו םויה ךרוא הוושמה וקב !הנש יצח הלילה
,םורדה וא ןופצה תוצראב רתוי יביטקפא "ץיק ןועש" וז הביסמ .הלילה ךרוא תועש 12 -ו ,םויה
14 ןב אוה רתויב ךוראה םויה לארשי ץראב .הוושמה וקל רתוי בורק םוקמהש לככ ןטק וכרעו
.תועש 10 ןב - רתויב רצקהו ,תועש
,תונורבעה רפס ךותמ אוה רויצה .תונושה הנשה תופוקתב םויה ךרוא תא ראתמ אבה רויצה
!זומת שדוחב םויה ךרואל בל םיש .הפוריאב בתכנש


םלש בוביס ץראה השוע םימי 365 לכבש ,תרמוא תאז .םימי 365 אוה המח תנש לש הכרוא
,זומתב 'ו-ב ,ינויב 21 -ב ליחתמ ץיקה םא .הנשה תונוע לש ףסונ רוזחמ ליחתמ זאו ,שמשה ביבס
לבא ,ינויב 21 בוש היהי םוי 365 ירחא ךיראתה .ןכ ירחא םימי 365 האבה הנשה לש ץיקה ליחתי
,המח תנש רשאמ רתוי םירצק םה הנבל ישדוח 12 .זומתב ז"י תויהל לוכי ירבעה ךיראתה
.365 - 354 = 11 :םוי 11 -כ אוה הנבל תנשל המח תנש ןיב שרפההו
-ב ליחתהש ,ץיקה ?הנבל ישדוח 12 לש הנש דימת היהת ידוהיה חולה יפל הנשה םא ,הרקי המ
-ב תפסונ הנש ירחאו ,באב 'י -ב הירחאש הנשבו ,זומתב ח"כ -ב האבה הנשב ליחתי ,זומתב ז"י
תויהל ךירצש ,תוכוסה גחש הרקי ךכו ,לולאב ה"כב ,לולא ד"י -ב .לולאב 'ג -ב ךכ רחאו ,באב א"כ
.ותליחתב היהי ,ץיקה ףוסב
הנבלה תנש םיאתת ךכ .הנבל תנש לכל (ךרעב) םימי 11 ףיסוהל היה ךירצ ,תאז עונמל ידכ
ותואבו ,ינויב -21ב ליחתי ץיקה :םישדוחה םתואב ולוחי הנשה תונועו ,המחה תנשל הכרואב
.ןוויס שדוח ףוס וא זומת שדוח לוחי ןמז
:תועובק תופוקתב תויהל תוכירצ הנשה תונועש ,םידמול ונא "ביבאה שדוח תא רומש" קוספהמ
,הנשה לש הנוע התואב דימת הרוק הזו ,הלישבמ הרועשה ובש שדוחב תויהל ךירצ חספה גח
.ביבאה תנועב
11 הנש לכל ףיסוהל רשפא יא .ידוהיה חולה יפל הנשל םימי המכ םעפ ידמ ףיסוהל ,אופא ,ךירצ
ףיסוהל ךירצ ןכל .יצחו עובש הנשל ףיסוהל רשפא יאו ,םישדוח לש םלש רפסמ שי הנשב יכ ,םימי
.םלש דחא שדוח םעפ ידמ
ינפל שדוח םיפיסומ ןכל .ביבאב תויהל בייח ןסינ שדוח ןכש ,ןושאר רדא אוה הזה ףסונה שדוחה
.םיאתמה ןמזב דימת היהי ןסינ שדוחש םיגאוד ךכו ,ןסינ
."הנשה רוביע" םיארוק הנשל שדוח תפסוהל

"שדוחל םוי רשע העבשב ,ינשה שדוחב" ליחתה לובמה יכ ,רמאנ חנ תשרפבש לובמה רואיתב
שרדמב .(ד"י ח תישארב) "שדוחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדוחב..." םייתסהו .(אי ז תישארב)
.ונאצמש םימיה ףדוע תא ריבסהל ךירצש ןאכמו ,שדוח 12 היה לובמה רוד טפשמ יכ רמאנ אבר

