לאקזחי רפסב תוחיש


גרבנזיא הדוהי :תאמ

."ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב "לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
םימיה תירחאב םייוגל תונערופ תאובנ :חל קרפ םירצממ הדירפ :בל-טכ קרפ
לארשי דובכו םשה לוליח :טל קרפ הלפש הכלממ - םירצמ :טכ קרפ
שדקמה תיב תינבת :מ קרפ םיערה םיעורה :דל קרפ
קודצ ינב םייוולה םינהוכה :דמ קרפ םודאו לארשי :הל קרפ
לאקזחי רפס םוכיס !לארשי תיב השוע ינא םכנעמל אל :ול קרפ
?םייחל ומקש תושביה תומצעה םה ימ :זל

חכ-גי םיקרפ בי-א םיקרפ


םירצממ הדירפ :בל-טכ םיקרפ
.געל תואובנ ,ןברוח תואובנ .םירצמל לאקזחי איבנה שידקמ םיקרפ העברא אלו ,התלודגמ תדרוי םירצמ :הירוטסיהה לש םיכרד תשרפב תורסמנ הלאה תואובנה "ןובשח רגוס" איבנה לאקזחיו .םירצמ תא תשרוי לבב .תימלוע המצעמ דוע היהת ,םירצמל איבנה אבנמ ןברוח תונש םיעברא .היתוחטבהו היתוער םע ,םירצמ םע :םירצמ תובש תא 'ה בישיש ירחא הרקיש המ איה האובנה לש הרקיע לבא 'ה ינדא רמא הכ יכ (גי) :המש וצפנ רשא םימעה ןמ םירצמ תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ םתרוכמ ץרא לע סורתפ ץרא םתא יתבשהו םירצמ תובש תא יתבשו (די) :הלפש הכלממ םש ויהו םיוגה לע דוע אשנתת אלו הלפש היהת תוכלממה ןמ (וט) :םיוגב תודר יתלבל םיתטעמהו םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע היהי אלו (זט) :'ה ינדא ינא יכ ועדיו םירצמ לש המוקמ המ הארנו ,םירצמ םע לארשי םע תרכש תותירבה תכרעמ תא םכסנ .לארשי תודלותב םירצמ םע הנושארה תירבה החטבה םג םש התייה .תויגיגח תוביסנב התרכנ םירצמ םע הנושארה תירבה .םירצמב תויחל לארשי תא ןימזמ ומצעבו ודובכב הערפ :תיתוכלמ .[ו זמ תישארב] .ךיחא תאו ךיבא תא בשוה ץראה בטימב ,איה ךינפל םירצמ ץרא .ןרקיעב תוינכט ויה תוביסה .לארשי דצמ היצקובורפ לכ אלל הרפוה תירבה :הנושארה הביסה .ףסוי תא עדי אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ םקיו .תינידמ תובייחתהכ אל ,תישיא תובייחתהכ הערפ לש תובייחתהה תא הניבה םירצמ .ותא דחי תותמ תובוחה ,תמ הערפ רשאכ ,ןכלו :תינידמ התייה תירבה תרפהל היינשה הביסה ,ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה ,וניאנוש לע אוה םג ףסונו המחלמ הנארקת יכ היהו ,הברי ןפ ול המכחתנ הבה .[י-ח א תומש] .ץראה ןמ הלעו ונב םחלנו םע דצמ תורגתה םוש התייה אל .דחפל הביס םוש היה אל .המצע תא הדיחפמ םירצמ .לארשי קפס איהש ,הזרכה השמ זירכמ הדירפה םע ?םירצממ לארשי ינב םידרפנ דציכו :הווצמ קפס החטבה .[גי די תומש] .םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל ,םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ :הז קוספל ריעמ ן"במר ...םתורודל השעת-אל תווצמ וז ירה ,וניתובר תעד לע" םכנוצרב ופיסות אלש דוע םכתא הווצמ ה"בקה ,םויה םתוא םתיאר רשאכ יכ ."םלוע דעו התעמ םתוארל הנושארה הווצמה יהמ .ךלמה תווצמ תא לארשי ינב םילבקמ וז הווצמל ליבקמב ?ךלמה תא הווצמ הרותהש ,סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה תא בישי אלו ,םיסוס ול הברי אל קר .דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו .[וט גי םירבד] .ובבל רוסי אלו םישנ ול הברי אלו ,תוללקה תשרפ ףוסב ,אובת יכ תשרפב ?לארשי לע אובל הלולעה הללקה יהמו :ויהלא תא בזועו אטוחה לארשיל תוללקה תרדס תא תמייסמה ,השק הללק תרכזומ .התוארל דוע ףיסות אל ךל יתרמא רשא ךרדב ,תוינאב םירצמ 'ה ךבישהו .[הס חכ םירבד] .הנוק ןיאו ,תוחפשלו םידבעל ךיביואל םש םתרכמתהו תאיציב המייתסנ תירבה .םירצמב דובעש תויהל הכפה םיירצמ םע הנושארה תירבה ואצמ דובעשה לש םימיאה תונורכיז לבא .הנש ידימ םיגגוח ונאש גחבו ,םירצמ תחקלמ ךלמה תאו ,םירצממ םעה תא םיקיחרמה םידחוימה םינידב םייוטיב תא .םירצמ יכלממ המגוד האבש תיאמור תחלשמ לש ח"וד ראתמ ,"הליהתה ירוביג יחא" ורפסב ,ןאמ סמות אמור ןיב תירב תתירכב םעט שי םא קודבל ידכ ,טנסה תוחילשב לארשי ץראל הדוהיב םידבעל סחיהש ךכ לע םתאילפ תא תחלשמה ירבח םירפסמ ח"ודב .םילשוריל תביסל טפושה תא ולאש רשאכו .שנענ אלו טעמכ ,חרבש דבע .בשחתמו ןידע אוה ."םירצמ ץראב םתייה םירג יכ ,רגה שפנ תא םתעדי םתאו" :בישה ,לקה שנועה ,אמור .תונידמה יתש ןיב רשקל תורשפא ןיאש הרמאב ח"ודה תא תמכסמ תחלשמה תבעתמה ,הדוהי םע תירב תורכל הלוכי הניא ,םידבע תדובע לע היונב זא התייהש .םירצמ ץראב הימי תא עגרל תחכוש הניאו ,תודבעה תא םירצמ םע היינשה תירבה ךלמוה ךלמה לואש .לארשי תוכלמ לש התמקה םע היה םירצמ םע סחיל ןחבמה .המלש לש ותוכלמ תעש העיגה .רוזאה לכ תא שבכו ותכלממ תא הנב דוד .חדוהו .ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא .העיגרה תעש ,המלש לש ותוגהנתה תא התפצ וליאכ הרותה .ךלמה תווצמ יתשמ םלעתמ המלש :הרותב רמאנ ךכו .הינפמ הריהזהו ,סוס תוברה ןעמל המירצמ םעה תא בישי אלו ,םיסוס ול הברי אל קר .דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל םכל רמא 'הו .[וט גי םירבד] .ובבל רוסי אלו םישנ ול הברי אלו אוהו .אוה ךורב שודקהמ םג םכח אוהש בשח אוהו .םדא לכמ םכח היה המלש לבא אלו םישנ הברא ינא ,המירצמ םעה תא בישא אלו םיסוס הברא ינא :ובלב רמא .יבבל תא וריסי ךכ רחאו ,דוד ריעל התוא איבה הליחת .הערפ תב איה המלש לש הבוהאה ותשא שולש הנב ותיב תא .םינש עבש המלש הנב שדקמה תיב תא .דחוימ תיב הל הנב םלוא ,הנבש טפשמה םלוא תומדב היה הערפ תב לש התיב .[א ז א"מ] .םינש הרשע .[ח-ז ז א"מ] "עקרקה דע עקרקהמ זראב ןופס" םג לבוקמ היה רבדה .קיתעה םלועב ץרפנ רבד םניא רז ךלמ תב םע ןיאושינ הלאכ םייטילופ ןיאושינ .םויה םג םידירש ול אוצמל רשפאו ,םייניבה ימיב ךלמ ימלת תב הכעמ םע ןתחתה ךלמה דוד .התוא םיקזחמו הכולמה לע םיניגמ ,ויתחת רתחש ,ונב םולשבאש ויה הלא ןיאושינמ קיפהש תיטילופה תלעותה .רושג .רושג ךלמ ,ובס תיבב טלקמ אצמ תרבגה .םורדמ ותכלממ לע ןגת וז תירבש הווקמ אוהו ,הערפ תב םע ןתחתמ המלש םירפסמ ל"זח .אלימה תא הליבשב הנב המלש .הערפ תב התייה הכולמה לש הנושארה תושעל ותוא הנוב התאו ,םילגר ילועל וריאשה ךיבא :המלש דגנ ןעט םעברי יכ .[בכ ט א"מ י"שר] !הערפ תבל [םיסמ] הירגנא תררועמ התצק ,החילצמ התצק .תאזה תירבה לש יולגה ןפה תא הארמ םיכלמ רפס רצק הדגא שרדמ .תירבה לש ירוטסיה-הטמה דצה תא םיארמ ל"זח .םעה בלב סעכ :תיגארט תועמשמ וז תירבל ןתונ ץענו ,לאירבג דרי ,הערפ תב תא המלש אשנש העשב :לאומש רמא ,הדוהי בר רמא .[ב ,ונ תבש] .אמורבש לודג ךרכ הנבנ ובו ,ןוטרש הלעהו ,םיב הנק תירוטסיה הניחבמ .אמור לש התליחתל ,הערפ תב םע המלש יאושנ תא םירשוק ל"זח הידסיימ ,סומרו סולומור םיחאה לע תימורה הדגאה לבא :םימיאתמ םיכיראתה ודסי סומרו סולומור אל .םירחא םידסיימ ינשב ןאכ תפלחומ אמור לש םיידגאה ץראה ןברוח :ותוריהבב קעוזו ןבומ ןויערהו .הערפ תבו המלש אלא ,אמור תא תב םע תירב המלש תרכש עגרב .הערפ תב םע המלש יאושנב ליחתה אמור ידיב - לגרה ילועל םידעוימ ויהש םיחטש הל הנב ,הכולמה דקומב התוא דימעה ,הערפ .עצבתה רבדהש דע םינש 900 דוע ורבע ,דימ הרק אל הז .ןברוחה לחה העש התואב .קתקתמ לחה ירוטסיהה ןועשהו ,לחה ךילהתה לבא ליבקמבו ,המלש םע ןתחתהל ותב תא חלוש אוה ?ונתחל םינומא הערפ רמש דציכו טלקמ אוה לבקמ ,דודמ חרוב ימודאה דדה רשאכ .המלש יביוא םע תירב תרוכ אוה .הערפ לצא ..