מצוות השמיטה, טעמיה ודיניה לבית הספר התיכון

יהודה איזנברג

(34 פרקים)

עורך ומחבר: ד"ר יהודה איזנברג
יעוץ: הרב ש' מן ההר
עריכה לשונית: דליה לאופר

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק ד' גילת
חברי הוועדה: נ' אליקים, מ' אסולין, מ' ארנד, ש' ברנשטיין, א' גרז, מ' גרוזמן, ב' דומוביץ, א' וינטר, ח' טובולסקי, ש' לוי, מ' לאבל, ר' מלמד, י' נוימן, ד' שחור, א' שרייבר, נ' שטיינברגר.

תודתנו למוסדות ולאישים על הרשות להשתמש במקורות ששובצו בפרקים אלה:
• מאמרו של הרב נריה מתוך "דבר השמיטה" בהוצאת בני עקיבא תרצ"ח וברשותו.
• הפרק "גינות נוי בשביעית" מתוך חוברת בהוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות החקלאית.
• מאמרו של ד"ר משה זקס מתוך החוברת "ושבתה הארץ", וברשות המחבר.
• לקט התשובות במדור "פרקי עיון והעמקה" עובד בעזרת תקליטור הפרויקט לאיחזור מידע (פרויקט השו"ת) באוניברסיטת בר אילן.
• מאמרו של יונה עמנואל מתוך "דעות" תמוז תשי"ט.