בי קרפ והיעשי


:תוליבקמב ןויע יפ-לע קרפה יקוספ תא שרפ .םיקיודמו םימצמוצמ ונקרפב םיבותכה .1
;3-1 צ םיליהת יפ-לע 1 קוספ     
;15-13 חיק םיליהת ,2 וט תומש יפ-לע 2 קוספ     
;6-1 הנ והיעשי יפ-לע 3 קוספ     
;הק םיליהת יפ-לע 4 קוספ     
;1 וט תומש יפ-לע 5 קוספ     
.9 ט הירכז יפ-לע 6 קוספ     

;4 בנ ;בי-אי ;26 ,24 י והיעשי :הלא תורוקמ יפל הדיתעה הלואגה תאו םירצמ תאיצי תא הוושה .2
.14 זט והימרי