םירצמ אובל ותא ויבא ידבעמ םיימודא םישנאו אוה דדא חרביו .ול ןתנ ץראו ,ול רמא םחלו ,תיב ול ןתיו .םירצמ ךלמ הערפ לא םירצמ ואוביו סינפחת תוחא ,ותשא תוחא תא השא ול ןתיו ,דואמ הערפ יניעב ןח דדה אצמיו .הריבגה ,הערפ תיב ךותב סנפחת והלמגתו ,ונב תבונג תא סינפחת תוחא ול דלתו [כ-זי אי ב"מ] הערפ ינב ךותב הערפ תיב תבונג יהיו דדה םע םג ןתחתמ אוה העש התואבו ,המלש םע ןתחתמ הערפ :אלפ הז הארו .הריבגה סחנפחת תוחא ,ותשא תוחא תא אוה ןתונ דדהל .המלש ביוא ,ימודאה ךלמ הערפ לש וידכנ תא ונומראב לדגמ המלש ?הירוטסיהה געל וא ירוטסיה יפוי .המלש ביוא לש וידלי תא ונומראב לדגמ הערפו .םירצמ ןברוחל ינחורה עקרה התייה איה .איה ףא הלשכנ םירצמ םע היינשה תירבה השילפה תא ןימזה לבא ,ימורדה ופגא לע ןגמ אוהש בשח המלש .שדקמהו םילשורי .אמורמ ,ברעממ םירצמ םע תישילשה תירבה תא םיעמוש ונא םעפה .םירצמ םע תירב לארשי תרוכ בושו .הנש םייתאמ ורבע :טבמ תודוקנ יתשמ תירבה תא תוארל םילוכי ונאו - וז תירבל איבנה תבוגת וז ,תיהולא טבמ תדוקנמו ,היפ לע םילעופ םיגיהנמהש וז ,תיטילופ טבמ תדוקנמ .םיכרע תכרעמ יפ לע םלועה תא הגיהנמו םדא תובשחמ תלכסמה תילהנמ הימונוטוא שי לארשיל .לארשי תוכלמ לש םינורחאה הימי םה םימיה ,הלא ןב עשוה אוה לארשי ךלמ .סמ הל םילעמו ,רושאל םיפופכ םה .ןורמושב .[ב זי במ] "וינפל ויה רשא לארשי יכלמכ אל קר" ,'ה יניעב ערה השע םנמאש .ול ומדקש םיכלמהמ ער תוחפ תויהל :ידמל הנטק האמחמ וזש רמוא יתייה .החנמ ול הלעמ עשוהו ,ץראה תא שבוכ רושא ךלמ רסאנמלש תא לרטנל הצור אוה .ינואג ןויער הגוה תיטילופ היישות לעב ךלמכ ,עשוה תירב קר הניא תאזה תירבה .םורדמ ןכשה םע הנגה תירב ידי לע ,ןופצמ הנכסה ,םירצמ ךלמ אוסל םיכאלמ חלוש עשוה .הנגה תירב איה ,הזמ רתוי איה ,םולש .רושא ךלמ רסאנמלשל םיסמ תולעהל קיספמו ?הז ינידמ ךלהמ לע והיעשי איבנה רמוא המו .ונעשי םיסוס לעו ,הרזעל המירצמ םידרויה יוה ,דואמ ומצע יכ םישרפ לעו ,בר יכ בכר לע וחטביו ...ושרד אל 'ה תאו , לארשי שודק לא ועש אלו ,חור אלו רשב םהיסוסו ,לא אלו םדא םירצמו .ןוילכי םלוכ וידחיו ,רוזע לפנו רזוע לשכו ,ודי הטי 'הו ?ריחמ לכב םירצמ םע תירבה תא רומשל ?הנקסמה המו [ו אל והיעשי] .לארשי ינב ,הרס וקימעה רשאל ובוש ובש אל םהו .לארשיל בוט המ איבנה ןמ בוט רתוי םיעדוי םכלמו לארשי לבא .הרמשנ םירצמ םע תירבה .הרס ךלמה הז ,םירצמ ךלמ אוס .לארשי ץרא לע הלוע רושא ךלמ ?תואיצמב שחרתה המו לא םילוג םיטבשה תרשע .ומוקממ זז וניא ,תירב ומע תרכו וילע ךמס עשוהש םייפלאל תקספנ ןורמושב תידוהיה הטילשהו ,ידמ ירעו ןזוג רהו רובחו חלחל .םינש תואמ ששו תא ףיקתהמ עתריי רושא ךלמ יכ רעשמ עשוה ?וז הנגה תירבב ימ תא המיר ימ אל ,עריא םנמאש יפכ ,םירצמ .םירצמ םע הנגה תירב היהת לארשיל םא ,לארשי המ ךא .הרורב האוושמה ןאכ דע .הילע הבייחתהש תירבה תא עצבל ללכ הנווכתה ךלמ לש ויתובשחמ םג ?לארשי תא ףקתש ינפל עגרל ססיה אוה םאה ?רושא ךלמ בשח םואנב .תאזה תירבה לע םירורב דואמ םירבד רבדמ הקשבר .ונינפב תויולג רושא :רמוא אוה הדוהי ךלמ והיקזחל ?יב תדרמ יכ תחטב ימ לע ,םירצמ לע ,הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע ךל תחטב הנה התע .הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא .[אכ חי במ] .וילע םיחטובה לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ לפנו רזוע לשכו" רמא והיעשי םג .והיעשי ירבדל םיליבקמ הקשבר לש וירבד םירצמ ךלמ אוס ,הלא ןב עשוה - תירבב םיברועמ ויהש השולשה לכמ ."רוזע םיינשה .לארשי ךלמ הלא ןב עשוה :ומצע תא המיר דחא קר - רושא ךלמ רסאנמלשו :םירצמ ךלמ לש ובלב רשא תא עדי רושא ךלמ .קחשמה יללכ תא הפי ועדי םירחאה .חצינ אוהו .ףקת אוהו .המוקממ זוזת אל םירצמ - לארשי ףקתות םא .םינש שלש הילע רציו ןרמש לעיו ,ץראה לכב רושא ךלמ לעיו .הרושא לארשי תא לגיו ,ןורמוש תא רושא ךלמ דכל עשוהל תיעישתה תנשב .[ו-ה זי ב"מ] ..ידמ ירעו ןזוג רהנ רובחבו חלחב םתוא בשויו ,םיורפסמו תמחמו אועמו התוכמו לבבמ רושא ךלמ אביו [דכ זי ב"מ] .הירעב ובשיו ןורמוש תא ושריו ,לארשי ינב תחת ןורמוש ירעב בשויו תעירקבו ,םיטבשה תרשע תולגב המייתסנ םירצמל לארשי ןיבש תישילשה תירבה ,םירחא םילוג ואלימ םילוגה לש םמוקמ תא .וצראמ לארשי םעמ תוישימח עברא תינומה הילגהו ןיסולכוא בוברע .ןורמושב םבישוהו ,לבבמ םאיבה רושא ךלמש .ומצעל ןמטש חפב לפנ הלא ןב עשוה .רושא ךלמ לש ןוטלשה תטיש התייה םירצמ םע תיעיברה תירבה תחצנמ לבב .הירוטסיהה תמב ינפ לע םייוניש בושו .תופסונ םינש םייתאמ ורבע תיעיברה הנשב םירצמ תא רצנדכובנ הכמ תרפ רהנ לע שימכרכ ברקבו ,רושא תא תא ריבעמ ,םילשורי תא שבוכ לבב ךלמ .הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל שיאה לע ןוטלש תואלו .הינתמ ,ודוד תא ומוקמב ךילממו ,הכולמה ןמ ןיכיוהי .והיקדצ :ומש היהי המ לבב ךלמ עבוק .ךולמל היה ךירצ אל אוה .[וט ג א"הד] .והישאי לש ישילשה ןבה היה והיקדצ ול ב"הדב ראותמ ונממ קלחש ,סקטב התייה ותכלמהו ,רצנדכובנ דסחב ךלמוה אוה םג .לבב ךלמל םינומא רומשל עבשנו בייחתה והיקדצ ."םיהלאב ועיבשה רשא" :גי :וז תירב ריכזמ לאקזחי .הלבב וילא םתוא אביו הירש תאו הכלמ תא חקיו ,םילשורי לבב ךלמ אב הנה .חקל ץראה יליא תאו ,הלאב ותוא אביו ,תירב ותא תורכיו הכולמה ערזמ חקיו .אשנתה יתלבל ,הלפש הכלממ תויהל .הדמעל ותירב תא רומשל ,בר םעו םיסוס ול תתל םירצמ ויכאלמ חולשל וב דורמיו .[וט-אי זי לאקזחי] ?טלמנו תירב רפהו ,הלא השועה טלמיה ,חלציה .ותוישיא תוכזב אל ,םינבה ןיב ומוקמ ללגב אל .ךולמל יואר היה אל והיקדצ ריהצהש םינומאה תרהצה ללגב יאדווב ,תחאו םירשע ןב קר אוהו ךלמוה תאז לכבו .ול עבשנש העובשה ללגבו ,רצנדכובנל .לבב ךלמ דגנ היצילאוק םיקהל הסנמ והיקדצו .רצנדכובנ שלחנ המ תפוקתל םיסנמ הלא לכו ,ןודיצמו רוצמ ןומעמ ,באוממו םודאמ ,םילשוריל םיאב םיחילש ןב והיקדצו ,דרמה דגנ אצוי איבנה והימרי .רצנדכובנב דורמל היצילאוק שבגל .ודעב - הנענכ :והימרי רפסב ןתינ תויטילופה תוכופהתה רואת ,םירצממ אצי הערפ ליחו .םילשורי לעמ ולעיו ,םעמש תא םילשורי לע םירצה םידשכה ועמשיו ,רומאל איבנה והימרי לא 'ה רבד יהיו .ינשרדל ילא םכתא חלושה הדוהי ךלמ לא ורמאת הכ ,לארשי יהלא 'ה רמא הכ ,םירצמ וצראל בש ,הרזעל םכל אצויה הערפ ליח הנה .[ח-ה אל והימרי] .שאב הופרשו הודכלו ,תאזה ריעה לע ומחלנו םידשכה ובשו דחאב התוא אוצמל לכונ ,הרזעל םירצמ תאיציל תירוטסיה הליבקמ אוצמל הצרנ םא אוהו .ןילופ תולובגל עיגה יסורה אבצה .הינשה םלועה תמחלמ לש םישקה םיעגרה הז הנהש החנהב ,םינמרגב דורמל ,הבוירק הימרא תא ,תימוקמה תרתחמה תא דדועמ אבצה רצענ ,הפקתמב תחתופ הבוירק הימראש רחאלו .הרזעל יסורה אבצה עיגמ םילשה םידחא םימיבו ,הפקתמה תא שדיח 1945 ראוניב קרו ,1944 ילויב יסורה הימרא תדמשה תאו םידוהיה חצר תא םינמרגה ומילשה םייתניב .ןילופ שוביכ תא אלו ,תיטסינומוק התייה אלש ,הלוגה תינלופה הלשממב הרושק התייהש ,הבוריק .םידגנתממ תרהוטמ ץראל סנכנ יסורה אבצה .יסורה אבצל ןוצרל התייה .ילבבה אבצה םע עגמ ללכל עיגה אל לבא ,וצראמ אצי אוה .םירצמ ךלמ גהנ ךכ לש תויתימאה ויתונווכ תא הליגשמ לבא ,םילשורי תא עגרל בזע ילבבה אבצה .םילשורי תא שבכו ,םחלנ ,רזח - ירצמה אבצה ,לארשיל הרזע החיטבהש ,םירצמ דגנ רקיעב תונפומ לאקזחי לש םעזה תואובנ .טכ קרפב - תאזו .התחטבהב הדמע אלו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
