אובמ
'ר ,תמדוקה האמה ןמ תועד הגוהו ןשרפו בר ונל בתוכ לארשי םע ייחב תבשה לש התויזכרמ לע
:שריה ר"ש
."םלועל איה תוא לארשי ינב ןיבו יניב"
.הכאלמ לכ תתבוש המימת הממי ךשמב
- דימתמ רוצייבו עבטה תוחוכ שוביכב אטבתמ רשא - םדאה ןוצר
גוסנ לוחה ;וארוב לש ןוילעה ונוצרל ןיטולחל תבשב דבעתשמ
,עבטה ןמ הלעמלש המ ינפב ענכנ ישונאה עבטה ,שדוקה ינפמ
;אוה רורחש (ה"בקל) הז דובעש םנמאו .םלוע ארוב ץפח ינפב
.תומדקתה - הגיסנה ;תולעתה - הענכהה
הלגתמ הבו ,אלפומה ילארשיה דוחייה תוא םגו תירבה תוא איה תבשה
."לארשי ךמעכ ימו ,דחא ךמשו ,דחא התא" ןכא יכ
("ברוח")

אשונה תריחבב תעדה לוקיש
.םלוכ לוחה ימי לע הנירקמ התכרב ךא ,שדוקב המוקמ .ונייחב תיזכרמ הווצמ איה תבשה
דמליהל בייח אשונה ןכלו ,דואמ םיבר ,היקודקדו הישוריפ ,היתווצמ לע ,תבשה לש הינכת
.ידוסיה רפסה תיבב דומילה תונשב םימעפ המכ תוירוזחמב
היהי תוהובגה תותיכב ,החפשמב תבשה תויווח לע אשונה ססבתי ,'ב-'א תותיכב ,ריעצ ליגב
שמוח אצומה תדוקנ היהת 'ד-'ג תותיכבו ,הכלהה ירפסמ םיפיעסב ורקיעב ןגועמ דומילה
.'ג התיכב הדימלה זכרמ אוהש שמוחה ,תומש
ינב לש תיזכרמ היווחב הרושק איה םימעפ שולשו ,תובר םימעפ תרכזנ תבשה תומש שמוחב
אשונ חתפתי ולא םידקומ ביבס .ןכשמה תמקהבו הרות ןתמב ,ןמה תדיריב :רבדמב לארשי
.'ד-'ג תותיכב תבשה

תבש" אשונה דמליי םא ןיב .הבורמ הכרב וב שי םיניד ירועיש ןיבל שמוחה דומיל ןיב םואית
םינידה דומיל היהי הרקמ לכב ,'ד התיכב דמלייש וא 'ג התיכ לש היינשה תיצחמב "החונמ
.תסנכה תיבבו החפשמה תיבב תבשה השעמ ןיבל שמוחב תבשה יקוספ ןיב רשקהו רשגה

תילגרמה :1 קרפ

םינכתה
תילגרמכ תבשה :תבשה אשונל תיתייווח החיתפ -
תומש רפסב םהל תורכומ תוישרפב תבשה תא םידימלתה ואצמי הבש תוצובקב הדובע -
(תיב תדובעל הנכה) תבשה תא םיבהוא םה עודמ :החפשמה ינב ןיב לאשמ -
.תבש לילב ונתוא םיוולמה םיכאלמה לע ארמגה ןמ עטק :תיבל וא התיכל הרשעה -

רועישה ךלהמ
ונייעי רועישה ךשמהב קרו ,םידימלתל הרומה ןיב להנתת תחתופה החישה יכ יוצר (1
.תרבוחב םידימלתה
'ר :הרומה לאשי ךשמהבו ,לוכל םירכומ תורימזבו תבש ירישב חתפיי רועישה :'א העצה
התע ?הילא םיסחייתמ ךיא ?היארמ המ ?תילגרמ יהמ .תילגרמל המוד תבשהש רמוא יסוי
.יסוי 'ר שיגרה המו בשח המ ,האר המ :תילגרמל המוד תבשה יכ יסוי 'ר רמא עודמ ובשח
ןויד להנתי ."תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" קוספה תא חולה לע בותכי הרומה :'ב העצה
וארקי ,הפ-לעב הצומי אשונהש רחאל קר ."ןתנ" "ואר" הווצמה לש דחוימה חוסינב
.תילגרמה לשמב ונודיו ,תרבוחב םידימלתה
תומש שמוחב ואצמיו תוגוזל וא תוצובקל םידימלתה ונגראתי הלילקה החיתפה רחאל (2
תושעיהל תבייח הדובעה .תרבוחב םיניוצמה תומוקמה יארמ יפל תבשה לע םיקוספ
.םיחותפ םישמוחב
.תבשה אשונל תדחוימ תרבחמ וניכי םידימלתה
ףרטצנ .תובר תוישרפב תרזוח תבשה עודמ םידימלתה ולאשי הדובעה ךלהמב יכ תופצל שי
?תונוש תוישרפל תלצפתמ תבשה עודמ תמאב :םידימלתה לא התוא ריזחנו ההימתה לא
ןדמלל שי ןכלו ,תובר תוכלהה ;דומלל רתוי לק היהי לארשילש ידכ :ןה תויופצה תובושתה
;םיבלשב
.תובר תוישרפב שדחמ הדמלל שי ןכלו ,הרקיו הבושח תבשה

תיבה םע רזוחה ןוזיהה תריצי
ךא ,תיב תדובעכ דליה ידיב ןבומכ רוסמ ,תבשה תא םיבהוא םה עודמ ,החפשמה ינבל לאשמה
.התיכב תובושתל סחייתהל דואמ בושח
םיבסה ,םירוהה ידי לע םהל רמאנש המ תא התיכב אורקל ובהלתה םידליה יוסינה תותיכב
תא .תבשל הרתיה הביחה תא תענכשמ הרוצב ועיבהו ,בר ןיינע וררוע תובושתה .םיחאהו
לש היירפסב ןייעל םידימלתהמ שקבנ :תפסונ הרוצב קדהל לכונ תבשה אשונב תיבה םע רשקה
.תבשב םיקסועה םירפס אוצמלו תסנכה תיב תיירפסב וא (רגוב חא ,אבס ,בא) החפשמה ינב
ךורעל וא ואצמ המ רפסל ושקבתי םידליה :הידימלתל המיאתמכ המישמה תא בצעי הרומה
ןכ .תוכלה וא הדגא ישרדמ ,םירופיס :םיוסמ גוויס שקבל לכונ .םירפסה תומש לש המישר
.רבחמה וא ךרועה םש תא ףיסוהל םידימלתה ולכוי

הנהמ האירקל הרשעה יקרפ
."הנהמ האירקל" םהל ונארקו ,שרדמהו ארמגה ךותמ הרשעה יעטק ונפסוה םיבר םיקרפב
תא ךומסל ךרוצ ןיאו ,ףפור אוה הרשעהה עטק ןיבל הדיחיה ןכות ןיב רשקה ללכ ךרדב
.םיוסמ רועישל האבומה
.התיכב םינכתל סחייתי הרומהו ,תיבב ותוא אורקל ץילמנש וא ,רועישב טסקטב ןייעל לכונ

תבשה יכאלמ לע ,'ב ט"יק תבש תכסממ האבומל
םולש" טויפה םגו ,ונילע לבוקמו בוהא תבש לילב וניתבב םירקבמ ןוילע יכאלמ יכ רסמה
.וז השגרה קזחמ "תרשה יכאלמ ,םכילע
בישהל שיו ,תימיטגל הלאש יהוז ?תמאב םתוא האר ימ ,םיכאלמה ןכיה :לואשל םייושע םידלי
וא םייואר וא םיאכז ונניא ונא ךא םיאצמנ םיכאלמהש רמול לכונ .הנובתבו תוריהזב הילע
ונלש תבשה ןחלוש .םיארנ םניאש ףא ,םיכאלמב םישח ונא יכ ריבסנש וא ,םתוארל םילגוסמ
וליאכ ,'ה לש הכרב םישיגרמ ונחנאו ,תדחוימ תיבב הריוואה ,לוחה ימיב ןחלושהמ ךכ לכ הנוש
ער ךאלמ וליאכו ,הכרבה ןמ תונהיל הכוז וניא ,תבש ןיכמ וניאש ימו .ונתוא םיבבוס םיכאלמ
.תואבה תותבשל הכרבה תא ונממ ענומו ותוא הוולמ

םלועה תאירבב תבשה :2 קרפ

תבשה לש הנושארה הנחתה היהת ןכל .ארקמב תבשה יקוספ רדס יפל םייונב תרבוחה יקרפ
:קרפה ינכות הלא ."ולוכיו" תשרפ
"ולוכיו" תשרפ -
הגוז ןב אוה לארשיו הלכלו הכלמל תבשה לש יומידה -
("...ונב הצרו ויתווצמב ונשדיק רשא ...") תבש ליל לש שודיקה תכרב -
.א"י א"י "הבר תישארב" ךותמ הנהמ האירק -

