לאקזחי רפסב תוחיש


גרבנזיא הדוהי :תאמ

."ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב "לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
םהיניבש המו לשמנו לשמ :זי קרפ םולש ןיאו םולש םולש :גי קרפ
היופכ וא תישפוח הריחב :גל קרפו חי קרפ ?רקשמ איבנה עודמ :די קרפ
םסק םוסקל לבב ךלמ דמע יכ :אכ קרפ ?ןפגה ץע למסמ המ :וט קרפ
םייוגב הפרח ךיתתנ ןכ לע :בכ קרפ ךילע יפנכ שרפאו :זט קרפ
םילשוריו רוצ :חכ-וכ קרפ אטחה איה איה אטחה תבהא :זט קרפ
ויומידו רוצ ךלמ :חכ קרפ זט קרפ לש םיטובה םיחוסינה לע :זט קרפ

חמ-טכ םיקרפ בי-א םיקרפ
םולש ןיאו םולש םולש :גי קרפ
,םישוח שוטשט ןימב היבשוי לע ורבע םילשורי ןברוח ינפלש תונורחאה םינשה .םתוא תובבוסה תודבועה תא םהינפמ ריתסהש "טואא קלב" ןימב המסיסה תאו ,תונערופה תואובנ תא םעה ינפב םיננשמ לאקזחי ןהו והימרי ןה והימריו לאקזחי םירזוח ךכ ,הנה .היהי םנמא - םיצור םנמאש המ לכ אל יכ :םעה ינזאב די קוספ ו קרפ והימרי .1 :םולש ןיאו םולש םולש רמאל הלקנ לע ימע רבש תא ואפריו אי קוספ ח קרפ והימרי .2 :םולש ןיאו םולש םולש רמאל הלקנ לע ימע תב רבש תא ופריו הכ קוספ ז קרפ לאקזחי .3 :ןיאו םולש ושקבו אב הדפק י קוספ גי קרפ לאקזחי .4 םולש ןיאו םולש רמאל ימע תא ועטה ןעיבו ןעי :לפת ותא םיחט םנהו ץיח הנב אוהו זט קוספ גי קרפ לאקזחי .5 םלשורי לא םיאבנה לארשי יאיבנ :'ה ינדא םאנ םלש ןיאו םלש ןוזח הל םיזחהו יפבו והימרי יפב קר היוצמ - "םולש ןיאו םולש םולש" הזרכהה :אוה רבד אלה םעהש הירופוא םע םידדומתמ םהינשו ,שואיי תואובנ םיאבנמ םהינש .לאקזחי ילבמ םהירחא ףחסנ םעהו - רקשה יאיבנ םידמוע והימריו לאקזחי לומ .הב ןותנ .םהירבד תא רקבל תלוכי רואת ןכמ רחאלו ,לאקזחי לצא הרואת תא הליחת ארקנ .וז העפות ןיבהל הסננ .ירמגל תרחא הפוקתמ ,המוד גי קרפ לאקזחי םילבנה םיאיבנה לע יוה 'ה ינדא רמא הכ (ג) ... :ואר יתלבלו םחור רחא םיכלה רשא :רבד םיקל ולחיו םחלש אל 'הו 'ה םאנ םירמאה בזכ םסקו אוש וזח (ו) םתרמא בזכ םסקמו םתיזח אוש הזחמ אולה (ז) ...:יתרבד אל ינאו 'ה םאנ םירמאו :ןהילע אבנהו ןהבלמ תואבנתמה ךמע תונב לא ךינפ םיש םדא ןב התאו (זי) ידי יליצא לכ לע תותסכ תורפתמל יוה 'ה ינדא רמא הכ תרמאו (חי) תושפנ דדוצל המוק לכ שאר לע תוחפסמה תושעו :הנייחת הנכל תושפנו ימעל הנדדוצת תושפנה םהילע החנ תואיבנו םיאיבנ ,תינומה תואבנתה לש תנבומ יתלב העפות ןאכ שי .הלא תואובנ ירחא ףחסנ םעהו ,עגורו םולש תואובנ םיאבנמ םהו ,האובנ חור הנשה .לארשי תודלותב תרחא הפוקת ראתמה רפסמ םירצק םיעטק אורקל הצור ינא םתוא לאגיו אבש חישמה לע תועידיה בקע הירטסיהב לארשי םע ,1664 תנש איה :"יבצ תוערואמ" רפסה רבחמ םיעוריאה תא ראתמ ךכו .בורקב ופלעתה רשא תואיבנו םיאיבנ לכ רפסמ אב ,ויז שדוחב ,ד"כת םיפלא 'ה תנשב 430 ,םידמול 159 :םרפסמ ויהיו ,תוצרא ראשבו ,ןודקומו הילטיאו םירצמב לכה ךסו ... ,םירוחב 15,000 ,תוריעצ םישנ 28,700 ,תונקז 21,580 ,םינקז .תוטעומ םינש ךשמב הלעי רשא ותכלממו ותוחישמ לע םעב םיאבנתמה שיא 75,000 .(א ,די השרו סופד ,יבצ תוערואמ) 1666 תנשב יכ ,םולש ןושרג לש ורפסב םג םירזוח םירבדהו - רבחמה רפסמ דועו :וז הליפת ,הפוריאבו הקירפאבו היסאב ,םלועבש תויסנכה יתב לכב וללפתה רוזעיו רוצניו רומשיו ךרבי אוה ..םיכיסנל הלשממו םיכלמל העושת ןתונה ,אשונו קידצ שודקה ברה ונכלמ וננודא תא הלעמל הלעמל אשניו לדגיו םמוריו ינפל ,םלועל ומש יהי ...ותוכלמ אשנתתו ודוה םורי בקעי יקלא חישמ יבצ יתבש .ומש ןוני שמש תווקת ררועש רקשה חישמ - יבצ יאתבש אוה שיאה :רבודמ ימב םיעדוי ונא וישכע .לארשי םעל ורקש םיזעה םירבשמה דחאל םרגו ,םלועה ידוהי לכ בלב תוזע וב ןימאהל וידיסח וכישמה ותד תרמה רחאל םגו ,ותד תא רימה שיאה ,עודיכ תרגסמ םייקלו וב ןימאהל וידיסח וכישמה תובר םינש ,ותומ רחאל םגו .חישמכ .םיאתבש לש תידוס תחת יכ יוכיס היה םאה ?תילאיר התייה וב הנומאה םאה ?הזה רבדה ןכתיי דציכ ?ומוקמ תא אלמלו ןטלושה תא חידהל יבצ יתבש לכוי ,17-ה האמב יקרוטה ןוטלשה תכפוה לבב דציכ הארו ,רצנדכובנ דסחב ךלמוהש ,ךלמה והיקדצ יכ ןכתיי דציכו תרזעב לכוי יכ בשח הז והיקדצש ןכתיי דציכ ,תימלועה הירפמיאה תויהל ?לבב תא תוכהל תוגעלנ תויצילאוק תא ואמיס ,תואמצעל זעה ןוצרה ,הלואגל הזעה הפיאשה :תחא איה הבושתה .יבצ יתבש ימיב םלועה ידוהי לשו ,והיקדצ ימיב םילשורי יבשוי לש םהיניע ןוצרהש לככו .ותוא ורסמיש םיאיבנ ואצמיי - רבד עומשל דואמ םיצור רשאכו .עומשל הצור םעהש תא ומלקדיש תואיבנו םיאיבנ רתוי ואצמיי ,רתוי זע היהי ןוצר םגו ,םיאיבנ לש תינומה הירטסיה םג .הלשמ הקיטקלאיד הירוטסיהלש אלא ,םירקמה ינשב ,תודבועהו .תודבועה תא תונשל םילוכי םניא םע ינומה לש זע .בלה תייטנל תוכופה ויה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
?רקשמ איבנה עודמ :די קרפ
וב ןיאש טעמכו ,ומצע לע רזוח ,רכומ רקשה יאיבנ םע םיאיבנה לש חוכיוה ,רקשה איבנ םע רשקב שדח גשומ שי לאקזחיב די קרפב ,הנהו .םיריעסמ םישודיח :וראבלו ותוא ררבל יוארש גשומ ,אוהה איבנה תא יתיתפ 'ה ינא ,רבד רבדו ,התפי יכ איבנהו (ט) :לארשי ימע ךותמ ויתדמשהו וילע ידי תא יתיטנו :היהי איבנה ןועכ - שרודה ןועכ :םנוע ואשנו (י) ,םהיעשפ לכב דוע ואמטי אלו ,ירחאמ לארשי תיב דוע ועתי אל ןעמל (אי) :'ה ינדא םאנ ,םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו םהו 'ה םשב ואבנ עודמ ,רקשה יאיבנ תא חיכומו קעוז איבנה היה וישכע דע תא יתיתפ 'ה ינא" :םהיפב הבושתה תא לאקזחי ןתונ וישכעו .םבלמ םירבדמ םה ,םימשא םניא םה ?איבנה םדגנ ןעוט המ ,רבדה אוה ךכ םא ."אוהה איבנה .םתטילשב וניא םרבדו ,רובידה יפ לע םייופכ תויעב לש רתוי הבחר הצובקב ותוא לילכמ אוהו ,וז היעבל שוריפ ק"דרל .םהישעמ לע לאה תבוגתלו םדא ינב ישעמ לע החגשהל תועגונה די קרפ לאקזחי ק"דר תרעה אוהו ,"באחא תא התפי ימ" ןיינעכ הזה ןיינעהו :"התפי יכ איבנהו" ומכ ,רתסב םתוא השעי םירבדב התימ בייח אוהה רקשה איבנ יכ .ץפחה חור ןכו ,םהיער ישנ תא םיפאנמ ויהש ,הישעמ ןב והיקדצו הילוק ןב באחאב וניארש ,םדא ינבל םתולגל ידכו .םיאיבנה הלא םישוע ויה רתסב םירחא םיער םירבד םיבר םיניינעב רתסב הריבע ירבוע ידי לעו ,ןולשכ םדי לע ךרבתי לאה איבמ ריעה לאהו ,האובנב םיראפתמ ויהש ,רקשה יאיבנ .ןיינעה הז םהמ דחאו ,ךרבתי לאה תאמ שנועה םהל אבבו ,םתוזחפו םהירקש עידוהל ידכ ,הזב םצפח ."אוהה איבנה תא יתיתפ םשה ינא" רמאש והזו .ןידה תא םהילע םדא ינב וקידצי יתקזחו" הזל המודו .ל"ז יבא ינודא שריפ ןכו ."ודיל הנא םיהלאהו" םעט והזו ."הערפ בל תא :התפמ אוהש וילע יתילגו יתראיב - "יתיתפ" :שריפ ל"ז הידעס ברו לש הסיפתה .תונוש תויפוסוליפ תוסיפת יתש םיגציימ ק"דר איבמש םישוריפה ינש ןאכ שי .רתסהב רבעש תרחא הריבע לע שנועכ איבנה לש יותיפה תא הריבסמ ק"דר ידכ .ושינעהל וא ןידל ךכ לע ודימעהל רשפא יאו ,רתסב אטוח איבנה :לגלג השעמ לבא ,אוה ףא ילילש ,ףסונ השעמ תושעל ותוא םיפחוד ,וישעמ לע ול לומגל לבקמ אוהו ,וישעמ לע ושינעהל רשפא וישכע .םדא ינב ינפב ,יולגב השענ הז .דחי םג םייולגה וישעמ לעו םירתסנה וישעמ לע ,ללוכ שנוע הנושארה המגודה .תוארקמל ל"זח תונשרפבו ,ארקמב תופסונ תועפות וז השיגל .הנורחאה ותמחלמל אצוי באחא .באחא ינפל םיאבנמה םיאיבנה לש המגודה איה ותאצ ינפל איבנה רבד תא עומשל הצור הזו ,טפשוהי תא וילא ףרצמ אוהו איבנ קרו ."ךלמה דיב ינודא ןתיו הלע" הלהקמב םיארוק םלוכ םיאיבנה .המחלמל אבצ תא לאוש 'ה :םיעלקה ירחאמ רתתסמה תא רפסמ ,הלמי ןב והיכימ ,תמאה :דיקפתה תא לביק חורהו ,"דעלג תומרב לופיו לעיו באחא תא התפי ימ" םימשה .םיאיבנה לכ יפב רקש חור תויהל ןאכמו ,חורה ידי לע םיעטומ םהש וא ,רקש םירבדמ םיאיבנה םאה ?ןאכ הרק המ ןיא הז הרקמב :יארקמה רואיתה יפל ,ק"דר תבושת ?םהישעמל םיארחא םניאש םנוצרמ .הנושארה םתאובנ וז ןיא לבא .םיעטומ םה .םנוצרמ םיאבנתמ םיאיבנה .הרכשהל םירפוס ,הרכשהל םיררושמ ,הרכשהל םיאיבנ תויהל וכפה ישפוחה .םתוא העטמ חורהו .םהישעמב םיטלוש םה ןיא בוש ,הז ןורדמב רדרדתהל ולחהשמו .האלמה םתמשאב - הכ דע לבא .םתמשאב אל ומכ - םעפה ,הגגשב חצור לש ונידב .םיטפשמ תשרפמ רכומ קוספ הז אשונל ףיסומ ק"דר :המוד יוטיב עיפומ ,טלקמ ריעל הלוגה ."