חולה תא עובקל תוכמסה :ישילש קרפ


היעבה .1
םוקמ לכב םוי ותואב םילח םיגחה .םלועה תוצרא לכב לארשי םע תא דחאמה אוה ירבעה חולה
.הילא עיגהש השדחה הליהקב ומוקמ תא דימ אוצמל לוכי הנידמל הנידממ עסונה ידוהיו ,םלועב
הטילחמ תחא הליהק התייה וליא ,הרוק היה המ ?הלשמ חול עבקת הליהק לכ םא הרקי המ
םידוהיה ויה יתמ ?ב"סשת תנש תא תרבעמ התייה היינש הליהקו ,א"סשת תנש תא רבעל
?הנשה שאר תוליפת תא ללפתהל ידכ תסנכה תיבב םיסנכתמ ויה יתמ ?חספה גח תא םיגגוח
לכאי ינשהו ,ץמח רוסיא לע רומשי דחאה .לארשי םע לש ותודחא ררופתת דיחא חול ילב
.ותונח תא ןמז ותואב חתפי רחאהו ,םירופיכה םוי תינעתב הנעתי דחאה ;םחל העש התואב
.םיבר םימעל קלחתי אוה ,דחא םע היהי לארשי םעש םוקמב

שדוחה תא שדקל תוכמסה .2
תא עובקלו שדוחה תא שדקל תוכמסל רשקב םיקיודמ םיקוח ועבקנ תאזכ תוררופתה עונמל ידכ
:שדוחה שודיק תוכלה ם"במרה בתוכ ךכו .חולה

א קרפ ,שדוחה שודיק תוכלה ,ם"במר
דחא לכש ,תישארב תבש ומכ םדא לכל הרוסמ חריה תייאר ןיא .ה הכלה
תיב והושדקיש דע ,רוסמ רבדה ןיד תיבל אלא ,יעיבשב תבושו השש הנומ
שדוחה" רמאנש .שדוח שאר היהיש אוה - שדוח שאר םויה ותוא ועבקיו ןיד
.םכל הרוסמ היהת וז תודע - "םכל הזה

,לארשי ץראב אלא םינש ןירבעמו םישדוח ןיעבוקו ןיבשחמ ןיא .ח הכלה
לודג םדא היה םאו ."םלשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" רמאנש
לארשי ץראב חינה אלו ,ץראל הצוחל אציו ,לארשי ץראב ךמסנו ,המכחב
.ץראל הצוחב םינש רבעמו םישדוח עבוקו בשחמ הז ירה - ותומכ
לודג רמול ךירצ ןיאו ,ותומכ לודג םדא לארשי ץראב השענש ול עדונ םאו
אל רביעו עבקו רבע םאו ,ץראל הצוחב רבעלו עובקל רוסא הז ירה ,ונממ
.םולכ השע

?ידוהיה חולל עגונב תונוש תוצובקל קלחתי אל םעהש הז ןיד םרוג דציכ 2.1
?םעה תגהנהב לארשי ץרא לש המוקמ לע ם"במרהמ ונאבהש עטקהמ דמל התא המ 2.2

תא ךרועה ןידה תיב והזיא ,לארשי ץראבש ןידה תיב ידיב איה שדוחה תא שדקל תוכמסה םא
ךכ ןיבו ךכ ןיב םא ,חולה תונובשח תא בשחל דציכ ונדמל המ ליבשב ,ללכבו ?םויה תונובשחה
וז הלאשל הבושת ?תונובשחה תא בשחל ךירצ לארשי ץראבש ןידה תיב ירהש ,ךרע םהל ןיא
:ם"במרה ירבדב ארקנ

