וס קרפ והיעשי


.24-17 .ג ;16-5 .ב ;4-1 .א :וז הקולחב קרפה תא קלחמ לאנברבא .1
.עטק לכל םש ןת 1.1   
.עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח 1.2   
?עודמו הרוסמה תקולחמ לאנברבא הניש המב 1.3   

.דציכ הארהו 27 ח א"מ ןייע .ךלמה המלש ידי-לע עבוהש ןויערב והיעשי שמתשמ 1 קוספב .2

םסחי המו םמלוע תפקשה יהמ ,םהירבד המ קודב .ךליאו 5 הס קרפבו ונקרפב םיעיפומ "םכיחא" ירבד .3
.תווצמ ירמושל

?ןשרפ לכ יפל "דבכי" הלמה שרוש המ .ק"דרו י"שר יפל "'ה דבכי ימש ןעמל" יוטיבה תא שרפ .4

.36 אל והימרי יפלו 22 וס יפל ;17 הס קרפ יפל ;ונקרפ יפל ונתא 'ה תורכיש תירבה תא ראת .5
?תירבה יוטיבל םינושה םייומידה םהמ 5.1   
?תירבה שודיח לע החטבהה העיפומ רשקה הזיאב 5.2   

:םימיה תירחא תאובנל .6
ה ח תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר
םייואר היהנו ,הבושתה ןרובעב רחבנש ,תוערו תובר תורצ ונתוא הנארקתש ולביק ל"ז ונינומדק
םהילע דימעמ אוה ךורב שודקה - ואל םאו ,םילאגנ הבושת ןישוע לארשי םא" ורמאש המ אוהו .לאגיהל
.(זצ ןירדהנס) "םילאגנו הבושת ןישוע םהו ,ןמהכ תושק ויתורזגש ךלמ

ד-ב ,בי םיכלמ תוכלה ,ם"במר
,גוגמו גוג תמחלמ היהת חישמה תומי תליחתבש ,םיאיבנה ירבד לש םטושפמ הארי...
יכנא הנה" רמאנש .םבל ןיכהלו לארשי רשיל איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו
לוספל אלו ,אמטה רהטל אלו ,רוהטה אמטל אל אב וניאו ."הילא תא םכל חלוש
,םלועב םולש םושל אלא ,ןילוספ וקזחוהש ימ רישכהל אלו תורשכ תקזחב םהש םישנא
חישמה תאיב םדוקש םירמואש םימכחה ןמ שיו ."םינב לע תובא בל בישהו" רמאנש
םירבדש .ויהיש דע ויהי ךיא םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו ,והילא אובי
ערכה יפל אלא ,ולא םירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג ,םיאיבנה לצא ןה ןימותס
םירבד תיווה רודיס ןיא םינפ לכ לעו .הלא םירבדב תקולחמ םהל שי ךכיפלו .םיקוספה
ךיראי אלו ,תודגהה ירבדב םדא קסעתי אל םלועלו ,תדב רקיע םהיקודקד אלו ולא
ידיל אלו הארי ידיל אל ןיאיבמ ןיאש ,רקיע םמישי אלו ,םהב אצויכו ולא םיניינעב
הכחי אלא .םיצקה יבשחמ לש םחור חפית םימכח ורמא .ןיצקה בשחי אל ןכו .הבהא
.ונראיבש ומכ ,רבדה ללכב ןימאיו
ידכ אלו ,םלועה לכ לע וטלשיש ידכ אל חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל
אלא ,חומשלו תותשלו לוכאל ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו ,םייוגב ודריש
םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ םהל היהי אלו ,התמכחו הרותב םייונפ ויהיש ידכ
.אבה
תא רוכז) רקיעל בשחנ המו ,תדב רקיע וניא םימיה תירחא ןיינעמ המ קוידב רדגה 6.1
.(ם"במרה ירקיעמ רשע השלשה רקיעה

?ם"במר וראיתש יפכ םירבדה רדס והמ 6.2   
לאקזחי ;ג יכאלמ ;די הירכז ;וס והיעשי :הלא תורוקמ יפל םימיה תירחא ירואית תא םכס 6.3   
.ד-ג לאוי ;טל-חל