המש סונל םוקמ ךל יתמשו ,ודיל הניא םיהלאהו ,הדצ אל רשאו" ?השעמה תא תושעל ואיבה םיקלאה לבא ,השעמל ןווכתה אל םדאש רבדה שוריפ המ הלאכ םישעמ השע אוה לבא .הז השעמ תושעל ןווכתה אל שיאה :ל"זח תבושת אלש השענ ,שנענ אוה וילע ,ןורחאה השעמה .םירחא םינמזבו םירחא תומוקמב .םימדוקה וישעמ לע ןובשח רמג אוה הז השעמ לבא .ונוצרמ רבדמ איבנה עודמ ונא םיניבמ .םלוכ םיישקה לע הנוע שוריפה ןיא ןיידעו תויהלו ,הלא םירבד עומשל םיכירצ ויעמוש עודמ לבא .םהילע שנענו רקש ירבד :עמשנ .ומצע לאקזחי ןתונ ךכל הבושת ?ונממ םיעטומ ."היהי איבנה ןועכ - שרודה ןועכ :םנוע ואשנו" (י) הצור םדא .רקשה איבנ תא שרודה לע לטומ אוה .ולוכ םעה לע לטומ אל שנועה .רכומהו - םויפואה ןכרצ :הז תא הז םיעטמ םינשהו .ךכב ול רזוע איבנהו ,תועטל .רקשה איבנו - רקשה תואובנ ןכרצ .ןתוא קפסמהו - תוילשאה ןכרצ ,םדא ינב תא העטמה לאה .יפוסוליפ ישוק וב שי לבא ,ענכשמו הפי שוריפה שרפמ ןכלו .קלח וניא ןיידע הז גשומ - םירחא תועטהלו רקש אבנתהל םהל םרוגו - "יתיתפ" :שרפמ אוה .היעבה תא תפקועה ךרד .תרחא ךרדב ןואג הידעס בר וישעמ תא יתרגסה אלא ,ותוא יתיתיפ אל :התפמ אוהש וילע יתילגו יתראיב .תיפוסוליפ הניחבמ רתוי חונ לבא ,תינושל הניחבמ תוחפ חונ שוריפה .התפמכ רחובהו ,דמולה ינפב םדימעה ,רוחבל םישוריפהמ הזיא טילחהל הצר אלש ,ק"דרו .רחבי
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
?ןפגה ץע למסמ המ :וט קרפ
.עמושה לש תויצאיצוסאה םלועב עוגפל רבדמה לש ותלוכיב היולת עיפשהל תלוכיה תרות תא רקוח אוהש רמול םינווכתמ ןיא ,ינעזג אוהש והשימ לע םירמוא רשאכ רומח ,רחא והשמ אוהש אלא ,הקיטנגב קסוע אוהש וא ,היגולופורתנאב םיעזגה .רתוי ארונו רתוי םעהש הירופואה תא רוקעל .ותוולשמ ותוא רוקעל ,םעה תא עזעזל הצור לאקזחי .םרכה יומיד :עמושל רכומה יומידב שמתשמ אוהו .הב ןותנ :רמאל ילא 'ה רבד יהיו (א) :רעיה יצעב היה רשא הרומזה ץע לכמ ןפגה ץע היהי המ םדא ןב (ב) :ילכ לכ וילע תולתל דתי ונממ וחקי םא הכאלמל תושעל ץע ונממ חקיה (ג) :הכאלמל חלציה רחנ וכותו שאה הלכא ויתוצק ינש תא הלכאל ןתנ שאל הנה (ד) דוע השענו רחיו והתלכא שא יכ ףא הכאלמל השעי אל םימת ותויהב הנה (ה) :הכאלמל םיכירצ םניחל אלו - ןה תושלח ,ןה תומוקע ןפגה תורומז .טושפ הרואכל רואיתה תושעל רשפא המ :לאוש איבנהו .קצומ סיסב לע התוא תולדהלו ןפגה תא ךומתל ?דתי הנממ תושעל תוחפל וא ,הכאלמ הב תושעל רשפא םאה :ןפג תרומזב ,הידדצ ינשמ הפרשנש ,ןפג תרומזב תושעל רשפא המו :רויצה תא ףירחמ אוהו השעי אל םימת ותויהב הנה" ?הכאלמ תושעל רשפא וז הרומזב םאה .רחינ הכותו ."הכאלמל דוע השענו רחיו והתלכא שא יכ ףא הכאלמל תלוספב שמתשהל ןתינש שומישב ןיינעתמה ,רכיא לש הלאש איה תאזה הלאשה תא לצנל דציכ םירכיאה תא דמלמה ,יאלקח ךירדמ לש הלאש ילואו .םרכה לע ךמוס אוה .יאלקח ךירדמ וניא ףא ,רכיא וניא איבנה לאקזחי לבא .םהילודיג ינפל םינש האמ םילשורי תוצוחב הדהדהש האובנ ,תרחא האובנ רכוז עמושהש ךכ :םילשורי יבשויל איבנה והיעשי רמא ךכו .ןכ ה קרפ והיעשי :ןמש ןב ןרקב ידידיל היה םרכ ומרכל ידוד תריש ידידיל אנ הרישא (א) וב בצח בקי םגו וכותב לדגמ ןביו קרש והעטיו והלקסיו והקזעיו (ב) :םישאב שעיו םיבנע תושעל וקיו :ימרכ ןיבו יניב אנ וטפש הדוהי שיאו םלשורי בשוי התעו (ג) וב יתישע אלו ימרכל דוע תושעל המ (ד) :םישאב שעיו םיבנע תושעל יתיוק עודמ ימרכל השע ינא רשא תא םכתא אנ העידוא התעו (ה) :סמרמל היהו ורדג ץרפ רעבל היהו ותכושמ רסה תישו רימש הלעו רדעי אלו רמזי אל התב והתישאו (ו) :רטמ וילע ריטמהמ הוצא םיבעה לעו ויעושעש עטנ הדוהי שיאו לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ יכ (ז) :הקעצ הנהו הקדצל חפשמ הנהו טפשמל וקיו םרכה .הדוהי שיאו לארשי תיב אוה םרכה .איבנה ןווכמ המל ןיבמ וישכע עמושה ,לבב לע ןוחצינל םיפצמ םהו ,הטילפל ורתונש םילשורי יבשוי אוה ,עמושה אוה .ברעהו םכשה םהילא םיקעוזה םיאיבנה ירבדל דוגינב הרומזה אל :ןיבמ עמושהו ,הפורשה ןפגה תרומז לע רבדמ איבנה לאקזחיו .םילשורי יבשוי אלא ,ךרע תרסח הרומזה אל .םילשורי אלא ,ףרשית האובנל עמושה תא ךשומ ךורחה ץעה לש תויצאיצוסאה םלוע .ךכב יד אל ךא .םילשורי יבשויל והיעשי תואובנמ איה םג .השדח תויצאיצוסא תשרל ,תפסונ דמ קרפ והיעשי והראתי הגוחמבו תועצקמב והשעי דרשב והראתי וק הטנ םיצע שרח (גי) :תיב תבשל םדא תראפתכ שיא תינבתכ והשעיו רעי יצעב ול ץמאיו ןולאו הזרת חקיו םיזרא ול תרכל (די) :לדגי םשגו ןרא עטנ םחל הפאו קישי ףא םחיו םהמ חקיו רעבל םדאל היהו (וט) :ומל דגסיו לספ והשע וחתשיו לא לעפי ףא עבשיו ילצ הלצי לכאי רשב ויצח לע שא ומב ףרש ויצח (זט) :רוא יתיאר יתומח חאה רמאיו םחי ףא וחתשיו ול |דגסי| דוגסי ולספל השע לאל ותיראשו (זי) :התא ילא יכ ינליצה רמאיו וילא ללפתיו :םתבל ליכשהמ םהיניע תוארמ חט יכ וניבי אלו ועדי אל (חי) רמאל הנובת אלו תעד אלו ובל לא בישי אלו (טי) לכאו רשב הלצא םחל וילחג לע יתיפא ףאו שא ומב יתפרש ויצח :דוגסא ץע לובל השעא הבעותל ורתיו :ינימיב רקש אולה רמאי אלו ושפנ תא ליצי אלו והטה לתוה בל רפא הער (כ) שיא קר אל אוה ךורחה ץעה וישכע .עמושה ילגרל השרפנ תיביטאיצוסאה תשרה םוקמב ,הקוחר איהש הלפמה לע תיליווא החמש םוקמב .ויהולא םג אלא ,םילשורי - "רשבה ונחנאו ריסה איה ,םיתב תונב ,[הלפמה] בורקב אל" הלהצה תואירק שיא אוה ףרשנהו .הלפמ לשו חיפ לש ,הפירש לש הנומת הלוע הלא תואירק םוקמב .םהב חטוב ךכ לכ אוהש ,וילילא אוה םיפרשנהו .םילשורי קוספ עיפומ 'ח קרפב .תימלשוריה היטרקוטסיראל הביאכמ הציקע דוע ןאכ שיו 'ה רבדו .'ה לכיה חתפב םיווחתשמה םישנאה השמחו םירשע תא ראתמה ,ןבומ יתלב :לאקזחיל ,הפ ושע רשא ...םדא ןב תיארה" ,ינסיעכהל ובושיו ,סמח ץראה תא ואלמ יכ ."םפא לא הרומזה תא םיחלוש םנהו תרומז אל לבא .ןפג תרומזל ותוא ךפוהו ,"הרומזה" יוטיב תא קיתעמ לאקזחיו .הנממ תוחפ דוע חלצתש ,הפורש הרומזל אלא ,חלצת אל איה םגש ,המלש ןפג .איבנה ירבד תא ןיבמ אוה וישכעו ,עמושה ילגרל השרפנ תיביטאיצוסאה תשרה ןמ .החלצהל אל ,ןולשיכל למס םה - שדקמה תיבבש הרומזה תדובעו זומתה ןחלופ םרכל יופצה תא רכוזו ,והיעשי לש לארשי תיב םרכל עמושה רבוע ,איהה הרומזה ,םילשורי בשוי איהש ,הפורשה הרומזל ,לאקזחי לש יומידל ןאכמו .וכרד תוועמה .ויהולא ףא איהו ,לשמנה היהי המ עדוי רבכ עמושה .ולשמ תא שרפל לאקזחי לוכי וישכעו .ונממ דרח עמושהש שוריפה תא ,וילע בשוח עמושהש שוריפה תא ףשוח קר לאקזחיו :האובנה תא לאקזחי םייסמ ךכו 'ה ינדא רמא הכ ןכל (ו) :םלשורי יבשי תא יתתנ ןכ הלכאל שאל ויתתנ רשא רעיה ץעב ןפגה ץע רשאכ םלכאת שאהו ואצי שאהמ םהב ינפ תא יתתנו (ז) :םהב ינפ תא ימושב 'ה ינא יכ םתעדיו :'ה ינדא םאנ לעמ ולעמ ןעי הממש ץראה תא יתתנו (ח) :לאקזחי לש ןפגה לשמ תא ק"דר םגרתמ דציכ וישכע הארנ וט קרפ לאקזחי ק"דר םתא יכ" רמאנ לארשיבו .םיצעה לכמ הפרו קד ץע אוהש ,ןפג ץעל לארשי לישמה .םישנאו םיהלא חמשמה ןייה ונממ אצי ,בוט ירפ איצוישכו ."םימעה לכמ טעמה ולישמהש ומכ .ןפגה ץע אוה לארשיו .וירפב אלא תלעות וב ןיא הזה ץעה הנה םיבנע תושעל וקיו קרוש והעטיו ןמש ןב ןרקב ידידיל היה םרכ" :רמאו והיעשי ."םישואב שעיו םישעמ השעש ןויכ לארשיו ,שאל אלא ךרוצ וב ןיאו ,"רעיה תרומז אוה הנהו" .שאה אוהו רבדבו ברחבו בערב טפשמל ורסייל אלא הנקת ול ןיא םיער תא ולכאיו רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא" רמאש ומכ ,"שאה הלכא ויתוצק ינש הנהו" ."בל לע םישי אלו וב רעבתו ,עדי אלו והטהלתו" רמא "הפ לכב לארשי האבש וארש הערה לכבו ,לארשי ץרא עצמאב איהש םלשורי הז "רחנ וכותבו" רמאו םלשורי יבשוי ןכ יפ לע ףאו ,םלשורי דבל הדוהי ירע לכלו םיטבשה תרשעל םא םהב שי הווקת המו .רסומ וחקל אל םיטפשה תעברא םהל ואבו שאה ןמ ורחנש ורזחי אל רמולכ ,"הכאלמל וחילצי אל הנה" ,ירמגל םלכאת אלש שאה ןמ וטלמי םלכואל ,שאל םריזחהל אלא הנקת םהל ןיא הנה .םהישעמ וביטיי אלו הבושתב .הממש היהתש םלשורי םג .םמירחהלו יתחלשש שאה ןמ הטלמנ םלשוריש יתרמאו ."םלכאת שאהו ואצי שאהמ" רמאש והזו שאה ןכ םא ועמש אלו ,שאב ףרשית אל ריעהו ,הבושתב ובושיש ברעהו םכשה םהילא .םלכאת פ"עא ,הבושתב רוזחל וצר אל םצראב לארשי לכ ויהשכ ,"םימת ותויהב הנה" ללש לולשל םהיביוא םהב טילשמ יתייהו ,דימת יאיבנ ידי לע םהב הרתמ יתייהש םיערה םהישעמב וליגרהש התע ןכש לכ ,הבושת ושע אלו ורסויש ידכ ,זב זובלו תא ושקהו .םלשורי דבלמ לארשי ץרא לכ הברחו .םביבס לכ שאה םתוא הלכאש דע ןכ השעאו ,םהישעמב םיחילצמ םייוגה יכ ורמאו ,הער רחא הערב וזחאו ...םבל .םלכאת שאה ןכ םא ושיגרה אלו שאה ןמ ורחנ יכ הווקת םהב ןיא ךכיפל ...ינא םג
