ינש קרפ

- ך ש מ ה -


תודלומ יבושיח .א


שדוחה תרתי .1
דלומל דחא דלומ ןיב רבועה ןמזה והז .ג"צשת ב"י ט"כ :שדוחה לש וכרוא המ ,םיעדוי ונא
-מ רתוי אלו םימי 29 -מ תוחפ אל ןב אוה ידוהיה חולב שדוחהש ,םג םיעדוי ונא .וירחאש
;עובשה היהי ירשת שדוח שאר םא :הנקסמ קיסהל םילוכי ונא הלא תודבוע יתשמ .םוי 30
םויב היהי ןוושחרמ שדוח שאר םא ,תועובש העברא דועב ןוושחרמ שדוח שאר היהי ,לשמל
.(ישימח םויב םג ילואו) יעיבר םויב ,ךכ רחא תועובש העברא וילסכ שדוח שאר היהי ,ישילש

תבש
ו
ה
ד
ג
ב
א
 
        ןוושחרמ ח"ר
    1 עובש
              2 עובש
              3 עובש
              4 עובש
    וילסכ ח"ר
וילסכ ח"ר
      5 עובש

שאר לח םוי הזיאב :םישדוחה ישאר םילח עובשה ימימ וליאב ,תאזה הנשה חולב קודב 1.1
?םיוסמ רדס תאצמ םאה .האלה ןכו ןוושחרמ שדוח שאר לח םוי הזיאב ,ירשת שדוח       

,ןכלו ,עובק אוה חרי לש וכרוא :רתוי חונ וליפא ןובשחה ןאכ .דלומה ןובשח יבגל םג ןוכנ רבד ותוא
יבגל ןכו ,ירשת דלומ היה יתמ םיעדוי ונא םא ,ןוושחרמ דלומ היהי יתמ תעדל םילוכי ונא ,לשמל
.םיכומס םישדוח ינש לכ

שדוחה תרתי בושיח .2

:המגוד 2.1
?רייא לש דלומה היהי יתמ .םיקלח 107 תועש 7 ,'א םויב אוה ןסינ דלומ

םיקלח
תועש
םוי
 
107
7
1
:ןסינ דלומ
793
12
29
:שדוחה ךרוא
900
19
30
:לוכה ךס

ןיא ירה ?30 םוי אוה המ לבא .םיקלח 900 -ו 19 העשב ,30 םויב היהי רייא לש דלומה ,ןכ םא
?עובשב הזכ םוי
,וב לוחי דלומהש עובשה תא אוצמל ישוק ונל ןיאש אוה ןיינעה ,עובשב 30 םוי ןיאש קפס ןיא
תועובשה תא ונלביקש רפסמה ןמ תיחפנ ןכל .וב לוחי אוהש עובשב םויה תא םישפחמ קר ונא
:רייא דלומ לוחי העש וזיאבו עובשב םוי הזיאב ,עדנו םימלשה

30 : 7 = 4 + 2/7

יכ .ונתוא םיניינעמ םניא תועובשה תעברא .םיימוי דועו תועובש עברא שי םוי םישולשב :ונייהד
לוחי עובשה ותואב םוי הזיאב םג םיעדוי ונא וישכע .שדוח שאר לוחי עובש הזיאב םיעדוי ונא
:רייא שדוח שאר
.900/19/2 :ךכ תאז םושרנו ,םיקלח 900 -ו 19 העש ,'ב םויב
םיניינעמ םימלשה תועובשה ןיא שדוחה תרתי בושיח יבגל םא :ףסונ דחא דעצ דעצנ וישכעו
לע ףדועה ןמזה תא קר ףיסוהל רשפא ?שדוחה ימי לכ תא דחאה דלומל ףיסונ עודמ .ונתוא
:ןכל .םימלשה תועובשה

793
793
12
12
29
1
ףיסוהל םוקמב
ףיסונ

םויה תא קר ונפסוהו שדוחה לש םימלשה תועובשה תעברא לע ונרתיו :טושפ אוה ונישעש המ
."שדוחה תרתי" םיארקנהו םימלשה תועובשה לע םיפדועה יצחו

