מ קרפ והיעשי


.(2) "היתאטח לכב םילפכ" .1
?אטחה לפכ 'ה שינעמ ךיא

,םיליהתב רואיתבו ונקרפב רואיתב ןייע .ונקרפל המודב ,ץיצל םדאה יומיד אבומ גק קרפ םיליהתב .2
:ןייצו
?ץיצל םוקמ לכב המודמ םדאה תנוכתמ וזיא 2.1
?קרפ לכב ראותמכ םדאה לרוג המ 2.2
?םוקמ לכב יומידה אבומ ךרוצ הזיאל 2.3
?(16 גק םיליהתב תרכזומה "חורה" יהמ :המגודל) הלבקהה ךמס לע ריבסהל לכות המ 2.4

ב ח תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר .3
ולצא םימה תדימש ימו ?םהמ ונילא האובנה חולשל השקי ךיא ,תרז רועישכ ולצא םימשה רועישש ימו...
לקנ היהי אל ךיא ,דודמ רבדכ ולצא ץראה רפעש ימו ?םכותמ ונרוזפ ץבקל וילע השקי ךיא ,ףכ תשירפכ
רה תונבל ולצא בורק היהי אל ךיא ,לוקש רבדכ ולצא םירההש ימו ?היספאמ ונחדינ ץבקל ולצא
...?ונינפל םליפשי אל ךיא ,םינזאמה קבאכו ילדהמ םימ יפטנ ולצא םייוגה לכש ימו ...?ונשדוק

?רמול הנוכת לכ האב המו ,ונקרפב תורכזומה 'ה תונוכת ןהמ 3.1
.ןריכזה אל ןואג הידעס יברש 'ה תונוכת תמישר תא םלשה 3.2

קוספ עודמ לאוש לאנברבא .ותייחו ןונבלה רואית 16 קוספב וליאו ,םייוגה רואית 17-ו 15 םיקוספב .4
.םיקוספה ינש ןיב אצמנ 16
?הז ישוק ק"דר בשיי ךיא 4.1
?הרוסמה תקולח הז ישוקל הסחייתה ךיא 4.2

?תורוקמה ןיב לדבהה המ .13-10 ג םיליהתל 16 קוספ הוושה .5

.24-22 םיקוספבו 15-12 םיקוספב 'ה רואיתב בטיה ןייע .6
?םוקמ לכב םייומידהו םירואיתה םוחת הזיאמ 6.1
?הלא םייונישל הביסה המו ,םירואיתב םייונישה םה המ 6.2
רשפא יא עודמו ,24-22 םיקוספב רואיתהמ םש רואיתה הנוש המב .דק םיליהתל רואיתה תא הוושה 6.3
.ןאכ ןיינעה יפל הנע ?םיליהתב רואיתב הלא םיקוספ לש רואיתה תא ףילחהל

יתשל ךשמהה תא קודב .25 קוספבו 18 קוספב :םיימעפ העיפומ "לא ןוימדת ימ לאו" הלאשה .7
.םיקוספה ינש רחאל םיאבה םירואיתה ןיב ינושה תא רבסהו ,תולאשה

ב-א ב הרותה ידוסי ,ם"במר .8
'ה תא" רמאנו "ךיקולא 'ה תא תבהאו" רמאנש ,ותוא הארילו ובהאל הווצמ ,הזה ארונהו דבכנה לאה
."ארית ךיקולא
האריו ,םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותארילו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו
םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ - ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ
הלפש הנטק היירב אוהש עדויו דחפיו וירוחאל עתרנ אוה דימ - ןמצע ולאה םירבדב בשחמכו ...לודגה
חרי ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" דוד רמאש ומכ ,תועד םימת ינפל הטועמ הלק תעדב תדמוע הלפא
."ונרכזת יכ שונא המ - תננוכ רשא םיבכוכו
.ונקרפב הז ןויער עבומ םהבש םיקוספה תא קתעה

הארו ,"ןיינעה הזב טעמ ךיראנו"מ לחה ,21 קוספל ק"דרב ןייע ?ונקרפ יפל תולילאה לש התוהמ המ .9
.ב-א הכלה א קרפ ,הרז הדובע תוכלה ,ם"במר םג

.םיבותכה ןמ םירבד חכוהו ,ולוכ ןיינעה יפל הנע ?27 קוספבש הבשחמל לארשי תא איבי המ .10

המל" :רמא .'ה תעידי םישיחכמל חיכומ והיעשי אצמנ תאזה הנעטבו ג ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר .11
דצמ - "תעמש אל םא" ,הריקחה דצמ - "תעדי אלה" רמא ."תעמש אל םא תעדי אלה ...בקעי רמאת
יקולא אוה ,תואיצמה ביוחמ אצמנ שיש ראבתי תפומה דצמש רמול הצור - "'ה םלוע יקלא" יכ ,הלבקה
הנה ,(תילכת אלל=) תילכת לעב יתלב ותויה םעו ...'ה אוהשו ,םיאצמנה לכ תליע ,רמול הצור ,םלוע
...תילכת לעב אוהש ימשגה םלועה תליע אוה
.27 קוספב ורמאנש םעה ירבד תא והיעשי רתוס דציכ הארה 11.1
?ובלא ףסוי יבר רואיב יפל והיעשי לש ותבושת יטרפ םה המ 11.2

:קרפבש םינושה םיעטקה ןיב רשקה תא הארה .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .12
?קרפב יוטיבה עיפומ תויועמשמ וליאבו ןכיה - "לוק" 12.1
?'הב םיחטובה לש םרכש והמ 12.2
:וז הקולח יפל 'ה ירואית 12.3
.'ה תא והיעשי המדמ םהילא םייומידה .ד ;ותלודג .ג ;ויווקל בוט רכש ןתונכ 'ה .ב ;ותרובג .א