דמ קרפ והיעשי

והימרי ;5-1 גמ ;ךליאו 8 אמ והיעשי :םיאבה תורוקמב ןייע - 'ה םע ורשקו לארשי םע תריחב ןויער לע .1
?םוקמ לכב לארשי תריחב תא איבנה אטבמ דציכ 1.1 :קודב .27 ומ ,10 ל   
?וז הריחבמ קיסמ אוהש תונקסמה ןה המ 1.2   

.ג קרפ לאוי יפל 3 קוספ שרפ .2

המדקה ,תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר.3

רחא ,ויאיבנ ידי-לע ונתרות ןיינעמ וילא םיכירצ ונאש המ לכ ונבייח ךרבתי וניקולא...
.םרמשנו םהה םיניינעב ןימאנש ונוויצו ,םיתפומבו תותואב ונלצא האובנה םהל תמאש
ידי-לע ונעידוה רשאכ רעש לכב םלשה רורבה ונל אצי ,רוקחנו ןייענ רשאכ יכ ונעידוהו
היאר אלו ,ונתרותב הנעט ונילע םירפוכל היהיש ןכתיי אל יכ ,ונחיטבהו ואיבנ
,םילחתומ םהש םלוכ םירבדה ןמ ונל דיגהש המב ורמואב אוהו .ונתנומאב םיקפוסמל
לארשי ךלמ 'ה רמא הכ" ורמואכ .ול ףתוש ןיא דחא אוהו ,םתלחתה תא ארובה אוהו
המב וירחא ורמאו ,"םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ 'ה ולאוגו
ינומכ ימו" :ורמואכ ,היהי אוהו היה אוהש ונל התוא דיגהו ,ונממ ונריהזהו ,וב הוויצש
ריסהו ."ומל ודיגי הנאבת רשאו תויתואו םלוע דע ימושמ יל הכרעיו ,הדיגיו ארקי
רבד ונילע ואריש אלו ,הנעטב ונילע ורבגיש םהל ןכתיי אל יכ ,ונילע םיקלוחה ןמ ונדחפ
שיה ידע םתאו יתדגהו ךיתעמשה זאמ אלה והרת לאו ודחפת לא" :רמאש ומכ ,ביוחמ
םיניד ילעב יניינע וב הצור "ודחפת לא" ורמאו ."יתעדי לב רוצ ןיאו ידעלבמ הולא
םרפסמ בור תורמל ,ונילע תומקה תומואה - "םיניד ילעב"=) םתודימו םתוחוכו םבורב
הרומתה ןיינעב אובי רשאכ ,"וארת לאו" ומכ אוה - "והרת לאו" ורמאו ...(םחוכ לדוגו
רשאכ .םמצע תויועטה ןמו ,םמצע םירבדה ןמ [וארת לא :רמול] הצורו .'א םוקמב 'ה
אלה" ורמאו ...(ב לאקזחי) "תחת לא םהירבדמו ארת לא םהינפמ" רחא םוקמב רמא
וב הצור - "יתדגהו" :ורמאו .אובל םידיתעש תודגהה וב הצור - "ךיתעמשה זאמ
תותואה ןמ םעה הארש המ לא המוד - "ידע םתאו" ורמאו ...ופלח רשא תודגהה
תעיקבו םירצמ לע תוכמה רשע אובמ םיבר םינפ לע םהו ,םילגנה םיתפומהו תוארנה
.יניס רה דמעמו םיה

?8-6 םיקוספב איבנה ונחיטבהש החטבהה יהמ 3.1   
?ק"דר ךיאו ,י"שר הז דחפ ריבסמ ךיא ?"והרת לאו ודחפת לא" איבנה ונחיטבה המ ללגב 3.2   

חי ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר

.ןורחא אוהשב והראתי - ןושאר אוהשב ךרבתי םשה ראתיש םוקמ לכב בותכה אצמנ...
הכ" והיעשי רמא .ןמזב תולתה ול ןיאש :אוהו ,םהינש לע הרומ דחא ראות שיש זומרל
- "םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ 'ה ולאוגו לארשי ךלמ 'ה רמא
לכ יכ ,יתלוז ןורחא אוהו ןושאר אוהשב ראותיש ימ םיאצמנה לכב ןיא :רמול הצר
לבא .תואיצמה ירשפא םה הזלו ,ןמזה םהל רחאתי וא םהל םדקי ידעלבמ םיאצמנה
הזלו .תואיצמה ביוחמ לבא תואיצמה רשפא ינניא ,ןמזב תולתה יל ןיאש רחא ינא
,תואיצמה ביוחמ היהיש ימ םיאצמנה לכב ןיא :רמולכ - "םיהלא ןיא ידעלבמו" :םייס
- ןורחאו ןושאר םש וילע לופייש ימ םהב ןיא יכ ,יתלוז ,לוכה לע לוכי :רמול הצור
.תואיצמה ביוחמ :רמול הצור ,םיהולאה ידבל ינא יכ ראבתי ןכ רובעבו .ידעלבמ

'ה עודמ ."תואיצמ ביוחמ"ו "תואיצמ רשפא" םיחנומה תא רבסה .ובלא ףסוי יבר יפל 6 קוספ שרפ 3.3   
?תואיצמ ביוחמ   

?לארשי םע דיעמ המ .12-10 גמ והיעשיל 9-8 םיקוספ הוושה .4

רואית לכל דחוימה המ קודבו ,םיאבה תורוקמב ןייע .םיאיבנה ירבדב םירזוח םיליספל געל ירואית .5
.לארשי יבגל סומלופהו רואיתה תונקסמ תא םג קודב .םירואיתהמ   
.ךליאו 15 הלק םיליהת ;וטק םיליהת ;ךליאו 9 י והימרי ;דמ ;19 מ והיעשי :תורוקמה   

.קלח לכל םש ןתו ,הנשמ יאשונל 20-9 םיקוספ תא קלח .6

.םרואית בגא םיליספל געל ירבד איבנה עילבמ םהבש םיטפשמה לכ תא ףוסא .7

?תולילאב ותמחלמב איבנה שמתשמ םהבש םיינויגהה םיקומינה םה המ .8

?םילילא דובעל םיתפתמ םדא ינבש הדבועה תא איבנה ריבסמ ךיא .9

?וינפלש הזל 24-21 עטקה רושק המב .10

.אבה אשונל אוה ךייש לאנברבא יפל וליאו ,וינפלש אשונל םיקרפה יקלחמ יפל ךייש 28-24 עטקה .11
?הקולח לכ לש םיקומינה םה המ      

?דמ-במ םיקרפ יפל לארשיל 'ה סחי והמ .12