"ולוכיו" תשרפ
יהמ ".הליחת הבשחמב השעמ ףוס" :ןטייפה ירבדכ ,תישארב השעמ תא המילשמ תבשה"
.השדקמש הז אוהו ,הכרבמש הז אוה :ה"בקה לש הלוכש תבש ?תישארב השעמ לש תבשה
.םירצממ לארשי ינב תאצ דע ה"בקה לצא הזונגו הרומש תבשהו

:הרעה) הגוז ןב לארשיו הלכה תבש לש יומידה לע דומעל שי הכלמה-הלכה תבש
הלכ" יומידה :("יל ידודו ידודל ינא" :ה"בקל לארשי ןיב הקיזה רואיתל םג שמשמ "דודו
םידחוימ םידגב םישבול :האובל םיננוכתמ ונא ?הלכל ןתח לש סחיל תבשל ונסחי המוד המב
,הדובכל םירש ,םוי דועבמ הינפ תא םילבקמ ,םידחוימ םילכאמב ןחלושה תא םיכרוע ,הדובכל
.התאצב התוא םיוולמ םגו
הנבמ תניחבמ .תבש לילב שודיקה לש םויה תשודק תכרבב קסוע הדיחיה לש ינשה קלחה
דעו האירבה ימימ ,יידמ הדח ילוא ,הדח ןמז תציפק תושעל םישרדנ םידימלתה ,רועישה
תרימא רחאל דימ תבש לילב שודיקה תכרב לש המוקמ יכ ,וז ךרדב ונרחב .תיב לכבש שודיקל
הנתינ תבשה יכ הלגתמ הכרבבו ,ה"בקה לש הלוכ איה תבשה "ולוכיו"ב .שודיקב "ולוכיו"
.ןוצרו הבהא תנתמכ לארשיל
תבשו ,לארשיב ,ונב הצר אוה 'ה לש ,"ושדוק" תבש איה .תישארב השעמל ןורכיז איה תבשה
.ונליחנה ןוצרבו הבהאב ושדוק
.רודיסב התוא ואצמיש ףידע ךא ,תרבוחה ךותמ הכרבה תא אורקל םילוכי םידליה
תבש 'ה - השולשה :חתפמ תולימ תאיצמ ידי לע הכרבה ןכות תא ףושחל םישקבתמ םידימלתה
יוצר .הבהאו ןוצר ,השודק - תבשל תדחוימה הקיז לע תורומה תונושלה שולשו - לארשיו
םידימלתה ודבעי ינשה בלשב קרו ,הרומה תכרדהב ,חולה דיל הליחת השעית וז הדימלש
דיוד ןגמל םידגאתמש םישלושמה ינש טוטרס לש ןויערה .תרבוחב עצומכ ,םהיתורבחמב
.גיווצנזור ץנרפ לש "הלואגה בכוכ"מ לאשומ
הז םידעוימ תבשהו לארשי יכ ןויערל ףסונ ןפ ןתונש הבר תישארבמ שרדמ אבומ רועישל חפסנב
.תישארב השעממ הזל

םירצמב תבשה :3 קרפ

לארשיל החונמ םוי ןתנ ונבר השמ דציכ ראתמה "הבר תומש"מ שרדמה לע ולוכ יונב קרפה
:שרדמל ףיסומ (א"פר ןמיס םייח חרוא) "םירוטה לעב" .םירצמב
םהל ןתייש הערפמ שקיב ,םהילע ודיבכהש דובעשה דבוכ השמ הארו ,םירצמב וניתובא ויהשכ"
םוי לע (ה"בקה ידי לע) ווטצנ רשאכו .יעיבשה םויב רחבו ,ונתנו ,וב וחוניש עובשב דחא םוי
לש םויה תשודק) "'וקלח תנתמב השמ חמשי' והזו ,וב רחבש השמ חמש ,תבשה
לש תירחש .(תבש
:תובר תולעפה רשפאמ הבר תומשמ שרדמה
,לארשיל תועדוהה ,הערפ לצא השמ ,לארשי םע תולבסב האור השמ :תוזחמה
לארשי תובוגת .החונמ םוי ולביקש רחאל
החונמה םוי רואית תורשפאמ - "ןשוג ץרא לוק"ו "הערפ לוק" - תועצומה תויאנוניעה תובתכה
.תונוש הייאר תויווזמ
םירענה .ולוכ אשונה תא תוולל תורומאה םידלי לש תויומד יתש תרבוחב תועיפומ הז בלשב
יבלש לכב תבשה םוי תא םיווח ,םירצמ יאצוי רודמ ,(תורענ םג תועיפומ ךשמהבו) בדנו ןימי
םויש הכרבה לעו םירצמב לבסה לע ןושאר ףוגב םירפסמ בדנו ןימי הז קרפב .רבדמב ותניתנ
.םהל קינעמ החונמה
בישמ ךכ לע ?דבלב תינפוג החונמ וז התייה םאה ?תבשה םויב םירצמב לארשי ינב ושע המ
ןהב ןיעשעתשמ ויהו" ,םהידיב ויהש תוליגמה לע רפסמ שרדמה .הבר תומשמ אוה ףא ,שרדמה
:התיכב ןויד חתפנ .תורעשה תולעהל ונתאמ שרודו ,דואמ תצמותמ שרדמה ."תבשל תבשמ
?(סוריפפ ,ףלק) תוליגמה הארמ המ (?ונבל בא ,ףסוי יחא ,ףסוי ,בקעי) ימל תוליגמה תא רסמ ימ
םג ךלעא יכונאו ,המירצמ ךמע דרא יכונא" ,בקעיל 'ה ירבד) תוליגמב בותכ היה המ
,"הלע ןמ םכתא הלעהו ,םכתא דוקפי דוקפ םיקלאהו" ,ותומ ינפל ףסוי ירבד וא ,('ד ,ו"מ תישארב)
?(וטטצי םידימלתהש הנוש טסקט ילואו ,ד"כ קוספ ,'נ תישארב) ,"תאזה ץראה

ןיס רבדמב תבשה :4-5 םיקרפ

:רמאנש ,הרמב רבכ שרדמה יפ לע ,הרות ןתמ ינפל רבדמב לארשיל הנתינ תבשה
ול םש םש" לש תוישרפ תצקמ םהל ןתנ" :י"שר .(ו"כ קוספ ו"ט ,קרפ תומש) "והסינ םשו טפשמו קוח
".םינידו המודא הרפו תבש :הרות
תדירי םע לארשיל תנתינ תבשה דציכ ודמלי םידימלתה .תרכזנ הניא "הרמ" דימלתל תרבוחב
ודמל תבשב ותתבשהמו ותריצעמו ,לוחה ימיב ןמה תדירימ .תומש רפסב ז"ט קרפ יפ לע ,ןמה
.תבשה לש הדוחיי לע תיתייווח-תישחומ הרוצב לארשי

:הרות ןתמב םיקוספב םתוא ריבסמו רזוחו ,"ולוכיו" תשרפב םירבדה תא ריבסמ י"שר
:"והשדקיו ךריב"
,הנשמ םחל ישישב ולפכל ןמב וכרב
.וב דרוי היה אלש ןמב ושדיקו

,הצרתו תימולשו ןימיו בדנ ,רבדמה ידלי םע תוהדזה רוציל םיסנמ ונא וז דומיל תדיחיב
.תבשה תשודק לע ונבר השמ לש ויפמ םידמולו ישישה םויב ןמה תכרב תא םהיניעב םיאורה
,םכיניעב "ואר" י"שר "תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר"
:ןמה תדירי סנל רכז ןהש תבש תוכלהמ םידמול םידימלתה תודיחיה ךשמהב
הנשמ םחל :4 קרפב
.תבשל תבש ברעמ הנכההו תולחה יוסיכ ,תודועס שולש :5 קרפ
תורכומהו תובוהאה תוכלהל "חלשב" תשרפמ ןיכומיסה תא םידימלתה ואצמי םיקרפה ינשב
לש םיפיעס ךותמ ,לבוקמכ םידימלתה ודמלי תוכלהה יטרפ תא .ונלש תבשה תודועסב תוגהונה
.הכלה ירפס