גל אבר שרדמ
המו .ץראה השבי ינשה שדוחל םוי ז"טב אלא רמימל (קוספה=) ארק ךירצ היה אל
המחה תומיש םוי א"י ולא ?ץראה השבי ינשה שדוחל םוי םירשעו העבשב רמול דומלת
.םוי א"י ,הנבלה לע םירתי
תומי לע םירתי המחה תומיש עדיל הצור אוהש ימ לכ ,לאילמג ןב ןועמש יבר רמא
ןיא ןמזה ותואב האבה הנשלו ,זומת תפוקתב לתוכב הטירס ול טורסי ,םוי א"י הנבלה
הנבלה תומי לע םירתי המחה תומיש ,עדוי התא ןאכמו .םוי א"י דע םשל תעגמ שמשה
.םוי א"י

ורכזוהש תומשה תא קודב .הנשה שאר תכסממ תוינשמ ואבוה 4 ףיעסב ,א קרפב 7.1
,8 ףיעסב ,הז קרפב אבומה ארמגה עטקב םירכזומה תומשה תא ןכו ,הלא תוינשמב       
?הלא תורוקמב ורכזוהש םיאנתל ףתושמ המ .3 ףיעס ישילש קרפב תאבומה הנשמב ןכו       

ןיד תיב יפ לע הנשה רוביע .8
דחוימ בשומ ,ןיד תיב ידי לע הנשה רוביע םג השענ ,ןיד תיב ידי לע השענ שדוחה שודיקש ןמזב
יפ לע תישענ התיה הטלחהה ,אל וא הנשה תא רבעל ךירצ םא ,טילחמו ןד היה ןידה תיב לש
ידכ שדוח דוע ףיסוהל ךרוצ שי םאו הנש התואב אובל רחאתמ ץיקה םא וארהש ,םינוש םינמיס
.ןסינ שדוח תא תוחדל

:הנשה רוביע תא םיראתמה ,ארמגה ןמ םיטעמ םיעטק ארקנ

ב הנשמ א קרפ ןירדהנס תכסמ הנשמ
םינייד השולש לש ןיד תיבב


ןידה תא םיררבמ - םינתונו םיאשונ


.ריאמ יבר ירבד - השולשב הנשה רוביע
:רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
ןיליחתמ השולשב
ןינתונו ןיאשונ השימחבו
.העבשב ןירמוגו
.תרבועמ השולשב ורמג םאו

א דומע אי ףד ,ןירדהנס ילבב


התוא רבעל היה ךירצ - הכירצ
ונקות םרטו םשגב ולקלקתה םיכרדה

ולקלקתה טיטמ תורצחב םייונבה םירונתה
אל םאו ,לגרל תולעל ואצי הלוגה ינב
עיגהל וקיפסי אל הנשה תא ורבעי
חספ דע ולדגיש םיצורו ,רחואמ ודלונש םיידג


תופרטצמ הלא תוביס - תרחא הביס שי םא
:ןנבר ונת
הנשה תא ןירבעמ ןיא
,הכירצ התיה ןכ םא אלא
,םיכרדה ינפמ
,םירשגה ינפמו
םיחספ ירונת ינפמו
לארשי תוילג ינפמו
.ועיגה אל ןיידעו ןמוקממ ורקענש

,גלשה ינפמ אל לבא
,הניצה ינפמ אלו
לארשי תוילג ינפמ אלו
.ןמוקממ ורקע אלש

:ןנבר ונת
הנשה תא ןירבעמ ןיא
,םיידגה ינפמ אל
,םיאלטה ינפמ אלו
,וחרפ אלש תולזוגה ינפמ אלו
.הנשל דעס ןתוא ןישוע לבא

.ךשמהב םיאבומה ,ארמגה ידומע ינשב רומאל םג תוסחייתמ תואבה תולאשה
?ךכ לכ םיבושח םה עודמ ?הנשה תא םללגב םירבעמש םירבדה םה המ 8.1
םה ןיא עודמ ?הנשה תא םירבעמ ןיא םללגבש ארמגב ורכזוהש םירבדה םה המ 8.2
?םיבושח       
?הנשה רוביע ןיינעב הלוגל לאילמג ןבר בתכ המ 8.31
?הנשה תא רבעל שי ,ןאכ םירכזומה ,םיפסונ םימעט וליאמ 8.32
ךא ,הנשה תא הז ללגב רבעל ךירצו לארשי ץרא לש קלחב ףרוח ןיידע םא ,םישוע המ 8.33
?ביבאה עיגה רבכ ץראה לש רחא קלחל        
?הנשה תא וב רבעל רשפאש רתויב רחואמה ךיראתה והמ 8.34
?הנשה תא וב רבעל רשפאש רתויב םדקומה ךיראתה והמ 8.35
?בער תעשב הנשה תא םירבעמ ןיא עודמ 8.36

