ישילש קרפ

- ך ש מ ה -


םיאמורה םע םיקבאמה .6
תא רבעל ורסאו ןיינעב םה םג וברעתה םיאמורה .חולה ןונכתב ברעתהל וסינ םיקודצה קר אל
םולשת !םיסמ ...דיספהל אלש ידכ היה הז רוסיא יכ ,םירבוסה שי) .ינש רדא ףיסוהלו הנשה
םולשתה ןמז היה ,שדוח 13 לש ,רתוי הכורא הנשה התייהשכו ,יתנש םולשת היה םיסמה
.(רחאתמ
םיאמורה ולכוי אלש ידכ ,םיזמר אלמ בתכמב העידיה תא םיחלוש ויה ,הנשה תא ורביע רשאכ
תפשב בתכמה תא איבנ תואבה תורושב .בי ףד ,ןירדהנס תכסמב יוצמ הזכ בתכמ .וניבהל
:ושוריפ תאו םירתסה

א דומע בי ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת

שורפה
בתכמה
.הירבט ריעהמ אב =תקרמ אב םימכח ידימלת ינש - גוז
.יאמורה אבצה למס=רשנ

תיציצל תלכת םיריבעמ םימכחה ידימלת ינשו=
(ב ,ומ הטוס - תיציצל תלכת וניכה זול ריעב)

ה"בקה ימחר תוכזב םיאמורה ןמ ולצינ םימכחה ינש=
.םה םתוכזבו

היה בדנימע ןב ןושחנ) לארשי ץרא לש האישנ ,ןושחנ יאצאצמ=
.(הדוהי טבש אישנ
.ףסונ דחא שדוח עובקל וצר=
.הנשה תא רבעל םהל השרה אל (יאמורה=) ימודאהו=
.םימכח ידימלת=תופוסא ילעב
.ףסונ דחא שדוח ועבקו=
.ןהוכה ןרהא וב תמש שדוחה אוה ,בא שדוחב
,תקרמ אב גוז
,רשנ ושפתו

,זולב השענה םירבד םדיבו
,תלכת - והינ יאמו

םתוכזבו םימחרה תוכזב
.םולשב ואצי

ןושחנ יכירי יסומעו
,דחא ביצנ עובקל ושקב
.זלה ימודא ןחינה אלו
,ופסאנ תופוסא ילעב לבא
דחא ביצנ ול ועבקו
!ןהכה ןרהא וב תמש חריב

?הז םירתס בתכמב ראותמה הנשה רוביעב היה הנושמ רבד הזיא 6.1

ריאמ ןב ןיבו ןואג הידעס בר ןיב תקולחמה .7
תקולחמה תא ןיבהל ידכ .לארשי םע לכ תא הריעסהש תקולחמ הצרפ (922) ב"פרת 'ד תנשב
:ד"פרת-ב"פרת םיפלא 'ד םינשה תועיבק רדסל הליחת בל םישנ

םיטרפ
דלומה
הנשה
,תרבועמ
רוזחמל 8
932
11
4
ב"פרת 'ד
,הטושפ
רוזחמל 9
441
9
3
ג"פרת 'ד
,הטושפ
רוזחמל 10
237
18
7
ד"פרת 'ד

.16 ףיעס ,2 קרפב רזעיה ?ב"פרת 'ד תנשב הנשה שאר היה יתמ 7.1
.18 ףיעס ,2 קרפב רזעיה ?ג"פרת 'ד תנשב הנשה שאר היה יתמ 7.2
.17 ףיעס ,2 קרפב רזעיה ?ד"פרת 'ד תנשב הנשה שאר היה יתמ 7.3

הירחאש הנשה דלומש הדבועה ללגב החדנ ד"ר ט"ג :וזב וז תורושק תויחד יתש יכ ,םיעדוי ונא
.18-17 םיפיעס ,2 קרפב רבכ רבסוה הז לכ .החדיי הנשה שארו ,"ןקז דלומ" היהי