הארוהה ךרד
םויב הלודגה העתפהבו ותטיקלב ,ןמה תדירי סנב תיתייווח האירקב חתפנ וז דומיל תדיחיב
,תיתיווח האירקל ךורע דימלתל תרבוחב 4 קרפ .לפכומ "תלגלוגל רמועה" רשאכ ,ישישה
.תומש רפסב ז"ט קרפמ םיבר םיקוספ וב םיבלושמו
,ז"ט קרפב וארקי ,ומצע שמוחה ןמ ,רוקמה ןמ םיקוספה תא אורקל ורחביש םירומ
םיקוספ .ד"כ-ד"יו 'ה-'ד
ןתנ 'ה יכ ואר" לש העשה לע רפסל וצרי םידליהש תופצל שי .התיכב ןויד להנתי האירקה רחאל
.ונלש תבשה ןחלושמ םהל תורכומה תוכלהל םתוא ליבונ ךשמהב .התוא זיחמהלו "תבשה םכל
ףיעסה תא וריכי םידימלתהש ץלמומ ,התיכב ןוידב הלע "הנשמ םחל" ומכ אשונ םא םג
.ךשמהש יתכלהה

םייתכלהה םיפיעסב הדובעה
הדובעכ :תרבוחב םיאבומה םייתכלהה םיפיעסב הדימלה תא ןגראל דציכ לוקשי הרומה
רחאמ .הכלה לש םיטסקטב ףתושמ דומילכ וא תוצובקב וא תוגוזב הדובעכ ,תישיא-תימצע
הדובעכ ודמליי םקלחו ,דחי התיכה דמלת ,םיפיעסה ןמ קלח :ןווגל לכונ ,םיפיעס 4 -ב רבודמש
.תוגוזב וא תוצובקב

הלעפהה
ידלי .(וילע םיכרבמש םלשה םחלה ,םחלה יוסיכ ,הנשמ םחל) תוכלה שולשב תועיפומ תולחה
ואיביו ,התיכב תוכלהה תא ומשיי םה ,התיכב תומלש תונטק תולח תופאל וחמשי .התיכה
תוריוצמ ,תולחל תויפמ התיכב ןיכהל לכונ ןויער ותוא יפל .אשונה לש ומשובמ םירוהה תיבל
.יתיבה תבשה ןחלושה תא ךורעל םידימלתה תא דדוענ ךכו ,דב יעבצב תוטשוקמו

הלדבההו שודיקה ,הרות ןתמ לש תבשה :6-9 םיקרפ

ררועל שי הז בלשב םג .יניס רה דמעמב לארשיל ונתינש תבשה יקוספב קוסענ םיאבה םיקרפב
תארקל הנכהבו הרות רועישב ודמל םידימלתהש המ יפ לע יניס רה דמעמ ביבס תישוגיר היווח
.הרות ןתמ םוי
ךותמ וא תרבוחה ךותמ םיקוספה תא אורקל :תויורשפא יתש הרומה ינפל תודמוע בוש
האירקה רחא ובקעי םידימלתהו ,תומש שמוח ודיב קיזחי הרומה :בלשל ןתינ ילואו ,שמוחה
ןושארה קוספב זכרתנ ךכ רחאו ,ולוכ רבדב הרצקב קוסענ האירקה רחאל .תרבוחב ןויע ךות
:הלדבהו שודיק תווצמל יארקמה רוקמה אוהש
;םירבדב תבשה םוי תא שדקל הרותה ןמ השע תווצמ
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז" רמאנש
.שודיקו תבש תריכז והרכז :רמולכ
:ותאיציבו ותסינכב והרכזל ךירצו
.הלדבהב ותאיציבו םויה שודיקב ותסינכב
('א הכלה ,ט"כ קרפ תבש ,ם"במר)

תיתכלהה השרדה
אוה ,הרותה יקוספב םיינושל םיזמר ךותמ הכלה דומיל רמולכ ,תיתכלהה השרדה ךילהת
לכונ לקהל ידכ .הז בלשב דואמ םידימלתה ושקתה יוסינה תותיכב .'ד-'ג תותיכל שדח ךילהת
:תוניכמ תולאשב חותפל
"?רוכז" יוויצה תא םייקל רשפא דציכ -
?"ושדקל" הלימה םכל הריכזמ המ -
?"םוי" הלימה הפיסומ המ -
.(ליעל םיאבומה ם"במרה ירבדמ וא תרבוחב) םיחספ תכסמ ךותמ השרדה תא דמלנ ינש בלשב
קוריפב ןכו םינוש םילדגבו םינוש םיעבצב תושרדנה םילימה תטלבהב הדימלה תא קזחל שי
.שדחמ ותיינבבו קוספה
.ותרבחמב קוספה תא דימלת לכ רייצי ןכו ,חולה דיל וא טקלפב הנישעית תושגדהה

שודיקה סוכ :7 קרפ

סוכ לדוגב רמולכ ,יתכלהה ןפב קוסענ ,שודיקה סוכב קוסענ וז הדיחיב
שודיקה סוכב הווצמה רודיה ,יביטקייבוסה ןפבו התומלשבו שודיקה
.תיתחפשמה
סוכה רועיש
.ןמזו תומכ לש (תודימ=) םירועיש םימכח ועבק תובר תווצמל
םוגרתב תקולחמ תמייק .ןיי גולה תיעיבר אוה ,שודיקה סוכ חפנ רמולכ ,סוכה רועיש
יבשחמו ,(ל"ס) ר"מס 86 איה תיעיברש איה תלבוקמה העצהה .ונלש תודימל "תיעיבר"
."סוכ" לש הירטמיגה אוה 86-ש ואצמ תוירטמיג
הדימל םגו ל"ס 137-150 לש תומכ לע ,תבש לילב םישדקמ שיא ןוזחה תטיש יפ לע ,םירימחמה
העד קר ונאבה דימלתל תרבוחב .ל"ס 150 = 86+ 64 = ןוגה סוכ :הירטמיג לש בושיח אצמנ וז
.םירימחמה לש רועישה תא םג התיכב דמלל םא לוקשי הרומה .ל"ס 86 לש רועיש ,תחא
דואמ יוצר .תיבבו התיכב היישעל תנתינה תניינעמ תוליעפ איה שודיקה סוכ תלוכת תדידמ
ודדמי םידימלתה .הדידמ סוכ ןכו םינוש םילדגב תוסוכ התיכל ואיבי םידימלתהו הרומהש
.שודיקל הרשכ סוכ וזיא השגדה ךות תונוש תוסוכ תלוכת

סוכה הארמ
המלש תויהל תבייח שודיקה סוכ .הווצמה רודיהו רתומהו רוסאה :םיטביה ינש ונינפל ןאכ
רדוהמ עיבג אצמנ תיב לכב טעמכ ,הווצמה רודיהב אטבתמ יתחפשמה ןפה ,םיאתמה לדוגבו
,ףסכ יופיצמ וא ףסכמ ,רתוי רקי רמוחמ היושע סוכה .שודיקה סוכ יהוזו ,םירחאה לכמ רתוי
דימלתה יתחפשמ-ישיא ךפונ ףיסוהל ידכ .תיבבש תוסוכה ראשמ התרוצב רתוי האנ איהו
.סוכה לש "הירוטסיהה" תא רפסל שקבתמ
ינשה קוספל י"שר) הבהאמ 'ה תווצמ תא םימייקמ ונחנא :הווצמ רודיה גשומב ביחרהל יוצר
יפכ ,רודיהב ראשה ןיב אטבתמ הבהאמ םויק .('ה קוספ ,'ו קרפ םירבד ,"תבהאו" ,עמש לש
,האנ בלול ,האנ הכוס ינפל השע :תווצמב ינפל האנתה :'והונאו ילק הז'" :םימכח ושרדש
.('ב 'מע ,ג"לק תבש) "םיאנ םיארישב וכרוכו ,האנ הרות רפס ,םיאנ תיציצ
'ר לש שפנה תוריסמ לע רפסמה הליגמ תכסממ ירופיס עטק ונפריצ שודיקה יניד לש קרפל
.ןייה לע תבשה תא שדקל ,הנקזה ומא לש דוחייבו ,יאכז

