דנ קרפ והיעשי


?יומיד לכ עיבמ המ .ונקרפב לארשי םע לש םייומידהו םייוניכה לכ תא ףוסא .1

.טרפו טרפ לכל לשמנ אצמו ,ויטרפל להואה לשמ תא קודב .2

.9 קוספ זמרמ וילאש תישארבב קוספה תא קתעה .3

.ק"דר יפלו י"שר יפל 10 קוספ שרפ .4

.טרפ ?ינועל דוגינ קרפב המ ."הרעוס הינע" .5

14 קוספמ ונקרפבש האובנל המודה םילשורי לע האובנ היוצמ ,ךליאו 30 קוספ ,אל קרפ והימריב .6
הרות דומיל .ג ;לארשי תוגהנתה .ב ;ריעה רואית .א :הלא םיווק יפל תואובנה תא הוושה .ךליאו   
?והימריב םניאו ונקרפב םיאבומ תונויער וליא .התובישחו