אמ קרפ והיעשי


ןווכמהש םישרפמ (ל"זח תובקעב) י"שרו ק"דר .7-1 םיקוספב איבנה ןווכמ ימל םינשרפה ןיב תקולחמ .1
הלבטב רבסהו ,עטקה תא ןויעב ארק .סרפ ךלמ שרוכ אוה אשונהש םיריבסמ ארק י"רו ע"א .םהרבאל אוה
.ובש םיטרפה לכב הנווכה תא

דועו וארקי קדצ חרזממ שרוכ םהרבא

דציכ .לבב ילועל סחיב הז עטק שרפמ ארזע ןבא .חישמה תומיל סחייתמ 20-17 עטקהש שרפמ י"שר .2
?עודמו ,רתוי ךל ןבומ שוריפ הזיא ?םינשרפהמ דחא לכ יפל ול םימדוקה םיקוספל עטקה רשקתמ

ינשב תואבומה תונעטה תא הוושה .21 קוספבו 1 קוספב :טפשמל הנמזה ונקרפב םיקוספ ינשב .3
תוחכוה ,תונעט :הלא םיווק יפל הנע .טפשמבש תונעטל סחייתהו םיבותכה ךשמה תאו םיטפשמה
.תונקסמו

הז ריצ ביבס םיבבוסה חוכיווה יטרפ לכ תא םכס .תולילאה םע חוכיווה זכרמב דמוע תותואה ןיינע .4
.6 דמ ,9 גמ ,21 מ םיקרפב םג ונקרפ לע ףסונב ןייע .תואבומה תויארה ביט תאו

?םהה םיקרפב תונעטה תונוש המב .18 א קרפבו 26 גמ קרפב םיחוכיוול ונקרפב םיחוכיווה תא הוושה .5

תופתושמה תוחטבהה ןה המ קודב .האלהו 10 טכ והימריב היוצמ 16-8 םיקוספבש וזל המוד החטבה .6
.והיעשילו והימריל

?והיעשיב הל קרפ ליבקמ ונקרפב עטק הזיאל .7

,םינושה םיעטקה ןיב ינויגהה רשקה תא הארה .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .8
.מ קרפל קרפה ןיב רשקה תאו