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
ךילע יפנכ שרפאו :זט קרפ
םלועמ לאשומה ,ירויצ יוטיבב לאקזחי שמתשמ ,לארשיל 'ה לש תוברקתהה רואיתב .ויקולאל םע ןיב רשקה םוחתל רבוע ונממו ,יחה :לאקזחי רמוא ךכו ח קוספ זט קרפ לאקזחי ,םידד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רבעאו ,ךל עבשאו .ךתורע הסכאו ךילע יפנכ שרפאו :יל ייהתו ,'ה ינדא םאנ ךתא תירבב אובאו ריעי רשנכ" :המוד יומידב שמתשמ השמ םג .יחה םלועמ לואש ףנכ שורפל יוטיבה .(אי בל םירבד) "ותרבא לע והאשי ,והחקי ויפנכ שורפי ,ףחרי וילזוג לע ,ונק הסוח הז םג הז .ומאל לזוגה סחיל המודמ ,תוסחה לבקמל תוסחה ןתונ ןיב סחיה .וחוכ תוכזב רמשנו ,קזחה יפנכ תחת ותשאל שיא ןיבש סחיה םוחתל ותרבעהו הלבקמל תוסח ןתונ ןיבש הז סחי םוגרת יצחב ןרוגב ,זעובו תור תשיגפ לש רתויב ימיטניאה עגרב .תור תליגמב השענ "התא לאג יכ ךתמא לע ךפנכ תשרפו ךתמא תור יכנא" זעובל תור תרמוא ,הלילה .(ב ג תור) השמ לש יומידהמ .דחא יומידל הלאה םייומידה תוכרעמ ינש תא רבחמ לאקזחי תחת יורש תוסחה לבקמ .הלבקמו תוסחה ןתונ לש יסיסבה הנבמה תא חקול אוה םוחתל יומידה תא לאקזחי ריבעמ היבאומה תור לש יומידהמ .תוסחה ןתונ יפנכ סחיל ,לארשי םעל םיקלאה לש וסחי תא לאקזחי הוושמ ךכו .ותשאל שיא ןיבש סחי וניא סחיה :דגנכש הנעט לאקזחי ןעוט ןאכש אלא .ותבוהאל בהואה ןיבש לע הפידעהו ,וב הלזלז ,וב הדגבש ותבוהאל בהואה סחי אלא ,ותבוהאל בהוא .ונממ םיעורג וינפ תודלות לש רצק רואת וב ללוכו ,ונקוספ לש יומידל ביחרמ שוריפ ןתונ ק"דר :קוספה תא ק"דר שרפמ ךכו .הנממ םתלואגבו םירצמב לארשי םע ח קוספ זט קרפ לאקזחי ק"דר השעו הנסב השמל יתלגנש - "םידוד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רובעאו" (ח) םירצמב ךרובעב יתמחלנש ,עיגה םידוד תע יכ יתארהו ,םיתפומו תותוא יתוצמב :הקזח דיב םשמ ךיתאצוהש דע ,רמולכ ,"התא לאוג יכ ךתמא לע ךיפנכ תשרפו" רמאש ומכ ,"ךילע יפנכ שרפאו" :"םעל יל םכתא יתחקלו" רמאש ומכ ,םעל יל ויהתש יתרמא ,םיבוט םידגבב ועמשמכ םא ,ךיתיסיכו ,הירעו םורע תייהש ,"ךתוורע הסכאו" ,םכל יתארהש תואלפנבו םיסינבו ,םכתא יתרוהש הבוטה ךרדב וא ,ונשריפש ומכ :םכיניב ער רבדו הוורע ןיאו ,הבוט הנומאל םכלוכ םתבשש דע תחתמ םכתא יתאצוהו 'ה ינא לארשי ינבל רומא ןכל רמאש והז ,"ךל עבשאו" :יתעובש יתמייקש 'ה ינא םירצמ תולבס םירבדה לכ לע םכמע 'ה תרכ רשא תירבה םד הנה ,"יניס רהב ךתא תירבב אובאו" :הלאה ןתנוי םגרתו "ךיהלא 'הל םעל תייהנ הזה םויה" רמאש ומכ "םעל יל ייהתו" :"'וגו אנסאב השמל יתילגתאו" שמשמ םעפה םג .ינש תיב ןברוח רחאל םינש האמ עיפומ וז גשומב ןיינעמ שומיש לש ודימלת ,ריאמ יבר םה םיינשה .דגבש בוהאל בהוא ןיב םיסחי רואיתל גשומה םרבד שיא תויהל ךפה ,םיאמורל רבחו דגבש ,ברה ,עשילאו ,היובא ןב עשילא םייס רשאכו .ודבכלו ובר תא ץירעהלמ לדח אל ריאמ יבר .ויחא דגנ םצעויו לע הדגאה תרפסמ ,קתונמו דדובו ויחאמ הדונמ ,וייח תא היובא ןב עשילא .וברל ריאמ יבר ןיב ןורחאה גולאידה ואצמו ורקבל ךלה .הלוח ךבר ,ריאמ יברל ול ורמא ואב .עשילא הלח ,םימי רחאל .הלוח ?ךב רזוח התא ןיא :ול רמא ?םילבקתמ ,םירזוח םאו :ול רמא .םילבקמ שפנ לש הכודכד דע .אכד דע שונא בשת ,בותכ ןכ אלו :ול רמא המוד ,רמואו ובלב חמש ריאמ יבר היהו .תמו רטפנו ,עשילא הכב העש התואב .יבר רטפנ הבושת ךותמש :ריאמ יברל ורמאו ואב .ורבק תא הפרשו ,םימשה ןמ שא הדרי ,והורבקש רחאל יניל :רמא .וילע הסרפו ותילט חקל ?השע המ .רעוב ואצמו ,אצי .רעוב ךבר רבק ולוכש אבה םלועה הז ,רקובב היהו .הלילל המודש הזה םלועב יניל ,הלילה לע וימחרו לכל 'ה בוט בותכש ,בוט אוהש ה"בקה הז ,לאגי בוט ךלאגי םא .רקוב .שאה העקשו ,'ה יח .יכנא ךיתלאגו ,ךלאגל ץופחי אל םאו .וישעמ לכ השעמל דחי םג היבאומה תור לשו ,לאקזחי לש יומידה תא ךפוה ריאמ יבר אוהו .דגובהו בוהאה ובר רבק לע ,ותילט תא ,ודגב ףנכ תא שרופ אוה .יטרקנוק .לאגי ,בוט ךלאגי םא היהו ,הלילה יניל" :תורל זעוב לש הבהאה ירבד תא טטצמ ."רקבה דע יבכש 'ה יח .ינא ךיתלאגו ,אל םאו הכחמ לאקזחי ומכו ,וב דגבש ובוהא לומ דמוע ,איבנה לאקזחי ומכ ,ריאמ יבר קפסב ראשנ אוהו ,הבושת לבקמ אוה ןיא לאקזחי ומכו .בוהאה ןמ הטרח תואל אוה אלל םייח לע רעצ היה ויכבש וא ,וב רזח םאה ,ואטחב עשילא ריכה םאה :ארונה .תלחות הלאשה תא םיריאשמ לארשי םע לש תמעורה ותקיתשו ,עשילא לש רבקה תיימודו .החותפ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
אטחה איה איה אטחה תבהא :זט קרפ
,םהיאטח לע קר אל םעה תא םיחיכומו םירזוח ,לבבב לאקזחיו ,םילשוריב והימרי תובהלתהה לע .םירז תודשב הבהא םישפחמ םהש ךכ לע .אוטחל םתבהא לע םג אלא :והימרי יפב הלאכ םיקוספ המכ עמשנ .םהיאטח םע םהלש תוהדזההו ב קוספ ב קרפ והימרי רמאל םלשורי ינזאב תארקו ךלה אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז 'ה רמא הכ :העורז גל קוספ ב קרפ והימרי :ךיכרד תא |תדמל| יתדמל תוערה תא םג ןכל הבהא שקבל ךכרד יבטית המ אל קוספ ה קרפ והימרי :התירחאל ושעת המו ןכ ובהא ימעו םהידי לע ודרי םינהכהו רקשב ואבנ םיאיבנה ב קוספ ח קרפ והימרי םימשה אבצ לכלו חרילו שמשל םוחטשו םהירחא וכלה רשאו םודבע רשאו םובהא רשא םהל ווחתשה רשאו םושרד רשאו :ויהי המדאה ינפ לע ןמדל ורבקי אלו ופסאי אל י קוספ די קרפ והימרי םצר אל 'הו וכשח אל םהילגר עונל ובהא ןכ הזה םעל 'ה רמא הכ :םתאטח דקפיו םנוע רכזי התע כ קוספ בכ קרפ והימרי :ךיבהאמ לכ ורבשנ יכ םירבעמ יקעצו ךלוק ינת ןשבבו יקעצו ןונבלה ילע תועמשמ תא ןיבהל ידכ .תראתמ איהש ישגרה רשקל רבעמ תועמשמ הל שי אטחה תבהא .תישפוחה הריחבה תלאש :תידוסי תיפוסוליפ הלאשב ןויעל עגרל רובענ הבהאה ונא ךכו ,ונא םישיגרמ תאז ,ונא םיעדוי תאז .ותריחבל םינותנ םדאה ישעמ ינפמ םתוא השוע םדאש םיבר םישעמ שי ,תאז לכבו .ונתוא בבוסה תא םיניבמ תושעל ותוא תצחולה הביבסה ינפמ ,לבקש ךוניחה ינפמ ,םהב יורש אוהש תוביסנה םוחתל ץוחמ םה םאה ?שנועהו רכשה לגעמל ץוחמ םה הלאכ םישעמ םאה .םתוא גוהנל ותוא הצליא ותביבסש וא ,רזכא תויהל ךנחתהש םדא םאה ?םדא לש ותוירחא ישעמל יארחא ינא ןיא :ןועטל םילוכי הלא םאה ,דרשיי אל תרחא תוירזכאב םה יתלבקש ךוניחהו ילש הקושעה תודליה ,םינותנהו הביבסה ןכש ,םיירזכאה ?ישעמל םיארחאה םא םג :ךכ ןעוט אוה .תניינעמ איה וז הלאשל שקשרק יאדסח יבר ןתונש הבושתה .ותא ךתוהדזה תדימב הרושק השעמל ךתוירחא תדימ ,ךתטילשב וניא תישעש השעמה .הזה השעמה תא תושעל בהוא התאש הבהאה תדימב דימ םהמ תללוש ,הז רבסה יפל ,ערה תא תושעל םתבהא לע לארשיל איבנה תנעט תודבועה אלו ,םועטהש םיאיבנה אל .איהש הנעט לכ ירחאמ אבחתהל תלוכיה תא םיארחא םתא - םירז םתבהא םא .ץורת םיווהמ םניא הלא לכ - אוטחל םהל ומרגש .םכישעמל וא - הבהאה ביטומ לע בושו בוש לאקזחי רזוח זט קרפב .הז וקב ךישממ לאקזחי :רמוא אוה ךכו .לארשי לש - הדיגבה גל קוספ זט קרפ לאקזחי ךיבהאמ לכל ךינדנ תא תתנ תאו הדנ ונתי תונוז לכל :ךיתונזתב ביבסמ ךילא אובל םתוא ידחשתו זל-ול קוספ זט קרפ לאקזחי ,ךיבהאמ לע ךיתונזתב ךתורע הלגתו ךתשוחנ ךפשה ןעי ,'ה ינדא רמא הכ :םהל תתנ רשא ךינב ימדכו ךיתובעות ילולג לכ לעו ,םהילע תברע רשא ךיבהאמ לכ תא ץבקמ יננה ןכל ,תאנש רשא לכ לע תבהא רשא לכ תאו :ךתורע לכ תא וארו םהלא ךתורע יתילגו ,ביבסמ ךילע םתוא יתצבקו רמוא ךכו .תונויער םתואו ,םיביטומ םתוא ,זט קרפל ךשמה אוה לאקזחיב גכ קרפ :גכ קרפב לאקזחי ה קוספ גכ קרפ לאקזחי :םיבורק רושא לא היבהאמ לע בגעתו יתחת הלהא ןזתו ט קוספ גכ קרפ לאקזחי :םהילע הבגע רשא רושא ינב דיב היבהאמ דיב היתתנ ןכל בכ קוספ גכ קרפ לאקזחי 'ה ינדא רמא הכ הבילהא ןכל :ביבסמ ךילע םיתאבהו םהמ ךשפנ העקנ רשא תא ךילע ךיבהאמ תא ריעמ יננה ,רושא ינב היבהאמ ירחא תבגוע הלהא .שנועה ביכרמ תויהל תכפוה ,אוטחל הבהאה הבזכאה :הלופכ םעפה העיגפהו .הב םיעגופו הביבס םיפסאנ רשא םה םה ףוסבלו .עגופה אוה ,שינעמה אוה רבעשל בוהאהש הדבועהו ,הבהא ריזחמ וניאש בוהאה ןמ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
