גי קרפ והיעשי


.18 ,12 ,8 םיקוספ תא ראבו קספ ,קתעה .1

תונוכתמ וזיאל רבסהו ,19 גי ,9 ג ,10-9 א םיקוספב ןייע .םודסל םייומיד המכ ונאצמ והיעשי תאובנב .2
.הרקמ לכב איבנה ןווכתמ םודס

?לבב תשנעהב הלא תונוכת תובישח המבו ,ידמ ישנאב איבנה הנומ תונוכת וליא .3

םיווק יפל םתוא הוושהו םיקרפה ינשב ןייע .(1 אכ י"שר האר) לבב לע תפסונ האובנ היוצמ אכ קרפב .4
:הלא
םידחפה רואית
לבב לע ברקה רואית
.דועו ריעה רואית

ינש תאוושה יפ-לע תמשרש תונויערה ןמ המכ םש אצמו ,אנ-נ והימריב ןייע ,4 הלאשב ךנויעל ךשמהב .5
.והיעשי יקרפ

:16-9 דל והיעשי תאו 22-19 םיקוספב הממשה ירואית תא ארק .6
.הממשה תא איבנה ראתמ םהבש םינושה םייומידה תא םכס 6.1
?דחוימב קרפ לכ שיגדמ המ 6.2
?תמשרש םייוטיבה לכ ךותמ רתויב םיזעה םייוטיבה ךתעדל םה המ 6.3

ביואה רואית ,ריעה רואית :המגודל .ובש םינושה םירואיתה יאשונ ןיב הנחבה יפל קרפה תא קלח .7
.המודכו

?והמ .ונקרפמ קוספ טטוצמ א לאויב .8