גנק השע תוצמ ,ם"במרל תווצמה רפס
,םידעומהו םישדוחה ישאר וב עדנו םויה ותוא הנמנש ,הז ןובשחש ,עדו
םימכחה רדעהבו ,ךרוצה תעבו .דבל לארשי ץראב אלא ותושעל רשפא יא
םינשה רבעיש לארשי ץראב ךומסה ןיד תיבל רשפא זא - לארשי ץראמ
דומלתב ראבתהש ומכ ,אביקע יבר השעש ומכ ,ץראל הצוחב םישדוח עבקיו
...(א גס תוכרב)
אלא ומוקמב ןנובתי אלו והעדי אל ,הנומאה ישרושמ דואמ לודג שרוש ןאכבו
רוביעה תכאלמב םינומ ץראל הצוחב םויה ונתויהש ,הזו .הקומע ותעדש ימ
וננובשח ינפמ אל ,בוט םוי םויה הזו ,שדוח שאר םויה הזש םירמואו ,ונידיבש
רבכ לארשי ץראבש לודגה ןיד תיבש ינפמ לבא !םינפ םושב ,בוט םוי והעבקנ
שדוח שאר םויה הזש םרמוא ינפמו .בוט םוי וא שדוח שאר םויה הז והועבק
ןובשחב תאז םתלועפ התייהש ןיב ,בוט םוי וא שדוח שאר היהי ,בוט םוי וא
.היארב וא
ןיא - םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא" (י"פ רומא ארפס) שוריפב אבש ומכ
וליפא ןיגגוש וליפא ,תודעומ םהש םה ורמאיש רמולכ ,"ולא אלא תודעומ יל
.הלבקה ונתאבש ומכ ,ןיעטומ וליפא ןיסונא
ץרא ינב רמול ינוצר - םה ועבקש םויה עדנש ידכ ,םויה בשחנ םנמא ונחנאו
.היארב אל ,םויה ןיעבוקו ןינומ המצעב תאזה הכאלמב יכ .ח"ר וב - לארשי
ןיבהו .אתלימ ייולגל אוה וננובשח לבא .וננובשח לע אל ,ךומסנ םתעיבק לעו
.דואמ הז
ץראמ ורדעי לארשי ץרא ינבש ,לשמ ךרד ,רשפא וליא .רואיב ךל ףיסוא ינאו
המואה התוא החמי אלש חיטבה אוה יכ ,תאז תושעמ לאל הלילח - לארשי
ךמסנש ןיד תיב ץראל הצוחב היהי אלו ,ןיד תיב םש היהי אלו - לכו לכמ
תושר ונל ןיאש יפל .םינפ םושב םולכ זא ונליעוי אל הז וננובשח הנה ,ץראב
םירכזנה םיאנתב אלא םישדוח עבקנו םינש רבענו ץראל הצוחב בשחנש
.(ד הכימ) "םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" .ונראבש ומכ

.האירבל (4119) ט"יק 'ד תנשמ לחה ,וירחאש םינשה לכל חולה תונובשח תא בשיח ינשה ללה
רשאכ .עבקש המ תא עבק דציכו ,ינשה ללה בשיח המ ,אוצמל ידכ םישענ חולה תונובשח לכ
.ללה בשיחש ןובשחה והמ תולגל םיסנמ םצעב ונא ,ג"סשת הנשה שאר היהי יתמ םיבשחמ ונא
!ללה שדיק רבכ ג"סשת הנשה שאר תא

חולה רבדב תוקולחמ .3
רשקב עשוהי יברל לאילמג ןבר ןיב היהש חוכיו לע רפוסמ ,הנשה שאר תכסמב ,הנשמב
,םתודע תא לביק לאילמג ןבר .שדוחה שודיק לע דיעהל ואבש םידעה תא לבקל םא הלאשל
רצונ עשוהי יברל לאילמג ןבר ןיב .םהירבד תא לבקל ןיאו ,םימרמ םהש בשח עשוהי יבר וליאו
ויפ לעו ,רסח לולא עבק ןכלו םידעה לש םתודע תא לביק לאילמג ןבר :חולב דחא םוי לש לדבה
לביק אל עשוהי יבר .תוכוסה גח תאו םירופיכה םוי תא ,הנשה שאר תאו ירשת שדוח שאר תא
םויו הנשה שאר םג אליממו ,ירשת שדוח שארו ,אלמ שדוח לולא היה ונובשחב ;םתודע תא
.(4.10 הלאש ירחא ,4 ףיעס ,'א קרפב האבוה הנשמה) .דחא םויב םירחואמ ויה ,םירופיכה
תחא לכש ,תוצובק יתש םוקל ויה תולולע :םעב דוריפל איבהל התייה הלולע וזכ תקולחמש ןבומ
.רחא ךיראתב םירופיכה םוי תא תרמוש התייה ןהמ