זט קרפ לש םיטובה םיחוסינה לע :זט קרפ
,ןזואל השק ולש םייומידה רצוא .ך"נתב םישקה םיקרפהמ אוה לאקזחיב זט קרפ ,הוורעו םורע ירואית ,תונז ירואית .םיזיגרמו םיררועמ ,םייטסלפ םירואיתה םהמ םיחרוב ונא םויה םגו ,םהומכ םסרפל םיזיעמ ונייה אל םויהש םירואית דחאה קוספה םג .לאקזחי רפס תא םידמלמ וא םידמול ונא רשאכ םהילע םיגלדמו םישיגרמ ומכ ,תוריהמב םיארוק ונא הז קוספ םג ,חספ לש הדגהל בנגתהש קרפהמ :רובצב ותאירקב חונ אל ,םיידע ידעב יאובתו ילדגתו יברתו ,ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר .הירעו םורע תאו חמצ ךרעשו ונוכנ םידש הז ירהש ,שארה רעש וניא "חמצ ךרעש" יכ הלגנ ,קוספה לש תונשרפב שפחנ םאו .הוורעה רעש אקווד אלא ,תורגב לע דיעמ וניא ןיאו ,םיבר תומוקמב ארקמב םיעיפומ םדאה ףוג לש םירואית :רוכזל תאזו ןושל היורק תירבעה ןושלה יכ םיכובנ הרומב בתוכ ם"במר .הלאמ רזנתמ ארקמה - שדוקה ןמ אלו םישנאה ןמ אל ,לגשמה ילכל ללכ םש הב חנוה אל ןושלה הזש ינפמ" םירבדה הלא .האוצל אלו ,ןתשל אלו ,הדלוהל איבמה השעמה ףוגל אלו ,םישנה םילאשומ תומשב םהב רבודי אלא ,ירבעה ןושלב ללכ ןושאר םש םהל חנוה אל םלוכ םהל םשויש םרכזל יואר ןיא םירבדה הלאש ,הזב הנווכה התייהו .תוזימרבו ול השעי ,םרכזל ךרוצה אובישכו ,םהמ קותשל ךירצש םיניינעה םה לבא ,תומש [ח ג נ"ומ] "תורחא תולממ םייוניכב הלובחת םיבר םיקוספ ללוכ ארקמה :ן"במר ירבדב ךרוצ ןיא לבא .וז השיגל דגנתמ ן"במר :לשמל .תאז ללוכ יוטיבה וא ,תאז שרוד ןיינעה רשאכ ,ףוג ירבא רוכזא םהבו תצבור םוהת תוכרב ,לעמ םימש תוכרב .ךכרביו ידש תאו ,ךרזעיו ךיבא לאמ" .(הכ טמ תישארב) "םחרו םידש תוכרב .תחת קומחל ולכי רשאכ םג ,הבהאה םוחתמ םייומיד תומדלמ וססיה אל םינשרפה םג המש ,ךמא ךתלבח המש ,ךיתררוע חופתה תחת" קוספה ,לשמל ,הנה .הלא םייומידמ :י"שר שרפמ ךכ לעו .[ה ח םירישה ריש] "ךתדלי הלבח ,ךיתררוע חופתה תחת :הדוד תביח תשקבב תרמוא איה ךכ ,ךיתררוע חופתה תחת" ןושל אוהו .ךיתררוע םש ,חופת ןימכ ישאר לע יושעה יניס רה תיתחתב יכ רוכז ותקבחמ ,בכשמ ילע תומונתב תולילב הדוד תא תררועמה ,םירוענ תשא תביח ."ותקשנמו "ךיתררוע חופתה תחת" יוטיבה ירהו ,הירוגלא לש ךרדב קוספה תא שרפ י"שר ועמשמכ קוספה תא שרפל י"שר אבשמ ,תאז לכבו .הברה תושרדב ךכ שרפתמ .הדודל םירוענ תשא תביח לש ,ינשוחה ,ינפוגה רואיתל אוה רזוח ,תילולימה ינפוגה רשקהו הבהאה םוחתמ םייומיד ולוכ - ריכזהל ךרוצ ןיא םירישה ריש תא המודמ ןיידע ,ויקולאל םע ןיבש הבהאה תא אטבמ רשקה םאו .השיאל שיא ןיבש .ותבוהאל בהוא ןיבש רשקל הז רשק תסנכ ןיבש סחיה תא שרדמה ראתמש םירואיתה תא ףיסוהל ,ןבומכ ,שי הלאל ןושל - אוה ךורב שודקהו ,הבקנ ןושל ,לארשי תסנכ .אוה ךורב שודקל לארשי םג .ישוק אלב םהב רכזיהל לוכי דחא לכו ,בורל םייוצמ הלאכ םישרדמ .רכז הלכ לע ןתח שושמכ" :הזכ רשק ריכזמ הלבקה סיסב לע רבכ אוהש ,ץבקלא לש וריש שיא ןיבש רשקל המודמה רשק אוה ויקולאל םע ןיבש רשקה ."ךיקולא הילע שישי .השיאל אטבמ םירישה ריש .לאקזחיב זט קרפמ יוניש תילכת הלא לכ םינוש תאז לכבו .איה תינחור םירישה ריש לש רשבה תבהא םג לבא .חורה תבהאל יומידכ רשב תבהא יבר רמא רבכו .השודק לשו תונידע לש קוד םיסוכמ ,המודמה םגו ,יומידה םג .םישדק שדוק םירישה רישו ,שדוק םיבותכה לכ יכ אביקע וב ןיא ,תונידע וב ןיא .לאקזחיב גכ קרפ ומעו ,זט קרפ דמוע הלא לכ לומו אל .הקילובמיס אלל ,הנדע אלל ,ףושח לכה ,יולג לכה .לשמנו לשמ טעמכ ,עמושה שאר לע םימלוהה ,םיסג םירואית .היפרגונרופ אלא ,קרפב הקיטורא .םיחודו םיעזעזמ קרפ ומעו ,זט קרפ תא אורקל עיצמ ינא ?הטוב ךכ לכ ןפואב לאקזחי בתכ עודמ ברקתמ םעה תא םיאור םיאיבנה ינש .והימרי רפסב ב קרפ עקר לע ,לאקזחיב גכ םירבד עומשמ וינזוא םטוא םעה תא םיאור םהינש .ולש ןברוחה תדוקנל תוריהמב יורשה םע םהיניע דגנל םיאור םהינש .תימשרה הירואיתל םימיאתמ םניאש .קפואב םילועה המחלמה יננעב ןיחבמ וניאו ,אבו ברקתמה םולשה לע הירופואב רזוח ,םיעמשנ םניא וירבד רשאכו .והימרי םחלנ הז ירשפא יתלב בצמ דגנכו סג חוסינב ,עזעזמו בילעמ חוסינב ,תוטובב תאז השוע אוהו .לאקזחי םהילע .ןיבי ילוא ,םעה עמשי םעפה ילוא - החודו :רמא והימרי ,הבוטו הירפ לכאל למרכה ץרא לא םכתא איבאו (ז) :הבעותל םתמש יתלחנו יצרא תא ואמטתו ואבתו :רמא לאקזחיו :ישמ ךסכאו ששב ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשיבלאו (י) :ךנורג לע דיברו ךידי לע םידימצ הנתאו ידע ךדעאו (אי) :ךשארב תראפת תרטעו ךינזא לע םיליגעו ךפא לע םזנ ןתאו (בי) :רמא והימרי :ליעוי אולב ודובכ רימה ימעו םיהלא אל המהו םיהלא יוג רימיהה (אי) :רמא לאקזחיו :יהי ול רבוע לכ לע ךיתונזת תא יכפשתו ךמש לע ינזתו ךיפיב יחטבתו (וט) :היהי אלו תואב אל םהילע ינזתו תואלט תומב ךל ישעתו ךידגבמ יחקתו (זט) ינזתו רכז ימלצ ךל ישעתו ךל יתתנ רשא יפסכמו יבהזמ ךתראפת ילכ יחקתו (זי) :םב :רמא והימרי םייח םימ רוקמ ובזע יתא ימע השע תוער םיתש יכ (גי) :םימה ולכי אל רשא םירבשנ תראב תוראב םהל בצחל :רמא לאקזחיו טעמה לוכאל םהל םיחבזתו יל תדלי רשא ךיתונב תאו ךינב תא יחקתו (כ) :ךיתונזתמ :םהל םתוא ריבעהב םינתתו ינב תא יטחשתו (אכ) :רמא והימרי :דקדק ךוערי סחנפחתו ףנ ינב םג (זט) :ךרדב ךכילומ תעב ךיהלא 'ה תא ךבזע ךל השעת תאז אולה (זי) :רהנ ימ תותשל רושא ךרדל ךל המו רוחש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל המ התעו (חי) :רושאמ תשב רשאכ ישובת םירצממ םג ךכרד תא תונשל דאמ ילזת המ (ול) :רמא לאקזחיו :ינסיעכהל ךתנזת תא יברתו רשב ילדג ךינכש םירצמ ינב לא ינזתו (וכ) ךקח ערגאו ךילע ידי יתיטנ הנהו (זכ) :המז ךכרדמ תומלכנה םיתשלפ תונב ךיתואנש שפנב ךנתאו :תעבש אל םגו םינזתו ךתעבש יתלבמ רושא ינב לא ינזתו (חכ) :תעבש אל תאזב םגו המידשכ ןענכ ץרא לא ךתונזת תא יברתו (טכ) :רמא והימרי רובעא אל ירמאתו ךיתרסומ יתקתנ ךלע יתרבש םלועמ יכ (כ) :הנז העצ תא ןנער ץע לכ תחתו ההבג העבג לכ לע יכ ג קרפ |תבכש| תלגש אל הפיא יארו םיפש לע ךיניע יאש (ב) :ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו רבדמב יברעכ םהל תבשי םיכרד לע :רמא לאקזחיו ךיפי תא יבעתתו ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא (הכ) :|ךיתונזת| ךתנזת תא יברתו רבוע לכל ךילגר תא יקשפתו םילשוריו ןורמוש ןיב הנחבהל ההז ,והימרי יפב הדוהיו לארשי ןב הנחבהה םג :והימרי יפב :ג קרפב רמא והימרי היתחלש לארשי הבשמ הפאנ רשא תודא לכ לע יכ אראו (ח) הילא היתתירכ רפס תא ןתאו :איה םג ןזתו ךלתו התוחא הדוהי הדגב הארי אלו :ץעה תאו ןבאה תא ףאנתו ץראה תא ףנחתו התונז לקמ היהו (ט) :רמא לאקזחיו האטח אל ךיתאטח יצחכ ןורמשו (אנ) הנהמ ךיתובעות תא יברתו :[תישע] יתישע רשא ךיתובעות לכב [ךיתוחא] ךתוחא תא יקדצתו ךתוחאל תללפ רשא ךתמלכ יאש תא םג (בנ) ךממ הנקדצת ןהמ תבעתה רשא ךיתאטחב :ךתויחא ךתקדצב ךתמלכ יאשו ישוב תא םגו ירבד תא תעמוש םילשורי .איבנה לאקזחי לש וירבד תנבהל ונא םיברקתמ וישכע לכיה ,'ה לכיה ,'ה לכיה" :ולשב םעהו ,רבדמ איבנה .הרוק אל רבדו - והימרי .ונל ןגמ םילשורי ,ונתוא ליצי תיבה ."המה 'ה אוהו .וכרדמ בש ןיאו עמוש ןיאו ,אבו ברק ןוסאה תא האור ,לבבב לאקזחיו .תירשפאה תוטובה לכב ,הל לגוסמ אוהש תופירחה לכב ,והימרי תואובנ לע רזוח .אצמנ אוה םוהת יפ לע יכ םעה עמשי ילוא .הלא וירבדב םעה תא עזעזי ילוא
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םהיניבש המו לשמנו לשמ :זי קרפ