:םינשה תעיבק רדס היהי הזו

;(!ד"ר ט"ג) 'ה םויב הנשה שאר :ג"פרת תנש .'ה םויב הנשה שאר :ב"פרת תנש
םיליגרתב ונלביקש םינשה רדס והז .("ןקז דלומ") 'ב םויב הנשה שאר :ד"פרת תנש
.לבב ןואג הידעס בר הרוה תמאב ךכו ,7.3 - 7.1

דלומ"ש ,ויתובאמ ודיב תרוסמ יכ ,לארשי ץראב הבישי שאר היהש ,ריאמ ןב ןעט וז הארוה דגנכ
35 -כ םהש ,םיקלח (642) ב"מרת דועו 18 העשב אלא ,18 העשב קוידב ליחתמ וניא "ןקז
היה אל ,ךכש ןוויכ .(םיקלח ב"מרת ןהל ףיסוה שי ,תויחדה ראשב ןכו) םויה תוצח ירחא תוקד
היה אל םג אליממו ,תבש םויב הנשה שאר תא עובקל היה רשפאו ,"ןקז דלומ" ד"פרת דלומ
עבק ג"פרת הנשה שאר תא םגו ,ד"ר ט"ג ללגב ג"פרת תנש לש הנשה שאר תא תוחדל ךירצ
.ישילש םוי אוה ,דלומה םויב ריאמ ןב

:תוחול ינש ורצונ ךכו

ןואג הידעס יבר תטיש
ריאמ ןב תטיש
דלומה
הנשה
,'ה םויב הנשה שאר
,המלש הנשה
.'ג םויב חספ
,(ו"דא אל) 'ה םויב הנשה שאר
,הרסח הנשה
.'א םויב חספ
932/11/4
ב"פרת
,'ה םויב הנשה שאר
,הרדסכ הנשה
.תבשב חספ
,'ג םויב הנשה שאר
,הרדסכ הנשה
.'ה םויב חספ
441/9/3
ג"פרת
,'ב םויב הנשה שאר
,הרסח הנשה
.'ג םויב חספ
,תבשב הנשה שאר
,המלש הנשה
.'ג םויב חספ
237/18/7
ד"פרת

שי יכ ודיב תרוסמש ןעטו ,"ןקז דלומ"ל ףיסוהש תפסותה תא ריבסהל עדי אל ומצע ריאמ ןב
ורזח וז הנש רחאל .ד"פרת תנש ףוס דע הכשמנ תקולחמה .םיקלח 642 "ןקז דלומ"ל ףיסוהל
המייתסנ תינורקעה תקולחמה ,תאז םע .םהיניב לדבה היה אל בושו ,ודכלתהו תונובשחה ינש
רוסמה רוביעה ןובשח תא לבקל לארשי לכ תא איבהל חילצהש ,ןואג הידעס בר לש ונוחצינב
.ונדיב

שולשב םיגחהש ריאמ ןב םרג תאזה תפסותה י"ע יכ ריבסמ (כ"ת ,'ע ב"ח) תוינומדק רפסב ןייטשפע םהרבא
םהינמזב םילח םיגחהש ךכב תובישח האר אוה .ונממ וחדיי אלו דלומה םויב ולוחי תקולחמה לש םינשה
םישדחתמה םירבסהה םיבר ןיידעו ,םויה דע ןמות דע וררבוה אל ריאמ ןב לש ותעדל תוביסה .(דלומה םויב)
.וז תקולחמל

1רוטה לש חולב תועט ביבס תקולחמ .8
.תועיבקה ינמיס 14 242 קרפב ףיעס , יפל ,"םירוט"ה לעב ,בקעי יבר ןיכהש חולה תא ונאבה
טושפ ןורקע לע יונב הז חול .הנשה ןמיס תא ותרזעב אוצמל רשפאש ,ףסונ חול ןיכה בקעי יבר
:ןיינעמו

.הנשה ןמיסב יונישל םורגל לוכי םיקלח לש הז שרפה ךיא הארנ ךשמהב .דבלב םיקלח 904 247
247X1319 247 רובעכ םמצע לע תועיבקה ינמיס םירזוח ללכ ךרדבש הלגמ תובר םינש לש תועיבקה
ינמיסב יחטש ןויע) םינש ינפל ומכ היהי הנמיס בורלש הלגנ ,איהש לכ הנש חקינ םא .( ירחאש אוה ךכל
רבסהה .םינש לש שרפהב לוחל תודלומה םירזוח םינש

