ס קרפ והיעשי


;6 טמ ;6 במ והיעשי ;29 בכ ב"ש :ןלהל תורוקמב ןכו ,ונקרפב םיקוספ השמחב עיפומ "רוא" ביטומה .1
דחא לכב עבומה ןויערה תאו ,םוקמ לכב הלמה לש תוקיודמה תויועמשמה תא קודב .8 ז הכימ   
.םיקוספהמ   

.טרפ .תילכת וזיאלו לארשי ץראל םילוע קרפב המו ימ קודב .2

?לדבהה והמ .3 ב קרפל לארשי ץראל םייוגה אוב רואית תא הוושה .3

?ק"דר שרפ ךיא .20 קוספ יפל "ךרוא אב יכ" שרפ .4

.23 טמ יפל "הנמאת דצ לע" יוטיבה תא שרפ .5

.4 בס ;1 הנ ;14 טמ ;ונקרפ :הלא תורוקמב "האונשו הבוזע" לארשי תויה תדבוע תא ריכזמ איבנה .6
.יוטיבה עיפומ רשקה הזיאב קודב   

.רבסה .1 וכ קרפבש רישל והיעשי זמרמ 18 קוספב .7

.ס ,טמ םיקרפ יפל "םימיה תירחאו תויולג ץוביק" אשונל רוביח בותכ .8