טמ קרפ והיעשי

תונויערה תאו םיקרפה ינשב םיעיפומה םיהזה תונויערה תא ןייצ .במ קרפל ונקרפ תא הוושה .1
.קרפ לכל םידחוימה   

.איבנה והיעשיל ןווכמכ "'ה דבע" רואית תא שרפמ י"שר .2
.ונקרפב והיעשי ראותמ םהב םיקוספה תא עבק 2.1   
?רואיתה יפל ותאובנ ךרדו איבנה דיקפת לע קיסהל לכות המ 2.2   

."לארשי םוקמב רבדמ איבנה וישכע" 3 קוספל ושוריפ ינפל בתוכ ארק ףסוי יבר .3
.םשוריפב םיקלוח ארק ףסוי יברו י"שרש םיקוספה תא אצמ 3.1   
שוריפ הנוש םהבש םיקוספה תא ךשוריפב שגדה .ארק ףסוי יבר לש ותשיג יפל 13-3 עטקה תא שרפ 3.2   
.תונוש םיכרד יתשב קוספה תא ןיבהל רשפא עודמ רבסהו ,י"שרמ ארק ףסוי יבר   

.טרפ ?לארשי םע לש ודיקפת והמ .4

ינשבש םיליבקמה םיקוספה תא הז לומ הז םושר .ונקרפל בל קרפ ןיב הלבקה י"שר איבמ 11 קוספב .5
.םיקרפה   

.12 בס - 10 אס והיעשיבו 24-14 םיקוספב ןייע .6
.תורוקמה ינשב םתונגבו לארשי חבשב םייומידהו םירואיתה תא םכס 6.1   
?רוקמ לכב לארשי תא 'הל "ריכזמ" המ 6.2   
?קרפ לכב 'ה עבשנ המ 6.3   

.16-14 ס והיעשי יפל הנע ?23-22 םיקוספב םיראותמה "םיכלמ"ו "םימע" ,"םייוג" םה ימ .7

;תוקלמ ;ךיתוקח םיפכ לע ;ןצוח ;םתיערמ םייפש לכבו ;הרוסו הלוג ;יוג בעתמ :םייוטיבה תא שרפ .8
.ךינומ ;ךילוכש ינב   

.26-7 ;6-1 :םיקלח ינשל קרפה תא קלחמ לאנברבא קחצי יבר .9
.םיעטקהמ דחא לכל םש ןת 9.1   
.עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח 9.2