:הנשמה תראתמ תאז תא ?עשוהי יבר השע המו ,לאילמג ןבר ביגה ךיא

ט,ב קרפ הנשה שאר תכסמ הנשמ
םויב ךיתועמבו ךלקמב ילצא אובתש ךילע ינרזוג :לאילמג ןבר ול חלש
.ךנובשחב תויהל לחש םירופיכה
ןבר השעש המ לכש ,דומלל יל שי :ול רמא .רצימ אביקע יבר ואצמו ךלה
רשא שדוק יארקמ 'ה ידעומ הלא" (ד,גכ ארקיו) רמאנש ,יושע לאילמג
.ולא אלא תודעומ יל ןיא ,ןנמזב אלש ןיב ןנמזב ןיב - "םתא וארקת
וניד תיב רחא ןודל ונא ןיאב םא :ול רמא ,סניכרה ןב אסוד יבר לצא ול אב
השמ תומימ דמעש ןיד תיבו ןיד תיב לכ רחא ןודל ונא ןיכירצ ,לאילמג ןבר לש
םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו" (ט,דכ תומש) רמאנש ,וישכע דעו
לכש ,דמלל אלא ?םינקז לש ןתומש ושרפתנ אל המלו ."לארשי ינקזמ
.השמ לש וניד תיבכ אוה ירה ,לארשי לע ןיד תיב ודמעש השולשו השולש
םוי לחש םויב ,לאילמג ןבר לצא הנביל ךלהו ,ודיב ויתועמו ולקמ לטנ
.ונובשחב תויהל םירופיכה
יבר .ידימלתו יבר םולשב אוב :ול רמא .ושאר לע וקשנו לאילמג ןבר דמע
.ירבד תלבקש ידימלתו ,המכחב

?לארשי ץרא וא לבב .4
החוכ שלחנ רשאכ ,תאז לכב .לארשי ץרא ימכח ידיב איה חולה תא עובקל תוכמסה יכ וניאר
,ילבבה דומלתב רפוסמ הזכ ןויסינ לע .ץראל ץוחב חולה תא עובקל תונויסינ ויה ,לארשי ץרא לש
:תוכרב תכסמב

א דומע גס ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת.ץראה ןמ וירחא וחלש :וירחא ורגיש


.ול :היל


תזרכהו ונמש תא תלדגה רבכ :ול ורמא=
.ךב רוזחל לוכי ךניאו ,םימכח ידימלת ונאש

תבזעשכ םיריעצ ויהש םידימלתה = םיידג
םהו .הארוה ירומ םה וישכעו ,ולדג ץראה תא
.ךילא ונתוא וחלש :ונורגיש
רבעל קיספיו ונלוקב עמשי םא = עמוש םא
.ל"וחב םינש
.אנינחל ועמשי אלש=...וניחאל ורמא
םידוהיל ורמא םיחילשה = 'וכו רהל ולעי
רבעלו ךישמהל םיצור םה םאש ,לבבבש
,לארשי ץראבש ןידה תושרב אלש םינש
.הרותה לכב דימ ורפכיש בטומהלוגל עשוהי יבר יחא ןב אנינח דרישכ
.ץראל הצוחב םישדוח עבוקו םינש רבעמ היה
:םימכח ידימלת ינש וירחא ורגיש
.לטובק ןב הירכז לש ונב ןבו ,רפיכ ןב יסוי יבר
?םתאב המל :םהל רמא ,םתוא הארש ןויכ
.ונאב הרות דומלל :היל ורמא
:[םהילע] זירכה
,םה רודה ילודג וללה םישנא
,שדקמה תיבב ושמיש םהיתובאו
:רמוא לטובק ןב הירכז :ונינשש התואכ
.לאינד רפסב וינפל יתירק םימעפ הברה
,םירהטמ םהו ,אמטמ אוה ליחתה
.םיריתמ םהו רסוא אוה
:םהילע זירכה
.םה והות לש ,םה אוש לש וללה םישנא
;רותסל לוכי התא יאו - תינב רבכ :ול ורמא
.ץורפל לוכי התא יאו ,תרדג רבכ

,םירהטמ םתאו אמטמ ינא המ ינפמ :םהל רמא
?םיריתמ םתאו רסוא ינא
עבוקו םינש רבעמ התאש ינפמ :ול ורמא
.ץראל ץוחב םישדוח
רבעמ היה ףסוי ןב אביקע אלהו :םהל רמא
?ץראל ץוחב םישדוח עבוקו םינש
ותומכ חינה אלש ,אביקע יבר חנה :ול ורמא
.לארשי ץראב
ץראב יתומכ יתחנה אל ינא ףא :םהל רמא
.לארשי
ילעב םישיית ושענ תחנהש םיידג :ול ורמא
,ךלצא ונורגיש םהו ,םיינרק
:ונמשב ול ורמאו וכל :ונל ורמא ןכו
.יודינב אהי - ואל םאו ,בטומ - עמוש םא
:הלוגבש וניחאל ורמאו
,רהל ולעי - ואל םאו ,בטומ - ןיעמוש םא
,רוניכב ןגני היננח ,חבזמ הנבי היחא
:ורמאיו םלוכ ורפכיו
.לארשי יהולאב קלח םהל ןיא