ןאכ ץחל - ארמגה יפד תלבקל

ןובשח יפל הנשה רוביע .9
ןיב שרפהה תא םילשהל ידכ .ןובשח יפל אלא ,ןיד תיב תטלחה יפל הנשה תא םירבעמ ןיא ונימיב
תנש לש הכרוא קוידב והמו המח תנש לש הכרוא קוידב והמ קודבל ונילע ,הנבל תנשל המח תנש
.םימלש םישדוחל הז שרפה ףרצל ךרד שפחלו ,הנבל
לדוגה והז םנמואה .תועש 6 -ו םימי 365 רפסמה לע רבכ ונארק ?המח תנש לש הכרוא והמ
יכ בתוכ ט קרפ ,שדוחה שודיק תוכלהב ,ם"במר ?עברו םימי 365 קוידב :המח תנש לש קיודמה
'ר ."הז רבדב תקולחמ םהיניב שי סרפו ןווי ימכח ןכו ,םויה עיברמ תוחפ אוהש םירמואה שי"
תוקד 48 ,תועש 5 ,םימי 365 המח תנש ךרואש ,בתוכ זי ףיעס ,"עיקרד יליבש"ב ,ץישפיל לארשי
.תוינש 5 -ו
:המחה תנש ךרואב תוטיש שולש ריכהל ונילע ונלש םיבושיחה ךרוצל

,ינאילויה חולה קיזחמ וז הטישב) .תועש 6 -ו םימי 365 לש ךרוא עבוקה ,לאומש תטיש .א
בושיחו המח רוזחמ בושיח ןובשח יפ לע ךרענ ןכו ,"הכלהל ץוחמש תוחול" קרפב וילע דמלנש
.(11 ףיעסב םהילע דמלנש ,המחה תכרב

5 ,םימי 365 וא תוינש 25 -ו תוקד 55 ,תועש 5 ,םימי 365 לש ךרוא עבוקה ,אדא בר תטיש .ב
.(997.63=) םיקלח 997 + 12/19 ,תועש

.תוינש 46 ,תוקד 48 ,תועש 5 ,םימי 365 :ונימיב לבוקמה יפל הנשה ךרוא .ג
םיקלח 877.8 ,תועש 5 ,םימי 365 וא

םסרופמה אוה ולש בושיחה יפל הנשה ךרוא ןכש ,לאומש תטיש יפל בושיחה תא ךורענ הליחת
.ורכזוהש תורחאה תוטישה יתש לש תונובשחל סחייתנ ףוסבו ,רתויב

םיקלח
תועש
םימי
 
  6
365
:לאומש יפל המח תנש ךרוא
876
8
354
:(ג"צשת בי טכ X 12) הנבל תנש ךרוא
204
21
10
-ב הנבל תנשמ הכורא המח תנש

.דר/אכ/י :תויתואבו
םישדוח קר הנשל ףיסוהל רשפא ,תועש 21 דועו םימי הרשע הנשל ףיסוהל רשפא יאש ,ונדמל
.םישדוחל (204/21/10) ד"ר/א"כ/'י תא ךופהל םיכירצ ונא ןכל .םימלש
.םימלש םישדוחל תופרטצמ הנש תורתי המכ ,אוצמל םיכירצ ונחנא ךכ םשל
.(11 X 19 = 209) םימי 209 ךרעב איה םינש 19 לש הרתי
.(209 : 29.5 = 7.08) םישדוח 7 ךרעב םה םימי 209

19 ךשמב תרבטצמה הרתיהש ,הארנו ,בשחמ תרזעב םיקיודמ םירפסמב בושיחה לע רוזחנ
:םישדוח 7 תב ךרעב איה המח תונש
(a) םימי 10.88287 איה המח תנש תרתי
(b) םימי 206.77453 איה (a X 19) םינש 19 הרתי
(c) םישדוח 7.0020443 :(b:29.5305941) םישדוחל ךופהנ

