די קרפ והיעשי


?םינושה םירואיבב םיישקה המו ,2-1 םיקוספב האובנה תסחייתמ הפוקת וזיאל .1

.ץהי ר"ד לש ירבעה ומוגרתב ,'ד קרפ לאינד רפסמ קתעומ ךינפלש עטקה .2
לבב איה תאז אלה רמאו ךלמה ארק :לבבב רשא ותוכלמ לכיה לע ךלהתמ אוהו שדוח רשע םינש הצקמ
ךל :םימשה ןמ לוק לפנ ךלמה יפב רבדה דוע .ירדה דובכלו יזוע קזוחב הכולמ תיבל היתינב רשא הלודגה
בשע ,ךבשומ הדשה תייח םעו ושרגי ךתוא םדא ינב ןמו :ךממ הרסוה הכולמה ,ךלמה רצנדכובנ םירמוא
רשא ימלו םדאה ינב תכלממב ןוילעה לשומ יכ עדת רשא דע ךילע הנרובעת םיתע עבשו ךוליכאי רקבכ
םימשה לטבו ,לכא רקבכ בשעו ,דרטנ םדאה ינבמו ,רצנדכובנ לע רבדה הלכ איהה תעב .הננתי ץופחי
,יתאשנ המיימשה יניע רצנדכובנ ינא םימיה ץקמו .ףועכ וינרופיצו םירשנכ ורעש לדג רשא דע ,ורשב בטרנ
תלשממ ותלשממ רשא ,יתרדיהו יתחביש םימלועה יח תאו ,יתכרב ןוילע יקולא תאו ,ילא הבש יתעדו
ץראה יבשויבו םימשה אבצב השעי וצפחכו ,םיבשחנ ןיאכ ץראה יבשוי לכו :רודו רוד םע ותוכלמו םלוע
ילא ובש יתוכלמ דובכלו ,יתעד ילא הבש העש התואב :תישע המ ול רמאיו ודיב החמי רשא שיא ןיאו
ינא ןכב :יל ףסונ לדוג רתי ףא .יתנכוה יתכלממ אסכ לעו ,ירשו יצעוי ולחי ינפ תאו ,ידוהו ירדה
םיכלוהה הלא תאו טפשמ ויכרדו תמא וישעמ לכ רשא םימשה ךלמ תא רדהמו םמורמו חבשמ רצנדכובנ
.ליפשהל ודיב הוואגב

.י"שר שוריפ יפ-לע ךתבושת תא םלשה .לאינדב הז קרפ יפ-לע שרפתמ ונקרפב המ קודב

.(ויבא שוריפ תא טטצמ ק"דר) ק"דר יבאו ק"דר ,י"שר יפל "ןופצ יתכרי" יוטיבה תא שרפ .3
,11-10 ב הירכזמ הייאר םינשרפהמ ימל
,93 חמ םיליהתמ היאר םהמ ימל
?11 א ארקיומ ימלו

?ונקרפבש רואיתה יפל לבב ךלמ לפשוי תולפשה וליא .4

?ארזע ןבאו ק"דר ,י"שר יפל לבב אשמל 27-24 םיקוספ ןיב רשקה אוה המ .5

?14-13 גמ והיעשימ חיכוהל לכות המו ,27 קוספ סחייתמ ימל .6

.8 חי ב"מ ,19-18 חכ ,7-6 וכ 'ב םימיה ירבד יפל 32-28 םיקוספ שרפ .7