הלפש הכלממ - םירצמ :טכ קרפ
הרשע תחאה הנשב הלפנ םילשורי :םירצמ לע לאקזחי תואובנ יכיראת תא קודבנ ינפלש הנשב :םינש יתשב תוזכרתמ םירצמ לע לאקזחי תואובנ .ךלמה והיקדצל .וירחאש הנשבו ,ןברוחה רשע םינשב ,ירישעה שדוחב ,תירישעה הנשב הרסמנש האובנ העיפומ טכ לאקזחיב .ירישעה שדוחב ,והיקדצל תיעישתה הנשב ליחתה םילשורי לע רוצמה .שדוחל ,רוצמה תליחת ירחא ,הערפ תדיגב רחאל וירבד תא אשונ לאקזחי .[א טל והימרי] :םירצמ לע לאקזחי רמוא ךכו .ןברוחה ינפלו 'ה ינדא רמא הכ תרמאו רבד (ג) ויראי ךותב ץברה לודגה םינתה םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה ...:ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא לופת הדשה ינפ לע ךיראי תגד לכ תאו ךתוא הרבדמה ךיתשטנו (ה) :הלכאל ךיתתנ םימשה ףועלו ץראה תיחל ץבקת אלו ףסאת אל :לארשי תיבל הנק תנעשמ םתויה ןעי 'ה ינא יכ םירצמ יבשי לכ ועדיו (ו) ףתכ לכ םהל תעקבו ץורת ףכב ךב םשפתב (ז) :םינתמ לכ םהל תדמעהו רבשת ךילע םנעשהבו ךותב ץבור - םירצמ אוה אלה - לודגה םינתה :הלופכ הזימר זמרמ לאקזחי ךותב ץבור ראשנ אוה לבא ,לארשיל רוזעלו ,וצראמ תאצל חיטבה אוה .וירואי תאצל תיצר אל.."ךירואי תגד לכ תאו ךתוא ,הרבדמה ךיתשטנו" :שנועהו .רואיה .לופית םשו ,רבדמל ,רואיה ןמ אצת ,לארשיל רוזעל ידכ רואיה ןמ תיבל הנק תנעשמ םתויה ןעי ,'ה ינא יכ םירצמ יבשוי לכ ועדיו" :ינש זמרו תדמעהו ,רבשת ךילע םנעשהבו ,ףתכ לכ םהל תעקבו ,ץורת ףכב ךב םשפתב .לארשי ינפל והיקזח תמחלמ ימימ ,הקשבר לש םייומידב שמתשמ לאקזחי ."םינתמ לכ םהל :הקשבר רמא ךכ .הנש םיתאמ ?יב תדרמ יכ תחטב ימ לע ,םירצמ לע ,הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע ךל תחטב הנה התע .הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא .[אכ חי ב"מ] .וב םיחטובה לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ הנקה תנעשמ" :םירצמ לש תורדגהב לזרב ןאצ ךפהש ,הז יוטיבב שמתשמ לאקזחיו תנעשמ םתויה ןעי" :ותוא םיריכמ לכה ,יומידה תא רצקל לוכי לאקזחי ."ץוצרה ךילע םנעשהבו ,ףתכ לכ םהל תעקבו ,ץורת ףכב ךב םשפתב" :"לארשי תיבל הנק "...רבשת :איבנה חיטבמ ,הנווע תא אשית םירצמש רחאלו הנש םיעברא ץקמ 'ה ינדא רמא הכ יכ (גי) :המש וצפנ רשא םימעה ןמ םירצמ תא ץבקא םתרוכמ ץרא לע סורתפ ץרא םתא יתבשהו םירצמ תובש תא יתבשו (די) :הלפש הכלממ םש ויהו םיוגה לע דוע אשנתת אלו הלפש היהת תוכלממה ןמ (וט) :םיוגב תודר יתלבל םיתטעמהו םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע היהי אלו (זט) :'ה ינדא ינא יכ ועדיו איה .תימלוע הירפמיא תויהל קיספת איה לבא .םימלוע תולג הלגת אל םירצמ .הלפש הכלממ היהת קוידב וז .לארשיל רצנדכובנ עבוקש דמעמל המוד םירצמל איבנה עבוקש סוטטסה :םילשורימ לבב לש השירדה ,תירב ותא תורכיו הכולמה ערזמ חקיו .חקל ץראה יליא תאו הלאב ותוא אביו ,אשנתה יתלבל הלפש הכלממ תויהל .[גי זי לאקזחי] .הדמעל ותירב תא רומשל תא םילשתש רחאל לבקת םירצמש דמעמה והז ,לארשיל תתל הנכומ לבבש דמעמה .םירצמ אלא - הלפש הכלממ היהת םילשורי אל .השנוע :ארוקו לאקזחי רזוח ,ןברוחה ינפל םישדח השולש ,והיקדצל הרשע תחאה הנשב ,םירצמ ךלמ הערפ לא יננה ,םיקלא 'ה רמא הכ ןכל .ודימ ברחה תא יתלפהו ,תרבשנה תאו הקזחה תא ,ויתועורז תא יתרבשו .תוצראב םיתירזו ,םיוגב םירצמ תא יתוציפהו .הערפ תועורז תא יתרבשו ,ודיב יברח תא יתתנו ,לבב ךלמ תועורז תא יתקזיחו [גכ-בכ ל לאקזחי]..וינפל ללח תוקאנ קאנו :םירצמ לע ארוקו לאקזחי רזוח ,םילשורי ןברוח ינפל דחא שדוח ,ישילשה שדוחבו ...רוב ידרוי תא הלואש ותוא ידירוהב םיוג יתשערה ותלפמ לוקמ .ברח יללח תא בכשת םילרע ךותב תיתחת ץרא לא ןדע יצע תא תדרוהו [חי-וט אל לאקזחי] .םיקלא 'ה םואנ ,הונומה לכו הערפ אוה :םירצמ לע ארוקו לאקזחי רזוח ןברוחה רחא םיישדוח ,האולמימ ץרא ,המשנו הממש םירצמ ץרא תא יתתב [וט בל] .'ה ינא יכ ועדיו ,הב יבשוי לכ תא יתוכהב :ךשמהבו ...ולופי ברח יללח ךותב .םילרע תא הבכשהו הדר ?תמענ יממ .וירזוע תא לואש ךותמ םירובג ילא ול ורבדי .ויתורבק ויתוביבס הלהק לכו רושא םש .ברח יללח םילרעה ובכש ,ודרי [בח-די בל] ...ברחב םילפונה םיללח םלוכ איה וישכעו ,רושא תא השרי תירצמה הירפמיאה .םות דע הצומ ירוטסיהה ןובשחה תויהל :דיתעל השנועו .הירוטסיהה לש תורבקה תיבב המוקמ תא רושא םע תקלוח דבכ לארשיב התדיגב ריחמ .םירצמ הלבק ,לארשיל לבב הננכתש תא .הלפש הכלממ .הלפש הכלממ .תימלוע הירפמיא דוע אל :רקיו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םיערה םיעורה :דל קרפ
תא המדמ לאקזחי .םיעורה לש םתדובע לע הפיפי רואת ונה לאקזחיב דל קרפ לש ותוגהנתה תא טורטורפב ראתמ אוהו ,ןאצה יעורל - םעה יגיהנמ - םיעורה .ערה גיהנמל המדמ אוה ותוא ,ערה העורה ,דואמ תובר םינש ינפל ,ןאצ העורכ ינויסינ ךמס לע ,הז קרפ ראבל ינוצרב .םיבלעש תודשב תלועפ ןאכ שי .הערמל איצומ אוהש רדעה ןמ ול שורדה לכ תא לבקמ העורה ,ןוזמ העורל ןתונ רדעהו ,ןוחטיבהו לצה ,לכואה תא רדעל ןתונ העורה :ןילמוג ?רבשנ ןוזיאה רשאכ הרוק המו .שובלו רשב םתוא םיער ויה רשא לארשי יער יוה 'ה ינדא רמא הכ (ב) :םיערה וערי ןאצה אולה :וערת אל ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה תאו ולכאת בלחה תא (ג) ?דציכה .םיעורה תא םיעור ןאצה :רבדה ךפהתה ,ןאצה תא וערי םיעורהש םוקמב תאו ולכאת בלחה תא :םהלש תוישיאה תואנהה אוה ,םיעורה תא ןיינעמש המ לכ תא וטחשי ,רדעל םיגאודה םיעורה .וערת אל ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה תואירבה .דורשל יוכיס םהל ןיא לבא ,תומיעט תוחפ םנמא ןהש ,תושלחה םישבכה תא םיחבוז - םיערה םיעורה .ותוברהלו ,וליבוהל ,רדעה לע ןגהל ידכ תושורד .רדעה לע םיבשוח םה ןיאו ,רתוי בוט ןרשב יכ ,תוקזחה ,תואירבה םישבכה םתאפר אל הלוחה תאו םתקזח אל תולחנה תא (ד) םתשקב אל תדבאה תאו םתבשה אל תחדנה תאו םתשבח אל תרבשנלו :ךרפבו םתא םתידר הקזחבו ,הלחנה תא קזחל ךירצ העורה .םילגר תורובש םישבכו תולוח םישבכ ללוכ רדעה .ץמאתהל אלב אפרתש ידכ ,רידב ריאשי הלוחה תא תוטעמ םישבכ תוראשנ םיתעל .דחי דימת תוכלוה ןהו ,ירדע שוח שי םישבכל הלא תוחדינ םישבכ .ךרדב ךישמה ולוכ רדעה יכ תוניחבמ ןה ןיאו ,רדעה הצקב ירחא תוצר ןהו וכרדב ךישמה רדעה יכ ןבל תמושת תא ררועל קר ךירצ ,בישהל לק ןמ תוקתנתמ םה .דוביאל תוכלוה תוחדינה םישבכה ,השענ אל רבדה םא .רדעה שקבל שי - ןתוא בישהל ידכו ,תוקחרתמ ןה .דבל ןכרד תא שפחל תוליחתמו ,רדעה .תודשב ןתוא התוא םישקבמ םה ןיא ,תדבוא איהשכו ,תחדינה תא םיבישמ םניא ,םיערה םיעורה .הדשב הזכ הרקמב .ויתובקעב רדעהו ,ץורל ליחתי העורהש יד .רדעל םיקזנל םורגל לק םג .םילגר ורבשי וא ועצפי ,םיעלסו םינבאמ ועגפי םישבכש םייוכיסה םיבר ,תעקוש שמשה רשאכ ,הלא לכל בל םישי אל ערה העורה .טעומ היהי רדעה לש בלחה רהמ בושיש דבלבו ,ול קיזי ,הקזחב רדעב הדרי אוה .רפכל בושל רהממ אוהו .ותיבל ?העורה לש וז תוגהנתה לש האצותה המו :הניצופתו הדשה תיח לכל הלכאל הנייהתו הער ילבמ הניצופתו (ה) המר העבג לכ לעו םירהה לכב ינאצ וגשי (ו) :שקבמ ןיאו שרוד ןיאו ינאצ וצפנ ץראה ינפ לכ לעו איבנה רבוע וישכעו .ןאצל הרוקש המו םיעורה לש םתוגהנתה אשונה היה ןאכ דע :םיערה םיעורל שנועה הליחת .הזב הז םיברועמ לשמנהו לשמה - ןאכו .