המ קרפ והיעשי


?םיהולאה אוה 'ה יכ שרוכ עדי ןינמ .(3) "לארשי יהלא ךמשב ארוקה ,'ה ינא יכ עדת ןעמל" .1

?איבנה תאז שיגדמ עודמו ,םלועב 'ה ישעמ לש םינושה םימוחתה םה המ .6 ג סומעל 7 קוספ הוושה .2

?ולוכ םלועב 'ה תעידיל איבמ המ .11 א יכאלמלו 19 טמ והיעשיל הוושהו ,6 קוספ ארק .3

רצנדכובנ .ב ;(י"שר) קוקבחו והימרי .א :םינוש םיאשומל ןווכמכ םינשרפה ידי-לע שרפתמ 13-9 עטק .4
םישוריפהמ המ .םישרפמהמ דחא לכ יפל - ויטרפ לכ לע - עטקה תא שרפ .(תודוצמ) רצשלב .ג ;(ק"דר)    
.קמנ ?רתוי ךל ןבומ   

:תא קודב .22-12 חמ והיעשיל 4 ומ - 18 המ עטקה תא הוושה .5
;םיעטקב 'ה ירואית 5.1   
;לארשיל 'ה סחי 5.2   
;תנווכמ איה ימלו האובנה תוהמ 5.3   
.קרפ לכב דחוימ המ ןייצ 5.4   

.24 דמ ;5 במ ;22 מ םג הוושה ?ונקרפב םראתמ והיעשיש יפכ 'ה ישעמ םה המ .6

.עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .7
.5 ומ-18 .ד ;17-14 .ג ;13-9 .ב ;8-1 .א :וז הקולחב קרפה תא קלחמ לאנברבא   
?הרוסמה תקולחמ לאנברבא תקולח הנוש המב 7.1   
.קמנ ?רתוי ךל תנבומ תוקולחהמ וזיא 7.2   
.םישרפמב רזעיה .םינושה םיאשונה ןיבש רשקה תא רבסה 7.3