ו קרפ והיעשי


.ונקוספל י"שרבו ,וכ ב ב"יהבד ,5 וט 'ב םיכלמב ןייע - "והיזוע ךלמה תומ תנשב" .1
?קרפה ךיראת והמ 1.1
?ךיראתה תעיבקב תונושה תויורשפאה ןהמ 1.2

:ןייצו ,םיקרפה ינש תא ןויעב ארק .בכ א םיכלמב האובנה רואיתל המוד והיעשיב השדקהה רואית .2
?םיקרפה ינשב םיוושה םינכתה םהמ 2.1
?םהל תוביסה המו ,םילדבהה םהמ 2.2

"אשנו םר אסכ לע בשוי 'ה תא האראו" .3
די ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
ךלמה תא יכ ...אסכ לע בשוי 'ה תא האראו" ורמואב ,אסיכ לע בשוי ךלמכ םשה תא םיאיבנה וראיתש המ
הנבה תתל אוה הז לכ - "המחלמ רובג 'ה" "...אצי רובגכ 'ה" רוביגכ והוראתו ,"יניע ואר תואבצ 'ה
ויתורובג םדא ינבל עידוהל ...ורמאי ךתוכלמ דובכ" דוד רמאש הזו .ורדהו ודובכ םצועמ םישנאה לא
ךתוכלמ המדיש אל לבא .םדאה ינבל עידוהל אלא ,ךכב ךתוא םיראתמ םניא :רמולכ "ותוכלמ רדה דובכו
ינבל הנבה תתל ידכ רמאנ םנמאו .םימלועה לכ תוכלמ אוה יכ ,יחצנ אוה ךתוכלמ יכ ,םדו רשב תוכלמל
.הז תלוז אל ,םדא

.ובלא ףסוי יבר ינפל האובנה הארמב המשגהה ירואית תא רבסה 3.1
?ונקרפ תא "...ורמאי ךתוכלמ דובכ" קוספה ריבסמ המב 3.2

זי ג םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
.וילע םיקלוח יתלבו לודגה ירבד לא םימיכסמ ויהיש ןפואב דימת ושרופי הגרדמב ןטקה איבנה ירבד
םדאה ינארי אל יכ" רמא השמו ..."אסכ לע בשוי 'ה תא האראו" רמוא והיעשי וניצמש ירה :הז רואבו
."יחו
םירמוא ונייהו ,םיקדוצ םה והיעשי ירבדש םיבשוח ונייה ,םהמ דחא םוש תגרדמ םיעדוי ונייה אל וליאו
אלא 'המ גישה אלו והיעשי תגרדמל עיגה אלש ...השמו ...רשפאש המ םשהמ גישה ותגרדמ לדוגל יכ
לש ןבר השמ תויה ונעדיש רחא לבא .ותגשה טועימל ,"יחו םדאה ינארי אל יכ" רמא ,טעומ רבד
הגרדמב ונממ הטמל אוהש והיעשי ירבדו ,קפס ילב ןטשפכ םייתימא השמ ירבד יכ ונעדי ...םיאיבנ
והוארקש) המדמה חוכה לעופמ היה הז יכ ,"'ה תא האראו" רמא ותגרדמ טועימלו ...םטושפכ םניא
יתלעפתנש רמולכ ,"יתימדנ יכ יל יוא" רמאו ןנואתמ היה הז רובעבו... .(הריאמ הניאש הירלקפסא ל"זח
תלוזב וילא רבדמ לוקה עמוש היהש ,השמ תאובנכ הריאמה הירלקפסאב יתאובנ ןיאו ,המדמה חוכה ןמ
חוכה תועצמאב איהש ,הריאמ הניאש הירלקפסאב יתאובנ תויהל ינא לבא ,ויניע דגנל הנומת האריש
,"םיתפש אמט שיא" יתויהל יל םרג הזו .תרבדמ הרוצ תייאר ילבמ רוביד רעשל יתלוכי אל ,המדמה
'ה ךלמה תא"ש יפל "יתימדנ יכ יל יוא" רמואו ןנואתמ ינא הזלו ,םייתפש אמט םע ךותב בשוי יתייהשו
םוש ול סחייל רשפא יא קפס ילב ךרבתי אוה יכ ,המדמה חוכ לעופ והזש ינא עדויו "יניע ואר תואבצ
...האובנה הארמב וליפא הנומת אלו ראות

?'ה תייאר תורשפא לע והיעשי ירבדל השמ ירבד ןיב לדבהה תא בשיית ךיא 3.3
השמ ןיב לדבהה לע וירבד תא רבסהו ,"םיקוספה ושקה וניתוברו"מ 1 קוספל ק"דרב ארק 3.4
.ובלא ףסוי יבר יפל והיעשיל
?המלו רתוי ךל הארנ םישוריפהמ המ .ובלא ףסוי יברו ק"דר ,י"שר יפל 5 קוספ תא שרפ 3.5

?השמו לאומש ,והימרי ,והיעשי תשדקהב הנוש המו ףתושמ המ .4

.13-11 םיקוספ ,10-9 םיקוספ ,8 קוספ .7-6 םיקוספו 5 קוספ :םיאבה םיקוספה ןיב רשקה אוה המ רבסה .5

ןייד יפל ןידה ןתיש דע םיבר םיאטח וא לודג אטח םדא אטחיש רשפאו ג ו הבושת תוכלה ,ם"במר .6
,הבושתה ונממ ןיענומש ותעדמו ונוצרב השעש ולא םיאטחה לע אטוחה הזמ ןועריפה אהיש תמאה
והיעשי ידי-לע רמא ה"בקהש אוה.השעיש ואטחב דבאיו תומיש ידכ ועשרמ בושל תושר ול ןיחינמ ןיאו
."הזה םעה בל ןמשה"
?לארשימ הבושתה תא 'ה ענמ םללגבש םיאטחה םה המ

?13 ו לאקזחי ,13 ו ,30-29 א והיעשי ,9 חי 'ב לאומש :הלא תורוקמ יפל הלאה ץע לע תעדל לכות המ .7