לשמנל :'ה רבד ועמש םיערה ןכל (ט) םדימ ינאצ תא יתשרדו םיערה לא יננה 'ה ינדא רמא הכ (י) םתוא םיערה דוע וערי אלו ןאצ תוערמ םיתבשהו :הלכאל םהל ןייהת אלו םהיפמ ינאצ יתלצהו אוה .וליבשב דובעל רכשש םיעורל רדעה לעב רמול םג לוכי הלאה םירבדה תא ימ הלגתמו ,לשמב לשמנ בלשמ קוספה ךשמה לבא .םדיקפתב ולעמש לע םתוא רטפי :םיעורה לא רבדמה אוה :םיתרקבו ינאצ תא יתשרדו ינא יננה 'ה ינדא רמא הכ יכ (אי) תושרפנ ונאצ ךותב ותויה םויב ורדע הער תרקבכ (בי) :לפרעו ןנע םויב םש וצפנ רשא תמוקמה לכמ םהתא יתלצהו ינאצ תא רקבא ןכ תוצר םהו ,םשגה ןמ חורבל תוגהונ םישבכה .ףרוחה ימי םה םישקה הערמה ימי ,רדעה םע ץורל וילע :השק הלאכ םימיב העורה דיקפת .חורה ןווכמ ךופה ןווכל רובעתש דע רדעב טולשלו ,תודבואה ןאצה תא ףוסאל ,רזפתי אלש ותוא ןווכל ךותב אצמנ בוטה העורה .בשעה תא לוכאל ובושי םישבכהו ,עגרית חורה ,הרעסה .תודשב שרפנו רזפתמה ןאצה לע רמוש אוהו ,לפרעו ןנע םויב ונאצ תודשה ןמ אל ,ןאצה תא ףוסאל שי עתפל .לארשי םע תויהל ןאצה ךפוה עתפל :ולג םהילא תוצראה ןמ אלא ,וצופנ םה םש תויאגהו תוצראה ןמ םיתצבקו םימעה ןמ םיתאצוהו (גי) :ץראה יבשומ לכבו םיקיפאב לארשי ירה לא םיתיערו םתמדא לא םיתאיבהו םהונ היהי לארשי םורמ ירהבו םתא הערא בוט הערמב (די) :לארשי ירה לא הניערת ןמש הערמו בוט הונב הנצברת םש :הכ דע ונעמשש הממ הנוש העורה לש ותלועפ היהת ,העורה היהי 'ה רשאכ :'ה ינדא םאנ םציברא ינאו ינאצ הערא ינא (וט) שבחא תרבשנלו בישא תחדנה תאו שקבא תדבאה תא (זט) :טפשמב הנערא דימשא הקזחה תאו הנמשה תאו קזחא הלוחה תאו קדצ :קדצ לש תונורקע יפ לע רדעה לוהינ ךרד לע זמרמ "טפשמב הנערא" יוטיבה :חיטבמ 'ה וליאו .האירבה תא וחבז םיערה םיעורה .העורל תויחונ אלו ,רדעל .טפשמב הנערא דימשא הקזחה תאו הנמשה תא הלא םישבכ .תונמשה ללכ ךרדב ןה תוקזחה .דחוימב תוקזח םישבכ שי רדע לכב רדעל תוקיזמו ,םימהו ןוזמה תורוקמ לע תוטלתשמ ,תורחאה םישבכה תא תופחוד תא לוכאל תולגוסמ ןה .תורחאה םישבכה תא תועצופו תוחגונ םג ןה םיתעל .ולוכ ךכבו ,הליכאל םיחונ םניאש םיקלחה תא ולוכ רדעל ריאשהלו ,םיבשעה ישאר .טפשמב תוערל ,רדעה תאו ,דימשהל 'ה חיטבמ הלא תא .רדעה תא ביערהל חרוט אל ףא איבנה .הלא תוקזחו תונמש םישבכל לשמנה והמ ראתל ךרוצ ןיא םהימ :הנווכה ימל עדוי דחא לכ ,םתוא ריכמ דחא לכ .לשמנה והמ ריבסהל .הערמה בטימ תא תולכואה תונמשה םישבכה םהימו ,םיערה םיעורה :ןידה םוי עיגמ הנהו 'ה ינדא רמא הכ ינאצ הנתאו (זי) :םידותעלו םיליאל השל הש ןיב טפש יננה םכילגרב וסמרת םכיערמ רתיו וערת בוטה הערמה םכמ טעמה (חי) :ןושפרת םכילגרב םירתונה תאו ותשת םימ עקשמו ס :הניתשת םכילגר שפרמו הניערת םכילגר סמרמ ינאצו (טי) ינא יננה םהילא 'ה ינדא רמא הכ ןכל (כ) :הזר הש ןיבו הירב הש ןיב יתטפשו תולחנה לכ וחגנת םכינרקבו ופדהת ףתכבו דצב ןעי (אכ) :הצוחה לא הנתוא םתוציפה רשא דע תא דימשמו ,ורדעל גאודה ,בוטה העורה לש וטפשמ אוה ןיידע ןאכ ראותמה טפשמה תא גציימ העורה יכ ,"טפשמ" וז הלועפל אורקל ןתינ .רדעל תוקיזמה םישבכה םיליאל ,השל הש ןיב אוה טפשמה .םהל םיקיזמה תא שינעמו ,םישלחה םישבכה תורוקמ לע םיטלתשמ םה רשאכו ,רדעב רתויב םיקזחה םה םיליאה .םידותעלו .םידותעהו םיליאה דגנ אוה טפשמה ןכל .אמצו בער ראשנ רדעה - םימהו ןוזמה לארשי םע לש ורורחש תא תוארהל ותרטמ הזה הפיה רואיתה לכ .לשמנה - הנהו וישכע םילגתמ הלא לכ - םעה ירישעו רקשה יאיבנ ,והיקדצו םיקיוהי .ויגיהנממ :ותאובנ תא םגרתמ איבנהו .האובנה אשונכ :השל הש ןיב יתטפשו זבל דוע הנייהת אלו ינאצל יתעשוהו (בכ) דיוד ידבע תא ןהתא הערו דחא הער םהילע יתמקהו (גכ) :הערל ןהל היהי אוהו םתא הערי אוה ...:יתרבד 'ה ינא םכותב אישנ דוד ידבעו םיהלאל םהל היהא 'ה ינאו (דכ) הלובי ןתת ץראהו וירפ תא הדשה ץע ןתנו (זכ) 'ה ינא יכ ועדיו חטבל םתמדא לע ויהו ... :םהב םידבעה דימ םיתלצהו םלע תוטמ תא ירבשב :'ה ינדא םאנ לארשי תיב ימע המהו םתא םהיהלא 'ה ינא יכ ועדיו (ל) רבודש ןאצה והימ איבנה עידומו רזוח ,רבודמ ימב קפס לש לצ ראשיי אלש ידכו :וב :'ה ינדא םאנ םכיהלא ינא םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (אל)
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םודאו לארשי :הל קרפ
.ריעש איה ,םודא תא תוניועה תואובנ תרשרשל ךשמה איה ריעש לע לאקזחי תאובנ אוה ריעש אוה ושע .םיחאה ןיבש תורחתבו ,ושעו בקעי תדלוהב הביאה תליחת םודא :הריבסהלו הביאה תא לידגהל ידכ ,ףסונ יוניכ ול ופיסוה ל"זחו - םודא .המרח תמחלמ לארשיב םחלש ,ירצונה םלועה איה - ימורו ,ימור אוה תירצונה ימור תא קרפה ךרוא לכל המדמ אוהשכ ,ונקרפ תא ריבסמ לאנברבא תיבלו ןושאר תיבל םיזמר קרפב אצומ לאנברבא .לאקזחי איבנה ירבדבש ריעשל ליבקמב היהתש ,םודא תלפמל :רקיעבו ,לארשי תלואגלו םימיה תירחאל ,ינש .לארשי תלואגל תוכלמה איה ,לאינד תומולחבש תיעיברה היחה תא תגציימכ םודא תא ואר ל"זח ,םודא לש ןברוחה תואובנ תאו .םיבר תורוד ךרואל לארשי תא תדבעשמה תיעיברה .המרוח דע םתוא ףדרש ירצונה םלועה דגנכ בל תלאשמ יולימכ ואר תירצונה הייסנכה לש הסחי תא ורשב לע שח אוהשכ ושוריפ תא בתכ לאנברבא ,היסנכל ושוכר לכ תא ריאשהש רחאל ,דרפסמ םילוגה שארב דמעש ימכ .םידוהיל ,ובאכ תאו וסעכ תא חסנל לאנברבא עדי ,דננידרפ ךלמהו הלבזא הכלמה תדוקפב .םודאל לאקזחי לש ןברוחה תאובנ תא שרפל ואובב דע תמייקה ,רוכינה תמצוע תא היפ לע ןיבהל ידכ תחא הטודקנא ריכזנ ילואו .תסנכה תיב דמוע םש .ידוהיה וטגה לא יאדווב עיגי ,אמורב רקבמה .הזה םויה ונבשחנ ,םויה לכ ונגרוה ךילע יכ" קוספה תא ןייצמ וחתפ לע בצומה שיש חול תיזחב םג ,הקיתע היסנכ תדמוע ,לודג אל קחרמב ,תסנכה תיב לומ ."החבט ןאצכ לע בותכ ךכו .והיעשימ קוספ .תירבעב תבותכ וילע םגו ,שיש חול הייסנכה רחא ,בוט אל ךרדה םיכלוהה ,ררוס םע לא םויה לכ ידי יתשרפ" :חולה תיבל םיכלוהה םידוהיל הייסנכה תרושב וז .(ב ,הס והיעשי) "םהיתובשחמ .םולשהו סויפה ,הנבהה רחאל ,םירשעה האמב ,אמורב ידוהיה וטגב ,תסנכה :לאקזחיב ליחתנ ,םודא לע םיאיבנה תואובנ תא ארקנ וישכעו :'ה ינא יכ תעדיו היהת הממש התאו םישא הברח ךירע (ד) םלוע תביא ךל תויה ןעי (ה) :ץק ןוע תעב םדיא תעב ברח ידי לע לארשי ינב תא רגתו ךפדרי םדו ךשעא םדל יכ 'ה ינדא םאנ ינא יח ןכל (ו) :ךפדרי םדו תאנש םד אל םא :בשו רבע ונממ יתרכהו הממשו הממשל ריעש רה תא יתתנו (ז) לע הזימרב ל"זח ירבדב העיפומ ,םלוע תביא לארשיל ביוא םודא יכ הסיפתה ."בקעיל אנוש ושעש עודיב ,איה הכלה" :רמוא יאחוי ןב ןועמש ןבר .ירצונה םלועה :םודא דגנכ םעז תואובנ אבנמ איבנה והיעשי םג דל והיעשי :טפשמל ימרח םע לעו דרת םודא לע הנה יברח םימשב התור יכ (ה) םיליא תוילכ בלחמ םידותעו םירכ םדמ בלחמ הנשדה םד האלמ 'הל ברח (ו) :םודא ץראב לודג חבטו הרצבב 'הל חבז יכ - והיעשי ירבדבו ,םימעפ עברא לאקזחי ירבדב עיפוה "םד" יוטיבה יכ בל םישנ !םיימעפ :ןויצ בירל םימולש תנש 'הל םקנ םוי יכ (ח) :הרעב תפזל הצרא התיהו תירפגל הרפעו תפזל הילחנ וכפהנו (ט) ןיא םיחצנ חצנל ברחת רודל רודמ הנשע הלעי םלועל הבכת אל םמויו הליל (י) .רבע רפסב םג תרזוחה האובנב ,םודא לע ומעז תא טמ קרפב ךפוש איבנה והימריו .הידבוע תואבצ 'ה רמא הכ םודאל (ז) ... :םתמכח החרסנ םינבמ הצע הדבא ןמיתב המכח דוע ןיאה :םדאב יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה יכ (וט) העבג םורמ ישפת עלסה יוגחב ינכש ךבל ןודז ךתא אישה ךתצלפת (זט) :'ה םאנ ךדירוא םשמ ךנק רשנכ היבגת יכ :התוכמ לכ לע קרשיו םשי הילע רבע לכ המשל םודא התיהו (זי) . :םדא ןב הב רוגי אלו שיא םש בשי אל 'ה רמא הינכשו הרמעו םדס תכפהמכ (חי) :םודא ינב תא רכוז זלק םיליהת ררושמו :הב דוסיה דע ורע ורע םירמאה םלשורי םוי תא םודא ינבל 'ה רכז (ז) :ונל תלמגש ךלומג תא ךל םלשיש ירשא הדודשה לבב תב (ח) .עלסה לא ךיללע תא ץפנו זחאיש ירשא (ט) ,ןברוח תואובנ .םירחא םימעל תואובנב היוצמ הניא השק הכ תוניוע יכ המוד .םודאל םירומש הלא - "עלסה לא ךיללוע ץפינו זחאיש ירשא" הזרכה ,דאל החמש תומואה ןיבל ,תיארקמה םודא ןיב ירוטסיהה רושיקה תא ןיבהל ןתינ ךכו .ויתורודל לארשי תא תופדורה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