הדועסהו שודיקה :8 קרפ

תבשל ארוק התאש םוקמב :'גנוע תבשל תארקו'"
.('א ,א"ק קרפל ם"בשר) "(הדועס=) גנוע אהת םש ,(שודיק לש האירק רמולכ)
.הדועס םוקמב אלא שודיק ןיאש ןאכמ
םיבייח ןכל .ןמז לש גשומ םג אלא ,דבלב םוקמ לש גשומ וניא "הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא"
.(ד"י ףיעס ,ג"ס קרפ םייח רוקמ) רתלאל .2 שודיקה םוקמב .1 :לוכאל
(הרומת=) ,ףילחת לש ןבומב םג עמתשהל לוכיה ,"םוקמב" גשומב תושקתהל םילולע םידלי
:ךכ "הדועס םוקמב" גשומה תא םיגשומה ןולימב ריבסהל בושח ןכל
רדח ותואב ,םוקמ ותואב (1
.שודיקה ןמזל ךומס ,ןמז ותואב (2
תחלצהו סוכה .ןונישבו השחמהב ךרוצ שי ןכלו ,םידימלתל תרכומ הניא וז הכלהש חינהל שי
תומוקמב הנוש רדסב ןתוא ביצהלו "קחשל" לכונ .הדועסה תאו שודיקה תא למסל תולוכי
הדועסה ול ךומסו ןושאר שודיקה = סוכה ;הכלהה פ"ע תידעלבה תורשפאה תא תוהזלו םינוש
ריעצה דליה תא איבהל לולע םויב שודיקה ינפל הליכאה רוסיא .םוקמבו ןמזב (תחלצה)
הליכאה רוסיאב דקמתהל בטומ ןכל ;וירוה תיבב לבוקמה םע תושגנתהל ילואו הכובמב
.תבש ליל לש שודיקל דעו תבשה תסינכמ הייתשהו
ריבסנ .תיבל ץוחמ הייהש תעב וא הלחמ תעשב ןיי אלל שודיק ןכתיי םא הלאשה לאשית רשאכ
:ולא םיבצמל םג תונורתפ תנתונ הכלההש
,וידי לוטיי :םחלה לע שדקי ,תבש לילב שודיקל ןיי ול ןיאש ימ
רמאיו םהילע וידי חיניו ,םסכיו ...םימחל ינש חקיי ,ותיב ינבו אוה
תכרב רמאיו םהילע וידי חניו הנשמה םחל תא הלגיו ,"ולוכיו"
...שודיקה תכרב תא רמאיו הסני בושו ,"איצומה"
.(ו"ט ףיעס ,ג"נ קרפ 'ב קלח ,"התכלהכ תבש תרימש"מ רצוקמ)

הלעפהה .הנבה תולאש תניתנמ ונענמנ ןכלו ,םישרמו הנבהל לק רופיסה :"הבר שרדמ"מ חפסנל
.ןוצרב הז רגתאל ונעיי םידליו ,הזחמהה איה המיאתמה

הלדבהה :9 קרפ

תסינכבש שודיקב םייתש תמועל הלדבהב תוכרב עברא :תובר ןה תוכרבה תבשה ןמ הדירפב
.םישודיקה לכב ומכ ,ןושאר עיפומ ןייה .תבשה
יאצומ לש הלדבהב קר העיפומו ,תידוחיי איה חירה תכרב .םימשבה לע םיכרבמ ןייה רחא
."תבשה תאיצימ תבאודה שפנה תא בישהל" הדעונ איה (זצר) רוטה לע ושוריפ יפל .תבש
שאה םהבש םימי ,םירופיכה םוי יאצומבו תבש יאצומב תרמאנ "שאה ירואמ ארוב" תכרב
.ןיטולחל הרוסא
םיפיסומ תבש יאצומ לש הדימעב םג .הלדבה תכרב איה רתויב הכוראהו הנורחאה הכרבהו
.הליפתבש הלדבהה איהש ,"ונתננוח התא" תא ,"תעדה ןנוח" תכרב ,תיעיברה הכרבב
תולדבהה ןיעמ רמאיש ךירצ לידבמה :יול ןב עשוהי 'ר רמא"
.('א ,ד"ק םיחספ) "הרותב תורומאה

:שמוחב םיאצומ ונא ןכו
.(.'י קוספ ,'י ארקיו) "לוחה ןיבו שדוקה ןיב לידבהל
'ד קוספ א קרפ תישארב" ךשוחה ןיבו רואה ןיב 'קלא לדביו
.ו"כ 'כ ארקיו "םימעה ןמ םכתא לדבאו"

,םיזמר הל אוצמל יאדווב לכונ ךא ,שרופמ ארקמ ןיא השעמה ימיל תבשה ןיב הלדבהה תווצמל
ומכ
.(א"י ,'כ תומש) "יעיבשה םויבו ...'ה השע םימי תשש יכ"

רועישה ךלהמל תויטקדיד תורעה
תא תישחומ הרוצב םיגציימ הלדבהה ילכ .הלדבה ילכ התיכל ואיבי םידימלתה וא הרומה
תכרב תא עולקה רנהו ,חירה תכרב תא םימשבה תספוק ,ןייה תכרב תא ריכזת סוכה .תוכרבה
.רודיסה גציי הלדבהה תכרב תא ."שאה ירואמ"
לש תונווגמ תורוצ םיריכמ םידליה .הבר בל תמושת ךושמת םימשבה תספוק יכ חינהל שי
םישרהש המ לע רפסל םידליל ןתינ .םינואיזוממו ףסכ ילכ תויונחמ ,תיבהמ הלאכ תואספוק
.ורייכל וליפאו ותוא רייצל ,םתוא
וא "םימשב יצע ארוב" :םימשב יפנע לע םיכרבמש שי :חירה תכרב לש םינושה םיגהנמב ןודנ
."םימשב ינימ ארוב" םישותכ םימשב לע םיכרבמש שיו ,"םימשב יבשע ארוב"
םהיתובושת תא םילשנו ,םידימלתה לא הליחת הנפנ "תבש יאצומב םימשב עודמ" הלאשה תא
תאצמ תבאודה שפנה תא קזחלו הכלמה תבש תא תוולל ודעונ םימשבה :םילבוקמה תונויערב
.תבשה
םא לוקשי הרומה ."הבר שרדמ"מ האבומב םידליה וארקי "שאה ירואמ" תכרב תנבהל
םיאתמ "התכרבו שאה" אשונ .רחא ליבקמ רועישב וא הז רועישב שאה אשונ תא ביחרהל
.'ד התיכ ידימלתל ישיא אשונ תויהל דואמ

הלדבהה תכרב
ןגהמ הנחבהה לעו ןוימה לע ןומא דליה .תויסיסבה הבישחה תוינבתמ ןה הלדבההו הנחבהה
.דוסיה תותיכמו
הלדבההש בל םישנ .ינטנופס ןפואב וז הלאשב ונודי םידליה ?הלדבהב םיניחבמ המל המ ןיב
דחוימה לע רבודמ ןאכ .םיינויח םה השעמה ימיו ונל ץוחנ ךשוחה ןכש ,הלילשל בויח ןיב הניא
.ליגרה תא םילשמה

הכרבה ןיב רשקל שרדנ דימלתה ןאכ .וידימלתל המיאתמ תרבוחב הדובעה םא לוקשי הרומה
.שמוחה ןמ קוספל
.האירבל ןושארה םויב רואלו ךשוחה ןיב הלדבהב ישוק לכ אלל רכזינ
רפסמ אוה תינושל הניחבמ םיאתמה קוספה ,םימעל לארשי ןיבש הלדבהל םג סחייתנ
.ארקיו ,"םימעה לכמ הלוגס" ונאש רמאנ םשש ,הרות ןתמ ינפל ,תומשמ םיקוספב רכזיהל רתוי יוצר
.('ו-'ה םיקוספ ,ט"י קרפ תומש) "שודק יוגו םינהוכ תכלממ"
.הלדבהה תכרב לש המיתחכו חיתפכ הלגנ "לוחהו שדוקה" תא
רוקיבב :טעמ גוגחל דואמ יוצר הז בלשב .תבש לש השע תווצמ תא ונמייס "הלדבה"ב
.הלדבההו שודיקה תזחמה םע התיכב יגיגח ןחלוש תכירעב וא ןודיחב ,ןואיזומב

ןכשמהו תבשה - הכאלמה ירוסיא :10 קרפ

לע המיא הליפמ ,םיגייסו תודלות ,הכאלמ תובא ירק ,תבש לש הכאלמה ירוסיא תארוה
וממעתשי אמש ,ריבסהל השקתי אמש ,הכלהה תארוהב העטי אמש :םינבומ תוששחה ,הרומה
.תיבב השענל התיכב דמלנה ןיב המאתה יא הלגתתש וא ,םיטרפה יובירמ םידימלתה
םירומ .אשונב רתויב םיחלצומה ויה הכאלמה תובא יקרפ יכ חוודל םילוכי ונא יוסינה תותיכמ
הז דומילש תונווגמה תולעפהה ןמו תוישעמה ןמ ,תוינבמה ןמ ,שודיחה ןמ ונהנ םידימלתו
.רשפאמ

ןכשמהו תבשה לע דלפרביב ברה
עובקלו םדאה לש תובורמהו תונושה תודובעה תא גווסל רשפא דציכ
?תורוסאה תוכאלמה ינימ תא
!ךרדה תא הרותה ונל התארה ןאכ ףא
תובהלתה ךותמ ,רבדמב ןכשמה תא ונב לארשי יפלא תובברש העשב
,'ה תא םתארילו םתבהאל יוטיב תתל הלענה הרטמל שפנ תוריסמו
.ןהינימ לכל םדאה תולועפ המשגה ידיל ואב וז העשב