.עובק רדס ותואב םמצע לע תועיבקה ינמיס ורזחי זא קר ,ןושארה רוזחמב ומכ םיקלח רפסמ ותוא םע העש
התואבו םוי תואב לוחל רוזחי רוזחמה שאר לש ירשת דלומש ירחא קר ןכאש בישהל שי ,םינש רפסמ ירחא
ללכה ןמ אצוי ילב ,םמצע לע םירזוח תועיבקה ינמיס םאה :רמולכ ,ירבעה חולב העובק תוירוזחמ שי םאה
הלאשה לע

.תועיבקה ינמיס לש העובק תוירוזחמ ירבעה חולב ןיאש רמול ףידע ןכלו ,רוזחמ אוהש הזכ םינש רפסמ לע
רמול השק .םינש 689,472 36,288 רובעכ קר תורקל לוכי הזש ואצמו ובשיח םהש ,םירוזחמ

.םינשה לכ תא ויפ לע עובקל ובשחו ,קיודמ רוזחמ אוה ז"מר רוזחמ ןכאש תועטב ובשחש םינבר ויה לבא
,רוטב אבוהש יוגשה חולה רוקמ והמ רוריבב םיעדוי ונא ןיא .םיגירח םירקמ ןיא םא םינשה תא קודבל םיבייח
.םינש 247 97% 247 רובעכ םמצע לע םירזוח תועיבקה ינמיס .ךורע ןחלש רוטבש ז"מר לוגיעל בושנ -ב
קר ,םינש לכב העובק תוירוזחמ לע ךומסל ןיא :רמולכ ,םינשה לש
.םינוכנ אל ואצמנ םייח חרוא רוטבש חולב עיפוהש יפכ ג"סרתו ב"סרת םינשה לש תועיבקה ינמיסש הרק הנהו

.ח"ז - ג"סרת תנש לש ןמיסהו ,ש"ז אוה ב"סרת 'ה תנש ןמיס הז חול יפל

"...תודעומה תא ללחלו חספב ץמח לוכאלו ארונהו שודקה םוצ לטבל הלילחו סח ומרגיש ,הזה רבדכ תושעמ
ךל הלילח ;םהילע ןעשית לאו ךומסת לע 'ה ןעמלו ...הלילח םירזוח םתועיבקש םירוזחמ ג"י שיש רמול
םירובסש ,םירבעמ תצקל היירורעשו המש יתיאר" :הלא םירבד בתוכ ,"שדח ירפ" רפסה רבחמ ,האוליס יד
היקזח יבר
.
ש"ה - ג"סרת תנש ןמיסו ,"ח"ז" אוה ב"סרת'ה תנש ןמיס יכ ,רמואו ,2"םירוטה לעב" לע קלוח "שדח ירפ"ה

לוכה היה ,תיראש ילב םימלש תועובש םירוזחמה 13 ויה וליא ?וז תקולחמ ירחאמ רתתסמ המ
.יוניש אלל ,המלש הדיחי ויה םירוזחמ 13 לכ :קיודמ
:קודבנ הבה .תועובש לש םלש רפסממ תוחפ תצק םה םירוזחמ 13 -ש איה היעבה

