הנ קרפ והיעשי

- םימל וכל אמצ לכ יוה .1
המ ךל רמול - "םימל וכל אמצ לכ יוה" רמאנש ,םימל ולשמנ הרות ירבד ט ג הרות דומלת תוכלה ,ם"במר   
םיסנכתמ םימהש עקב=) ןרובשא םוקמב םיצבקתמו וילעמ םילחזנ אלא ןורדמ םוקמב םיסנכתמ םניא םימ   
רפעב קבאתמש חור לפשו אכדב אלא ,בל הבג לכ בלב אלו חורה יסגב םיאצמנ םניא הרות ירבד ךכ - (וב   
ול היה אל םא - וייח ידכ טעמ םוי לכב הכאלמ השועו ובלמ ןמזה יגונעתו תוואתה ריסמו םימכחה ילגר   
.הרותב קסוע ולילו ומוי ראשו - לכאי המ   

.'ה רבדל םייומיד םה "בלח"ו "ןיי" ,"םימ" יכ ונקרפמ חכוה   

.וירבד שרפ ?2 קוספב איבנה ראתמ ילילש בצמ הזיא .2

?"םינמאנה דוד ידסח" םה המ .29 טפ םיליהתבו 15 ז 'ב לאומש :ןייע 3 קוספ תנבהל .3

- "םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" .4
ג ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר   
יתובשחמ אל יכ :הזל ךמסו ...'ה לא בושיו ...וכרד עשר בוזעי ...ואצמיהב 'ה ושרד :והיעשי רמא   
...םכיתובשחמ   
השעי םאש תומיש עשרה לע רזגנ םאש רשפא ךיא םירמואו ורוד ינב וילע םיקפסמ ויהש יפל יכ :ורואיבו   
ותויה ןמ םשה הנתשיש רשפא יאו ,הצור אל לא הצורמ הנתשמ לאה היהי ,ןכ םא .ותרזג לטבתתש הבושת   
ןיאש םירמואו טפשמה םיטילחמ ויה הז רובעבו .ושינעהל אלש הצור ותויה לא עשרה תא שינעהל הצור   
.עשרה לא הליעומ הבושתה   
לע הלעי הבשחמה תליחתבש יפל :רמולכ "םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" רמאשכ הזה קפסה ריתהו   
שיש ומכ יכ ,"יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ" :רמא ,ךרבתי וב ןוצר יוניש שיש תעדה   
דע ,וניכרדל ויכרד ןיבו וננוצרל ונוצר ןיב לדבה שי ןכ ,ללכ דחא ןיממ םניאש ונתעידיל ותעידי ןיב לדבה   
ויתובשחמ םה ןכ - ללכ הבוגה םש םללכי אל ץראלו םימשלש ומכ יכ ...ללכ ןוימד םהיניב לופיי אלש   
אלו ללכ סחי םהיניב ןיאש :רמולכ .ונתעידיו וניכרדו וניתובשחמ לא (סחיב=) ךרעב ותעידיו ויכרדו   
ןיא הז רובעבו ...ללכ העידי ארקית אל ונתעידיו טלחומב העידי ארקית ותעידי יכ ,דחא גוס םללכי   
בייחי אל ךרבתי ונוצר הנה ,ונילא יוניש בייחי ונב רשא ןוצרה םא ףא יכ ,ותעידיל ונתעידי ןיב שיקהל   
בושי אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ ...גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ" רמאו הז לא ךישמה הזלו .וילא יוניש   
םימעפלש ישונאה ץפחה לא המוד וניא יקולאה ץפחהש :רמולכ "יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא   
הממ הזו ,ונוצר תושעמ ודיב בכעמ ןיאו ,םינפ לכ לע לעופה לא אצי יקולאה ץפחה יכ לעופה לא אצי אל   
וקוחב יוניש ובייחי אל הזלו ,וננוצרו ונצפח ןימכ ונוצרו וצפח ןיאש רמולו ,ןוצרה ןיינע ראבל אבש הרויש   
.ונקוחב יוניש ובייחיש יפ לע ףא ללכ   
?שנועו רכשב רופכל והיעשי לש ורוד ינב תא איבה המ 4.1   
.(חי לאקזחי) ורוד ינב םע לאקזחי לש ותמחלמב ,םהב םחלנ והיעשיש תונויערה תא אצמ 4.2   
והימרי ;24 ג - 17 ב יכאלמ ;10 גל לאקזחי :הלא תורוקמב - םרוד ינבל םיאיבנ ןיב םיפסונ םיחוכיו 4.3   
תומייק הלא תועדמ וליא .הב םימחלנ םיאיבנהש םלועה תפקשה יהמ הלא תורוקמ יפ-לע קיסהל הסנ .דמ       
?ונימיב       
?ונתעידיל 'ה לש ותעידי ןיב לדבהה והמ 4.4   
?ובלא ףסוי יבר רבסה יפל - והיעשי לש ותבושת יהמ 4.5   

.חנ-ו ונ םיקרפב תוטרופמ ונקרפב 7-6 םיקוספב יללכ ןפואב תורכזומה תושירדה .5
.הרותב ןרוקמ תא אצמו ,ןהיטרפל תונושה תושירדה תא םכס 5.1   
.ןמויק יא לע חיכומ איבנהש תווצמה תא ןהיגוסל קלח 5.2