תוכאלמה לכ :תבשב תורוסאה תוכאלמה תעיבקל הדימה הנק והז
רשקה תא .תבשב תורוסא ולא לכ ,ןכשמה תמקהב לעופל ואצוהש
תוישרפה תוכימסמ ל"זח ודמל הכאלמה ירוסיאל ןכשמה תוכאלמ ןיב
תכלוהה תבשה תרימש לע הרהזאה ןיבל וילכו ןכשמה ןיינב ןיבש
וכמסנ ל"זח תעד יפל ."להקיו" תשרפבו "אשית יכ" תשרפב תינשנו
.ןכשמה תכאלמ ליבשב תבשה תא ללחל רוסאש ךעידוהל וללה תוישרפה
הרוסא הכאלמ בשחנ ןכשמה תרטמל שורדש המ לכש ןאכמ
.(דלפרביב 'ח ברל "הנוכנ החונמ" ךותמ רצוקמ)
תויטקדיד תורעה
תא ףתשל וניסינ .יתייווח אוה דומילה .תוישרפה תוכימס תרכזומ אל דימלתל תרבוחב
תובקעב הדובעה לש תטלחומה התבשהבו ןכשמה תמקהב לארשי לש תובהלתהב םידימלתה
ןכשמב ושענש תוכאלמה :הווש ןבומכ הנקסמה ."ורומשת ייתותבש תא ךא" ,ונבר השמ ירבד
הארוהה תא ליחתנ הז קרפב ."םתורודל" ןהו ןכשמה ינובל ןה ,תבשב תורוסאה תוכאלמה ןה
הצרתו תימולשו ,בדנו ןימי רבדמה ידלי םיעיפומ בוש .תרבוחה ךותמ תיתומשרתה האירקב
.תבשה םויב תטלחומה הריצעהמ האילפה תאו ןכשמה תמקהמ תובהלתהה תא שיחמהל ידכ

השמ הוויצש רוסיא ותוא יכ םידימלתה וניבי "תבשה תא לארשי ינב ורמשו" םיקוספה ךותמ
."םלוע תירב םתורודל" אוה רבדמב ןכשמה ינובל ונבר
.הז קרפ דומילל האנו יגיגח םויס היהי ,"תבש הרמשא יכ" ,ארזע ןבא םהרבא 'ר לש טויפה

תבשב תורוסאה תוכאלמה :11 קרפ

"הכאלמ לכ השעת אל" ןיב ילמרופה ינבמה רשקה והמ :היופצה הלאשה לע תונעל רומא קרפה
יהמ הרדגה הנתנ אל הרותה .םויכ וניתבב תבש ירוסיא ןיבל "ורומשת ייתותבש תא ךא"ו ןכו
.ןכשמב ויהש הכאלמ תובא 39 ונמ םימכח .רתומהו רוסאה לכ לש טוריפו ,הרוסא הכאלמ
ןיבו רתומה ןיב ןיחבהל ןתינ םתועצמאבו ,הרוסא הכאלמ לכל רוקמה םה הלא הכאלמ תובא
.תבשב םירוסיאה לגעמ תא תוביחרמה "תודלותה" לע םידליה ודמלי ךשמהב .תבשב רוסאה
.הכאלמה תובאב טעמ וסנתי םידימלתהש רחאל ,13 קרפב קר דמליי הז גשומ

הכאלמה תובא ט"ל םע שגפמה
.תונושה תוצובקל תקלוחמ איהשכ ,האולמב הכאלמה תובא תמישר תא ונאבה
ןפואב וריכי םידליהו ,תריואמ הזרכ התיכב תולתל הפי .הכאלמ לכ ריבסי הרומהש הנווכה ןיא
ןיא ךא ,ולאשיו וניינעתי ,וארי םידליה .רשפה תאו רדסה תא ,ףקיהה תא יללכ
הטילש שורדל .הכאלמה תובא לכב
,דליה םלועל תובורקו תורכומ ןהש תוכאלמב ,הכאלמ תובא 10-ב זכרתנ םיבורקה םירועישב
.הלעפהו תוסנתה תורשפאמ ךכל ףסונו ונתיבב תבשל תויטנוולר ןהש תוכאלמ

"ריתמה"ו "רשוקה" :12 קרפ

: ללוכ רועישה
"בייח" גשומה תרהבה (1
הנשמב ןויע (2
הדוהי 'ר לש ללכבו ריאמ 'ר לש ללכב הנחבה (3
.תבשב םירוסאו םירתומ םירשקב תוסנתהו דמלנה םושיי (4

.["רוטפ" גשומב םג ילואו] בייח גשומב םיקסוע ונא הדיחיל המדקהב
הנשמב וננינעב ,תבש תוכלהב םיקסועה םייתכלהה םיטסקטב חתפמ תלימ אוה "בייח" חנומה
תפשב הנוש תועמשמ לביק גשומהש ךכב אוה חנומה תנבהב לופכה ישוקה .ם"במרבו
לש רוציק .אטח תגרד אטבמ גשומה הכלהבש דועב ,"הבוח אלמל" רמול וניפב רוגש .םוי-םויה
תא דימלתל ריכזהל ידכ .טסקטה דומיל ינפל הלימה תא ריבסהל שי ."שנועב בייח" םילימה
."שנועב בייח" ,"שנוע" הלימה תא םעפ לכב ףרצנ ,הכלהב תועמשמה

רועישה ךלהמל
:םינוש םירשקב תוסנתהב רועישה תא חותפל לכונ .הרומה לש ולוקישל ןותנ הארוהה רדס
םילבח תרישקב הסנתנ .םילבחו תובינע ,םיפיעצ ,םיכורש תרישקב ,שארה תחפטמ תרישקב
רשקהש ןווכתמ" ,"תחא דיב ריתהל" ,הנשמב ועיפויש םיגשומה תא בלשל יוצר .םתרתהבו
6 התיכל איבי םא הרומה השעי הפי .הנשמה תא דמלנו תרבוחה תא חתפנ הז בלשב ."םייקתי
קוסענש הנשמה תאו תבש תכסמ תא אצמי םידימלתה דחאו ,דעומ רדסב חתפי ,הנשמ ירדס
.הב
יקלח לש םיחנומה תא םידימלתל וריבסי תרבוחב יתנשמה טסקטל םיפרוצמה םירויאה
.םהיניב ןיחבנו םיללכב ןיחבנ התע .הנשמב םירכזנה שובלה
הדוהי 'ר .וריתהלו ורשקל רתומ ,תחא דיב וריתהל רשפא םא :רשקה תוהמב קסוע ריאמ 'ר
."בייח" רשוקה ,עובקו םייקתמ אוה רשקה םא :רשוקה תנווכב רוסאה תאו רתומה ןייפאמ
םיאצומ ונא הכלהה ירפסב .ךורשב וא הרוגחב ,לענב לופכ רשק לע ,תוישעמ תולאש הנררועתת
יוצר 'ד התיכב .ריתהל אלו קתנל בטומו ,רשק קתנל וא חותפל רתומ לודג רעצ לש הרקמב יכ
.'נ ףיעס ,ה"ע קרפב הבושתה תא אוצמלו "םייח רוקמ" רפסה תא התיכל איבהל
.ח"נ-ט"מ םיפיעס ,ו"ט קרפ "התכלהכ תבש תרימש"ב אשונה תא דומלל ץלמומ הרומל

"ערוקה"ו "רפותה" :13 קרפ

תומוד ןהו ןכשמב ושענ אלש תוכאלמכ תורדגומ תודלותה ."הדלותה" גשומ ףסונ וז הדיחיב
וז תרבוחבש הכאלמה תובא לש םצמוצמה רחבמב .היישעה ךרדב וא הרטמב הכאלמה באל
םיפד ינש ןיב רבחל :הרטמב רפותל המוד קיבדמה :המגודל ;הרטמב תומודה תודלותב קוסענ
.הרותה ןמ ,הכאלמה תובא ומכ תבשב תורוסא תודלותה יכ שיגדהל בושח .םידב ינש ןיב וא
הנייהת תורדגההש בושח .םידימלתה תורבחמבו התיכב םיגשומ תניפ ךורעל יוצר הז בלשב
תורוסא ןה ןכלו הכאלמה תובאל תומודה תולועפכ "תודלות" רידגנ :המגודל ;תורורבו תורצק
.(ןכשמב ושענ אלש ףא) תבשב