גוסה :םה םיגוס ינשמ ארקמב םילשמה יכ ם"במר ריבסמ םיכובנ הרומל המדקהב :םילשמ אוה דחאה ,"ןיינע הב שי אוהה לשמבש הלמ לכש" :םילשמ אוה ינשה גוסהו םירבד לשמנה אוהה לשמב ואוביו ,אוהה ןיינעה לכ לע דיגמ לשמה לכ היהיש" תופיל םה לבא ,לשמנה אוהה ןיינעב ןיינע תפסומ םהמ הלימ לכ ןיא ,דואמ םיבר "וב םירבדה רדסו לשמה ובש טרפ לכ םא - אוה גוס הזיאמ לשמ לכ חתפב הלגמ ארקמה ןיאש ןוויכ המכ ןוחבלו לשמ אורקל ןיינעמ ,תרגסמ רופיס אוה לשמה ןמ קלחש וא ,יתועמשמ ארקמה רשאכ רבדה ןיינעמ דחוימב .לשמנה תנבהל םייתועמשמ ובש םיטרפה ןמ הלוכי ארקמבש לשמנל לשמה תאוושהו ,לשמנה תא רסומו לשמה תא שרפמ ומצע .לשמה יטרפ תנבהל עייסל :לודגה רשנה רואיתב ליחתמ זי קרפ לש לשמה המקרה ול רשא הצונה אלמ רבאה ךרא םיפנכה לודג לודגה רשנה (ג) :זראה תרמצ תא חקיו ןונבלה לא אב :ומש םילכר ריעב ןענכ ץרא לא והאיביו ףטק ויתוקיני שאר תא (ד) ."המקרה ול רשא הצונה אלמ רבאה ךרא םיפנכה לודג" :דוה אלמו לודג רשנה ןאכ .ןענכ ץראל םתוא איבמו ,ויתוקיני שאר תאו ,זראה תרמצ תא חקול אוהו התוא םיריבסמ םישרפמהו ,ארקמב תיאדיחי איה "תרמצ" הלמה יכ ריעהל יאדכ ןושלה הטלקש יפכ ,תרמצ השוריפש וא ,ולוכ ץעה ףונ השוריפש וא :םיכרד יתשב .ןענכ ץראל התוא איבמו ,זראה תרמצ תא חקול רשנה ,ןפוא לכב .םויה תירבעה !?ןענכ ץראב רבכ םיאצמנ ,לארשי יכלמ אוהש ,זראה ירהו = "ןענכ ץרא" :ותליחת תא ריבסהל לוכי "ומש םילכור ריעב" ,קוספה לש ופוס תימלוע הירפמיא זא התייהש ,לבב איה ,רחסמ ץרא :הנווכהו ."םילכור ריע" .תקזחתמו הלוע :רשנה ישעמ תא ראתל ךישממ ךשמה :ומש הפצפצ םיבר םימ לע חק ערז הדשב והנתיו ץראה ערזמ חקיו (ה) וילא ויתוילד תונפל המוק תלפש תחרס ןפגל יהיו חמציו (ו) ויהי ויתחת וישרשו :תוראפ חלשתו םידב שעתו ןפגל יהתו :יעמשמ וד יוטיבה - "ץראה ערזמ" חקול רשנה :תניינעמ הזופרומטמ ןאכ שי ,הפצפצ תויהל ךפוה ערזהו ,ערז הדשב ותוא םש רשנה .ץראה בשויל יוניככ םיערז .ןפגל תויהל ךפוהו רזוח אוה ,חמוצ אוהשכו לש ןושארה שוביכה רחאל .לארשי תוכלמב םייונישה םה םה ,חמצב םייונישה היהש ,והישאי ןב והיקדצ תא רחוב אוה .לבבל ןיכיוהי תא רצנדכובנ הלגמ ,לבב ,הפצפצ תויהל ךפוה לפשה ערזה .ותוא ךילממו ,ענכנו לפש םדא תויהל רומא תואובנב רבכ עיפוהש יפכ ,לארשי תיבל יומיד איה ןפגהו .ןפג - הירחאלו .והיעשי תואובנב עיפומש יפכו ,לאקזחי הצונ ברו םיפנכ לודג לודג דחא רשנ יהיו (ז) ול החלש ויתוילדו וילע הישרש הנפכ תאזה ןפגה הנהו :העטמ תוגרעמ התוא תוקשהל ןפגל תויהל ירפ תאשלו ףנע תושעל הלותש איה םיבר םימ לא בוט הדש לא (ח) :תרדא אלמ וניא ,רבא ךרא אוה ןיא .םישרמ תוחפו רודה תוחפ ,רחא רשנ עיפומ ןאכו ?תאז השוע איה עודמ .התוא תוקשהל הז רשנל הנופ ןפגהו .המקר ול ןיאו ,הצונ !?"הלותש איה םיבר םימ לא בוט הדש לא" ירה חלצת 'ה ינדא רמא הכ רמא (ט) שבית החמצ יפרט לכ שביו ססוקי הירפ תאו קתני הישרש תא אולה :הישרשמ התוא תואשמל בר םעבו הלודג ערזב אלו חלצתה הלותש הנהו (י) :שבית החמצ תגרע לע שבי שבית םידקה חור הב תעגכ אולה קתני ימ - "שביו ססוקי הירפ תאו קתני הישרש תא אולה" :יעמשמ וד אוה קוספה ,םירצמ ךלמ ערפח הערפ אוה אלה - וישכע םירבדמ וילעש ,ינשה רשנה ?הישרש תא ?והיקדצ תא ךילמהש ,לבב ךלמ ,ןושארה רשנה וא ,תירב תורכל והיקדצ הסנמ ותא תא איבנה לאקזחי שרפמ ךכו .לאקזחי ידיב לשמה ןורתפב םג תרזוח תועמשמה וד :לשמה המחלמב הערפ ותוא השעי בר להקבו לודג ליחב אלו (זי) :תובר תושפנ תירכהל קיד תונבבו הללס ךפשב לע רוצמה תעב רצנדכובנ השע תאז :םיעדוי ונא ?קייד הנובו הללוס ךפוש ימ לע רוצמל ףתוש הערפ תא םש וליאכ ,םירבדה תא לפרעמ איבנה לבא .םילשורי וצראמ אצוי םירצמ ךלמ :הרקש המ שרופמ ז זל והימרי רפסב ירהו .םילשורי לארשי תא ריאשמו ,וצראל בש ,ךרדה עצמאב וב רזוח אוה לבא ,לארשיל רוזעל .ולרוגל לע אל הנוע אוה ןיא יכ אצמנ ,הז קרפב לשמנהו לשמה הנבמ תא םכסנ םא ןווכמ וב טרפ לכש לשמ הז ןיא :הינשה לע אל ףא ,ם"במר לש הנושאר הירוגטק .לשמנל ןווכמ ובש ישארה רופיסה קרש ,יללכ לשמ הז ןיא לבא ,לשמנל עמושה תא איבהל :ותרטמו .תועמשמ-ודב הברמ ,םירבדה תא לפרעמה לשמ ןאכ שי .'ה רבד תא אוצמל ,ויתובקעבו ,ןורתפה תא שפחל ןויסינל
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
היופכ וא תישפוח הריחב :גל קרפו חי קרפ
םעפה חוכיוה .םעה ןיבל איבנה ןיב חוכיו עיפומ לאקזחיב גל קרפבו חי קרפב לע וא ,ואל םא תווצמ רומשל ךרוצה לע ונל רכומה םיחוכיוה גוסמ וניא היעבה .רוהט יגולואית חוכיו םעל איבנה ןיב םעפה .רקשה יאיבנ לש םתייעטה םג תרזגנ וז תוירחאמו .וישעמל םדאה לש תוירחאה תדימ לע איה םהינפב תדמועה ןתינש ירה ,וישעמל יארחא םדאה םא .שנועהו רכשה תכרעמב שיש קדצה תדימ אוהשכ וישעמ תא השוע םדאה םא .הווצמ לע ול לומגלו ,אטח לע ותוא שינעהל םוקיבש םירמוחה ראשל םדאה ןיב ןיא - ותטילשל ץוחמש םימרוג ידי לע יופכ לע םדא ושינעי אל ךכ ,העגפו הלפנש ךכ לע ןבא םישינעמ ןיאש םשכו .םולכ אלו .העגפש ןבא קרזש ךכ רשקל סחייתמ ןושארה לגעמה .םילגעמ ינשב רבוע םעה ןיבל איבנה ןיב חוכיוה ךכו .םדוקה רודה ול ןיכהש הממ ררחתשהל לוכי דחא רוד םאה :תורודה ןיבש :איבנה רמוא :רמאל ילא 'ה רבד יהיו (א) רמאל לארשי תמדא לע הזה לשמה תא םילשמ םתא םכל המ (ב) :הניהקת םינבה ינשו רסב ולכאי תובא :לארשיב הזה לשמה לשמ דוע םכל היהי םא 'ה ינדא םאנ ינא יח (ג) הנה יל ןבה שפנכו באה שפנכ הנה יל תושפנה לכ ןה (ד) :תומת איה תאטחה שפנה לאקזחי ראתמ ,ויתובא רוד ללגב לבוס דחא רוד ןיא יכ הנעטה תא םיגדהל ידכו :קידצ ןב דילוהש עשרה ןבהו ,עשר ןב דילוהש קידצה תא טרופמב ...:הקדצו טפשמ השעו קידצ היהי יכ שיאו (ה) :'ה ינדא םאנ היחי היח אוה קידצ תמא תושעל רמש יטפשמו ךלהי יתוקחב (ט) :הלאמ דחאמ חא השעו םד ךפש ץירפ ןב דילוהו (י) :ןהכ השעי אלו האריו השע רשא ויבא תאטח לכ תא אריו ןב דילוה הנהו (די) ךלה יתוקחב השע יטפשמ חקל אל תיברתו ךשנ ודי בישה ינעמ (זי) :היחי היח ויבא ןועב תומי אל אוה ,באה ןועב ןבה אשנ אל עדמ םתרמאו (טי) :היחי היח םתא השעיו רמש יתוקח לכ תא השע הקדצו טפשמ ןבהו תומת איה תאטחה שפנה (כ) ןבה ןועב אשי אל באו באה ןועב אשי אל ןב :היהת וילע |עשרה| עשר תעשרו היהת וילע קידצה תקדצ אשי אל ןב" :ול ומדקש תורודל סחיב םדא לש ותואמצע תא לאקזחי ריבסמ ןאכ דע ."ןבה ןועב אשי אל באו באה ןועב הירוטסיהה םאה .אוה ותוגהנתה תא תונשל םדא לש תלוכיל חוכיוה רבוע ןאכמו ליחתהלו ,ורבעמ ררחתשהל לוכי םדאש וא ,תויוגהנתה וילע הפוכ םדא לש תישיאה :לאקזחי יפב םירבדה םיארנ ךכו ."שדח ףד" השע רשא ויתאטח לכמ בושי יכ עשרהו (אכ) :תומי אל היחי היח הקדצו טפשמ השעו יתוקח לכ תא רמשו :היחי השע רשא ותקדצב ול ורכזי אל השע רשא ויעשפ לכ (בכ) יחו השעי עשרה השע רשא תובעותה לככ לוע השעו ותקדצמ קידצ בושבו (דכ) ,הנרכזת אל השע רשא |ויתקדצ| ותקדצ לכ :תומי םב אטח רשא ותאטחבו לעמ רשא ולעמב .ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו (הכ) :ונכתי אל םכיכרד אלה ןכתי אל יכרדה ,לארשי תיב אנ ועמש ינדא ךרד ןכתי אל לארשי תיב ורמאו (טכ) :ןכתי אל םכיכרד אלה לארשי תיב ונכתי אל יכרדה 'ה ינדא םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל (ל) :ןוע לושכמל םכל היהי אלו םכיעשפ לכמ ובישהו ובוש תשורימ ררחתשהל לוכי אוה ןיא :םילגעמ ינשב אולכ םדאה תא האור לארשי םע הרושק םדא לש ותוגהנתה .ורבעמ ררחתשהל לוכי םדא ןיאו ,םימדוקה תורודה לבקי דימת עשר לש ןבו ,רכש לבקי דימת קידצ לש ןב .ולש החיתפה תדוקנב ליחתהש ימו ,קידצ לש רכש לבקל ךישמי - קידצכ וייח תא ליחתהש ימ .שנוע .עשר ראשיי אוה - ותוגהנתה היהתש המ היהת - עשרכ תע התואבו ,בחרה םלועב הפוקת התואב התייה תמייק וז תיטסינימרטד הסיפת ,ולרוג תא עובקל םדאה תלוכי לע לבב ידוהי םע חכוותה לאקזחיש העש ,שממ תא םיראתמה םירוביח ורביחו ,ןוויב םינוויה םיפוסוליפה ובשי הפוקת התואב .םלועה תא להנל לאה לש ותלוכי רסוח תאו ,תוטלחה טילחהל םדאה לש ותלוכי רסוח ,ךכ .תינוויה היפוסוליפב דוסימל התכז וישעמל ןודא םדאה ןיאש וז הסיפת רוזחלו ותוגהנתה תא תונשל םדא לש תורשפאב ונודב ,ןוטלפא בתוכ ,לשמל :הרבחל ליעומ תויהלו תוומה ,ןביט ךכש תומשנ ,לרוגה ידיב םהב ווטנ שממ םהיתורבסש [םיעשרה] םתוא םהיגיהנמו וניטפוש םאו .תובר םימעפ וניפב רמאיי קדצבש יפכ ,ןתאופר אוה רפס ,ןוטלפא] .הנידמה לכ לש החבשל םייואר ויהי ,התימ ןיד םהל וקספי [957 בי םיקוחה ,םילשורי לע םיאמורה וטלתשה רשאכו ,ולוכ םלועב ורבעו ולחלח הלאכ תונויער תופקשהה רצוא תאו תינוויה היפוסוליפה תא - "םינימה ירפס" תא םמע ואיבה .הלש ותוא וניכ םימכחש ,היובא ןב עשילא היה וז היפוסוליפ לש המסקב הבשנש ימ ץעוי םהל היה ,םיאמורל רבח אוה .