Title


,תובשת יעיבשה םויבו דובעת םימי תשש"
"תובשת ריצקבו שירחב
(ד"כ תומש)


comics


- הטימשה תווצמ
,תיעיבשב תובשלו םינש שש תונמל
עובשה ימי תשש תא ונל הריכזמ
.תבש - יעיבשה םויבו

,ונייחב םג ומכ ,תורוקמב
תולבקה רפסמ ןנשי
,הטימשה וזש "ץראה תבש" ןיב
."תישארב תבש" ןיבל
,םכינפלש ןורכזה קחשמב
.הלאה תולבקהה תא אוצמל םכילע

,םיהז םניא םיליבקמ םירבד !בל ומיש
.הזל הז "םימוד" םה

!החלצהב
...ךשמה החיתפה דומעל הרזח


mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html
Kelim