רועישה ךלהמל
ידי לע םידב ינש רבחלו תויוסנתהב ליחתהל לכונ :דמליי קרפה רדס הזיאב טילחי הרומה
הניא הריפתהש הרקמב .תחא הדיחיל תודרפנ דב תוסיפ וא דב יקלח ינש רבחמ רפותה .הריפת
תובאםה ולא .םידרפנ םידב ינש ונינפל בושו ,םירופתה םיקלחה תא ערוק אוה ,הפי הלוע
.העירקו הריפת תועצמאב אל ךא ,הרטמ התוא תואלממה תולועפ שי .ערוקהו רפותה הכאלמה
רבחמ אוה ףא תקדהמב קדהמה וא קבדב קיבדמה ,המגודל ,ןכשמב ושענ אלש תולועפ ןה ולא
םשל תושענ ןהש םושמ ,"רפותה" הכאלמה באל תודלות ןה ולא .םידב ןיב וא םידרפנ םיפד ןיב
ןיחביו ,ערקיו קיבדי ,ערקיו רופתי דלי לכש ץלמומו ,תויוסנתהה לע רוזחל יוצר .הרטמ התוא
תוצבשמב תרבוחב טטרוסמ הדלותל הכאלמה בא ןיב רשקה .ולש תודלותבו הכאלמה באב
ונממ םיפעתסמש ץע עזגל ,םילבוי ונממ םיעבונש רהנל רשקה תא תומדל לכונ .תורשוקמ
.םיפנע

םירתומ םירוביח
.םירתומ םהש םיינמז םירוביח שיש דמלל בושח
דציכ םידימלתה ינפל גיצנ .תידרשמ הכיס וא הליגר הכיס וא בטא תועצמאב םיפד רבחנ
רזעינ .ערוקה לש וא רפותה לש הדלות הניא וז .הכיסהמ וא בטאה ןמ תולקב םיפלשנ םיפדה
.תבשב רתומ אוה ןכלו ,אמייק רב וניאש רוביח והז :"רשוקה" ןמ ונל רכומה גשומב
.ןוחטיב תכיס תועצמאב אוה תבשב םידבב חיכשה רוביחה

:בתוכ טריביונ ברה
ורצהל ידכ דגבב הכיס בוחתל רתומ
.ערקנש דצ יקלח ינש רבחל ידכ וא
,שלתנש רותפכ םוקמב ןוחטיב תכיסב שמתשהל רתומ
םיימעפ דגבב הכיסה תא בוחתי לא רשפא םא לבא
דבלב תחא םעפ אלא
.('ע ףיעס ,ו"ט קרפ "התכלהכ תבש תרימש")

.(ג"נ 'ס ,ה"ע קרפ "םייח רוקמ") טלאוטה ריינ תעירק תא אשונל ףיסוהל םא לוקשי הרומה
.תבש ברע לכב ךותח ריינ םהיתבב היהיש גואדל םידימלתל עיצהל לכונ

16 -ו 15 ,14 םיקרפ

.דומיל תודיחי המכ לע תסרפתמ הקיחמהו הביתכה תכאלמ
,('ג הנשמ ב"י קרפ תבש תכסמ) הביתכה רוסיא לע הנשמה תא ודמלי םידימלתה 14 קרפב
.הטירחהו רויצה ומכ ,הביתכה תודלותב קוסענ ךשמהבו
םימכחה ירוסיא רמולכ ,םיגייסה :שדח גשומ םידימלתה ודמלי 15 קרפב
תודלותל ופסונש .הכאלמה תובאלו
.הצקומב קוסענ 16 קרפב

"קחומה"ו "בתוכה" :14 קרפ

יאדכ םא לוקשי הרומה .םיבר םירבסהב הוולמ איהשכ תשגומ הנשמה דימלתל תרבוחב
םילולכה םיברה םיטרפה תא חנעפל וסני םידימלתהו איהש תומכ הנשמה תא חולה לע בותכל
.הביתכה תכאלמב וללכנ םלוכש ,הביתכה ןושלו הביתכה ירמוח ,הביתכה רדס :הנשמב

:תודלותה
יהמ ררבל ונתאמ תשרוד רחא גוסמ תולועפ ןיבל הביתכל תודלות ןהש תולועפ ןיב הנחבהה
םה םושירו הטירח ,רויצ ןכלו ,םיבותכ םינמיס תועצמאב העבה איה הביתכש ריבסנ .הביתכ
תורוסאה תולועפ םה תוריינ ךותיח וא תונורפע דודיח ,תאז תמועל ,הביתכה לש תודלות
."בתוכה" לש תודלות םניא ךא ,תבשב

םיגייס = םימכח ירוסיא :15 קרפ

ונל רורב .הרות רוסיא ומכ הדפקה התואב םימכח ירוסיא םייקל םיליגר תווצמ רמוש תיבב
םידימלתה וריכי הז רועישב .לשבל וא רופתל רוסאש יפכ תבשב תונקלו רוכמל רוסאש
רוסא עודמ קמנל םיבייח ונחנא ןיא .םימכח ירוסיאו הרות ירוסיא :רוסיא לש תונוש תוירוגטק
םידימלתל ריבסהל םיבייח ונא ךא ,הרותה ןמ רוסאה הכאלמ בא והז ןכש ,תבשב "בותכל"
.םירוסיא ופיסוה םימכח עודמ
קיחרהל ידכ םירוסיא לש רדג וביצה םימכח .תורדג רמולכ ,"םיגייס" וארקנ םימכח ירוסיא
רוציל :ישחומו רורב םדיקפתו ,םירכומ הביתכה תכאלמל םיגייסה .הרות ירוסיאמ ונתוא
.הרות רוסיא ינפב "רוצע" רורמת
וא לוקשל ורסא םימכח .בוחה תא םושריו רכומה וא הנוקה חכשי אמש ,רוכמלו תונקל רוסא
רוסיא לע רובעי ךכבו ,בותכי וא ןמסיו חכשיש םדא שושחי אמש ,םיצפח וא םיחטש דודמל
.הרות

םיקחשמב הביתכ ששח
תרבוחב .אשונב רתויב ברועמ ומצע תא שיגרי דימלתה ןכלו ,דליה םלועמ תוליעפ אוה קחשמה
ונודי םידליה .הביתכל המודה הלועפב וא הביתכב םיקסועה םיגציימ םיקחשמ ונאבה
קחשל רתומ םא הכלהה יפ לע ועבקיו ,םימיאתמה הכלהה יעטקב ונייעי ,תוצובקב םיקחשמב
םידליהש דואמ יוצר .היתונקסמ תא הלוכ התיכל חוודת הצובק לכש בושח .תבשב קחשמב
.התיכל םתוא ואיבי ףאו םהב קחשל םיליגר םהש םיקחשמ לע ורפסי
ולוכ שדקומה ,"התכלהכ תבש תרימש" לש ז"ט קרפב רזעיהל הרומה לכוי תוכלהה רוריבל
לש םיקחשמ המכב םיקסועה ,א"פ ט"ע םיפיעס םייח רוקמ" לש ,ה"ע קרפב ןכו ,םיקחשמל
.רפסה תיב בר לא הנפנ ןנורתפ תא ואצמ אלש תולאש .תויתוא

הצקומה :16 קרפ

הכאלמה באל הצקומה תא ונרשק דימלתל תרבוחב .םיבר םימוחתל רושק "הצקומ" אשונה
.דימלת לכל םינימזו םיבורק הקיחמהו הביתכה ילכש םושמ ,"בתוכה" לש
החיכשה הרהזאה יהוז .ותודלי רחשמ "הצקומ" גשומל עדומ תווצמ רמוש תיבב לדגה דליה
.ליג תמר לכב אשונל סחייתהל שי ןכל "!הצקומ !זיזת לא" :תבשב וילא תינפומה רתויב
םע ריעצה דליה תא שיגפנ הז בלשב .הצקומה יגוס לע םידימלתה ודמלי תוהובגה תותיכב
."רוסיאל ותכאלמש ילכה" קומינה תניחבמ ןהו הרדגהה תניחבמ ןה רתויב רורבה םוחתה
לש אשונה תא ולעי םידליה רשאכ קר ."סואימ תמחמ הצקומ" םג ףיסונ םימיאתמ םירקמב
םתוא הנפנ ,זוגא חוציפל שיטפה ומכ ,תרתומ הלועפב שומישל" רוסיאל ותכאלמש ילכ"
.ו"כ ףיעס ,ז"ע קרפ "םייח רוקמ"ל

