ב קרפ והיעשי


.תורזחל תוביסה תא רבסהו ,םימעפ המכ םירזוחה םיקוספה תא ןייצ .קרפה הנבמ תא קודב .1

םיקרפב המו ,ונקרפב םילילאה תביזעל תוביסה ןה המ :7 אל ,22 ל והיעשיל 20 קוספ הוושה .2
?םינושה םיקרפב םילילאה לא סחיב לדבהה אוה המ ?םירחאה

םיקרפה ינשב המו ,ונקרפב ותרובגלו םדאל סחיה אוה המ :10-5 זי והימריבו ומק םיליהתב ןייע .3
?תורוקמהמ דחא לכב םירכזומה םיקומינה םה המ ?םיניוצמה

.10 ד לאוילו 17 ג והימריל ,3-1 ד הכימל 4-2 םיקוספ הוושה .4
?תיגולונורכ הניחבמ תואובנה רדס והמ 4.1
?תונושה תואובנה ןיב םייונישה םהמ 4.2
?תונושה תופוקתב האובנב םייונישה יפל תופוקתה לע דמל התא המ 4.3

וליאבו םעל םירבדה םינפומ םיקוספ וליאב ןייצ .'ה לא וקלחבו םעה לא והיעשי רבדי קרפהמ קלחב .5
.'הל

?ןיינעה יפל רתוי ןבומ המ ?ק"דר יפל ןאלו ,י"שר יפל 5 קוספ ךייש ןאל .6

?ונקרפב 9-7 םיקוספב רואיתל םש רואיתה המוד המב .10 אי - 26 י 'א םיכלמב ןייע .7

:הלא תורוקמב עיפומ "'ה םוי" רואית .8
.ג יכאלמו 20 ה סומע ;18 ,14 ד לאוי ,ג לאוי ;3 ב הינפצ ,א הינפצ ;די הירכז ;גי והיעשי ;ב והיעשי
.הלא תורוקמ יפל 'ה םוי לש ורואית תא הרצקב םכס

.םיבותכה לע ךירבדב ךמתסה ."'ה דחפו םדאה ,תולילאה" אשונה לע רצק רוביח בותכ .9