!לארשי תיב השוע ינא םכנעמל אל :ול קרפ
ינפמ ששח :ןיינעמ דוסי טלוב ,תולגב אצמנה םעל אבנתמה ,לאקזחי תואובנב יפב תרזוח שנועה תוהמ לש הנוכנ אל הנבה ינפמ הדרחה .םייוגה לש םתבוגת .םעה תלואגל רבד לש ופוסב תמרוגה איה וז הדרחו ,בושו בוש לאקזחי רביד השמ .ונבר השמ ירבד עקר לע םתוא ארקנ רשאכ ןיבנ איבנה לאקזחי רבד תא תא םייסל דמועה םע ינפב רבדמ השמ :הכופה היצאוטיסב לבא אשונ ותוא לע דרי התע הזו וצרא תא בזעש םע לא רבדמ לאקזחי וליאו ,ץראל סנכיהלו ותולג .תולגל - "...התשרל המש אב התא רשא ץראה לא ךיקלא 'ה ךאיבי יכ" ?השמ רמוא המ :ךשמההו .ץראה ילילאל תוסחייתהב םינוש םיניד םיעיפומ ןאכו ,ךיהלא 'הל התא שודק םע יכ המדאה ינפ לע רשא םימעה לכמ הלוגס םעל ול תויהל םיהלא 'ה רחב ךב :השמ תבושת ?לארשי רחבנ ,םצעב ,עודמ :רקיעל השמ עיגמ ןאכו יכ .םימעה לכמ טעמה םתא יכ ,םכב רחביו ,םכב 'ה קשח םימעה לכמ םכברמ אל .(ח-א ז םירבד) "...םכיתובאל עבשנ רשא העובשה תא ורמשמו ,םכתא 'ה תבהאמ העובשה תא ורמשמו .2 ;םכתא 'ה תבהא .1 :לארשי תריחבל השמ אצומ תוביס םיתש .םכיתובאל עבשנ רשא :ומצע אשונ ותוא לע ,ול קרפב ,לאקזחי רבדמ דציכ הארנ :םיקלא 'ה רמא הכ ,לארשי תיבל רומא ןכל !לארשי תיב ,השוע ינא םכנעמל אל .םש םתאב רשא םייוגב םתלליח רשא ישדק םשל יכ ,םכותב םתלליח רשא םייוגב ללוחמה ,לודגה ימש תא יתשדקו ,םיהלא ינודא םואנ .'ה ינא יכ םייוגה ועדיו ."םהיניעל םכב ישדקהב דבלב תחא הביס לאקזחי הנומ ,לארשי תריחבל השמ ריכזהש תוביסה יתש םוקמב העובשה תוכז אל ףא ;לארשי תוכז אל :הבילעמ ךכ לכ הביסהו .לארשי תלואגל הנוכנ אל הנבה וניבי אל םייוגהש ידכ :לארשי תלואגל הביסה .תובאל 'ה עבשנש ץרא איה לארשי ץראש ובשחי אל םייוגהש ידכ .םעה לע רבועה יקולאה ךילהתה תא .(גי ול) "תייה ךייוג תלכשמ" לארשי-ץרא לע ורמא םייוגהש ינפמ ;"םדא תלכוא" התוא תא םישגופ ונא וז הלמחב םג .'ה למוחש הלמח לע רבדמ איבנה לאקזחי תא םירכוז ונא ;לארשי לע ,םדא ינב לע היהת הלמחה יכ םיפצמ ונא .העפות :הנויל 'ה תאובנ ,דבא הליל ןיבו היה הליל ןיבש ...ןויקיקה לע תסח התא" (אי ד הנוי) "...הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו תובר םימעפ .הלמחה תלילש העיפומ :רמול ןוכנ רתוי ;הלמח העיפומ לאקזחיב אלו לומחא אל" :איה תירזכא הרוצ ותרוצ לבא ,"לומח" לעופב איבנה שמתשמ תחא םעפ קר .םיבר הלאכו ,(ד ז) "לומחא אלו ךילע יניע סוחת אלו" ;"סוחא רמוא לאקזחי רפסב תחא םעפ קר ;יבויח חוסינב הלמחה העיפומ לאקזחי רפסב :עמשנו הבה ?המ לע ...לע לומחי 'ה יכ איבנה .ואצי וצראמו ,הלא 'ה םע ;םהל רומאב ,ישדוק םש תא וללחיו" .(אכ ,ול) "המש ואב רשא םיוגב לארשי תיב והולליח רשא ,ישדוק םש לע לומחאו :איבנה והיעשי ארק הנש םיתאמ ינפל !ארונ המכ "םלאג אוה ותלמחבו ותבהאב .םעישוה וינפ ךאלמו ;רצ ול - םתרצ לכב" .(ט ,גס והיעשי) רשא ישדק םש לע לומחאו" :זירכמ ,לבבב ותולגב םעה םע בשויה ,לאקזחי וליאו איה הלמחה .לארשי לע הלמח הספא - "המש ואב רשא םייוגב לארשי תיב והולליח .לארשי ידיב ללוחמה ,אוה ךורב שודקה לש ומש לע :זירכמ ;תויולגה ץוביק תא ;םיפיה היעבצב הלואגה תא ראתמ לאקזחי איבנהו :תילכלכה החוורה לע רשבמ ;"םכברקב ןתא השדח חורו שדח בל םכל יתתנו" האובנה םויסב לבא "...בער םכילע ןתא אלו ,ותוא יתיברהו ןגדה תא יתארקו" :ויעמוש ינפב חיטמו רזוח אוה .םיהלא 'ה םואנ ,השוע ינא םכנעמל אל" !םכל עדוי .(בל ול) "!לארשי תיב ,םכיכרדמ ומלכהו ושוב ,םהילע לומחל הביס םוש אצומ וניא איבנה רשאכ ;ויתובוח חכוש לארשי רשאכ :לארשי לש םתלואגל טומית-לב הביס תמייק ןיידע ;תחא רוא תדוקנ תרתונ ןיידע .(כ ול) !"ואצי וצראמו ,הלא 'ה םע"
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
?םייחל ומקש תושביה תומצעה םה ימ :זל קרפ
.םיאיבנה ירבדבש תועזעזמהו תומישרמה תואובנה ןמ אוה תושביה תומצעה ןוזח .הרשיפ לעו וז האובנל ומצע לאקזחי איבנה לש ותוסחייתה לע דומענ וז החישב .וילא רבדמ וניא ןיידע 'ה .תומצע האלמ איהו ,העקבל לבומ לאקזחי ."דאמ תושבי הנהו ,העקבה ינפ לע דאמ תובר הנהו ,ביבס ביבס םהילע ינריבעהו" תובברלו םיפלאל תומצעו םידלש לש תיעבמה הארמה ,ביבס ביבס רבוע לאקזחי :וילא רבדמ 'ה הנהו .ןיא רשפו - ויניע דגנל רבוע "?הלאה תומצעה הניחתה ,םדא ןב" :ותבושתו !תומצעה הנייחת םא עובקל ךירצש אוה לאקזחי "!תעדי התא ,םיהלא ינודא" ."תעדי התא" .רעשל ברסמ ;בישהל ברסמ ומכ איבנה :לאקזחי לא 'ה רבדו :םהילא תרמאו ,הלאה תומצעה לע אבנה" .'ה רבד ועמש ,תושביה תומצעה ,הלאה תומצעל ,םיהלא ינודא רמא הכ .םתייחו ,חור םכב איבמ ינא הנה ,רוע םכילע יתמרקו ,רשב םכילע יתלעהו ,םידיג םכילע יתתנו .םתייחו ,חור םכב יתתנו ."'ה ינא יכ םתעדיו ."חור םכב יתתנו"ב תמייסמו ,"חור םכב איבמ ינא הנה"ב תחתופ האובנה .ףוגה לש שדחמ היינב - העצמאבו ונקרפב קרו ךא עיפומ אוהו ,לאקזחי רפסב ןפוד אצוי אוהש יוטיב עיפומ ןאכו וחוכמ אבנמ ומכ איבנה ."יתיווצ רשאכ יתאבנו" :םיימעפ אוה עיפומ ונקרפבו - תומצעהש רחאלו .וילא הארנה אלפב ןימאמ וניאו האתשמ ומכ איבנה ;וצ לש 'ה וצ בושו .םהב חור ןיא ןיידע ,רועו רשבו םידיג תומרוקו תורבחתמ יתאבנהו" :לאקזחי רמוא בושו "...םדא ןב אבנה ,חורה לא אבנה" :לאקזחיל ."דואמ דואמ לודג ליח ,םהילגר לע ודמעיו ,ויחיו חורה םהב אובתו ,ינווצ רשאכ :הרשיפ ,האלפומה האובנה רחאלו .המה לארשי תיב לכ הלאה תומצעה ,םדא ןב ,ילא רמאיו" .ונל ונרזגנ ,וניתוקת הדבאו וניתומצע ושבי םירמוא הנה ,םיהלא 'ה רמא הכ :םהילע תרמאו אבנה ןכל ,ימע םכיתורבקמ םכתא יתילעהו ,םהיתורבק תא חתופ ינא הנה ."...לארשי תמדא לא םכתא יתאבהו תא האור לאקזחי .םיתמ תומצעל םילושמ לארשי תיב .השוריפ םתו האובנה המת .ותמדא לא בש לארשי תאו םיחתפנ םירבקה תא האור ;לארשי תמוקת ןתינ ילואו ?ימתסו יללכ ןפואב ,םה לארשי ינב םנמאה ?הלא תומצע םהימ ?הלואגה ןמ םישאייתמה תא ;םיתמה תא ;"תומצע"ה תא ןייפאל תובושתה .לאקזחי היחהש הלא םיתמ ויה ימ חוכיו אבומ :בצ ףד ןירדהנס תכסמב .ןהבש תוילאוטקאב תופלאמ הז חוכיווב תונתינה ."ועטו ץקל ונמש םירפא ינב ולא :בר רמא" םכרדב וכוה ,םירצמ תלואג ינפל לארשי-ץראל ואצי םירפא ינב יכ תרפסמ הדגאה וצרש הלאל ,ודבאש הלאל תוכייש תושביה תומצעה בר ירבד יפל .םלוכ וגרהנו ונא .הבזכאו שואיי ךותמ םעה ןמ ושרפ - האב אלשמו ,הנמז םרט הלואגל עיגהל .יללכ שואייב ומייתסנש תויחישמה תועונתה לכב דימ םירכזנ ."םיתמה תייחתב ורפכש םדא ינב ולא :רמא לאומש" םיצרפתמה תונלבסה ירסח אל .