במ קרפ והיעשי


:ארק ףסוי יבר בתוכ 3 קוספל ורואיבב .1
לוכי הברה תומוקממו .חישמה ךלמ לע וז השרפ שרפי םיבותכה ךוליהבו רדסב יקב וניאש םדא לכ יכ עדו
הממ ןיינעה לכ רבחלו ,בשייתמה רבדל הכוליהו השרפה רדס חינהל הלילח ךא .וירבדל היאר איבהל
.םהיניב קיספהו ,השרפב םיקוספ השולשו םיינש זחואש
ךלמה לע השרפה תא שרפמה היאר איבהל לוכי םהמ תומוקמה תא אצמו ,9-1 םיקוספב בטיה ןייע 1.1
.חישמה
.קמנ ?רתויב ךל ןבומ םישוריפה לכמ המ .םישוריפהמ דחא לכל תויאר אצמו ,י"שרבו ק"דרב ןייע 1.2

לע קסהו "טפשמ" תרזוחה הלמל בל םיש .ונקרפב ראותמה יפל "'ה דבע" לש ויתונוכת תא םכס .2
.וז השגדה רואל ותנוכת

.ק"דרב רזעיה .הז ןויער איבנה שיגדמ עודמ רבסהו ,22 מ והיעשיבו 5 קוספב ןייע .3

םוקמ לכב שגדומ המו ,והנשמ לע רוקמ לכ ףיסומ המ ןייצ .13-7 טמ והיעשיל 9-5 םיקוספ הוושה .4
.דחוימב

יוניש וירחא ררוג הז יוניש םא קודב .(ק"דר) םעל היינפכ וא (י"שר) איבנל היינפכ שרפתמ 9-5 עטקה .5
.עטקב םיפסונ םיטרפ תנבהב

.הירחאלשו הינפלש םיאשונל וז הקספ תרשקתמ דציכ רבסהו ,13-10 הקספל םש ןת .6

.15 גס-ו 11 זנ והיעשי יפל 14 קוספ תא רבסה .7

תא קודב .םהל המודכו "ןיזאמ" ,"עמוש" ,"האור" ,"שרח" ,"רוויע" רואיתב ךשוממ םילמ קחשמ קרפב .8
.8 גמ ;5 הל ;9 ו והיעשיב םג ןייע .יוטיב לכ לש ותועמשמ תא ןייצו םינושה םייוטיבה

.23-22 אמ ;7-3 חמ ;9 במ והיעשי יפל 23 קוספ שרפ .9

.איבנה ןושלב הנע ?ובצמל רבסהה המו ,ונקרפב לארשי םע ראותמ דציכ .10

.הלואגבו שנועב 'ה תרובגל םירואיתה תא ונקרפ יפל םכס .11

.םעה רבד המו איבנה רבד המ ,'ה רבד אוה קרפהמ המ ןייצ :םירבודה יפל קרפה תא קלח .12

.ויאשונל וקלחו גמ קרפ תא ארק .13