א קרפ והיעשי

.וריבסהו לדבהה תא ןייצ .1 בל םירבדל 2 קוספ הוושה .1

ןוימדה אוה המ .תומוקמה ינשב םימוד םייוטיב אצמו ,ונקרפ תאו וניזאה תשרפ תא ןויעב ארק .2
?תורוקמה ינש ןיב ןכותב

.םהיניב המאתהה תא הארהו לשמנה יקוספ תא ,לשמה יקוספ תא ןייצ .לשמנו לשמ 8-4 םיקוספב .3

.וז הקולח יפל ולוכ עטקה תא רבסה .והיעשי תבושת - 10 קוספו םעה ירבד ונה 9 קוספ ארזע ןבא יפל .4

:םיאבה תורוקמבו 20-10 םיקוספב ןייע .5
;9 ז ,22 וט 'א לאומש
;3 חנ ,7 ונ ,23 זמ ,24 גמ והיעשי
;18-17 גל ,21 ז ,20 ו והימרי
.ג יכאלמ ,ו עשוה ,8 ו הכימ ,25 ה סומע :רשע ירת
;32 טס ,19 אנ ,8 נ ,7 מ םיליהת
;3 אכ ילשמ
?ל"נה תורוקמב תונברוקל סחיה אוה המ 5.1
?תונברוקל תונושה תושיגה תא ריבסת דציכ 5.2
ןאכ ץחל וז היעבב ןויעל תורוקמל 5.3

.(18) "'ה רמאי החכונו אנ וכל" .6
:שרפמ ארזע ןבא
,לארשיל איבנה ירבד אוהש יניעב ןוכנהו .חכוותי לארשי םעו ומכ ,םשה ירבד החכונו יכ רמוא שי"
."שרפא רשאכ ,תכלמ ינרסיו רמא איבנה םג יכ ,תחכות לבקנש יל רמא םשה ורמואכ
.ק"דר יפלו ארזע ןבא יפל "החכונו" הלמה תא שרפ 6.1
?וז האוושה יפ-לע ,רתוי ךל ןבומ םינשרפהמ הזיא .1 אמ והיעשיל קוספה תא הוושה 6.2

.דל קרפ לאקזחיב ןכו ,ונקרפב 26-21 םיקוספב (א-ב - ב-א לש הנבמ) תיטסאיכ הלבקה אצמ .7

.ורכזוהש םירוסיאה רוקמ תא הרותב אצמו ,םעה יאטח תא םכס .8

?הלא תושירד םימוחת וליאבו ,םעהמ איבנה תושירד ןה המ .9

דחא לכב הנווכה המלו ,יומיד לכב דחוימ המ .םעה תא והיעשי המדמ םהילא םייומידה תא םכס .10
?םייומידהמ

.(ןרוק תאצוה ך"נתב רזעה) .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל תוישרפל קרפה תא קלח .11