550
705

1255
175
21
1

22
23
5
1

6
6
:(13 ףיעס ,2 קרפמ) םירוזחמ 10 לש הרתי
:(13 ףיעס ,2 קרפמ) םירוזחמ 3 לש הרתי

:לוכה ךס
:םיפדוע תרבעה רחאל לוכה ךס

דוע םירסח םימלש תועובש ויהיש ידכ ;םימלש תועובש קוידב םניא םירוזחמ 13 -ש תרמוא תאז
לכב םיקלח 905 -ב "רגפמ" ידימתה חולהש ןאכמ .תוינש 16 -ו תוקד 50 םהש ,םיקלח 905
.םינש 247
בושח אוה הזכ ןטק לדבה לבא .הנשה תעיבק לע עיפשמ וניא העשמ תוחפ לש הז רוגיפ ,בושו
ג"סר תקולחמ תא רוכזנ ;"ןקז דלומ" איהש ,18 העשל הכומס איה תאזה העשה רשאכ דואמ
!ריאמ ןבו
.הנשה תעיבק לע םיקלחה 905 םיעיפשמ ךיא הארנ
,רוטה תלבט יפל .(!רוטה לש הלבטב האר) ב"יש ,ט"צר ,ו"פר ,ג"ער "םילוגיע"ה תא הוושנ
ח"ז איה הלאה םינשה לכ תעיבקו ,וזל וז תומוד י"קתת ,ג"סרת ,(ז"טת=) ו"ית ,ט"סק'ה םינשה
לכ תא 24 ףיעס ,2 קרפב אוצמל רשפא הז ןמיס יפל .(הטושפ הנש רוזחמל הנושאר הנש)
.הנשה יטרפ
:הלאה םינשהמ תחא לכ לש הנשה שאר לש דלומה תא בשחנ וישכעו

.(תבשל החדנ הנשה שאר ;"ןקז דלומ")

.(תבשל החדנ הנשה שאר ;"ןקז דלומ")


.(ישימח םויב דלומה םויב הנשה שאר)


.(ישימח םויב הנשה שאר)

44

219


394


596

19

18


17


16

5

5


5


5

ט"סק תנש דלומ

ז"טת תנש דלומ
:(םיקלח 905 תיחפהל שי)

ג"סרת תנש דלומ
:(םיקלח 905 תיחפהל שי)

י"קתת תנש דלומ
:(םיקלח 905 תיחפהל שי)

,הנשה ןמיס תא תונשל לוכי אוה יכ ,דואמ בושח םימעפל אוה "םילוגיע"ה ןיבש ןטקה לדבהה
.ליגר דלומל "ןקז דלומ" ןיב לדבהה תא ןייצמ אוהש ינפמ


(ח"ר תוכלה ,םייח חרוא רוט ךותמ) "םילוגיע"ה חול
תרבועמו הטושפ הנשב תודרפנו תורבוחמ תוישרפ

םוכיס .9
ללגב .םוקמ לכב לארשי םע דוחיאב ידוהיה חולה לש בושחה ודיקפת לע הז קרפב ונדמל
הבושח ךכ לכו .םינש רבעלו םישדוח שדקל תושר לארשי ץרא ימכחל קר שי חולה לש ותובישח
םיפידע לארשי ץראבש רקב יעור וליפאש ,רמוא ונדמלש שרדמה יכ דע ,הז ןיינעל לארשי ץרא
.ץראל ץוחב םימכח לע
היסורב םג יכ ,הדבועה ןמ םג דומלל רשפא לארשי םע לכל דיחאו עובק חול בושח המכ דע
ויה םידוהי .לארשי םעמ םתוא קתנל ידכ ,הנש חול סיפדהל םידוהיל היה רוסא תיטייבוסה
םהיחא לכ םע םיגחה תא גוגחל ולכויש ידכ ,םיגחה יכיראת תאו חולה תא הזמ הז םיקיתעמ
.םלועה לכבש

?דציכ ."םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ" 9.1
?ונחנא ונבשיח המו .םה ועבק המ ."וננובשח לע אל ;ךומסנ םתעיבק לע" 9.2
,"הנשה רוביע תא עובקל ךמסומ ןיד תיב" ,"רוביעה דוס" :הלאה םיגשומה תא שרפ 9.3
."ןושחנ יברד לוגיע" "תופסא ילעב" ,"םיקודצ" ,"שדוחה רוביע" ,"תורוזחמו תופוקת"      

:תורעה

'ע ,ח"לשת םילשורי ,םנושלבו ל"זח ירבדב םינויע ,יורטנרא ךונח ברה :הז אשונב האר דוע .1
.גכ קרפ ,א"צרת םילשורי ,רוביעה ןובשח תורוק ,הפי יבצ ןכו .ו"נר    
תועטמ העבנ האיגשה יכ אצמ רוטה לש די יבתכב יכ ,בתוכ ,"רוביעה ןובשח תורוק" ,הפי ה"צ .2
.םיקיתעמ    

            שבת ומועדים