:ורמאו היכבב םעה לכ ועג דימ
.לארשי יהולאב קלח ונל שי !םולשו סח
?המל ךכ לכו
(ג,ב והיעשי) רמאנש םושמ
.םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ

הבוגתה לעו ידוהיה חולה תנכהב לארשי ץרא לש בושחה הדמעמ לע םידמול ונא הז רופיסמ
.םהב בשחתהל ילב חול ןיכהל םיליחתמ לבבבש ואר רשאכ ,לארשי ץרא ימכח וביגהש

םירבדל םימיאתמ וירבד המב ,קודבו ,קרפה תליחתב ונאבהש ם"במרה ירבד תא ארק 4.1
.וז ארמגב םיאבומה     
לע .םירופיסה ינש תא הוושה ,ארמגבש רופיסל המוד רופיס שי דל-ט ,בכ עשוהי רפסב 4.2
?םירופיסה ינשמ דחא לכ רבדמ הנכס וזיא      


ישימח קרפ ,רזעילא יברד יקרפ
םירוביעו תורוזחמו תופוקתו םיציקו תועש ,תולילו םימי ,םישדוחו םינש...
ןושארה םדאל ןרסמ ךכ רחאו .הנשה תא רבעמ היהו ,ה"בקה ינפל ויה
ךונחו ...הנשה תא רביעו רוביעה דוסב סנכנו ,ךונחל רסמ םדא ...ןדע ןגב
ריצקו ערז ץראה ימי לכ דע" רמאו ,הנשה תא רביעו ,רוביעה דוס חנל רסמ
"רוק" ;ןסינ תפוקת וז "ריצק" ;ירשת תפוקת וז "ערז" ."ףרוחו ץיקו םחו רקו
ןיינמ ;ותעב "ףרח"ו ותעב "ץיק"ו ,זומת תפוקת וז "םוח"ו ;תבט תפוקת וז
דוסב סנכנו םשל רסמ חנ."ותובשי אל" הלילב הנבלה ןיינמו םויב המחה
,קחציל רסמ םהרבא ...םהרבאל רסמ םשו ...הנשה תא רביעו רוביעה
קחצי ...םהרבא לש ותומ רחאל הנשה תא רביעו רוביעה דוסב סנכנו
...בקעיל רסמ קחצי ...םהרבא
ול רמא .ץראל ץוחב הנשה תא רבעל שקיבו ץראל הצוחל בקעי אצי
קחצי ירה .ץראל ץוחב הנשה תא רבעל תושר ךל ןיא ,בקעי :ה"בקה
םוק" :ה"בקה ול רמא ,ץראל אבשכ ...ץראב הנשה תא רבעי אוה ךיבא
יעורו ,ץראל ץוחב םימכחו םיקידצ וליפא :ורמא ןאכמ ..."הנשה תא רבע
.רקבו ןאצ יעור ידי לע אלא הנשה תא םירבעמ ןיא ,ץראב רקבו ןאצ
,לארשי ץראב (םיטושפ םישנא=) םיטוידהו ץראל ץוחב םיאיבנ וליפאו
.ץראבש םיטוידה ידי לע אלא הנשה תא םירבעמ ןיא
דחא ראשנ אל .ץראב ראשנה ידי לע הנשה תא םירבעמ ויה ,לבבל ולג
.לבבב הנשה תא םירבעמ ויה ,ץראב
,ץראל ץוחב הנשה תא רבעל לאקזחי הצרו ,ומע להקה לכו ארזע הלע
הנשה תא רבעל תושר ךל ןיא ,לאקזחי :אוה ךורב שודקה ול רמא ,לבבב
...הנשה תא ורבעי םהו ,םכיחא לארשי ירה .ץראל ץוחב

?הנשה רוביע ןיבו "ףרוחו ץיקו םחו רקו ריצקו ערז" קוספה ןיב רשקה והמ 4.3
לש ותועט התייה המ ?ץראל ץוחב הנשה תא רבעל הצרשכ ,בקעי לש ותועט התייה המ 4.4
?איבנה לאקזחי      

