חכ קרפ והיעשי


.הלא םירואיתמ םילועה םיטרפה לכ תא םכס .ו סומעבו ,ה קרפב ,ונקרפב םייוצמ םירוכיש ירואית .1
?תורכשל תואצות וליא

המב הארהו ,םיכלמב רומאה תא םכס .12-9 חי ב םיכלמב ראותמ המויקש האובנ איבמ 2 קוספ .2
.והיעשי ירבד םויק אוה םש רואיתה

!םישוריפ 2 ?בשויה והימ ."טפשמה לע בשויל טפשמ חורלו" .3

?הרקמ לכב 'ה תבוגת המ .16 ו והימריב המוד תושקעתה הריכזמ 12 קוספב םינברסה תושקעתה .4

.ק"דרו י"שר יפל הנע ?13 קוספב םשוריפ המו ,10 קוספב םיטרפה רשפ המ .5

.13-9 םיקוספ שרפ .6

?21 קוספ זמרמ המל .7

:םילמה תא שרפ .8
,ימולה
(םישוריפ 2) האורב וגש ,שיחי ,'וכו וצל וצ ,הרוכב ,דסומ דסומ ,הילילפ ,בטק .הצרחנו ,ןחוב ןבא ,וקפ
,םכתוזח (םישוריפ 2) םעה ילשומ

ךרד לע םהירבדמ קיסהל ןתינ המ .םעה ירבד תא םיעמוש ונא 18 ה סומעבו 20-19 ה קרפב ,ונקרפב .9
.טרפ ?הז הבשחמ ךלה לע םשנוע המ ?םתבשחמ

לכ לומ רשאכ ,הלבטב ךורע ק"דר יפל) .ול לשמנה תאו שרוחה לשמ תא ק"דר יפלו י"שר יפל שרפ .10
.(לשמנה תא םושר לשמב טרפ

.הרוסמה תקולחל ההז ךתקולח םא קודב .אשונ לכ לש ומוקמ תא עבק ,ויאשונל קרפה תא קלח .11