הריפסל היינשה האמב יח עשילא ."רחא" םע רשקב ראשנ תאז לכ תורמל .ומע דגנ הלועפ םמע ףתישו ,םידוהי יניינעל וינפ לע הארנה חוכיו .םיינשה ןיב חוכיו עיפומ דומלתבו ,ריאמ יבר ודימלת לאקזחי ןיבש חוכיול ההז חוכיוה יכ הארנ קמועל וחותינב לבא .ינשרד חוכיוכ .הווהה תא וילע הפוכ רבעהש וא ,ולרוגל ןודא םדאה םאה :לארשי ינבל :ב קרפ הגיגח ,ימלשוריה דומלתב רפוסמ ךכו לע ביכר היבר עשילא רבע .הירביטד אשרדמ תיבב שרד ,ביתי הוה ריאמ יבר קפנו השרד ןמ היל קספ .רבל ךבר אה :היל ןורמאו ןותא .אתבוש םויב אייסוס ....היבגל סוס לע בוכר ובר עשילא רבע .הירבטב שרדמה תיבב שרודו בשוי היה ריאמ יבר] .[וילא אציו השרדה ןמ קיספה .ץוחב ךבר :ול ורמאו ואב .תבשה םויב [?שרוד תייה המ :ריאמ יבר תא לאש עשילא] ןכות שירד התיוה המו היל רמא - ותמו ותורענב םינב דילוהש םדאל [לשמ] "...ותישארמ רבד תירחא בוט" ל"א הרוחס השעש םדאל ."ותישארמ רבד תירחא בוט" יוה ,ומייקתנו ותונקזבו םדאל ."ותישארמ רבד תירחא בוט" יוה ,רכתשנו ותונקזבו ,דיספהו ותודליב ."ותישארמ רבד תירחא בוט" יוה .המייקו ותונקזבו ,החכשו ותורענב הרות דמלש ךבר הביקע [םניאו ודבאש הלא לא לבח] !ןיחכשמ אלו ןידבומד יוו [עשילא] רמא .ותישארמ בוט אוהש ןמזב - ותישארמ רבד תירחא בוט אלא ,ןכ שרד הוה אל רתוי ותירחא :שרפמ ריאמ יבר ?"ותישארמ רבד תירחא בוט" קוספה שוריפ המ תא תונשלו ,ער ליחתהל לוכי אוה .תונתשהל לוכי רבד .ותישאר רשאמ הבוט בוט :תרחא ךרב שרפמ ,טסינימרטדה ,היובא ןב עשילא וליאו .בוט תויהלו ,וכרד ,תופיצרב םא קר בוט תויהל לוכי ףוסה .ותישארמ ךכ היה אוה םא קר רבד תירחא תויהל תלוכי ול ןיא - ער ליחתה םדאה םא .בוט אוה היה ףוסל דעו הלחתהה ןמ .בוט :הערה ותלחתה התייה דציכ רפסמו ךישממ עשילאו לכל ארק ינילהומל אבש םויב היה םלשורי ילודגמ אבא היובא :השעמה היה יבו ןמ ,רחא תיבב עשוהי 'רלו רזעילא 'רלו ,דחא תיבב ןבישוהו םלשורי ילודג ןוניאד דע :עשוהי 'רל רזעיל ר"א ,ןידקרמו ןיחפטמ ןורש ןותשו ןולכאד הרותה ןמ ,הרות ירבדב וקסעתנו ובשיו .ןדידב ןנא קוסענ ,ןודידב ןיקיסע ןהל רמא .םתוא הפיקהו םימשה ןמ שא הדריו ,םיבותכל םיאיבנה ןמו ,םיאיבנל אלא ,םולשו סח ,ול ורמא ?ילע יתיב תא ףורשל ,םתאב המ ,ייתובר ,היובא םיאיבנה ןמו ,םיאיבנל הרותה ןמ ,הרות ירבדב ןירזוחו ונייה ןיבשוי ןתוא תכחלמ שאה התיהו ,יניסמ ןתניתנכ םיחימש םירבדה ויהו ,םיבותכל דע שאב רעוב רההו :שאב אלא ונתינ אל יניסמ ןתניתנ רקיעו ,יניסמ ןתכיחלכ םייקתנ םא ,הרות לש החוכ איה ךכ םא ,ייתובר ,אבא היובא ןהל רמא .םימשה בל אל ךכיפל ,םימש םשל ותנווכ התיה אלש יפל .ושירפמ ינא הרותל ,הזה ןב יל .שיאה ותואב ומייקתנ וישעמ לכ תמשא תא הליטמ ולש הלימה תירב םויב עראש המ לע עשילא לש רופיסה ,עשילא רמוא ,הבוט הנווכ ךותמ הרותל יתוא שידקמ יבא היה וליא .ויבא לע ינפמ קר הרות דומלל ינשידקהש ןוויכ .ותליחתמ בוט היהי יפוסש רשפא היה ילש הלחתהה התייה ,םתומכ דבוכמ היהאש הצרו ,הרות ידמול לש םדובכ תא הארש התייה ,עשילא רמוא ,יתישאר .ותישארמ בוט היה םא קר "רבד תירחא בוט"ו .הער .הער קדצה תדימ ןיבל וישעמ לע טילחהל םדאה תלוכי ןיב קודה רשק שי :תעדל תאזו קדצה תונורקע יפל להנתמ וניאש םלוע םיאור ונא םא .שנועהו רכשה תכרעמב שיש הל ןיא םדאה לש תוגהנתהה .ער השעמ ןיאו בוט השעמ ןיאש ךכמ קיסהל ןתינ - תוארל םיכירצ ,םלועה תא להנמ 'הו ,בוט השעמ היה םא ירהש .תיכרע תועמשמ ךרדב להנתמ םלועהש ירה ,בוט השעמ ןיאו לומג ןיא םא .בוטה ישועל בוט לומג .שנוע ןיאו רכש ןיא ,ער ןיאו בוט ןיא ,רבד ררוג רבד ,תינכמ תא ומצע לעמ רענל שקבש העש עשילא לש ותנעט התייה קוידב וז ,םנמאו שפיח יאמורה אבצה לש "םידוהי יניינעל ץעוי"ה .ומע דגנ וישעמ לע ותוירחא :םה הנהו .ותדיגבל םייגולואית םיצורית הארו .רסוניג תעקבב הנושו בשוי היה תחא םעפ אלא ?היל תתא ןה ןמ אד לכו םדא האר רחמל .םולשב םשמ דריו ,םינבה לע םא לטנו ,לקדה שארל הלוע דחא םדא שחנ ושיכהו םשמ דריו ,םאה תא חלישו םינבה תא לטנו ,לקדה שארל הלעש ,רחא תכראהו ךל בטיי ןעמל ,ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש ביתכ ,רמא .תמו עדוי היה אלו ?הז לש וימי תוכירא איה ןכיא ,הז לש ותבוט איה ןכיא .םימי תכראהו .בוט ולוכש אבה םלועל ,ךל בטיי ןעמל :ונממ םינפל בקעי יבר השרדש .ךורא ולוכש דיתעל ,םימי .םד תתוש בלכה יפב ןותנ םותחנה הדוהי יבר לש ונושל הארש י"ע םירמוא שיו אוה הז ?ןנקיתכ הרות ירבד איצומ היהש ןושלה והז ?הרכש וזו הרות וז :רמא רכש ןתמ ןיאש המוד ?הרכש וזו הרות וז ?וימי לכ הרותב עיגי היהש ןושלה .םיתמה תייחת ןיאו האצות ןיא םא :תחא תכרעמל האור אוהש םירבדה לכ תא רשוק היובא ןב עשילא השעמל תועמשמ ןיא - שנועו רכש ןיא םא .שנועו רכש ןיא - בוטה השעמל הבוט ישעממ רזגנה ,ינכמ השעמ אלא אוה ןיא ,בוטה השעמל תועמשמ ןיא םאו .בוטה .ימונוטוא וניא םדאה .הב ךנוחש תרגסמה ןמ ,שריש השרותה ןמ ,םימדוקה םדאה םג :תרחא עבט תכרעמ לכ ןיבל םדאה ןיב ינורקע לדבה ןיאו ,יטמוטוא רוצי איה רבוע חמוצה םגו ,םהייח תא םילהנמ םייחה ילעב םגו ,םתוליסמב םיענ םיבכוכה ישעמל םג ,תיכרע תועמשמ הלא לכל ןיאש ומכו .תוומו החימצ ,הדיל לש לולסמ .יטאמוטוא השעמהו ,ינכמ םלועה .תיכרע תועמשמ ןיא םדאה ראפתמה םדאכ ,וריכזהל הברמ אוה .אביקע יבר לש ורבח היה היובא ןב עשילא לכ תא הצימ דחא טפשמבש הז היה אביקע יבר לבא .םימכחהו םילודגה וירבחב לכה" :תובא יקרפב אביקע יבר רמא ךכו .םדאה תלוכיב הנומאה לש םלועה תפקשה םינוידה יפלא לכב רתויב הצממה אוה הז רצק טפשמ ."הנותנ תושרהו ,יופצ .השעמה תא האור הלעמ לש ןיע - יופצ לכה .םדאה לש תישפוחה הריחבה תלאשב םדאה לש תושרה .תושעל יתמו תושעל המ טילחמה אוה ,הנותנ םדאה לש תושרה לבא אביקע יבר .ותעשרמ וב רוזחל וא ,ותקדצמ וב רוזחל .עשר וא קידצ תויהל :רמוא לאקזחי .איבנה לאקזחי ירבד תא םילשמ 'ה ינדא םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל (ל) :ןוע לושכמל םכל היהי אלו םכיעשפ לכמ ובישהו ובוש :יפוסוליפה דממה תא וז השירדל ןתונ אביקע יברו .הנותנ תושרהו ,יופצ לכה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םסק םוסקל לבב ךלמ דמע יכ :אכ קרפ
איבנהש רואיתה .לבב ךלמ אבצב תוטלחהה תלבק ךילהת לע םיארוק ונא אכ קרפב ,וימסקב השוע לבב ךלמ תא םיאור ונא דחא דצמ :אוה לופכ ראתמ לאקזחי איבנה ראתמ ינש דצמו ;םילשורי לע המחלמל תולעל טילחהל ול םירזוע םימסקהו לש המחלמה הטמ תא לאה להנמ הבש ךרדה תא - הלא םימסק ירוחאמ דמועש המ תא .םילשורי לע המחלמל ותוא ךילומו לבב ךלמ םסוקה לבב ךלמ רואית ,יצראה ,דחאה רושימב :םירושימ ינשב בותכ ומכ קרפה .ויהש יפכ םסקה תואצות ויה עודמ ראתמ ,יקולאה ,ינשה רושימה ;םימסקב .םילשוריב תשחרתמה האובנב ליחתמ רואיתה .לבב ךלמ ברח אובל םיכרד םינש ךל םיש ,םדא ןב התאו (דכ) ...םהינש ואצי דחא ץראמ :ברח אובל םישת ךרד (הכ) .הרוצב םילשוריב הדוהי תאו ןומע ינב תבר תא םיכרד ינש רצוי איבנה .לבב ךלמ םע איבנה לאקזחי ההדזמ ילמס האובנ השעמב ךלמו .ןומע תברל ,הלאמש הנופ תרחאהו ;םילשוריל ,הנימי תחאה :לבבמ תואצויה דגנ :המחלמל תאצל םע הזיא דגנ טילחהל וילעו ,םיכרדה תשרפ לע דמוע לבב לבב ךלמ :ךכ לכ יניצ רואיתה .ןדריה רבע איה ,ןומע תבר דגנ וא םילשורי קר .םישוביכ ךירצ אוה .םחלנ םצעב אוה ימ דגנ טילחהש ילבמ המחלמל אצוי ינב תא וא םילשורי תא שובכי םאה :טילחהל רצענ אוה םיכרדה תשרפל ועיגהב .ןומע תא ראתל וישכע תרבוע האובנה .לבבמ תוליבומה םיכרדה תא רייצ איבנה לאקזחי ?תכלל ןאל טילחמ אוה דציכ .םיכרדה תשרפ לע לבב ךלמ םא לא עיגמ לבב ךלמ - "םיכרדה ינש שארב ,ךרדה םא לא לבב ךלמ דמע יכ" ,םיכרדה תשרפ לא ,ךרדה איה תונפל ןאל הטלחהה - ."דבכב האר ,םיפרתב לאש ,םיצחב לקלק :םסק םוסקל" :לבב ךלמ הסנמ םסק יגוס השולש .םימסק ישוע ידי-לע תעבקנש הטלחה ומכ התוא םישרפמה שי .הכרוצ לכ הרורב הניא "לקלק" הלמה .םיצחב לקלק (1) תוארמ האור היה םהבש קרבה ךותבו ,םיצחה תא קירבה :ונייהד ,"ללק תשוחנ" הריש םיצחה .םינופ םה ןאל הארו םיצח הרי :רחא שוריפ .תושעל המ ול תוזמרמה .םילשורי לומ לא םלוכ ופע הלעמ יפלכ רצרדכובנ םיפרתה תא הבנגש לחר תא םירכוז ונאו ,םילילאה םה םיפרתה .