.793/12/1 :וא גצשת/בי/א איה שדוחה תרתי

:ןסינ דלומ יפל רייא דלומ תא תינש בשחנ

107
793
900
7
12
19
1
1
2
:ןסינ דלומ
:שדוחה תרתי
:רייא דלומ

.(םיקלח 405 ,8 העש ,ישילש םוי=) 405/8/3 -ב אוה לולא דלומ 2.2
?ןוושחרמ דלומ היהי המ       

:הלאשה ןורתפ

םיקלח
תועש
םימי
 
405
8
3
לולא דלומ
793
12
1
(ירשת דלומ תא לבקל ידכ) שדוחה תרתי
793
12
1
(ןושחרמ דלומ תא לבקל ידכ) שדוחה תרתי
1991
32
5
:לוכה ךס
911
33
5
:תועשל םיקלח תכיפה
911
9
6
:םימיל תועש תכיפה
םיקלח 911
תועש 9
'ו םוי
:הבושת

תועשה ןיינממ דחא םוי ונרסיח ןכל ,תועש 8 -ו 'ו םוי אוה 'ה םוי תליחת ירחא תועש 32 :רבסה
.םיקלח 911 דועו העש םה םיקלח 1991 :םיקלחה יבגל רבד ותוא .םימיה ןיינמל ותוא ונפסוהו
.תועשה ןובשחל התוא ונפסוהו םיקלחה 1991 ךסמ .םיקלח 1080 ,המלשה העשה תא ונרסיח
.םיקלח 911 -ו תועש עשת ,ישיש םויב אופא היהי ןוושחרמ לש דלומה

?טבש דלומ לוחי יתמו ?וילסכ דלומ לוחי יתמ .גרת/בי/ב -ב לח ןוושחרמ דלומ 2.3

בשחמ תרזעב שדוחה תרתי בושיח .3
ךכ םשל .דחוימ ץמאמ ילב םהילע ונרבידש םיבושיחה תא בשחל לכות .סיכ בשחמ ךל שי םא 3.1
:דחא ינורשע רפסמל שדוחה תרתי תא ךופהל םיכירצ ונא       

(a) .................................................. םיקלח 793 תועש 12 ,דחא םוי :שדוחה תרתי
(b) 0.734259259 .......... :(793 : 1080) העש לש רבשל םיקלחה 793 תא ךופהנ
(c) 12.73425925 .................................................... :(b + 12) תועשה תא ףיסונ
(d) 0.530594135............................................................. :(c : 24) םימיל ךופהנ
(e) 1.530594135 ........................................................ :(d + 1) םימיה תא ףיסונ

1.530594135 : ינורשע רפסמב שדוחה תרתי
1.5305941 :הזב קפתסהל לכונ םיבושיחה ךרוצל

.בשחמ תרזעב 2.3 ליגרת תא רותפ 3.2

הנש תרתי בושיח .4
שאר דלומ תא לבקל ידכ דחא הנש שאר לש דלומל םיפיסומ ונאש ןמזה ךרוא אוה הנשה תרתי
.םימלש תועובש לע םיפדועב םיקסוע ונאש ינפמ .7 -מ ןטק תויהל בייח הז רפסמ .וירחאש הנשה
.ומצע עובשה תא אלו ,הנשה דלומ וב לוחיש עובשב םויה תא םישפחמ ונא
יפל השענ ןובשחה תא ,הנשה תרתי יהמ אוצמל הסננ ,שדוחה תרתי יהמ םיעדוי ונאש ,וישכע
.םישדוח 12 לש ,הליגר הנש
.םירסחה םירפסמה תא םילשהל ךילע .בשחמב השענ בושיחה תא

793/12/1 = ג"צשת/ב"י/'א :שדוחה תרתי
(a) םימי 1.530594135 :ינורשע רפסמב שדוחה תרתי

(b) םימי ________ :(aX12) הנשה ישדוח ןיינמכ ,12 -ב ליפכנ

םימי 18) b -מ םימלשה תועובשה תא רסחנ
(c) םימי 4.36712962 :(םימי 4 + תועובש 2 םה

.יעיבר םוי :הבושת


הבושתה תלבטל ונלביקש םימיה רפסמ תא סינכנ
(d) םימי 0.36712962 :(c-4) ונלביקש רפסמהמ םימיה תא רסחנו