םיקודצה םע םיקבאמה .5
הנוש ךרדב הרותה תא שרפל וסינ םה .הפ לעבש הרותב םימכח תרוסמ תא ולביק אל םיקודצה
.םהיתועד תא לבקל רוביצה תא חירכהלו
תרחממ םכל םתרפסו" קוספה שוריפל רשקב היה םימכח םע םיקודצל ויהש םיחוכיווה דחא
- "תבשה תרחממ" :ושריפ םימכח .(זט,גכ ארקיו) "הנייהת תומימת תותבש עבש ...תבשה
,לארשי ץראב דעומה לוחד 'א) חספ לש 'ב םויב הליחתמ רמועה תריפס ןכלו .חספה תרחממ
.עובשב ןושאר םויב "תבשה תרחממ" ושריפ םיקודצה .(ץראל ץוחב חספ לש ינש
רדאב ט"כ לח הנש התואב :ןידה תיב תא תומרל םיקודצה וסינ דציכ ,רפוסמ אתפסותבו ארמגב
חספ םגו ,תבש םויב ןסינ שדוח שאר היהי ,רסח רדא היהי םאש ,ועדי םיקודצה .ישיש םויב
,אלמ שדוח רדא היהי םא ךא .עובשב ןושאר םויב היהי "תבשה תרחממ"ו ,תבש םויב ליחתי
םויב ליחתת רמועה תריפסו ,'א םויב ןכ םג היהי חספ לש ןושארו ,'א םויב ןסינ שדוח שאר היהי
,תבשב רבכ הארנ ןסינ לש חריהש ,ודיעיש םידע ואצמייש ריחמ לכב וצר םה .םתעדל דוגינב ,'ב
:השעמה רופיס הזו .ןושאר םויב אלו תבשב ןסינ שדוח שאר היהי זאו

ב,בכ הנשה שאר תכסמ ילבב דומלתםיקודצ=ןיסותייב


.םילשורי דיל םוקמ=םימודא הלעמ


.ולש םיילגרה ,םייכריה=ויתוכרי
.יתלהבנ=יתעתרנ

םירושק - םירורצ
.והשמ םהל זמרל הצור אוהש וניבה םימכח


.תוקלמ לבקי ,רקשתש ידכ זוז 200 ךל ןתנש הז=
.שדוחה תודע תא=םילבקמ
.םינמאנ םישנאכ םירכומה=ןיריכמה ןמ
.םדא לכמ שדוחה תודע ןילבקמ ויה הנושארב
?ןיסותייבה ולקלק לוקלק המ :ןנבר ונת
,םימכח תא תועטהל ןיסותייב ושקב תחא םעפ
תרצע אהתש ןידומ םיסותייב ןיאש יפל]
.[תבש רחא אלא
,זוז תואמ עבראב םדא ינב ינש ורכש
.םהלשמ דחאו ונלשמ דחא
.אציו ותודע דיעה םהלש
?הנבלה תיאר דציכ רומא :ול ורמא ,ונלש
,םימודא הלעמב יתייה הלוע :םהל רמא
,םיעלס ינש ןיב ץובר אוהש ויתיארו
,ידגל ןימוד וינזוא ,לגעל המוד ושאר
.ויתוכרי ןיב ול תחנומ ובנזו ,יבצל תומוד וינרק
.ירוחאל יתלפנו יתעתרנו ,וב יתצצהו
- יל םינימאמ םתא ןיא םאו
.ינידסב יל םירורצ זוז םיתאמ ירה
?ךכל ךקיקזה ימ :ול ורמא
םיסותייב ושקיבש יתעמש :םהל רמא
,םימכח תא תועטהל
,םהל עידואו ינא ךלא :יתרמא
,ןינגוהמ םניאש םדא ינב ואובי אמש
.םימכח תא ועטיו
,הנתמב ךל ןינותנ זוז םיתאמ :ול ורמא
.דומעה לע חתמי ךרכושהו
ןילבקמ והי אלש וניקתה העש התואב
.ןיריכמה ןמ אלא

?רקש תודע דיעמ אוהש ,םימכחל ינשה דעה זמר ךיא 5.1
תואושמ אישהל וגהנ ,שדקתה שדוחהש דיעהל םיחילש חולשל גהנמה ליחתהש ינפל 5.2
?רוביצה תא תומרל ידכ םיקודצה ושע המ ,התא רכוזה .לבבל דע (תורודמ=)      

            שבת ומועדים