םיפרתב לאש (2) תברל הלאמש וא ,םילשוריל הנימי תכלל םא םיפרתב לאוש לבב ךלמ .היבא ןבל לש .ןומע ינב ונא (ח ,בי) אבר תלהקבו ,םיפסונ תורוקממ ונל עודי הז םסק ."דבכב האר" (3) ףא םינוש תומוקמב .דבכב ןנובתהלו שבכ חובזל םיגהונ ויה םיברעה םגש םיאצומ יכ הרבס תילבבה הנומאה יכ םיחינמ םירקוחה .רמח יושע דבכ לש תוינבת ואצמנ ןוצר תא תולגל יושע ןברוקה לש ודבכב שוחינהו ,שפנה לש המוקמ אוה דבכה .םיהולאה לכ :אלפ הז הארו .דבכ ,םיפרת ,םיצח :םסק תוכרעמ שולש ליעפמ לבב ךלמ .םילשוריל םינופ ,ןימיל םינופ םימסקה ,העורתב לוק םירהל ,חצרב הפ חותפל ,םירכ םושל ,םילשורי םסקה היה ונימיב" ."קייד תונבל ,הללוס ךופשל ,םירעש לע םירכ םושל ;חוצרל שי .םילשורי לע המחלמל תולעל שי :הנקסמ התואל םלוכ םיכילומ םימסקה .רוצמ דימעהלו קייד תונבל ;תומוחה תא סורהל ידכ הללוס ךופשל איבנה לאקזחי לש ותנומת איה הנושארה הנומתה :הכ דע האובנב ויה תונומת יתש תשרפב דמועה לבב ךלמ לש ותנומת - היינשהו ;לבבמ האיציב םיכרד יתש הנובה .םימסק םסוקו וז םיכרד לא לבב ךלמ לש םימסקה לכ ונווכ עודמ .האובנה ןורתפל איבנה עיגמ וישכעו םניא םילשורי ישנא ?םילשורי רבע לא הריש םיצחה לכ ופע עודמ ?םילשורי ארוק איבנהו .לבב ךלמ ישעמל תוניצרב םיסחייתמ םניא ,םימסקב םינימאמ ,םסק ישעמכ םה לבב ךלמ ישעמ "...םהיניעב אוש םסקכ םהל היהו" :םהינזואב אוה םסקה אל ."ספתהל ןווע ריכזמ אוה" יכ םיעדוי םה ןיא לבא .אווש ישעמ .םילשורי יבשוי לש םנווע אלא ,לבב ךלמ ךלי ןאל טילחמה :םייסמ איבנהו םכיתולילע לכב םכיתואטח תוארהל ,םכיעשפ תולגהב םכנווע םכרכזה ןעי" םכרכזה ןעי ."ושפתת ףכב ישונאה ןימה לש הירוטסיהה תא .םימסק ישעמ לש תניינעמ הגצה גיצמ לבב ךלמ .םיהולאה להנמ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םייוגב הפרח ךיתתנ ןכ לע :בכ קרפ
,לארשי םע .ויקולאל לארשי ןיבש רשקב יוטיב ידיל אב םדאל םיקולא ןיבש רשקה תא גיהנמ לאהש הגהנהה לע דיעמו ולוכ םלועל תפומ םג שמשמ ,ויקולא תא דבועה .םלועה םעל 'ה השע ךכ םא .םיקולאה לש ןולשיכ וליאכ אוה לארשי םע לש ונולשיכ .חיטבהש תא םייקל לוכי וניא ;רתוי בוט תושעל לוכי וניאש עמשמ ,ותריחב םעזה ירבד תא עמוש השמ רשאכ .לארשי םע דעב הליפתב עיפומ הזכ קומינ ,םנמאו :דימ אוה הנוע ,"לודג יוגל ךתוא השעאו ,םלכאו םהב יפא רחיו יל החינה" ינפ לעמ םתולכלו םירהב םתוא גורהל ,םאיצוה הערב רומאל םירצמ ורמאי המל" .(בי-אי בל תומש) "ךמעל הערה לע םחנהו ,ךפא ןורחמ בוש ,המדאה שנוע לכ רואיתב דבכ לקשמ הווהמ לארשי לש םשנוע תא םייוגה םיאור הבש ךרדה ."הפרח" אוה וב שמתשהל םיברמ ןברוחה רודב םיאיבנהש חנומה .םישנענ לארשיש ןכל" .תולגה שנועל רשקתמ אוהו ,"הפרח" יוטיבה הברה יוצמ והימרי ירבדב תפרח םכילע יתתנו ...ריעה תאו םכתא יתשטנו ,אושנ םכתא יתישנו יננה אוהו ,תוער םינאתל והימרי המדמ הדוהי ךלמ והיקדצ תא .(מ גכ) "...םלוע הנינשל לשמלו הפרחל ,ץראה תוכלממ לכל הערל הועזל םיתתנו" :וילע רמוא םייוגהש העש שייבתמ לארשיש הדבכה השובה איה הפרחה .(ט דכ) "...הללקלו תא שינעמ םיקולאה דציכו ודועייב דגוב לארשי דציכ םיאורו ,ונולשיכב םיאור .ומע :םילשורי לש הדוחיי תא איבנה ראתמ ה קרפב .לאקזחי תואובנב רבדה ךכו העשרל יטפשמ תא רמתו .תוצרא היתוביבסו ,היתמש םייוגה ךותב ,םילשורי תאז" "...היתוביבס רשא תוצראה ןמ יתוקוח תאו ,םייוגה ןמ :ארונה רואיתה לש םויהו .ברחו בער ,רבד :אושנמ דבכ שנועה רואית הפרח התיהו .רבוע לכ יניעל ,ךיתוביבס רשא םייוגב הפרחלו הברחל ךנתאו" .(וט ה) "...ךיתוביבס רשא םייוגל המשמו רסומ ,הפודגו לוכה ובש בצמל עיגהל ,הנינשלו לשמל תויה ,הפרח תויה - שנועה לש ואיש תא הנומו םילשורי לע ארוק איבנה .ונקרפב ךכו.ומע תא 'ה בזע יכ םיעדוי .היתובעות ."התע אובל הכותב םד תכפוש ריע" :שנועהו וסלקתי ךממ תוקוחרהו תובורקה .תוצראה לכל הסלקו ,םייוגל הפרח ךיתתנ ןכ לע" .(ה בכ) "המוהמה תבר ,םשה תאמט ,ךב שממ ."דוע יאשת אל םימע תפרחו" :הלודגה החטבהה .המחנ תואובנב רבדה ךכו .לאקזחיב הלואגל הביסה העיפומ ךכ ,"םירצמ ורמאי המל" :השמ תאובנב ומכ .תייה ךייוג לכשמו ,תא םדא תלכוא םכל םירמוא ןעי ,'א 'ה רמא הכ" ,םייוגה תמילכ דוע ךילא עימשא אלו ...דוע ילכאת אל םדא ןכל .(וט ול) "...דוע יאשת אל םימע תפרחו :ךשמהבו ...ותוא יתיברהו ןגדה לא יתארקו ,םכיתואמוט לכמ םכתא יתעשוהו ,הדשה תבונתו ץעה ירפ תא יתיברהו .(אל ול) "םייוגב בער תפרח דוע וחקת אל רשא ןעמל .הפרחה תעינמ - הלואגל קומינה .ונממ השק - בער תפרח ;ומצעלשכ ער בערה תא האורו הלוגה ןמ הלוע הימחנ .רגתא איה הפרחה תעינמ םעה ייח םוחתב םג :ארוק אוהו .םילשורי ןברוח !?שאב ותצנ הירעשו הברח םילשורי רשא ,הב ונחנא רשא הערה םיאור םתא" .(זי ב הימחנ) "הפרח דוע היהנ אלו ,םילשורי תמוח תא הנבנו וכל םע לש ודובכ .הפרחה אוה רשקה קותינ ;םעל דובכ אוה ויקולאל םע ןיבש רשקה הביס איה איה לארשימ הפרח תעינמ ןכ לעו ,םיקולאה לש ודובכ םג אוה לארשי :לאוי ירבדכ .ותלואגל ,ומע לע לומחיו ,וצראל 'ה אנקיו" ,רהציהו שוריתהו ןגדה תא םכל חלוש יננה :ומעל רמאיו 'ה ןעיו .(טי ב לאוי) "םייוגל הפרח דוע םכתא ןתא אלו ,ותוא םתעבשו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םילשוריו רוצ :חכ-וכ םיקרפ
תואובנל םישדקומ םיקרפ השולש .רוצ לע תואובנ לש הרדס הליחתמ וכ קרפב .רוצ לש התנכש ,ןודיצ לע האובנ העיפומ ישילשה קרפה ףוסבו ,רוצ לע םעזה :רמאל ילא 'ה רבד היה שדחל דחאב הנש הרשע יתשעב יהיו (א) םלשורי לע רצ הרמא רשא ןעי םדא ןב (ב) :הברחה האלמא ילא הבסנ םימעה תותלד הרבשנ חאה רצ ךילע יננה 'ה ינדא רמא הכ ןכל (ג) :וילגל םיה תולעהכ םיבר םיוג ךילע יתילעהו :עלס חיחצל התוא יתתנו הנממ הרפע יתיחסו הילדגמ וסרהו רצ תומח ותחשו (ד) םיסחיה ויה הליחתב .תונוש תוכופהת ורבע לארשי ןיבל רוצ ןיבש םיסחיה :םימעה ינש ןיב ורש הווחא יסחיו ,םינקותמ ה קרפ ב לאומש דוד לא םיכאלמ רצ ךלמ םריח חלשיו (אי) :דודל תיב ונביו ריק ןבא ישרחו ץע ישרחו םיזרא יצעו לארשי לע ךלמל 'ה וניכה יכ דוד עדיו (בי) :לארשי ומע רובעב ותכלממ אשנ יכו םג םהו ,דוד לש ונומרא תא ונב םה .היינב ינמואכ םיעודי ויה רוצ ישנא םיה יכרד לע הטלש התלודג ימיבו ,םימיב הטלש רוצ .תוינא תיינבב וחמתה .הידיב היה רוזאה לכ רחסמו ,ןוכיתה תא הנוב אוהו ,רוצ ךלמ םריח םע רשקה ךישממ ,דוד לש ונומרא תיינב רחאל :שדקמה תיב ב קרפ ב םימיה ירבד רמאל רצ ךלמ םרוח לא המלש חלשיו (ב) :וב תבשל תיב ול תונבל םיזרא ול חלשתו יבא דיוד םע תישע רשאכ יהלא 'ה םשל תיב הנוב ינא הנה (ג) דימת תכרעמו םימס תרטק וינפל ריטקהל ול שידקהל םישדחלו תותבשל ברעלו רקבל תולעו ...:לארשי לע תאז םלועל וניהלא 'ה ידעומלו תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל םכח שיא יל חלש התעו (ו) םיחותפ חתפל עדיו תלכתו לימרכו ןוגראבו לזרבבו :יבא דיוד ןיכה רשא םלשוריבו הדוהיב ימע רשא םימכחה םע ןונבלהמ םימוגלאו םישורב םיזרא יצע יל חלשו (ז) ןונבל יצע תורכל םיעדוי ךידבע רשא יתעדי ינא יכ ...:ךידבע םע ידבע הנהו תא לביק רוצ ךלמ םריח רשאכ הלק ןוצר תועיבש יא התייה ,םנמא .התשענ הקסעה :ויצמאמל הרומתה ט קרפ א םיכלמ םיתבה ינש תא המלש הנב רשא הנש םירשע הצקמ יהיו (י) :ךלמה תיב תאו 'ה תיב תא וצפח לכל בהזבו םישורב יצעבו םיזרא יצעב המלש תא אשנ רצ ךלמ םריח (אי) :לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי זא :ויניעב ורשי אלו המלש ול ןתנ רשא םירעה תא תוארל רצמ םריח אציו (בי) יחא יל התתנ רשא הלאה םירעה המ רמאיו (גי) :הזה םויה דע לובכ ץרא םהל ארקיו :בהז רככ םירשעו האמ ךלמל םריח חלשיו (די) םימיה וכרא אל .ידימ םיבוט .םיבוט ויה רוצ ןיבל לארשי ןיב םיבוטה םיסחיה תבו התנכש ,ןודיצ ךלמ תב ןיבל לארשי ךלמ ןיב ,םייתוכלמ םיאושינ םיכרענו תב תא אשנ המלש םג .בחרמב םירז םניא הלאכ םייטילופ םיאושינ .רוצ לש התירב אל .דואמ הכולמה תא ותיחשה ןודיצ ךלמ תב םע םיאושינה לבא .םירצמ ךלמ הערפ תכרעמ תא תלהנמה השיאה אלא ,המלשל הרקש יפכ ,ךלמה בבל תא תוטמה םישנה דוע .טפשמה ,לבזיא - השיאהו ,באחא אוה ךלמה זט א םיכלמ לארשי לע ךלמ ירמע ןב באחאו (טכ) ...הדוהי ךלמ אסאל הנש הנומשו םישולש תנשב ...