בנ קרפ והיעשי


.(1) "אמטו לרע" .1
םה ,םודא תוכלמ הז - "לרע" :(הרוזנצה י"ע םיליגרה םיסופדהמ טמשוה ושוריפ) ךכ הז קוספ שרפמ ק"דר   
םהישעמב םיאמט םהו ,םפוג תציחרב םירוהט םמצע םיארמ םהש ,לאעמשי תוכלמ הז - "אמטו" .םילרעה   
הז ,בר ןמז הז הילע םימחלנ םהינשו ,ןברוחה םוימ םילשוריב וקיזחה הלאה תויוכלמה יתשו .םיערה   
לא םירזו" רמא ןכו .םלוע ימיכ דוע הב ורבעי אל ךליאו הלואגה םוימו .הזמ השבוכ הזו הזמ השבוכ   
."םלוע ימי לכ דוע הב ורבעי   
?1 קוספב איבנה ןווכתמ תופוקת וליאל 1.1   
?6-4 םיקוספב איבנה ןווכתמ תופוקת וליאלו תויולג וליאל 1.2   

?6 בס והיעשימ היאר םהמ ימל .ק"דרו י"שר יפל 8 קוספ שרפ .2

הז בצמל םרוגה והמו ,ונקרפב "וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו" וב בצמל םרוגה רבדה והמ .3
.גנ קרפל תופרוצמ 15-13 םיקוספל תולאשה :הרעה ?חצ םיליהתב