"קחומה"ו בתוכה" םוכיס
.םהינבש םירשקה תאו םינושה םימוחתה תא תופקשמה תוינבתב תוכלהה תא ןגראל בושח
תפסוה רשפאמה םידימלתה לע ביבח םגד - תונורקהו רטקה רויצב ונרזענ דימלתל תרבוחב
הרומה .(תורחא תכאלמל םג ךא ,הקיחמו הביתכ רוסיאל רשקתמ הצקומ) םתרסהו תונורק
.תונחת לש תכרעמ וא תוגרדמ ,םינוש םילדגב םילוגיע ומכ ,תונוש תוינבת עיצהל לוכי

רופיסה :17 קרפ

יתייווח ךפונ ףיסוהלו תבש תוכלהב הפוצרה הדימלה תא ןווגל אב "תבש לש החוכ" רופיסה
.תירבעב םירועישל רופיסה תא "ריבעהל" אל שקבתמ םינידל הרומה ןכל .םינידה רועישל
סנירפ רמ .תיטמרד תיתייווח השחמה ןאכ לבקמ תבשב הריכמו היינק לש םימכחה רוסיא
,תושרה יפלכ ויתובוחל עדומה האג ידוהי אוה .םינבומה לכב רוביג לש תומד אוה ןקזה
ךירדמה ןוילעה ךרעה םה ויתווצמלו ה"בקל ותונמאנ ךא ,דבוכמ רחסמ תיב םיקהל חילצהש
.ולש תבשה תרימש תא םירערעמ םניא ונוממ ןדבא לע םויאהו ץראה ינודאמ ששחה .וידעצ תא
ענכיהל םינכומ םה ןכלו ןוחטיב רסוחב םינותנ םה .רתוי הבולע תואיצמ םיגציימ םינבה
לע רתוול ןכומ היהש ימ :המיענ העתפה וכותב ןפוצ רופיסה .ה"בקה םעו ךיסנה םע רשפתהלו
םניא ודמעמו ונוממ םגו ,ודי לע שדקתמ םימש םשש הכוז ,תבשה ליבשב דמעמ לעו ןוממ
.םירסח
.ןויד ררועלו ישילשהו ינשה ,ןושארה חילשה תעפוה רחאל הפוצרה האירקה תא עוטקל יוצר
תומב יתשל קלחתהל הלוכי התיכה :התיכב תינטנופס הזחמהל דואמ םיאתמ רופיסה
שי .(העתפהה םרוג לע רתוול םיפוצה וכרטצי תאז ךרדב) סנירפ תיבו ךיסנה תיב :תוליבקמ
.תרבוחב עצומש יפכ ,רופיסל ךשמה בותכל וחמשי םידליהש תופצל

"רתוסה"ו "הנובה" :18 קרפ

.וז דומילה תדיחי לע רתוול ןתינ ןמז רסוח לש הרקמב
תונולח תנקתהל דעו שרגמב ןומיסה ןמ ,היינבה יבלש לכ תא ללוכ "הנובה" הכאלמה בא
ינוקית ןכו וקוריפו רוידל להוא תמקה ןה ונלש םייחה חרואל תורשקתמה תודלותה .תותלדו
.םילכ
הסחמ ןתונו להואל המודה ןקתמ לכ ןכו ,רידת קרופמו םקומה להוא תמקה םג ורסא םימכח
.הככסהו היירטמה ,היישמשה ומכ
הז קלחו ,הקלחב תאבומ הנשמה .ב"י קרפ תבש תכסממ 'א הנשמ תאבומ דימלתל תרבוחב
:םירסמ ינשל לצפתמ

הבושת ואצמי םהו ,םידימלתל שדח גשומ והז ?בייח היהיו הנבי המכ :היינבה תומכ .1
."והשלכ" :הנשמב
הכאלמ השועה לכ" :היינבה תוכיאב רושקה ,רכומ ןורקיע איבמ ךשמהב בותכה ללכה .2
".בייח - תמייקמ ותכאלמו

הלעפהה
ותוא יכ ריבסהל בושח .תקרפתמ הניאש היינבבו תקרפתמה הינבב תוסנתהל םידליל ןתינ
םתונבל רוסא ובכרוהש רחאל קוריפל םינתינ םניאש תינוכמ וא סוטמ
,םרתסל רוסאו תבשב ."רתוסה"ו "הנובה" םושמ

םיילמשחה םירישכמה "הבכמה"ו "ריעבמה" :19 קרפ

שי .דומילה תותיכב בר ןיינע ורציי םה ןכלו ,וניתבב תויזכרמ תוכאלמ םה יוביכהו הרעבהה
תלעפהב קוסענשכ .תבשב היוביכו שא תריצי לש רוסיאל םיעדומ ויהי םידליה תיברמ יכ חינהל
םידלי שי :העידי רסוח לש תרעצמ תואיצמ ףקתשהל הלולע תבשב םיילמשחה םירישכמה
גתמ זיזהל רוסאש םיעדוי םניאש שיו ,שא תקלדהכ הומכ למשח תקלדהש םיעדוי םניאש
םיוביכו םיילמשח םירישכמ תלעפה" :"םייח רוקמ" ורפסב בתוכ יולה ד"ח ברה .תבשב ילמשח
".שממ שא ןידכ הרוסא תבשב

שי ילמשח רישכמ לש הלועפ לכב תיעדמ-תיגולונכט הניחבמ יכ םידימלתה תא ענכשנ הליחת
הב םישמתשמ ונאש ןושלה םג .עבטל הרומב רזעיהל לכונ רתוי טרופמ רבסה תלבקל .התצה
ונאש םשכ ,למשחה גתמ תזזהב רבודמשכ "רוא קילדהל" םירמוא ונא ירהש ,ךכ לע הרומ
לש ויוביכ לעו תינוכמה לש תצמה לע רבדנ .םירישכמה ראשב ןכו ,"תורנ קילדהל" םירמוא
םתיבב יכ רפסל ושייבתי וא ורפסיש ,םיכובנ םידלי ויהיש ךכל םיכורע תויהל ונילע .עונמה
הז ןיא .םיילמשח םילכב שומישמ םיענמנ ןיא ךא תבש ברעמ םילשבמו תורנ םיקילדמ םנמא
לש ונומא תאו ונוחטיב תא רערעל ונל הלילחו ,םירוהה יתבב השענה לע טלתשהל ונדיקפתמ
הצור אוה יכ הרזעל ונילא הנופש דימלתל עייסל םיווצמ ונא ,תאז םע .וירוהב ריעצה דליה
לוכי אוה .רוא תקלדהמ תישיא ענמיהל דליל עיצהל לכונ .תבש תוכלהב דמלש יפכ תבש םייקל
תבייח ליבקמב .תבש יאצומ דע תבש ברעמ םיתורישה ירדחבו ורדחב ןטק רוא קלדיש שקבל
רוזעל ונתנווכ לכ .החפשמב השענב םיברעתמ ונניא :עיגרנו ריהבנ .םירוהה םע החיש ךרעיהל
יפ לע תבשה תא םייקל םנוצרל דובכ לש סחיו תובשחתה םישקבמ ונאו םיטבלתמה םידליל
.הכלהה

תבשל תבש ברעמ שאה תנכה
יא תבשה םויב" :ךכ םימכח ושרד "תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל" קוספה תא
הרותהמ ומלעתהש לארשיב תותיכ ויה) ".תבשל תבש ברעמ ריעבמ התא לבא ,ריעבמ התא
(.תבשה לכ ךשמב הכשחב ובשיו ,וטושפכ הז קוספ ומשייו ,הפ-לעבש
:םימוחת השולשב תטלוב תבשל תבש ברעמ שאה תנכה
תבש רנב דומילה תא ונמצמצ תרבוחב .תבשה תסינכל יזכרמה למסה םויכ אוהש ,תבשה רנ (1
ןכו ,"תבש יקרפ" ,'ו תותיכל תרבוחב הבחרהב הז אשונ ודמלי םידליהש העידי ךותמ
."הווצמ תב" אשונב ללכ ךרדב בלושמ קרפהש
לע ורפסי םה .םידליה ירופיס לע הדיחיה תא תונבל יוצר .תבשל תבש ברעמ לכואה םומיח (2
ילואו ,הייפאה-ירונתב תבשה רותפכ לע ,םיסוכמה םייריכה לע ,(תילמשחה הטלפה) הריכה
םידלי םע החישה להנתת םידימלת ךיבהלמ ענמיהל ידכ .טפנ לע תקלודה הליתפ וריכזי
.ולאשיי אל ועיבצי אלש םידימלת .תבש ברעמ לכואה תנכה לע רפסל וצריש
ונל תרשפאמה "תבש ןועש" לש תיגולונכטה האצמהה לע השגדהה היהת ןאכ .הרואתה (3
איבהל יוצר .תבשל תבש ברעמ הנכה ידי לע היוצרה העשבו יוצרה םוקמב קלדי רואהש
.התיכב ותלועפ ךרד תא םיגדהלו עקש לכל רבחתהל לוכיה ןטק תבש ןועש התיכל

