תשובות מתוך "אבקת רוכל"הקדמה

הדיונים סביב דיני שמיטה התנהלו בצפת, בתחילת המאה ה- 16, בחריפות רבה. הוויכוח היה בין רבי יוסף קארו, מחבר השלחן ערוך, לבין רבי משה מטראני, ובנו רבי יוסף מטראני.

המתווכחים הראשיים
רבי יוסף קארו ידוע כמחבר "שלחן ערוך". נולד בשנת 1488, גלה מספרד עם הגירוש, היה רב באנדרינופול, ועלה לצפת, שם הוסמך על ידי רבי יעקב בירב. לאחר פטירת רבי יעקב בירב נחשב לממלא מקומו. כתב את הספר "בית יוסף" - ביאור לארבעה הטורים, שלחן ערוך, תמצית הספר בית יוסף; "כסף משנה" - ביאור למשנה תורה לרמב"ם, ו"אבקת רוכל" - ספר שאלות ותשובות.

רבי משה מטראני, נולד בסלוניקי בשנת 1500, עלה לצפת בשנת 1518, ולמד אצל רבי יעקב בירב. היה דיין בצפת במשך 54 שנים. חברו ובר פלוגתתו של רבי יוסף קארו. שניהם יחד עמדו בראש בית הדין של צפת. חיבר את הספרים "קרית ספר" ו"בית אלוהים" על התפילה.

במהלך הדיון מזכירים החכמים קונטרס שכתב רבי שלמה סיריליו, ודעתו כדעת רבי משה מטראני.

רבי שלמה סיריליו היה ממגורשי ספרד, וכילד יצא עם הוריו לסלוניקי. בשנת 1532 עלה לארץ. ישב בצפת, והיה אחד מחכמיה. עלה לירושלים, ולימד בה תורה. נפטר בשנת 1558 לערך.

השאלה
השאלה היא מה דינם של פירות שגדלו בשנת השמיטה על אדמת גוי, והיהודי קנה את הפירות בעודם בשדה, סיים את מלאכת האסיף (בשפת ההלכה: "מירוח" - פעולה המחייבת במעשרות).
אם יש קדושת שביעית בפירות הגוי, אין משמעות לפעולת המירוח. פירות שביעים הם הפקר, ומירוח בידי יהודי לא יבטל את קדושת השביעית ולא יגרום לחיוב במעשרות. לפי זה הפירות נשארים בקדושת שביעית, והם פטורים ממעשרות. כדין כל פירות הקדושים בקדושת שביעית, יש חובה לבערם בסוף העונה החקלאית.
אם נאמר שהגוי הפקיע מן הקרקע את קדושתה, הפירות דינם כפירות שאר השנים, וחלה עליהם חובת תרומות ומעשרות.
רבי יוסף קארו פסק כי אין קדושה בפירות הגוי, ולכן הם חייבים במעשרות, ופטורים מדין ביעור. רבי משה מטראני, המבי"ט, ובנו רבי יוסף, המהרי"ט, פסקו כי הפירות קדושים, אין להפריש מהם תרומות ומעשרות, ויש לבערם בסוף העונה החקלאית כדין כל פירות הקדושים בקדושת שביעית.
הויכוח ההלכתי התלהט, ורבי יוסף קארו מדווח על חרם שהכריזו בצפת על מי שלא יעשר פירות אלה.
ויכוח זה לא תם, והוא ממשיך עד היום: ה"חזון איש" הורה כדברי רבי משה מטראני, ופסק שיש קדושת שביעית בפירות גוי, הלא הם הפירות שקונים בחנויות "שמיטה", ואילו מנהג ירושלים הוא שאין קדושה בפירות אלה.

מאמרים מסכמים למחלוקות אלה:
פולמוס ה"בית יוסף" והמבי"ט בפירות נכרים בשביעית, מאת הרב יעקב נבון
המחלוקות בצפת בענייני שמיטה ומעשרות, מאת פרופ' דוד תמר
הפולמוס - [בתוך הקובץ לבית הספר התיכון, תשובות חכמי צפת]

התשובות שהובאו כאן
במדור זה הבאנו ארבעה סימנים מהספר "אבקת רוכל". הספר הוא ספרו של רבי יוסף קארו, אבל הוא כולל גם תשובות של החכמים שחלקו עליו.
בתשובות יש חזרות מרובות, שכן כל תשובה צריכה לשקף את העניין השלם. מאידך, בכל תשובה יש רעיונות הכתובים רק בה. כדי להתמצא בתשובות, ולקרוא כל נושא בכל התשובות שהוא מופיע בו, חילקנו את התשובות לסעיפים ממוספרים, ובתוכן העניינים רשמנו היכן מופיע הדיון בכל נושא בכל אחת מן התשובות.