(e) תועש 8.81111088 :(dX24) תועשל ךופהנ

.תועש 8 :הבושת


הבושתה תלבטל ונלביקש תועשה רפסמ תא סינכנ
(f) תועש 0.________ :(e-8) האצותהמ תומלשה תועשה תא רסחנו

(g) םיקלח ________ :(fX1080) םיקלחל ךופהנ
(h) םיקלח            876 :*םלש רפסמל g תא לגענ

םיקלח 876 :הבושת       .............:הבושתה תלבטל ונלביקש םיקלחה רפסמ תא סינכנ


(h) םיקלח
(e) תועש
(c) םוי
876
8
4
םירפסמב
תלבט
הבושתה
ועתת
ח
ד
תויתואב

ונכרעש ןוויכ .םימלש םיקלחב תויהל תבייח האצותה ןכלו ,םימלש העש יקלחב ךרענ בושיחה*
לוגיע ןכל .קיודמה רפסמה לש בוריק אוהש ,ינורשע רפסמב ונשמתשה ,ןובשחמב םיבושיחה תא
.קיודמה רפסמל ונתוא איבי האצותה

ףסונ ליגרת .5
(םירסחה םירפסמה תא םילשהל ךילע ןאכ םג)
(a) 903 18 3.................................................................. :ןוושחרמ לש דלומה
.םישדוח 38 ירחא דלומה היהי יתמ :היעבה
.םינש 3 ירחא וילסכ דלומ לוחי יתמ :רמולכ
.תרבועמ תחא הנש קר יכ החנהב

(b) 0.836111 ............... 903 :1080 .ינורשע רפסמל ןוושחרמ דלומ תא ךופהנ
(c) ______ ......................................................... (b + 18) תועשה תא ףיסונ
(d) ______ ................................................................... (c:24) םימיל ךופהנ
(e) 3.7848379.............................. (d + 3) ןוושחרמ דלומ לש םימיה תא ףיסונ
(e) 3.7848379 ............................................................... ןוושחרמ לש דלומה

:םישדוח 38 לש הרתי ול ףיסונ
(f) 1.530594135 ................................. (הז קרפב 3 ףיעס יפל) שדוחה תרתי
(g) _______ ...............................................(f X 38) םישדוח 38 לש הרתיה
(h) 61.94741503 ...........................(e+g) םישדוח 38 תרתי + ןוושחרמ דלומ

,םימלשה תועובשה תא ונלביקש םלשה רפסמהמ רסחנ
:(תועובש 8 = םימי 56) .תועובשב אלו םימיב םיניינועמ ונא יכ
(I) 61.94741503 .................................................................... 61 - 56 = 5
ישימח םויב דלומה :הבושת

(j) 0.94741503 ....................................................... (i - 5) םימיה תא רסחנ
(k) 22.73796072 ..................................................... (X j 24) תועשל ךופהנ
22 העשב דלומה :הבושת

(l) 0._______ ...................................................... (k - 22) תועשה תא רסחנ
(m) 796.997577 .. ............................................. (X l 1080) םיקלחל ךופהנ
(m) 797................................................................................................ :לגענ
םיקלח 797 :הבושת
.םיקלח 797 -ו תועש 22 ,ישימח םויב לוחי דלומה :הבושת

?(םישדוח 13) תרבועמ הנש לש הרתיה יהמ 5.1

סיכ בשחמ תרזעב דלומה בושיח .6
:סיכ בשחמ תרזעב הצרתש םיבושיחה לכ תא ךורעל ךרד ךינפל
רחואמ םישדוח המכ דלומ היהי יתמ ,תעדל הצור התאו ,םיוסמ שדוח לש דלומה תא עדוי התא
.רתוי

:ינורשע רפסמל ךל עודיה דלומה תא ךופה (א)
(a) ___________ (1080) .................................. 1080 -ל םיקלחה תא קלח
(b) ___________ .............................. :ךל עודיה דלומה לש תועשה תא ףסוה
(c) ___________ ....................................... (b:24) םימיל האצותה תא ךופה
(d) ___________ .............. :(c+) ךל עודיה דלומה לש םימיה רפסמ תא ףסוה
(e) ___________ ....................................... :(ינורשע רבשב דלומה) האצותה