םירחא לש םתומדב תושביה תומצעה תא האור לאומש תייחתב םינימאמ םניאו הלואגה ןמ םישאייתמה :םדוגינ אלא ,הנמז םרט הלואגל ?ויתווקתו לארשי םע אל םא וז האובנב םיתמה םהימו .םיתמה ."הווצמ לש תיחולחל ןהב ןיאש םדא ינב ולא ,רמא אבא רב הימרי 'ר" ןיב וללובתהש ,דעצה תא ושעש םה ולא ירה ,ונייח יווהל וירבד תא םגרתנ םא .םידוהיכ םבצמ ןיבל םידוהיכ םתווקת ןיבש טקילפנוקה תא ורתפ ךכבו ,תומואה .ארוד תעקבבש םיתמ ולא ,רמא ןנחוי יבר האור ןנחוי יבר .יבשב חקלש לארשי יריעצ תא רצנדכובנ גרה ארוד תעקבב .םתודהי ללגב םייוג ידיב ולפנש הלא תא ;שממ םיגורהה תא תושביה תומצעב םגש דע ,איה הרזומו הזע הכ לאקזחי אבנמש האלפומה האובנה :ונירבד תא םכסנ לש םייחה שודיח לע איה האובנה .יוויצ חוכמ וירבד תא רמוא ומצע איבנה תא :לארשי תודלותב תונווגמ תויומד תולמסמ ,וניארש יפכ ,תומצעהו .תומצעה הווקת רסוחמ םירתוומה תא ;הלואגל עיגהל םיזפחנ םהש םושמ םישאייתמה תומוא ידיב םיגורהה תא ,ףוסבלו ;לארשי םעמ םישרופו םיענכנה תא ;תלחותו :איבנה חיטבמ םלוכל ,םלוכל .םלועה ,םכיתורבק תא חתופ ינא הנה ,םיקלא 'ה רמא הכ .ימע ,םכיתורבקמ םכתא יתילעהו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םימיה תירחאב םייוגל תונערופ תאובנ :חל קרפ
רואית :םיירקיע תונויער רפסמ תוללוכ םיאיבנה יפבש םימיה תירחא תואובנ לע אובתש תונערופה רואיתו ;דחמ ותלואג תעשב לארשי םע לע אובתש הוולשה .ךדיאמ ,ול ורצהו לארשי לע המחלמל ולעש םלועה תומוא לע רקיעבו ,םיאטוחה תומצעמ דגנ תונווכמה םעזה תואובנל תכייש גוגמה ץראמ גוג לע האובנה .םתכלממ ימוחתב לארשי-ץרא תא לולכל וסינש תויטסילאירפמיא אוה איבנה ירבדב טלובה דוסיה .לארשי ץראל גוג לש ותיילע תא ראתמ איבנה :גוג לש והשעמבש לוועה תשגרה .הער תבשחמ תבשחו ,ךבבל לע םירבד ולעי ,אוהה םויב היהו ,חטבל יבשוי םיטקושה אובא ,תוזרפ ץרא לע הלעא :תרמאו .םהל ןיא םיתלדו ,חירבו המוח ןיאב םיבשוי םלוכ הניצ ישובל םישרפו םיסוס ליח ןיכמה ,גוג תא הז לומ הז דימעמ ומכ איבנה לארשי םע םלומו ;המחלמל ןכומה ןמואמו בר אבצ :רוציקב - תוברח יספות ,ןגמו .ודגנ הפקתה לכ הפוצ וניאו החטבב ול בשויה לאו ,תובשונ תוברח לע ךדי בישהל ;זב זובלו ללש לולשל" ?גוג לש ותרטמ המו ןחוכמ ענומ אוה ןיא .ללש לולשל :דבלב תחא הרטמ גוגל ."...םייוגמ ףסואמ םע .וינפ תא שדחלו םלועה תא ןקתל הצור אוה ןיא ;תויתרבח תויגולואידיא לש איבנה לבא .המחלמל תאצל ותוא םיפחודה םה םילאידיא יכ םינפ דימעה גוג ילוא ותמחלמ תנווכמ ימ דגנו ."זב זובלו ללש לולשל" :םמשב הלא םילאידיאל ארוק תא תונבל חילצה התע הזש םע דגנ - "תובשונ תוברח לע ךדי בישהל" ?גוג לש וצראל ץבקתהל חילצה התע הזש םע - "םייוגמ ףסואמ םע לאו" ;היתוברוחמ וצרא .ץראה תופנכמ איה הדיחיה ותפיאשש ,גוג :הז לומ הז םימחולה םידדצה ינש תא דימעמ איבנה םע :ותמועלו ;םיקחרמל ותוא הכילומה הדיחיה איה עצבה תוואתש ;ללש לולשל .וצרא תא םקשל הסנמה ,ויתוסירה תא תונבל הסנמה ,לארשי תוערואמה תא םיראתמ ויה ,אטבתהל רתומ םא ,ךכ .תיצראה בצמה תנומת יהוז .וז המחלמ םיראתמ ויה ול - "תרושקתה יעצמא" תא עדוי וניאש יחטשה הפוצל תנבומ איה הבש ךרדהו וז בצמ תנומת דגנכ םייהולאה םיעינמה תא ;המחלמל תוביסה תא לאקזחי הלגמ ,םיקולאה תונובשח :תירוטסיהה תושחרתהל !גוג ,םהיניעל ךב ישדקהב ,יתוא םייוגה תעד ןעמל ,יצרא לע ךיתואיבהו לארשי םג ;התוא עדוי וניא םנמא גוג .המחלמה עסמל הרטמ שי םואתפ עתפל לש הירוטסיהב טלושה ;התוא עדוי איבנה .התוא םיעדוי םניא גוג ינפמ םידרחה .התוא ןנכתמ ישונאה ןימה םיאבה םימעהו גוג .ומצעל םש גוגש הרטמה אל - גוג לש המחלמה עסמל הרטמ שי המחלמה תפמ תא אורקל םילגוסמ םניאו הירוטסיהה תא םיניבמ םניא ותא תושחרתהל תועמשמ שי יכ ואולמו םלועל תוארהל :המחלמה תרטמ .תיתימאה .תומחלמל םג תילכת שי יכ ;תירוטסיהה :דואמ ארונ ברקה רואית ,יתרביד יתרבע שאב יתאנקבו ...לארשי תמדא לע לודג שער היהי אוהה םויב אל םא ,שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו .ותא רשא םיבר םימע לעו ויפגא לעו ,וילע ריטמא תירפגו שא רה לע הירכז רפסב תראותמה וזל המוד לאקזחי יפב ןאכ תראותמה הפורטסטקה םילועה םייוגה תא ראתמה לאוי תאובנל םג המוד איהו ;םיינשל עקבנה םיתיזה :תחא הרטמל ןווכמ אוהשכ 'ה םוי תא םיראתמ םלוכ - טפשוהי קמעב טפשיהל ."'ה ינא יכ ועדיו ,םיבר םייוג יניעל יתעדונו יתשידקתהו יתלידגתהו
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
לארשי דובכו םשה לוליח :טל קרפ
חוכיווה תודוקנמ םה - ותולפש וא ודובכ - םייוגה ברקב לארשי םע לש ודמעמ תויהל םיכירצ םידוהיה :תנעוט תירצונה השיגה .תורצנל תודהיה ןיבש תויזכרמה תד הניא תידוהיה תדהש ךכל תודע ויהי םנויזיבו םתשלוחו ,םייוזבו םישלח לומ בולעו ןטק תויהל תסנכה-תיב לע לבא ,אמורב תסנכ-תיב ךירצ ;תמאה תדה איה וזיאו תרחבנה תדה איה וזיא היח תודע שמשיש ,תראופמה הייסנכה .תלפשומה בוש הז ןויער הלע םכותל ולג םידוהיהש םימעה ןיבל םידוהיה ןיבש חוכיווב לש ,קזחה לש ודצב תאצמנ תמאה .םיעוט םג םתאש עמשמ ,םילפשומ םתא םא :בושו ורפס תא רביח יולה הדוהי יבר יכ דע ,הפירח וז הנעט התייה ךכ לכו .דבוכמה הז רפסב ."תלפשומה תדה לע הנגהה רפס" איה ולש הנשמה תרתוכש ,"ירזוכה" רמואו הנעטה לע רזוח הז ךלמ םגו ,הנומא שפחמ ךלמ םע ידוהיה רבחה חכוותמ לש ותבושת .רחבנה םעה םה ןיא יכ קיסהל רשפא לארשי לש לפשומה םבצמ ךותמ יכ :וז איה ידוהיה רבחה ישנא יבוט ןיאה .ונבצמ עור לעו ונתולד לע ונתוא הנגמ התא יכ ינא האור זוב םהילע ...ואב םינשב תואמ ...םירצונה... ?הלא ומכב םיראפתמ תותדה דסימל םג הרק הזה רבדכו !םתד ינב לכ תעכ םיראפתמ הלאבו ...גרהו םירוסיו .(גיק ,א ירזוכ) "וירבחלו םלסיאה תד עודמ לאשנ אוה רשאכ .שממ לש הבושת בישמ אל ךא ,הלאשה תא החוד ידוהיה רבחה ןאכמו ,הילע םשפנ ורסמש הלאב האג תד לכ יכ אוה הנוע ,םילפשומ םידוהיה תמאה תא גישי םדאש ןכתיי .תמאה תגשה ןיבל החלצה ןיב רשק ןיא יכ החכוה .ובלבש תמאה לע רתוויש הביס וז ןיא לבא ,הללגב לובסיו ךשמנ ,םעה בצממ קיסהל רשפאש תונקסמהו ,ולבס וא לארשי םע תחלצה לע חוכיווה תא רבעש בר :הז חוכיו לע רזוח האושה תפוקתמ עזעזמ ךמסמ .תולגה ימי לכ הכהו יצאנ ןיצק וב ללעתה ספתנ רשאכ יכ ורפסל המדקהב בתוכ לצינו האושה םיחצנמ ונחנא יכ האור התא :ןעטו רזחו יצאנה ןעט תוכמ ידכ ךות .ותוא .םדא-תת תמאב םתא יכ ;םיקדוצ ונחנא יכ החכוה הנה ,םלועה לכ לע םיטלתשמו םכתחלצה .םירבדה ןיב רשק ןיא :םיארונ םיעגר םתואב ןעט יכ רפסמ הכומה ברהו .םכתקדצל החכוה הניא רפסב תרכינ םיכומו םילפש תולגב לארשיש הדבועה תועמשמ המ הלאשב תוטבלתה הקיסעמה היעבה ."םשה לוליח" :הז בצמל םש ןתונ לאקזחי .ףירח ןפואב לאקזחי הנקסמ וזיא התייה םדוק ונילעהש היעבה .הכ דע ונראיתש וזמ הנוש לאקזחי תא .היעב הניא וז לאקזחי לצא .םינותנ םה ובש לפשה בצמה ןמ םידוהיה וקיסי ןותנו לפשומ לארשי םעש הדבועה ןמ םייוגה וקיסי הנקסמ וזיא :איה ותייעב .תולגב לבא ,יארקמה רואיתה לע אוה רזוח םירצמ תלואג תא ראתמ לאקזחי איבנה רשאכ יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו" :"םשה לוליח" :עבטש חנומה תא ול ףיסומ ,לאקזחי ירבד יפל ,םירצממ לארשי תלואג .(ט ,כ) "םכותב המה רשא םייוגה ,(תישארב) "...ואצי ןכ רחאו ...