תוכן העניינים


טעמי מצוות שמיטה
       רמב"ם, מורה נבוכים ג:לט
       אברבנאל, נחלת אבות ה:יא
       ספר החינוך, מצווה פד ומצווה תעז
       הראי"ה קוק, ערך השמיטה והיובל


שנת שבתון יהיה לארץ
       א. מקראות
      ב. מתי התחייבו בשמיטה
      ג. מצוות שביעית
      ד. שביעית בזמן הזה
      ה. המלאכות האסורות בשביעית
      ו. חרישה בשביעית
      ז. איסור ספיחין
      ח. הפקר פירות השביעית
      ט. איסור סחורה ושינוי מדרך השימוש
      י. ביעור פירות שביעית ואוצר בית דין
      יא. שמיטת כספים
      יב. מצוות הקהל
      יג. קיום מצוות השמיטה


משניות שביעית - לקט
      ב, ו: דין תוספת שביעית
      ד, ג: עבודת גויים או שדותיהם
      ד, ז: איסור להפסיד פירות שביעית
      ד, ח: איסור להפסיד פירות שביעית באכילתם בוסר
      ה, ו: השאלת כלי עבודה לחשוד על שביעית
      ה, ח: מכירת כלי עבודה לחשוד על שביעית
      ה, ט: השאלת כלי בית לחשוד על שביעית
      ו, א: גבולות הארץ לעניין שביעית
      ו, ה: איסור לייצא פירות שביעית
      ז, א: באילו צמחים יש דין שביעית?
      ז, ב: באילו צמחים יש שביעית ואין ביעור?
      ח, א: השימוש המותר בפירות שביעית
      ח, ב: השימוש המותר בפירות שביעית
      ח, ג: דרך מכירת פירות שביעית
      ח, ו: איך אוספים פירות שביעית
      ט, ב: ביעור פירות שביעית
      ט, ג: לאיזה עניין מחולקת ארץ ישראל לשלוש ארצות?
      י, א: אילו חובות נשמטים בשביעית?
      י, ב: מעשה בית דין אינו נשמט
      י, ג, הפרוזבול אינו משמט
      י, ד: נוסח הפרוזבול
      י, ח: המחזיר חוב בשביעית - האם לקבלו?
      י, ט: רוח חכמים נוחה מהמחזיר חוב בשביעית


רמב"ם - הלכות שמיטה ויובל
      הקדמה ופרק א: המלאכות האסורות והמותרות בשביעית
      פרק ב: זיבול, סיקול וגידור
      פרק ג: תוספת שביעית
      פרק ד: איסור ספיחין, מעבר משנה לשנה, גוי
      פרק ה: השימוש והמותר בפירות שביעית
      פרק ו: איסור סחורה בפירות שביעית
      פרק ז: מצוות ביעור
      פרק ח: החשוד על השביעית
      פרק ט: שמיטת כספים
      פרק י: חשבון שנת השמיטה


פרקי עיון והעמקה
תוקף מצוות שביעית
מתי מותר לעבוד את הקרקע בשביעית?
שביעית בפירות שעלו בשדה נכרי
תרומות ומעשרות בשנת השמיטה
תשובות חכמי צפת בעניין השמיטה
הפולמוס

פרקי הלכה
הלכות שמיטת קרקעות / הרב קלמן כהנא
טיפול בגינות נוי בשביעית
שמיטת כספים / יונה עמנואל

היתר המכירה
הבעיות ההלכתיות בהיתר המכירה
בין דורות הראשונים לדורות האחרונים בהיתר המכירה / הרב קוק
סיכום דעת המתנגדים למכירה / הרב קלמן כהנא

טבלאות סיכום ומפתחות
שביעית בזמן הזה
סיכום דיני שביעית