(f) ___________ ...... :שפחמ התאש שדוחל דע ורבעי םישדוח המכ ,רופס (ב)
(X f=g 1.5305941) שדוחה תרתיב תלביקש םישדוחה רפסמה תא לפכה
(g) ___________ .......... :שקבמ התאש דלומל דע םישדוחה תרתי תא לבקתו
(h) ___________...............:(g) םישדוחה תרתי םע (e) ןותנה דלומה תא רבח

:םיקלחו תועשל ,םויל האצותה תא ךופה (ג)
תועובשה תא תלביקש האצותה ןמ רסח
___________ .................................. :(םימיב קר םיניינועמ ונא) םימלשה
(I) ________ :הבושתה תלבט לש םימיה תצבשמל םלשה רפסמה תא קתעה
(j) 0._________ ...................... I -ב תלביקש רפסמהמ םימלשה םימיה תא רסח
(k) ___________ ........................................ (X j 24) תועשל האצותה תא ךופה
________ :הבושתה תלבט לש תועשה תצבשמל םלשה רפסמה תא קתעה
(l) 0.________ .................... :k -ב תלביקש רפסמהמ תומלשה תועשה תא רסח
(m) ___________ ............................... :(X l 1080) םיקלחל האצותה תא ךופה
התוא םושרו האצותה תא לגע
(o) ___________ ............................ :הבושתה תלבט לש םיקלחה תצבשמב

o םיקלח
k תועש
i םוי
     

?ם"שת הנשה שאר לש דלומה לח יתמ .דירת/אי/ב -ב לח ט"לשת ירשת לש דלומה 6.1
.(הטושפ הנש התייה ט"לשת תנש)      
?ם"שת תבט שדוח לש דלומה לח יתמ 6.2

הרעה
תועש 13 ,ינש םויב אוה דלומהש רבד לש ושוריפ .433/13/2 -ב אוה דלומהש םירמוא ונא רשאכ
,םיחינמ ונא ונלש בושיחה ךרוצל .ןושאר םוי לש המחה תעיקשב ליחתמ ינש םוי .םויה תליחתמ
םוי לש החירזה ירחא תחא העש אופא ןה ינש םויב תועש 13 .ברעב 6 העשב איה העיקשהש
תוחול שיו ,תאז הרוצב םהב םושר דלומהש תוחול שי .רקובב 7 העשב :ונייהד .רקובב 'ב
.("תינולפ העש" אוה חוסינה זאו) ונלש ןועשב שומישב ןהש יפכ תועשל דלומה תא םימגרתמה
.614/11/2 :ונייהד .ד"ירת/א"י/'ב :ךכ תוחולה ןמ קלחב םושר ט"לשת הנשה שאר לש דלומה ,ןכל
'ב םוי תליחתמ 11 העש :הטושפ הביסה .614 ,5 העש ,ב םוי :ךכ םושר אוה תוחולה ןמ קלחבו
.רקובב 5 העש איה
:ךכ ט"לשת הנשה שאר דלומ םשריי הלא תוחולב .תוקדל םיקלחה תא "םימגרתמ"ה תוחול שי
.םיקלח 21 -ו תוקד 34 ,רקובב 5 העש ,ב םוי
:חולה חוסינ יפל הביסה תא ררבל רשפא ,חולבש וזל ההז הניא תלבקש האצותהש ,הלגת םא
בותכ םא .'ב םוימ תועש א"י -ב אוה דלומהש רבדה שוריפ ,דירת/אי/ב אוה דלומהש ,בותכ םא
.ונלש ןועשה יפל 5 העשב רבדה שוריפ ,5 העשב ,'ב םויב אוה דלומהש
,יפוריאה ןועשה תטישב 18:00) ברעב 6 העש :העיקשה ןמזב איה םויה ליחתמ הבש העשה
וב םויה אוה ,ביבאה םויב שמשה תעיקש עגר איה וז העש .(יאקירמאה ןועשה תטישב 6pm
.21.3 ךיראתב לח הז םוי .םכרואב םיווש הלילהו םויה

            שבת ומועדים