ךערז היהי רג" םהרבאל החטבהה ללגב הניא םילגרמה אטח :םעה יאטח תא לאקזחי ראתמ ךכו !םשה םש תא ללחל אלש ידכ אלא לחה יתלבל ימש ןעמל" איה םתלואגל הביסה הלא לכב - ורמש םינבה לש םאטחו .(בכ ,כ) "םהיניעל םתוא יתאצוה רשא םייוגה יניעל המחלמל גוג אובי םימיה תירחאב .לארשי תלואג תא לאקזחי ראתמ קוידב וז ךרדב םייוגה וניבי דציכ .וכרד ןולשיכל תודע היהי המחלמב ונולשיכו ,םילשורי לע :לארשי לש םתולפש וניבהש ומכ קוידב ?גוג לש ונולשיכ תא ,םייוגב ידובכ תא יתתנו .(אכ ,טל) םהב יתמש רשא ידי תאו יתישע רשא יטפשמ תא םייוגה לכ וארו :לארשי לש םתלואג ,ינש דצמו ,בקעי תובש תא בישא התע ,םיהלא 'ה רמא הכ ןכל" (הכ) ...ישדק םשל יתאנקו ,לארשי תיב לכ יתמחרו .םיבר םיוגה יניעל םב יתשדקנו ,םהיביוא תוצראמ םתוא יתצבקו.. (זכ) ,םיוגה לא םתוא יתולגהב םהיהלא 'ה ינא יכ ועדיו (חכ) ."םש םהמ דוע ריתוא אלו ,םתמדא לע םיתסנכו ולג םנוועב" יכ םיניבמ לוכה וישכע .הירוטסיהל שדח דממ תנתונ לארשי תלואג לומג םה רכשה םגו שנועה םג יכ תודע הניה לארשי לש םתלואג יכו ;"לארשי תיב םע יכ היאר אלא ,הנוכנ הניא לארשי תנומא יכ היאר הניא תולגה ;םעה ישעמ לע ןיבש רשקה .ויקולאל םע ןיבש שדחתמ רשק לע הדיעמ הלואגה .וכרד ךרשמ לארשי :ינחור רשק תועצמאב אלא תירמוח החלצה תועצמאב וניא ויקולאל םע ,לארשי תיב לע יחור תא יתכפש רשא ,םהמ ינפ דוע ריתסא אלו" ."םיהלא 'ה םואנ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
שדקמה תיב תינבת :מ קרפ
םיקרפ השולש .ישילשה שדקמה תיב תא ראתל לאקזחי איבנה ליחתמ מ קרפב .םינהוכה תדובעו ,חבזמה ראותמ גמ קרפבו ,שדקמה תיב רואיתל םישדקומ ,שדקמה תיב רואת אוה השק דחוימב .תולפרועמו תושק לאקזחי רפסבש הלא תושרפ .םרשפ תא םיעדוי ונא ןיאש םיגשומו םיחנומ ,םילימ ללוכה ינשה תיבה היה ךירצ הרואכלו ,לאקזחי תאובנ ירחא הנבנ ינשה שדקמה תיב ,ם"במרהו ,רבדה היה ךכ אל ךא .לאקזחי רפסב תיבה תינבת יפ לע תונבהל :יכ ,בתכ ד ,א הריחבה תיב תוכלהב אוהש יפ לע ףא ,תונבהל דיתעה ןיינב ןכו ,םיכלמב שרופמ המלש הנבש ןינב" והונב ,ארזע ימיב ונבשכ ינש תיב ישנאו ,ראובמו שרופמ וניא ,לאקזחיב בותכ ."לאקזחיב םישרופמה םירבד ןיעמו ,המלש ןינבכ רפסב רומאה תא ריבסהל וחילצה אל ,ינשה שדקמה תיב ינוב ומכ ,םינשרפה םג לוכי וניאו ,בותכה תא ןיבמ וניאש ושוריפ ךלהמב רמואו רזוח י"שר .לאקזחי ,מ קרפ תליחתב ושוריפ תא םייסמה ,ארק ףסוי יבר והומכו .ראותמה תא ריבסהל .שוריפ אלל םיקרפה ךשמה תא חינמו ,שדקמה תיבב שדוקה תדובע לש םיינורקעה םיניינעב וז החישב קוסענ ,ונא ףאו .שרפתמ וניאו ןבומ וניאש תא שרפל הסננ אלו :יכ הדבועה אוה ,ירזוכה רפסב יוולה הדוהי יבר רמוא ,שדקמה תדובע תא דחיימה יכ .תעד לוקישל אלו ,ילכש שקיהל אלו ,הרעשהל אל םוקמ ןיא הולאה תדובעב" םילפכ - םלכשו םתמכחב םיפוסוליפה וילא ועיגהש המ היה ,ךכ רבדה היה וליא .(טצ ,א) ".לארשי ינב וילא ועיגהש המכ וז ,תיגולה תכרעמה תא :וז לומ וז תוכרעמ יתש דימעמ יולה הדוהי יבר יפמ תורישי תרסמנה ,תיאובנה תכרעמה תאו ,הילע םינומא םיפוסוליפהש .ילכשה ןויעל םוקמ ןיא הבו ,םיקולאה ,יולה הדוהי יבר ךכ לע הנוע ?שדקמה תיב לש םידחוימה םילכה תועמשמ המ :ירזוכה רפסב ןחלושה ובו ,להואהו ןכשמה :יניס רהב השמל התארוה ,הלוכ ןכשמה תנוכת" לכ - ןכשמה תוכאלמ לכו ,םיכסמהו םידומעהו ,ביבסמ רצחהו ,ןוראהו ,הרונמהו תיבה הזל המודבו .וינפל וותהש יכ תוימשגב םאשע אוהו ,תינחור ול וארה הלא ,ןורחאה שודקה תיבה ןכו .תינחור דודל ותרוצ התארה ,המלש הנב רשא לודגה הולאה תדובעב יכ .לאקזחי איבנל ותנוכתו ותרוצ וארה ,הולאה ונל דעי רשא ".תעד לוקישל אלו ,ילכש שקיהל אלו ,הרעשהל אל םוקמ ןיא ךיא .ףיסוהל וא ןקתל ,תונשל תלוכי אלל - "אוהש ומכ" וינובל רסמנ ןיינבה וסינ םינוש םישוריפ תאז לכבו ?היתודוס תא םיניבמ ןיאש תינכת תונשל רשפא אוה ,םהמ דחא רחבנ .שדוקה ילכ לשו ,שדוקה תדובע לש תועמשמה תא שרפל .ןופצ תורגא ורפסב ,שריה לאפר ןושמש יבר לש ושוריפ ןה שדקמה תדובעו תונברוקה תדובע יכ ,איה שריה ברה לש תיסיסבה החנהה ךרדב תיבה הנבמ תא שרפמ אוהו .למס תויהל תובייח ןה ןכ לעו ,תורז תולועפ :ושוריפ הזו .תילמס תא למסמ ןוראה .וייח שדקמו ,לארשי םע זכרמ אוהו ,הרותה ןכשמ אוה שדקמה - חורבו ףוגב ךרוצ שי הרותה תא םייקל ידכ .תוחולה וב ירהש ,םימשמ הרותה ףוגה תא ןייצמ ,םינפה םחל וילע - ןחלושה .הרונמבו ןחלשב םילמוסמ הלא ינשו תפידר תאו הקושתה תא בוזעל בייח םדאה .חורה תא תלמסמ ,רואה הב ,הרונמהו ונילע .המהבה ףוגב ןמושה יקלח אוהש - בלחה תברקה תלמסמ תאזו ,תואנהה תקירזב םילמוסמ הלאו ,ארובה תדובעל ונתוישיא לכו ,ונחור ,ונייח תא שידקהל .חבזמה לע הלועה ןברק תברקהו תרוטקה תרטקה ,םדה םא ,םייחה תרהוטל עיגהלו ,הרותה יפ לע וייח תא שדקל איה םדאה ייח תרטמ םילמסמ םה .תאטחהו םשאה ,הלועה תונברוקב םילמוסמ הלא ינש .הרותה תא בזע .השודקה לא הרזחה תאו ,האלמה תוריסמה תא שוריפב ךרוצה .יתדה השעמה תא תילובמיס ךרדל םגרתמה דחא שורפ ןאכ ונאבה ,םדבו רשבב םירושקה םישעמ םישענ םשו ,חורה םוקמ אוה שדקמה תיב :רורב הזכ שוריפה אב ךכ לעו ?םינשה םירושק דציכ .ןברוקה יקלח תפרשבו תקדקודמ הינבב םע םדאה רצויש רשקה תא למסמ ןכשמה .ינחור והשמ תלמסמ הלועפ לכ :ילובמיסה .ושפנ תוריסמ תא - תונברוקהו ,םיקולאה תדובע
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
קודצ ינב םייוולה םינהוכה :דמ קרפ
ינש ןיב אוה לידבמ ,שדקמה תיבב הדובעה שודיח תא ראתמ איבנה לאקזחי רשאכ ,דמ) "לארשי תועתב ילעמ וקחר רשא" םינהוכה אוה דחאה גוסה :םינהוכ יגוס .שדוקה תדובע תא ודבעי אל לבא תיבה תרמשמ ירמוש ויהי הלא םינהוכ .(י :הלא .קודצ ינב םייולה םינהוכה :תרחא םינהוכ תחפשמ תרכזומ םתמועל .(וט ,דמ) "ילעמ לארשי ינב תועתב ישדקמ תרמשמ תא ורמש" :הלא םינהוכ ,ינתרשל ינחלש לא וברקי המהו ,ישדקמ לא ואובי המה ...ינתרשל ילא וברקי" ."יתרמשמ תא ורמשו ,םימעפ המכ םירכזומ םה לאקזחי רפסב ?'הל םינמאנה קודצ ינב םינהוכה םהימ םינהכל" תדעוימה הכשל תרכזומ מ קרפב .דהוא רואיתל םיכוז םה םעפ לכבו .(ומ ,מ) "ותרשל 'ה לא יול ינבמ םיברקה קודצ ינב המה ,חבזמה תרמשמ ירמוש ינב םייולה םינהכה" םירכזומ םש םגו ,הלועה ןברוק תדובע תראותמ ג"מ קרפב קודצ ינב םירכזומ בושו .(חי ,גמ) "ילא םיבורקה ,קודצ ערזמ םה רשא קודצ ועת רשאכ ,לארשי ינב תועתב ועת אל" יכ םהילע רמאנ רשאכ ,חמ קרפב חבשל .(אי ,חמ) "םייולה איה קודצ ינב תחפשמ :הלא תודבוע שבגל םילוכי ונא לאקזחי רפסב רומאה ןמ תרגסמ לע הרמש קודצ תחפשמו ,ורבע םימיב יח קודצ .הקיתע םינהוכ תחפשמ .תוימינפה שדוקה תודובעב התלועפ רקיע רשאכ ,שדקמה תדובע תא הדבעו החפשמה .קודצ ,החפשמה שאר לעו וז החפשמ לע רתוי טעמ ררבנ הבה .לאקזחי לש ותפוקת ינפל םינש 800 הליחתמה ,סחי תמישר תאבומ םימיה ירבדב םיריכמ ונאש ,רזעלא תא תוללוכ החפשמה תודלות .ןהכה ןרהא אוה החפשמה יבא ןדריה רבעל תחלשמ שארכ עשוהי רפסב עיפומה ,ונב סחנפ ;ארקיו רפסמ ותוא ;םעה ןמ קתניהל םידמוע םהש ששח םעהו חבזמ ונב םיטבשה יצחו םינש רשאכ ,היחרז ,יזוע ,יקוב ,עושיבא :ונל םירכומ יתלב תורוד העבש םיעיפומ וירחא המישר יפל .קודצ :םישפחמ ונחנא ותואש שיאה ,ףוסבלו .בוטיחא ,הירמא ,תוירמ .(ול ,ו א"הד) ןהוכה ןרהא ירחא ירישעה רודה ןב קודצ היה וז תואמ עבראכ היה קודצש ירה ,ךרעב הנש 40-ב דחא רוד לש וכרוא תא עבקנ םא ךרעב .