:תיראשה לדוג המ קודבנ .שדוח 0.00220443 לש תיראשו םישדוח העבש איה האצותה

(d) םימי 0.0603693 לבקנו (שדוחב םימיה רפסמ) 29.5305941 -ב ליפכנ
(e) תועש 1.4488632 לבקנו (d X 24 תועשל הכיפה) 24 -ב ליפכנ
(f) 0.4488632 לבקנו (e - 1) העשה תא רסחנ
(g) םיקלח 484.77225 לבקנו (f X 1080 :םיקלחל הכיפה) 1080 -ב ליפכנ
(h) םיקלח 485 לבקנו לגענ

המחה תונש יכ ,ונאצמ המח תונש 19 םע (םירבועמ םישדוח ללוכ) הנבל תונש 19 תאוושהב
שרפהל ןורתפ ןיא לאומש לש בושיחה תטישל .םיקלח 485 -ו תחא העשב הנבלה תונשמ םיכורא
.הז

:ןיינעמ רבד הלגנ ,אדא בר תטיש יפל ןובשחה תא ךורענ םא

םיקלח
תועש
םימי
 
204
21
10
:הנבל ישדוח 12 לע המח תנש תרתי
151
17
206
:םינש 19 לש הרתי

206.714159 :לבקנ ,ינורשע רפסמל םינשה 19 תרתי תא ךופהנ םא
:לבקנש המ הנהו ,שדוח לש ךרואל הז רפסמ קלחנ
206.714159 : 29.5305941 = 7
,םירובסה שי) !קוידב הנבל ישדוח 7 םה המח תונש 19 לש הרתי ,אדא בר תטיש יפל :הנקסמ
יכו ,7 -ב הנבל תונש 19 לש תורתיה תקולחמ הלבקתנ אדא בר תטיש יפל המחה תנש תדימש
(.שמשה תעונת בושיחמ הלע אל וז הנש ךרוא
19 לש רוזחמ יכ ,הלגנ ,םינכותל םויה העודיה המחה תנש ךרוא יפל האוושהה תא ךורענ םא
.המח תונש 19 -מ תועש 2.1 -ב ךורא םינש
שרפה .םינש 19 לכב םייתעשב המחה תונש ןובשח תא "םידקמ" ונלש חולה ,םויה עודיה לככ
היעבל םורגלו םימלש םימיל רבטצהל לולע אוה םימיה תוברב לבא ,רצק חווטל יתועמשמ וניא הז
.וז היעבל םכסומ ןורתפ ונידיב ןיא ,חולה ןובשחב

הנבל רוזחמ - ןטק רוזחמ .10
וא םייתנש ידימ םיפסוותמ הלא םישדוח ,הנבל ישדוח 7 ףיסוהל שי םינש 19 לכבש ךכ לע ונדמע
.הנבלה תונש לש לודג רוגיפ רובצל אל ידכ ,שולש
שדוחה תא םיחוד ,ביבאה שדוחב חספ לע רומשל ךרוצה ללגב .ןושאר רדא אוה ףסונה שדוחה
.ול םדוקה

.םוי 30 ןב אוה ,ףסונה ,ןושאר רדא .םימי 29 ןב אוה ליגר רדא :םנמאו
.19,17,14,11,8,6,3 :ט"זדא ח"וג םה םינש 19 לש רוזחמב תורבועמה םינשה
קודבל שי תישאר .א"סשת תנש תא ,המגודל ,קודבנ ?הטושפ וא תרבועמ הנשה םא עדנ דציכ
.א"סשת תנש איה רוזחמב הנש וזיא ךכ רחאו ,וב םיאצמנ ונא םינשה 19 ירוזחממ רוזחמ הזיאב

.761 אוה ירפסמה הכרע א"סשת תנש
5761 :( + 5000) םיפלאה תא ףיסונ
.4 תיראשו 303 לבקנו 19 -ל קלחנ

תישילשה הנשה .304 רוזחמב תיעיברה הנשה איה (האירבל 5761) א"סשתה תנש :הבושת
.תרבועמ הניא א"סשת תנש ןכלו ,תרבועמ רוזחמב