וינפל רשא לכמ ,'ה יניעב ערה ירמע ןב באחא שעיו (ל) ,םינודיצ ךלמ לעבתא תב לבזיא תא השא חקיו... (אל) ,ול וחתשיו לעבה תא דובעיו ךליו .ןורמושב הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו (בל) .הרשאה תא באחא שעיו (גל) לארשי יהלא 'ה תא סיעכהל תושעל באחא ףסויו .וינפל ויה רשא לארשי יכלמ לכמ ויה םיאיבנ תואמ עברא .םילילאה תדובע םוחתב קר אל התייה לבזיא לש העפשהה םרכ .טפשמהו הכולמה ירדסב התוברעתהב םג התייה העפשהה !לבזיא ןחלש ילכוא ויה הלא לכ - גרוהל תובנ אצוה ויפ לע ,הצמשל עודיה טפשמהו ,ילערזיה תובנ .םינודיצ ךלמ לעבתא תב ,לבזיא לש הנונכת ירפ .הלככ וב העיפומ רוצ תבו ,ךלמ לש הנותח ריש ריכזמ םיליהתב לפרועמ קוספ בותכ ךכו .ונלש רשקהב ותוא אורקל ןיינעמ לבא ,קוספה תועמשמ המ ןבומ אל :המ םיליהתב המ קרפ םיליהת :ריפוא םתכב ךנימיל לגש הבצנ ךיתורקיב םיכלמ תונב (י) :ךיבא תיבו ךמע יחכשו ךנזא יטהו יארו תב יעמש (אי) :ול יוחתשהו ךינדא אוה יכ ךיפי ךלמה ואתיו (בי) :םע ירישע ולחי ךינפ החנמב רצ תבו (גי) הפקתה רוצ תא ףיקתמ רבכ סומע .םיכלוהו םיפפורתמ רוצ םע םיבוטה םיסחיה :תצרמנ א קרפ סומע ונבישא אל העברא לעו רצ יעשפ השלש לע 'ה רמא הכ (ט) :םיחא תירב ורכז אלו םודאל המלש תולג םריגסה לע :היתנמרא הלכאו רצ תמוחב שא יתחלשו (י) :רוצ לע הער תאובנ אבנמ ,סומע ירבדל ךומס ,איבנה והיעשי םג גכ קרפ והיעשי ...:ומל הלגנ םיתכ ץראמ אובמ תיבמ דדש יכ שישרת תוינא וליליה רצ אשמ (א) :ץרא ידבכנ הינענכ םירש הירחס רשא הריטעמה רצ לע תאז ץעי ימ (ח) :ץרא ידבכנ לכ לקהל יבצ לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ 'ה (ט) ימע לש היצילאוק רוציל הסנמ אוהו .הדוהי לע ךלמומ והיקדצו ,רוד דוע רבועו הלועה ךלמה הז ,רוצ לע וב םייא והיעשיש ךלמה הז .רצנדכובנ דגנ רוזאה םישגופ ונא הלא תוחישל םיפסאתמה ןיבו .ולוכ רוזאה תא שבוכו ,הלודגל וישכע :רוצ תא זכ קרפ והימרי הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישואי ןב םקיוהי תכלממ תישארב (א) :רמאל 'ה תאמ הימרי לא :ךראוצ לע םתתנו תוטמו תורסומ ךל השע ילא 'ה רמא הכ (ב) ןומע ינב ךלמ לאו באומ ךלמ לאו םודא ךלמ לא םתחלשו (ג) םלשורי םיאבה םיכאלמ דיב ןודיצ ךלמ לאו רצ ךלמ לאו :הדוהי ךלמ והיקדצ לא לבבבו ,ריעה תא שבוכ לבב ךלמ .םילשורי דיב העייס אלו המק אל היצילאוקה .התלפמ תא הזוחו ,רוצ דגנ רגת לאקזחי ארוק ןופצמ לבב ךלמ רצארדכובנ רצ לא איבמ יננה 'ה ינדא רמא הכ יכ (ז) ...:בר םעו להקו םישרפבו בכרבו סוסב םיכלמ ךלמ :דוע עמשי אל ךירונכ לוקו ךיריש ןומה יתבשהו (גי) דוע הנבת אל היהת םימרח חטשמ עלס חיחצל ךיתתנו (די) :'ה ינדא םאנ יתרבד 'ה ינא יכ תומישר ללוכ אוה :הרזומ הרוצב יונב קרפה .רוצ לע לאקזחי ןנוקמ זכ קרפב :םתרוחס לשו םימע לש תוכורא ךינובזע ונתנ םידרפו םישרפו םיסוס המרגות תיבמ (די) .ךדי תרוחס םיבר םייא ךילכור ןדד ינב (וט) .ךרכשא ובישה םינבהו ןש תונרק ךישעמ בורמ ךתרחוס םרא (זט) .ךינובזעב ונתנ דוכדכו תומארו ץובו המקרו ןמגרא ךפונב אוהו ,רחסמ תמישרכ זכ קרפ תא םינכמ םירקוח .האילפ תררועמ הניק לש וז הרוצ .רוצב ושענש תוירחסמ תולועפ לש המישרמ קתעומ ומכ אל לבא ,קרפב רחסמ תמישר םנמא .הנוש תצק והשמ הז קרפב עמשת השיגרה ןזואה זורכה לש המישר ,לגר טשופ לש המישר אלא ,ותלוכרמב האגה רחוס לש המישר .רבעשל רישעה לש וינסחמב רתונש המ תא תיבמופ הריכמב רכומה זכ קרפ לאקזחי ןוה לכ ברמ ךתרחס שישרת (בי) :ךינובזע ונתנ תרפועו לידב לזרב ףסכב ךילכר המה ךשמו לבת ןוי (גי) :ךברעמ ונתנ תשחנ ילכו םדא שפנב :ךינובזע ונתנ םידרפו םישרפו םיסוס המרגות תיבמ (די) ךדי תרחס םיבר םייא ךילכר ןדד ינב (וט) :ךרכשא ובישה |םינבהו| םינבוהו ןש תונרק .דיתע ול ןיאש רבע - רוצ לש ראופמה הרבע לכ תא תונמל איבנה ךישממ ךכו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
ויומידו רוצ ךלמ :חכ קרפ
טכ קרפב .םירחא יבגל םג ותוא םיאצומ ונאש יומידב ארקמב עיפומ רוצ ךלמ :ןברוח תאובנ וילע אשונ אוהו ,לא ומצע האורה ,םירצמ ךלמ לע לאקזחי אבנמ 'ה ינדא רמא הכ תרמאו רבד (ג) ויראי ךותב ץברה לודגה םינתה םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה :ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא ךיתשקשקב ךיראי תגד יתקבדהו ךייחלב םיחח יתתנו (ד) :קבדת ךיתשקשקב ךיראי תגד לכ תאו ךיראי ךותמ ךיתילעהו :חכ קרפב לאקזחי וילא הנופ ךכו .הולא ומצע האור רוצ ךלמ םג :רמאל ילא 'ה רבד יהיו (א) ךבל הבג ןעי 'ה ינדא רמא הכ רצ דיגנל רמא םדא ןב (ב) םימי בלב יתבשי םיהלא בשומ ינא לא רמאתו ...:םיהלא בלכ ךבל ןתתו לא אלו םדא התאו :םיהלא בלכ ךבבל תא ךתת ןעי 'ה ינדא רמא הכ ןכל (ו) םיוג יצירע םירז ךילע איבמ יננה ןכל (ז) :ךתעפי וללחו ךתמכח יפי לע םתוברח וקירהו :םימי בלב ללח יתוממ התמו ךודרוי תחשל (ח) :ךיללחמ דיב לא אלו םדא התאו ךגרה ינפל ינא םיהלא רמאת רמאה (ט) :'ה ינדא םאנ יתרבד ינא יכ םירז דיב תומת םילרע יתומ (י) ,םיהלאכ ומצע האורה ,רוצ ךלמ לש ותוואגל הבוגתב .םינבומ םירבדה ןאכ דע םיהלא רמאת רמאה :געול איבנהו .והותימיו והוכי ,םייוג יצירע וילע ואובי .ךיללחמ דיב לא אלו םדא התאו ךגרה ינפל ינא וזיא .הז קוספ ןיבי ,גרוהל אצומה וקס'צוא'צ לש תונומתה תא רכוזש ימ עתפל דמוע ,לוכי לככ ,לע-תוחוכ לעב ומצע הארש שיאה .וינפ לע התייה האילפ לע תחפוטה תואיצמב האור אוהו ,אלפתמ אוהו .ןכתיי אל רבדה .םירוי תתיכ לומ .יתואיצמ אל .ןכתיי אל ,ינוימד ,ידרוסבא עוריא ןימ וינפ וררג רוצ ךלמל סחיב םיעיפומה םייוטיב .הזמ רתוי והשמ שי רוצ ךלמ לצא :רוצ ךלמ לע רמאנ ךכו .אלפומ שרדמ םהירחא ול תרמאו רוצ ךלמ לע הניק אש םדא ןב (בי) :יפי לילכו המכח אלמ תינכת םתוח התא 'ה ינדא רמא הכ ךתכסמ הרקי ןבא לכ תייה םיהלא ןג ןדעב (גי) בהזו תקרבו ךפנ ריפס הפשיו םהש שישרת םלהיו הדטפ םדא :וננוכ ךארבה םויב ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ ךכוסה חשממ בורכ תא (די) :תכלהתה שא ינבא ךותב תייה םיהלא שדק רהב ךיתתנו :ומש תא םיעדוי ונאש םוחתמ אוה יומידה .הזה םלועה ןמ אלש רואת אוה רואיתה םהוש שישרת םולהיו הדטפ םדא ,ךתכוסמ הרקי ןבא לכ ,תייה םיהלא ןג ןדעב" םירכומ תומוקמ ינש לש בוליש שי הז קוספב "...בהזו תקרבו ךפונ ריפס הפשיו םה ,רוצ ךלמ תא תוראפמה םינבאה .ךדיאמ ןכשמה לש יפויהו ,דחמ ןדע ןג :ונל :םיינשה תא בלשמ ,ותוואגב ,רוצ ךלמ !לודגה ןהכה לש ןשוחב תוצבושמה םינבאה ,םעמ םרומה ,לודגה ןהכה ידגב תאו ,אטחה םרט ןושארה םדא לש ןדעה ןג תא .ויאטחמ לארשי תא רהטמה ?רוצ ךלמ השוע המו :ךב התלוע אצמנ דע ךארבה םוימ ךיכרדב התא םימת (וט) אטחתו סמח ךכות ולמ ךתלכר ברב (זט) ... :שא ינבא ךותמ ךכסה בורכ ךדבאו םיהלא רהמ ךללחאו ךישדקמ תללח ךתלכר לועב ךינוע ברמ (חי) :ךיאר לכ יניעל ץראה לע רפאל ךנתאו ךתלכא איה ךכותמ שא אצואו :םלוע דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וממש םימעב ךיעדוי לכ (טי) תאו ואטח םרט םדאה תא .בוטהו רהוטה תא ףקשמה ךלמה :ארונ דוגינ ןאכ שי אוהש יפכ גהנתמ וניא אוהו .רוצ ךלמ - אוה הז םדא ,אטחמ יקנה לודגה ןהכה הנה .ןכשמה רואיתמ ונל רכומ אוה םג ,ושנועו .ושדקמ תא ללחמ אוה .הארנ :ושנוע ךישדקמ תללח ךתלכר לועב ךינוע ברמ (חי) :ךיאר לכ יניעל ץראה לע רפאל ךנתאו ךתלכא איה ךכותמ שא אצואו :םלוע דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וממש םימעב ךיעדוי לכ (טי) שאו ,ןכשמל הרז שא ואיבה םה .והיבאו בדנ לש םשנוע והז :ונל רכומ רואיתה .םאור לכ יניעל ץראה לע רפאל ויה םהו ,םתוא הפרשו םכותמ האצי .םהב ןכושה שדקמב םיראפתמ םהינש .םילשורי לש הדוגינכ הז קרפב העיפומ רוצ לאקזחי ריהזמ ,רוצו ,היאטח לע הברח םילשורי .םירהטמו םישדקתמ םהינש .הכותמ תפרשנ איה םג ,איבנה .רוצ ךלמ לש תולדגה ןועגיש תא ראתמה שרדמב םייסנ רמא הליחתב ('א) ה"ד הל דומע (ןייטשנזייא) םישרדמה רצוא ארי הלחתמ היהו ,שדקמה תיב הנבש יפל ,ןדע ןגל ה"בקה וסינכה רוצ ךלמ םריח ןב רמאנש ,ינא לא רמאו האגתנ כ"חאו ,םינש ףלא ןדע ןגב יח השענו ,םיהלא .םנהיגב סנכנו ןדע ןגמ דרטנ ךכיפל 'וגו רומא םדא ,לארשיל ליבקמכ ומצע האור אוהש ופוס .לארשיל הרזעב וייח תא ליחתמ רוצ ךלמ .ופוס ןאכו .לארשי יהולאל ליבקמכ ךכ רחאו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות