?ןימי תאו בדנ תא ןיידע םירכוז םתא םאה
?תימולש תאו הצרת תאו
.םינקז םישנאכ םתוא שוגפנ םויה
.ומת רבדמה תונש .הנש םישישכ ורבע
,לארשי ץרא תא ושבכ ,ןדריה תא ורבע רבכ ,םשארב עשוהיו ,לארשי ינב
.תולחנל התוא וקליחו

.הזמ הז וקחרתה ןימיו בדנ
,ןימינב טבשב ,ולש טבשב הלחנב הכז ןימי
.ןד טבש אוה בדנ לש וטבש יכ ,םיה דיל לחנתה בדנו

.ודרפנ אל תימולשו הצרת
.רכששי טבשמ םיחא ינשל ואשינ ןה
,וזל וז תוכומס םיחאה ינש לש תולחנה
.תובורקו תודידיו תוסיג וראשנ ןהו
.רבדמה תונש תא ורבע דחי
.המחלמה תונש עבש תא ורבע דחי
,הלחנל הכז רכששי טבשש דע וניתמה וידחי
.ןתיב תא תונבלו עוטנלו עורזל וליחתהו
.ןתוא םיפיקמ םינינ םגו םינב ינבו םינב .תונקז םישנ ןה התע
!לוכה תרכוז הצרת ךא ,טעמ החכש תימולש
:םילאושו םיאב םידכנה םיתעל
!םירצמ ץרא לע אנ ירפס ,הצרת אתבס
!לודגה רבדמה לע ירפס
.תבשה לע רפסל תבהוא איה דחוימב .תרפסמו תרפסמ הצרת אתבסו
:תבשב תרכזנ איה דימת התוא םילאושש הלאש לכב
םוי לכ םינבלבו רמוחב ךרפ תדובע ונדבע .םירצמב םימיה ויה םישק ?םתלאש םירצמ לע
...םרמע ןב השמ עידוה דחא םויו .םויו
?הנש םיעברא םתוא לכ רבדמב םתלכא המ ,אתבס :תלאוש הנטק הדכנ רשאכו
...רשאמ ץוח ןמה דרי םוי לכ !םימשה ןמ םחל ,ןמ ונלכא :הבישמ אתבסה
.תבשה לע ונבר השמ דמילש המ לכ לעו ישיש םוי לעו תבשה לע תרפסמ איה בוש
,ארונהו לודגה םויה לע ,ימא ,ירפס :שקבמו הנופ ןבה םימעפל
!הרות ןתמ םוי לע
:הפיסומו רפושה לוק לעו ןנעה לע הצרת תרפסמ דימ
.תבשה לע תרפסמ איה בושו ,"...תא רוכז" רמאנ תורבידה תרשעב
:תלאוש הצרת ,וידחי תובשוי תימלושו הצרת רשאכו
ןמגראהו תלכתה תאו ?ןבלה רמצה תא ?ןכשמה תדובע תא תרכוז תא םאה ,תימלוש -
?תרכוז תא ינשה תעלותו
היהש דע םיזעה רמצ תא ונסביכ ךיא תרכוז - .החמשב תימלוש הבישמ - !תרכוז ,תרכוז -
.יקנו ןבל
.הצרת תלאוש - ?תרכוז תא ישישה םוי תאו -
?ישיש םויב היה המ ?ישיש םוי -
:תבהלתמ הצרתו
:ארקו ונבר השמ עיפוה םואתפו ,ןכשמה תכאלמב ודבע םלוכ -
?תרכוז "!ורומשת ייתותבש תא ךא"

תוגוזב וא תוצובקב הדובע

:הצרת לש היתונורכיזמ דחא קרפ רחבת הצובק לכ
םירצמב תבש .1
תבשבו תבש ברעב ןמה .2
הרות ןתמב תבש .3
.ןכשמה השעמב תבש .4

,ה"בקה הוויצ המ :תרפסמ הצרתש המ לכ טוריפב ובתכ
.רבד החכש אל איה .אלפומ ןורכיז שי הצרתל :ורכז .ונבר השמ ריבסה המו
(ל"זח=) הכרבל םנורכיז ונימכח ונתוא ודמילש המ םג ףיסוהל ולכות
.הרותב םיקוספה יפ לע

הידכנ תאו הינב תא האור איה .דואמ החמש ,החמש הצרת ,תבשה הברק רשאכ ,עובש לכב
:תובר םינש ינפל הל ורפיסש המב תרכזנ איהו ,תבש דובכל הדשה ןמ םירזוח
!םלוע לש ונוביר :הרות הרמא
?יילע אהת המ ,ץראל םיסנכנ לארשישכ
,והדש עורזלו שורחל ךלוה לארשימ דחא לכ
?הרות ודמלי יתמו
.ךל ןתונ ינאש (גוז ןב=) גוויז יל שי :ה"בקה הל רמא
םילטב לארשישכ ,תבשב .תבשה םוי והז
תויסנכ יתבל םיסנכנ םה ,הכאלממ
.(שרדמה פ"ע)

ןכותל הרזח