ז קרפ והיעשי


.םרא -לארשי-הדוהי יסחי לע רמאנה תא םכסו ,חכ ב םימיה ירבדבו זט ב"מב ןייע .1

?"והיזע ןב םתוי ןב זחא" ןאכ רמאנ עודמ .2

:םייוטיבה תא ראב .3
,דוא ,הריכשה רעת ,םרא החנ .תותב ילחנ ,הנעיקבנו הנציקנו ,רמשה
,רימש תארי

אוהש םיכיראתה תא ,םלועה תאירב יפל ,םירפסמב םושרו וירבד תא םכס ,8 קוספל י"שרב ןייע .4
( יגולונורכה חולב רזעיה).איבמ

שי םא .וירבדב דחא לכ בשח המו דחא לכ רמא המ םושר ,זחאל והיעשי ןיבש החישה תא םכס .5
.ק"דרו ארזע ןבא ,י"שר יפל הנע .םריבסה ,הבשחמל רובידה ןיב םילדבה

:הלא תורוש "ךמש הי" ורישב בתוכ יולה הדוהי יבר .6
ילכ רמאי ךיאו הסנא אלו לאשא אל יתנמאהו יתנזאה הסכא אל ךתקדצו ךמימורא ךמש הי
?השעת המ ורצוי ילא רמוח
?טטצמ אוהש קוספב ונקרפל יולה הדוהי יבר ןמאנ הדימ וזיאב


.30 וט ,9 זט ב"מ :ןייע ?16 קוספ םייקתה דציכ .7

?ונקרפב ןתונ והיעשיש תואה והמ .וירבד םכסו ,2 גי םירבדל ן"במרב ןייע ,תואה תוהמ רבסהל .8

םאה .ילילש המו יבויח ןהמ המ קודבו ,והיעשי איבמש תודבועה תא םכס - "אוהה םויה" רואית .9
?םינשרפב תונוש תועד שי