ה קרפ והיעשי


.ןתילכת תא ןייצו ,םרכה לשמב תורכזומה תונושה תוכאלמה תא טרפ .1

.לשמנל םרכה לשמ יטרפ ןיב הלבקהה תא הארה .2

שנוע המ .5-1 ב (והיעשי לש ורוד ןב) הכימל 10-8 םיקוספ :םיאבה תורוקמל םיקוספה תא הוושה .3
.20-18 ז והיעשיל 26 קוספ ?'ה ישעממ תומלעתהל תואצותה ןה המ .חכ םיליהתל 12 קוספ ?םילזוגה
?רואית לכב דחוימה המו ,םוקמ לכב ביואה המודמ המל

.םקספו 9-8 םיקוספ קתעה .4

שנועה תא םושר ,הרותב רוסיאה רוקמ תא ןייצ ,קרפבש םיאטחה תא םכס .םשנועו םיאטח קרפב .5
.שנועהו אטחה ןיב רשק אצמו ,אטח לכל

ינשב םיווש םיטרפ ולא קודבו ,סומעב םיליבקמה םיקוספה תא ןייצ .ו סומעל 12-11 םיקוספ הוושה .6
.םיאיבנה דחא לצא םישגדומ םיטרפ ולאו םירואיתה

.30-8 םיקוספ ןויעב ארק .7

."יוה" החיתפה תלמ יפל עטקה תא קלחל הסנ 7.1
.תעבקש עטק לכל םש ןת 7.2
?םינורחאה "יוה"ה 4-לו םינושארה "יוה"ה 2-ל ףתושמה המ 7.3
.םיעטקב ינויגה רדס אוצמל הסנ 7.4