ןהוכה יזוב ןב לאקזחי ינפל הנש תואמ עבראכו ,ןהוכה ןרהא ירחא הנש .ךלמה דוד ימיב קודצ ןב ץעמיחא תאו בוטיחא ןב קודצ תא םישגופ ונא דוד תיב רואיתב ,םנמאו קודצ ,בוטיחא :דוד ימיב ולעפ תורוד השולש .הכולמה תיבב דואמ םיליעפ םהשכ .קודצ ןב ץעמיחאו ונב ךלמה דוד חרב רשאכ .רתיבאו קודצ :הווש דמעמב םינהוכ ינש ויה םכרד תליחתב קודצל דוד חלש ךכ רחא .םילשוריב ויגיצנכ םה וראשנ םולשבא דרמ ללגב תא בישהל םינורחא ויהת המל" :ורמאיו הדוהי ינקזל ונפיש םשקיבו רתיבאלו שקבל הדוהי טבש תא ענכשל םיחילצמ םיינשהו .(בי ,טי ב"ש) "ותיב לא ךלמה .תוכלמל רוזחל ךלמה דודמ .הכולמה תא סופתל הסנמ תיגח ןב והינודאו ,תוקסופ ןניא דוד תיבב תודירמה :ארוק דוד .ןהוכה קודצ אוה דוד לש ותיב ןמאנ ,(בל ,א א"מ) "עדיוהי ןב והינבלו איבנה ןתנלו ןהכה קודצל יל וארק" .לארשי לע ךלמל המלש תא חושמל תחלשנ תאזה הרובחהו .תיגח ןב והינודאל ףרטצמ אוה :ותונמאנ תא והינודא דרמב דבאמ ןהוכה רתיבא ןהוכה רתיבא ראשנ ,ךלמל המלש לא חושמל ןהוכה קודצ תא חלוש ךלמה דוד רשאכו :ול רמוא ךלמה המלש .הכומו ףוזנ ,התא תומ שיא יכ ,ךידש לא ,ךל תותנע" ,יבא דוד ינפל םיקלא 'ה ןורא תא תאשנ יכ ,ךתימא אל הזה םויבו .(וכ ,ב א"מ) "יבא הנעתה רשא לכב תינעתה יכו רביד רשא 'ה רבד תא אלמל" רבדה היה יכ רמוא קוספהו) הנוהכה ןמ קלוסמ רתיבא .בוטיחא ןב קודצ :ודיקפתב ראשנ דחא ןהוכו ,("הלשב ילע תיב לע תחפשמב תטלוב םינש תואמ הנומש ךרואל .םינהוכ תחפשמ לש הילוגלג לע ונדמע רשאכו .שדקמה תדובעל תונמאנ ;דוד תיבל תונמאנ .תונמאנ :תחא הנוכת קודצ קודצ ינב תא אוה "ןימזמ" יכ ןבומ ,שדקמב הדובעה שודיח תא ראתמ לאקזחי .םמוקמ תא סופתלו רוזחל םינמאנה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םוכיס תחיש :לאקזחי רפס
זומת שדוחמ :הנש םיתשו םירשע אבינ לאקזחי ,רפסב םייולגה םיכיראתה יפ לע הנשב ןסינב ןושארל דעו ,ןברוחה ינפל םינש שש ,ןיכיוהי תולגל תישימחה הנשב .תיבה ןברוח רחאל םינש הרשע שש ,ןיכיוהי תולגל עבשו םירשעה םיבורמ לאקזחי ירבדב :םיירקיע םיניינע ינשב תודחוימ לאקזחי תואובנ רודמב ,םינקזה תא ונוזחב האור אוה ,םילשוריל סט אוה :הזוח אוהש תונוזחה תושבול תושביה תומצעה תא האור אוה .הרז הדובע םידבוע ,שדקמה תיבב םירתס ,ורעש תא חלגמ :השוע לאקזחיש םיילמסה םישעמה :ינש ןיינעו .םידיגו רוע םישעמ םא הלאשב ונד רבכו .הלוג ילכ השוע ,הליגמה תא לכוא ,ודצ לע בכוש ילולימ רואת ןרקיעו ,םישעמ תוראתמה תואובנ ויהש וא ,שממ לעופב ושחרתה הלא םישעמה תא שרפמ ,רומאכ ,ם"במר .לעופב ותושחרתה רואת אלו ,ערואמ לש תונקסמה תא ונממ קיסהל ךירצ עמושהש ,עוריא לש ילולימ רואיתכ םייאובנה בתוכ ,הולאל הלילח .תואיצמב ועריאש םישעמ רואת אל ךא ,םהילא רתוח איבנהש .םינבומ יתלב םישעמ םישוע םה רשאכ ,םיעגושמו םיטוש ויאיבנ תא תושעמ ,ם"במר ,ירצמה םזילאירפמיאה ןמ רבעמה תא תלמסמ לאקזחי תפוקת תיטילופ הניחבמ ןושארה ןוחצינה רחאל .ותוא ףילחהש ,ילבבה םזילאירפמיאל ,רוזאה לכב טלשש םילבבה .ןופצה רוזא לע ירצמה ןוטלשה לטוב ,תרפ רהנ לע ,םירצמ לע לבב לש םילוכי ,הירוס ףאו ,לארשי ויה וז םייניב תפוקתבו ,םתכלממ קוזיחב וקסע ושבכו ,המורד םילבבה ודרי ,קזחתה לבב ןוטלשש רחאל .איהש לכ תואמצעל רותחל רוזאב תוירפמיאה יתש ןיב לובגה היה ךכו ,ועיגה אל םירצמל .לארשי ץרא תא התייה תירצמה היצטניירואה רשאכ ,תוגירטניאו םיככת וירחא ררג רבדהו .ונלש ,לבבל העינכל ןעט והימרי איבנה וליאו ,והיקדצ לשו םיקיוהי ךלמה לש םתלחנ היה ,לבבב היהש ,לאקזחי םג .םירצמ לע ,הזה ץוצרה הנקה תנעשמ לע ךומסל אלו .תופירחו תושק םירצמ לע ויתואובנו ,תילבבה היצטניירואל ןמאנ :הלא םירבד םירמואו ,והיעשי תואובנל סחיב לאקזחי תואובנ תא םיראתמ ל"זח .היעשי האר לאקזחי הארש לכ ,אבר רמא" .ךלמה תא הארש רפכ ןבל ?המוד לאקזחי המל ."ךלמה תא הארש ךרכ ןבל ,המוד היעשי המלו :שרפמ י"שרו .ןיטלפב לדגו םיכלמ ןב היהש ,לכה תא שרפל [היעשי] שח אלש" ".רפסל שח וניאו המת וניאו להבנ וניא ךלמה תא האורה ךרכה ןבו :בתוכ אוה .הלא אבר ירבדל תרחא היצטרפרטניא ןתונ ם"במר םהמ דחא .ותבכרמב ותויהב ךלמה תא וארש ,םדא ינב ינשל לשמ ךכ לע ולישמהו" תא םיעדוי ריעה ינב יכ ועדייב ,ריעה ינבמש הז .רפכה ינבמ דחאו ,ריעה ינבמ .דבלב ךלמה תא יתיאר רמא אלא ,ותביכר תנוכת ראית אל ,ךלמה תבכרמ תנוכת ,וז הנוכתמ המואמב העידי םהל ןיאש ,רפכה ינבל ראתל הצור אוהש ינפמ ,ינשהו תא לעופל םיאיצומהו ,וישמשו ויתואבצ רואיתו ,ותביכר תנוכת ךאיה םהל טריפ רפכ ןיבל המוד לאקזחי .ךלמה תא הארש ךרכ ןבל המוד והיעשי ...ויתודוקפ ,טוריפה ותוא םהל ראבל םיקוקז ורוד ינב ויה אל והיעשי ...ךלמה תא הארש ".הז טוריפל םיקוקז ויה הלוגה ינבו ."'ה תא האראו" ורמא םהל קיפסה אלא םהל תתלו ,ונארקש םישוריפה יפ לע ,אבר לש תאזה הנחבהה תא ךושמל שקבמ ינא .רתוי הבחר תועמשמ תא עזעזל םתרטמש םייוטיב .ולוכ ארקמב םהומכ ןיאש םייוטיב שי לאקזחי רפסב םימוד םניא לאקזחי לש וירבד .ודוקדק לע תוכהל ,ותוא םיהדהל ,עמושה .והימרי לש העמק םינסורמה וירבדל אל ףא ,והיעשי לש םייטאמולפידה םיחוסינל !?איבנה רבד הז :ומצע תא לאושה ,עמושה תא םמהמ ,הלאב ,שארה תא הכמ לאקזחי :ורבד הנה ,םלוכ רושא ינב רחבמ ,םהילע היתונזת ןתתו .האמטנ םהילוליג לכב הבגע רשא לכבו ,הבזע אל םירצממ היתונזת תאו .הילותב ידד ושיע המהו ,הירוענב ובכש התוא יכ .(ח ,גכ) "הילע םתונזת וכפשיו :וא ,ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא ...תיתיח ךמאו ,ירומאה ךיבא ,רבוע לכל ךילגר תא יקשפתו ,ךיפי תא יבעתתו [הכ .א ,זט] ךיתונזת תא יברתו תונב לע והיעשי רמאש רתויב םיפירחה םירבדל הלא םיפירח םירבד הוושנ םא :והיעשי לש ונונגס היה יטמולפיד המכו ןידע המכ הארנ ,םילשורי ,םיניע תורקשמו ןורג תויוטנ הנכלתו ,ןויצ תונב והבג יכ ןעי" .הנסכעת םהילגרבו ,הנכלת ףופטו ךולה .[זט ,ב] "הרעי ןהתפ 'הו ,ןויצ תונב דוקדוק 'ה חפסו רתוי לק ןונגס םש םג אצמנ ,והימרי לש רתויב םיפירחה םיקוספה תא ארקנ םאו :לאקזחי לש הזמ ,תבכוש אל הפיא יארו ,םייפש לע ךיניע יאש" .רבדמב יברעכ ,םהל תבשי םיכרד לע .[ב ,ג] "ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו ךרדב ,ךלמה תא הארש רפכ ןב אוהש לאקזחי לע ,אבר ירבד תא שרפל לכונ וישכע .לבק אלו - והימרי לש תונדועמה תואובנה תא עמשש םעה לא רבדמ לאקזחי .השדח .תרחא ךרדב רבדל ךירצ הז םעלו .לבבל ותולגב םג איבנה םע חכוותהל ךישמהש לאקזחי .םיזמר דוע אל ,םיכר םייומיד דוע אל .רחא ןונגסב רבדמ לאקזחיו ךפהש םעה ,םעהו .עוזעזל ,תופירחל והומכ ןיאש ןונגסב רבדמו ,םעה תא ףקות .ושאר לע םיכמה םירבד עמוש ,תושיגר רסחו ספסוחמו סג ,רפכ ןב תויהל וישכע בישקמ וניאש םעל הב רבדל רשפא דועש הפשה יהוז ילוא .טלקיי הזכ ןונגס ילוא .איבנה רבדל ויעמוש להקל ותוא רושקל רשפאש ןכתייו ,לאקזחי ירבדב שגדומ ףסונ ביכרמ ,הפוצה תואובנ םה אלה .וישעמ לע םדאה תוירחא .הב דמוע אוהש היצאוטיסלו .תובא שנוע אל ףא ,תובא תוכז אל .וישעמל יארחא םדאה לבא ,עירתמו ריהזמה ,וידיב ולרוג יכ עמוש לבבב הלוגב בשויה ידוהי רשאכו .םהישעמל םיארחא םתא שיאה עמשי - תישיא תוגהנתה ירפ אלא ,השוריה לבס וניא וילע אבש שנועה יכו לכל - ןאכמו .ונוועב שיא :שגדהו רוזח לאקזחי שיגדמ ןכ לע .איבנה ירבד תא .ורכש שיא
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות