י קרפ והיעשי


?עודמו רתוי ךל ןבומ המ .םינושה ק"דר ישוריפ יפלו י"שר יפל 4 קוספ שרפ .1

,23-22 ול ב"הד ,א ארזע ,המ והיעשי :ןייע .שרוכ תוגהנתהל בירחנס תוגהנתה תא טרופמב הוושה .2
.זל-ול והיעשי     

עמש םא .א :םיניד התוא השועב שי ,(גורהל) איבנ יפ לע הריזגה אצת רשאכ 14 וט תישארבל ן"במר .3
וא האנשל ותוא גרהו ,הווצמה עמש םא לבא .ב .אטח וילע ןיא ,רזגנכ וארוב ןוצר תושעל הצרו התוא     
.בירחנסב רמוא בותכה ןכו .ול איה הריבעו ,ןווכתנ אטחל אוה יכ ,שנועה וילע שי - ותוא לולשל     
?איבנ ירבד יפ-לע גרוהה תנווכ תויהל הכירצ המ 3.1     
.בירחנסל 'ב הרקמ תא ותוושהב ן"במר תקדצ תא ,ונקרפב ןויע פ"ע ,חכוה 3.2     

.3 ט והיעשי ,25 ז םיטפוש ,ךליאו 25 די תומש יפל 26 קוספ תא רבסה .4

?ושנוע רואיתל בירחנס עסמ רואית ןיב ןוימדה והמ .5

.קרפב םייוטיבו םילמ םיקחשמ אצמ .6

:קרפה הנבמל .7
.הקספ לכל םש ןת .הרוסמה תקולח תובקעב קרפה תא קלח 7.1     
.תומש םהל ןתו הנשמ יקלחל קלח (34-24) הנורחאה הקספה תא 7.2     
תוקספ יתשו "היהו" הלמב תוחתופה תוקספ יתש ,"יוה" הלמב תוליחתמה תוקספ יתש קרפב 7.3     
ריבסהל הסנ .ולא תוקספ ןיב רשקו ,תוהז םילמב ןיחתופה םיעטקה ןכותב ןוימד אצמ ."ןכל"ב תוחתופה     
.הזב הז םיבלושמ "ןהל"ו "היהו" עודמ     

?אי קרפ תליחתל י קרפ ףוס ןיב ,םייומידה תניחבמ ,רשקה והמ .8