גנ קרפ והיעשי


.12 גנ - 13 בנ םיקוספ לע ערתשמ ,"ידבע ליכשי הנה" תשרפ םינושארה יפב ויוניככ וא ,"'ה דבע" אשונה   
.ולוכ הז עטקל תוסחייתמ ןלהל תולאשה   
.12-10 גנ .ג ;9-1 גנ .ב ;15-13 בנ .א :וז הקולחב עטקה תא קלחמ לאנברבא .1
.השרפה יעטקמ עטק לכל םש ןת 1.1   
?םיקלחה ויהי המ .םיקלח ינשל ב עטק תא םיקלחמה שי 1.2   

יפ-לע והימרי ייחל ונקרפב זמרמ המ אצמ .איבנה והימריל ןווכמכ קרפה תא שרפמ ןואג הידעס בר .2
.20 חי ;19 אי ;19 י ;10 א ;6 א והימרי :והימרי רפסב הלא תורוקמ   

.עטק לכ רמוא ימ עבקו ,םירבדמה יפל קרפה תא קלח .3

.י"שר יפלו ק"דר יפל שרפ .(15 בנ) "םיבר םייוג הזי" .4

.בותכה ןושלב הנע ?ואר המ "ואר םהל רפוס אל רשא" .5

?םהמ דחא לכ יפל ולוכ קוספה שרפתמ ךיא .ק"דר יפלו י"שר יפל שרפ - "והדמחנו" .6

?"'ה דבע" לש ותוישיא לע וז האוושהמ קיסת המ .11 ;1 אי קרפל 2 קוספ הוושה .7

?יממ םינפ ריתסה ימ "ונממ םינפ רתסמכו" .8
קוספב הז עטק בלתשמ דציכ ."ונממ" הלמה לש תיקודקדה הרוצה תא חתנו ,ק"דרו י"שר יפל הנע 8.1   
?ולוכ   
.י"שרו 31 גי רבדמבב וז ןיעמ תועמשמ-ודל תפסונ המגוד האר 8.2   

.קוספה רואיבב ק"דר ירבד תא רבסה "אשנ אוה וניילח ןכא" .9

?וז הרכהל םייוגה תא איבי המ "וניעת ןאצכ ונלכ" .10

.(י"שרו ק"דר) שרפ ."הנענ אוהו שגינ" .11

.ק"דר יפלו (ו"נתת תורזגל זמר וירבדב םיאורה שי) י"שר יפל הנע ?המל - "ורבק םיעשר תא ןתיו" .12

?הלא םיקוספב אבומה ןויערה והמ .3 צ םיליהתל 10 קוספ הוושה .13

.7 טמ והיעשי יפל םג הנע ?'ה דבע לש ורכש והמ .14

- "אשנ אוה וניילח ןכא" .15
דמ-דל ב ירזוכ יולה הדוהי יבר
האופר הווקמ אוהו ,םיאפורה לכ ותאופרמ ושאייתנש ,ףחשנה הלוחה תלעמב ונחנא...
.(זל לאקזחי) "הלאה תומצעה הנייחתה" בותכה רמאש ומכ .גהנמה יונישו תפומה דצמ
רתסמכו ,רדה אלו ול ראות אל" ןמ (ד גנ והיעשי) "ידבע ליכשי הנה"ב רמאמה םלשנו
םירבד ומכ ,והארמ עורו הארנה יונישמ רמול הצור - "והונבשח אלו הזבנ ונממ םינפ
,םהמ וינפ ריתסמו ,םהילע טיבהל (םיענ אל שגר=) תוסינטסא םדאל שיש םיפנוטמה
.ילוח עודיו תובואכמ שיא ,םישיא לדחו הזבנ
:ירזוכה רמא
םתוא אצמ אל לארשיו ,"אשנ אוה וניילוח" :רמא אוהו ,לארשיל לשמ הז היהי ךיאו
?םנוועב םא יכ םאצמש המ

:רבחה רמא
.םלוכמ תואירב ברו ,םלוכמ םיילוח בר אוה ,םירבאב בלכ תומואב לארשי

:רבחה רמא
לכמ יתעדי םכתא קר" רמא ןכ לע .בלה ןמ שפנה תלעמכ ,ונממ יקולאה ןיינעה ןכו
םה הלאו .(2 ג סומע) "םכיתואטח לכ תא םכילע דוקפא ןכ לע המדאה תוחפשמ
ריבעמ ,לארשי ומע תונוועל לחומ" וניתובר ורמאש המ :תואירבה לבא .םיאלוחה
ירמגל ונדבואל םימרוג ויהו ,ונילע בכעתהל וניתונוועל חינמ ונניא יכ ,"ןושאר ןושאר
וחינהו ,(16 וט 'רב) הנה דע ירומאה ןווע םלש אל יכ" וילע רמאש ירומאה השע רשאכ
םהב קבדי םמצעו םשרש דצמ ,לארשי... .ותוא תימהו - ויתונווע ילוח קזחתהש דע
םייוגב וברעתיו" רמאש ומכ ...םייוגל תומדתהמ םיאלוחה םוגישי ןכ .יקולאה ןיינעה
- "אשנ אוה וניילח ןכא" הז ןוגכב רמאנש ךיניעב קוחר יהי לאו ."םהישעמ ודמליו
רובו ,ונתרות תונקתל הביס ונתוא תואצומה תורצהו ,החונמב םלועהו הרצב ונחנאו
.םלועב יקולאה ןיינעה קבדי ונרובבו ,ונכותמ םיגיסה תאיציו ,ונממ רבה

?שריפ םינשרפהמ ימכו ,3 קוספ תא יולה הדוהי יבר שריפ ךיא 15.1
?לארשיל ןווכמכ ונקרפ שוריפב ירזוכה ינפב דמעש ישוקה והמ 15.2
?תואירב בר אוה המבו ,תולחמ בר לארשי המב 15.3
?ולוכ םלועה ןווע תא לארשי אשונ הניחב וזיאמ 15.4