תבשה רנו אסוד ןב אנינח 'ר לש ותב :20 קרפ

רנ תקלדהב םמצעב וסנתי םהש ונשקיב םידימלתל רופיסה דקומ תא שיחמהלו ברקל ידכ
ןכו ,יתוחיטבה דצב רמשמה לע דומעי הרומה .קלוד וניא ץמוחה רנש םהיניעב וחכווייו ןמשה
תא וגפסיו םיקד ויהי םיליתפהו תורצ הנייהת תויחולצהש ,םישרמ היהי יוסינהש גאדי
רופיסה .ליתפב בטיה וגפסיי ץמוחהו ןמשהש רחאל קר יוסינה תא ליחתהל בושח .םילזונה
סנה לע אנינח 'ר לש ותב םע םידימלתה וחמשי 'ד-'ג תותיכב .תונוש תומרב דמליהל לוכי
תאו עבטה תא ארב ה"בקה ?'וכו "קולדיש ןמשל רמאש ימ" .וטומה תא שרפנ דציכ .הל עריאש
,סנ תושעל םלועה ךלמ לש וחוכב .הקלדה תא הבכי המו קילד היהי המ עבקש הז אוה .ויקוח
ללגב ?קולדל ץמוחל רמאו ה"בקה הניש עודמ .קילד תויהל ץמוחל רמולו עבט יקוח תא תונשל
ןה ולא ?תבשה רנ תשודק ללגב ?ותב לש היתועמד ללגב ?אסוד ןב אנינח 'ר לש םיפיה וירבד
.עירכהל ךרוצ ןיא ךא ןהב ןודל הפיש תוחותפ תולאש

קחשמ תועצמאב הכאלמה תובא םוכיס :21 קרפ

,היצביטומ תריציל קחשמכ ןיא .הדצב הבר הכרבו המיענ העתפה יהוז םיניד רועישב קחשל
.עדימה ןוגראל ןכו "רוסאו רתומ" לש תוישעמ תולאש רוריבל ,םיטרפ ןונישל

קחשמה תנכה
יוצר .הצובקו הצובק לכל קחשמ תוכרע תנכהל םינטק םיסיטרכו תוחול התיכל איבי הרומה
,תרבוחב םגדומה יפל םיסיטרכבו תוחולב ובתכי םידימלתה .םידימלת 5-6 ויהי הצובקבש
וליג יוסינה תותיכב .תיבבו רפסה תיבב ,הקספהבו רועישב וקחשיו ,םנוצרכ תוחולה תא וטשקי
.תבש תוכלה ןוניש ךות הנחבהו עדי וחיכוהו הז קחשמב בר ןיינע םידליה

תסנכה תיבב תבשה :22 קרפ

:('א ,ה"ל תומש) "השמ להקיו"

םיברב םהינפל שורדו תולודג תוליהק ךל השע :ה"בקה רמא
תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד ךממ ודמליש ידכ ,תבש תוכלה
לארשיל תורוהלו דמלל תושרדמ יתבב סונכלו תבשו תבש לכב
.יינב ןיב סלקתמ לודגה ימש אהיש ידכ ,רתיהו רוסיא ,הרות ירבד
.(קוספל "ינועמש טוקלי")

רפס ונלש רועישב .הרותב האירקה םוקמו הליפתה םוקמ ,תסנכה תיב לש ומוי איה תבשה
.תסנכה תיב זכרמב אוה הרותה

רועישה ךלהמל
רפס לש העפוהה ךותמ םישרמ עטקב תקסוע הצובק לכו ,תוצובקב הדובעכ בצועמ רועישה
רזעיהל יוצר התיכב .תסנכה תיבב וא התיכב להנתהל לוכי רועישה .תבש תליפתב הרותה
ןמ קלח התיכב שיחמהל לכונ ךכו ,םיבר םידלי ידיב םייוצמה םימלוצמה הרותה ירפסב
לע שגדה היהי הדובעה ךלהמ לכב .הדלי לכל אל יאדוובו דלי לכל םירכומ םניאש םיגשומה
:םינושה םיגהנמל םיעדומ היהנ ןכלו "ילש תסנכה תיב"
תיבב .םלואה זכרמבש המיבה דיל תעצבתמ האירקהו הליפתה ידרפסה תסנכה תיבב (א
הרותה תאירקו ,שדוקה ןוראל ךומס ,הביתה , דומעה דיל ללפתמ ןזחה יזנכשאה תסנכה
ןותנ ידרפסה הרותה רפס וליאו ,הלמשב ףוטע יזנכשאה הרותה רפס (ב .המיבה דיל תישענ
יזנכשאה תסנכה תיבבו ,הרותב האירקה ינפל ידרפסה תסנכה תיבב תכרענ ההבגהה (ג .קיתרנב
.הירחא
תונבל .םבלל בורקש המב ודבעי םידימלת גוז וא הצובק לכ .הריחבל תועצומ תונושה תודובעה
.ןנוצרכ ,אשונ לכב רוחבל ןתוכז ךא ,"םישנה תרזע" אשונה עצומ

תבש תליפת :23 קרפ

ךותב הפי םיבלתשמ ונדמלש םיאשונהש םושמ תירחש לש עבשה תליפת תא דמלל ונרחב
לוח לש הדימעה תוכרב ןיב האוושהב רועישה תא חותפל יאדכ םא לוקשי הרומה .וז הליפת
תליפתב דימ זכרתהל ףידע אמש וא ,דימלתל תרבוחב עצומכ ,תבש לש עבשה תליפת תיבל
.תבש לש תירחש

."תבש - תונייעמ" דלישטור 'י ר"ד תבש לש עבש תוליפת לע רמאמ ךותמ ,השמ חמשי
לש ותומד תא ונתליפת לש יזכרמ םוקמב םילעמ ונא הב הדיחיה תונמדזהה
גיהנמ לש ותחמש םע םידחייתמ ונא עובשב עובש ידמ .ןאכ איה ונבר השמ
,הרקיה הנתמה הבו ,הרותה תא ומעל ואיבהב ולוכ תא האלימש המואה
יכ ואר" :ונלש תבשל (ה"בקה לש תבשה) תישארב תבש הכפה ךכבו ,תבשה
"תוצראה ייוגל וניקולא 'ה ונתנ אלו" ,(ט"כ קוספ ,ז"ט תומש) "תבשה םכל ןתנ 'ה
:(תבשל תירחש לש םויה תשודק ךותמ)

:(רשא ןב בקעי 'ר) רוטל "םייח חרוא" ךותמ
דובעשה דבוכ השמ הארו ,םירצמב וניתובא ויהשכ :"השמ חמשי" שוריפ
,וב וחוניש עובשב דחא םוי םכל ןתייש הערפמ שקיב ,םהילע ודיבכהש
המיכסהש השמ חמש ,תבשה לע ווטצנ רשאכו .יעיבשה םויב רחבו .ול ונתנו
."וקלח תנתמב השמ חמשי" והזו ,תבשל יעיבשה םויב רחבו ורצוי תעדל ותעד
:השמל ה"בקה רמא ."םכשדקמ 'ה ינא יכ תעדל" ביתכד אה םשמ םישרפמ שיו
.לארשיל הנתיל שקבמ ינאו ,המש תבשו ייזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ
.(א"פר "םייח חרוא" רוטה) םעידוהו ךל

םידליש יוצר .שרדמה ןמו שמוחה ןמ םהל םיעודיה םיטרפ "השמ חמשי" הליפתב ולגי םידליה
התיכ ידלי .ןרקש וינפ רוע תאו השמ ידיב 'ה ןתנש תוחולה תא ואצמיו תומש שמוח תא וחתפי
הלאשה לע ונעי םג םה ."ןמאנ יתיב לכב"ו "ידבע" השמל 'ה ארק ןכיה רבדמב שמוחב ואצמי 'ד
תוחולב ?לארשיל 'ה ןתנש הבוטה הנתמב ?"ןמאנ דבע" ארקנש םושמ :השמ חמש המב :וזה
?ורצוי תעדל ןוויכש הזב וא ?וידיב ןתנש

םויסה קרפ

ימימ ונתוא התווילש תומדה ,הצרת .םינכתה תא םילשהל םישקבתמ םידימלתה הז קרפב
תונחת לכ תא הירופיסב תרבוע איה .לחנתהל התכזו רבדמ תונש םיעברא הרבע ,םירצמ תאיצי
,בותכל םירומא םידימלתה תרפסמ הניא איהש המ תא .םייחפט הסכמ ךא חפט הלגמ ,תבשה
.זיחמהלו רייצל

ןכותל הרזח