:תורבועמ תואבה םינשה םא קודב 10.1
ג"סשת ,ט"משת ,ג"משת ,ל"שת ,ג"ישת        

םינש ח"כ רוזחמ - המחה לש לודג רוזחמ .11
לש םהיכרוא םע המחה תונש 19 לש םהיכרוא םיוותשמ ובש .םינש 19 לש "ןטק"ה רוזחמל ףסונ
.המחה רוזחמ אוה ,ףסונ רוזחמ שי ,(רוביע ישדוח 7 דועו) הנבל תונש 19
השוע שמשה ובש ןמזה ךשמ והז .םינש 28 וכרואו ,דבלב שמשה ןובשח יפל יונב הז רוזחמ
העשבו (יעיבר םוי) העבקנ ובש םויב םלועה תאירב ןמזב וב העבקנש םוקמל העיגמו םלש בוביס
.(ישילש םוי ףוסב ,יעיבר םוי תליחת :ונייהד .0 תעש) העבקנ הבש
.םימי 365 1/4 אוה המח תנש לש הכרוא יכ עבוקה ,לאומש לש בושיחה תטיש לע יונב הז ןובשח
הפוקת לכו ,תופוקת 4 -ל תקלחתמ הנשה .םימי 366 לש תחא הנשו 365 לש םינש 3 שי ןכל
ןויוושה ימי ינש םה םהב ליחתהל תורומא תופוקתהש םימיה ,הנשה לש רחא עברב הליחתמ
םויה הב לחש הממיהו רתויב ךוראה םויה הב לחש הממיה ,(םיווש הלילהו םויה םהבש םימיה)
הייטס הז ןובשחב שי הכ דע - םייתימאה הפוקתה ימי תא םאות וניא הז ןובשח) .רתויב רצקה
.(!םימי 18 לש
,םימי 365 1/4 לע יונב שמשה רוזחמ ןובשחש ןוויכ ,הלילה תליחתב ,'ד םויב וארבנ תורואמה
הנשב רשאמ רתוי רחואמ עברו םויב הנש לכב ןסינ תפוקת הלח ,םימי 11/4 דועו תועובש 52 םהש
:המח רוזחמ לש תונושארה םינשה לש ןסינ תפוקת תא בשחנ .הל תמדוקה

0
העש
ד
םויב הפוקתה
0
הנש
6
  ה
  1
 
12
  ו
  2
 
18
  תבש
  3
 
0
  ב
  4
 

ולתנ הבש העשה איה ,0 העשב הלח הפוקתה םינש עבראל תחאש ,םיאור ונחנא הז יפל
,בל םישנ) 0 העשב יעיבר םויב הפוקתה לוחת םינש המכל תחא ,קודבנ וישכע .תורואמה
:(םימי 5 -ב הפוקתה םוי םדקתמ םינש 4 לכב יכ

0
העש
תבש
םויב הפוקתה
8
הנש
0
  ה
  12
 
0
  ג
  16
 
0
  א
  20
 
0
  ו
  24
 
!המח רוזחמ 0
  ד
  28
 

רוזחמ םייתסמש העשב .0 העשב ,יעיבר םויב הפוקתה לוחת םינש 28 רחאלש ,אופא ,ונאצמ
."המחה תכרב" תא םיכרבמ ,םינש 28 לש לודג

:גי ,י תוכרב תוכלהב ם"במר בתוכ ךכו
,הנש םירשעו הנומש לש רוזחמה תליחת לש ןסינ תפוקת םויב המחה תא האורה"
."'תישארב השוע ךורב' ךרבמ ,רקובב התוא האורשכ ,יעיבר ליל תליחתב הפוקתהש

ישמשה חולה יפל עובק ךיראת וז הכרבל ,דבלב המחה תנשב תבשחתמ המחה תכרבש ןוויכ
(!לירפאב 9 - 2200 דע 2100 תנשמ) .לירפאב הנומשב :(ירצונה)
ןסינב די םויב םייתסיו ,1981 לירפאב 8 ,א"משתה ןסינב 'ד םויב ליחתה ןורחאה המחה רוזחמ
.(2009 לירפאב 8) ט"סשת תנש
.המחה תכרב לש ןובשחה יונב ירצונ חול הזיא יפל ,6 ףיעס ,יעיברה קרפב האר


            שבת ומועדים