אי קרפ והיעשי


:האובנה תנווכמ הילאש הפוקתה .1

ב הלואגה רפס ,ן"במר
תגלפה בורל ,דיתעל איהש הב םישרפמה בור תעד ,"ישי עזגמ רטוח אציו" תשרפ
יכ ,ותוולש ןמז רצוק םעו ,והיקזח ימיב הככ ןתוא ונאצמ אל יכ ,םהה תולודגה תומחנה
,רושא הנחמו בירחנס תומיש ,םתעדל (י קרפל) ןיינעה רשקו.היה הנש הרשע שמח
אצישכ ,הנממ המלש הלואג ולאגי דועו ,דוד ערזמ אוהש ,םכלמ והיקזח םע ודימ ולאגיו
.אוהה עזגה ןמ רטוח

השחכהה םע ,ןכ רשפא יא םירבדה ךשמ יפל הנהו .והיקזח לע איה יכ רמוא ןהכה השמ 'ר שקעתמהו
ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש 'ה ףיסוי" :הב רמאנש ,איהה השרפה ןמ וילע אובתש הלודגה
רוזיפל זמר קוספב םירכזנש םיברה תומוקמה ראשו ,םיטבשה תרשעל זמורכ אוהו ."םירצממו רושאמ
תוצופנו לארשי יחדנ ףסאו סנ אשנו" :ינשה קוספב ואב רשאכ ,תוצראב םיראשנה (הדוהיו לארשי) םיינשה
וכלה ךלמה והיקזח ימיבו .ונתמוא לכ תוללוכ תומוקמה בורב הלאה תוחפשמה יתש הנהו ."ץבקי הדוהי
איבנה ירבד יכ ,םה ןועגיש ירבד - והיקזח עומשל ואב זא יכ רכזנה ןהכה רמא רשאו .ובש אלו הלוגב
הרסו" רמא דוע הנהו .םצראל בושל בנגכ םיחרובה םידיחיל אל ,העושילו תויולג ץוביקל םיקזחו םילודג
ותאנק םג ותבהא םג ,םויה דע והיקזח ימימ הנהו .םיטבשה תרשע םע לארשי תוכלמ אוהש ,"םירפא תאנק
התיה רשאכ רושאמ ראשי רשא ומע ראשל הליסמ התיהו" רמאש הארת דוע .הדבא רבכ ותאנש םג
השעיו םילענב הכירדהו לאה התוא בירחי יכ רמוא איבנה תא וניארו ."םירצמ ץראמ ותולע םויב לארשיל
לשמ ךרד וב ןיאו ,ועמשמכ אוהש תפומו תוא הז לכ .הזה םעה תובאל זאמ הליסמ האשע רשאכ ,הליסמ
?הזה רבדה היהנ יתמ ,וב ןימאמל רכזנה ןהכה דיגי התעו .הדיחו

לע רצה רושא הנחמ תומיש םעטהו ,חישמה הז יכ ורמא םישרפמה יבור 1 קוספ שוריפב בתוכ ארזע ןבא
קבד אוה יכ ,והיקזח לעש ,ןהוכה השמ יבר תעד יפלו.המלשה םילשורי תלואג תע אובי דועו ,םילשורי
.השרפה םע

?ןהוכה השמ יברו ק"דר ,י"שר יפל "ישי עזגמ רטוח אציו" וירבדב איבנה ןווכתה הפוקת וזיאל 1.1
?ןהכה השמ יבר לש ותעדל הביסה יהמ 1.2
.תועדהמ תחא לכ יפל ובש םיזמרה תא רבסהו ,ולוכ קרפה תא ןויעב ארק 1.3
.ארזע ןבאו ק"דר י"שר ,ן"במר יפל הנע ?ןהוכה השמ יבר לש ורבסהב םיישקה םה המ 1.4

1 ה הכימ ,11 ט סומע ,5 ג עשוה :דוד תיב שודיח לע םירבד םיאצומ ונא הפוקתה יאיבנ לכ לצא .2
.םיאיבנה ירבדבש ףתושמה תא הארה .ונקרפב והיעשיו

ןתוא אצמ .טפושמו ךלממ תושרדנה תונוכתה תא םכס .20 זט ,זי ,13 א םירבדב ;21 חי תומשב ןייע .3
.חישמה ךלמה רואיתב

:9-6 םיקוספל .4

א בי םיכלמ תוכלה ,ם"במר
השעמב שודיח היהיש וא ,םלוע לש וגהנממ רבד לטבי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא
ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו" והיעשיב רמאנש הזו גהונ וגהנמכ םלוע אלא .תישארב
םילושמה םייוג יעשר םע חטבל ןיבשוי לארשי ויהיש רבדה ןיינע .הדיחו לשמ - "ץברי
תדל םלוכ ורזחיו ."םהירע לע דקוש רמנו ,םדדשי תוברע באז" רמאנש רמנו באזכ
רמאנו .לארשי םע תחנב ,רתומה רבד ולכאי אלא .ותיחשי אלו ולזגי אלו ,תמאה
,םילשמ םה חישמה ןיינעב םירבדה ולאב אצויכ לכ ןכו ."ןבת לכאי רקבכ היראו"
.ןהב וזמר ןיינע המו ,לשמ היה רבד הזיאל לוכל עדוויי חישמה ךלמה תומיבו

םיתמה תייחת תרגיא ,ם"במר
אל הזו .לשמ אוהש "...שבכ םע באז רגו" והיעשי רמאמש ונרמא םהילע קפתסה ןכו
םישרפמה ןמ הנובתה ישנא ןיינעה הז תנבהל ונומדיק רבכ אלא ,והונרמא דבל ונחנא
אלו וערי אל" :וילע הרוי םירבדה ףוסו .םתלוזו םעלב ןבאו הליטאקג השמ יבר ומכ
זא םתויהב ,הליעה ןתנ רבכ הנה ."'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי
היראה :רייצמ היהיש לכש ול שיש ימ ...םתא וארתה .םשה םתעדל - םיסמוח יתלב
,ךירצש המ וארובמ עדיו בושי זאו .ףרוט אוה ןכלו ('ה ןוצר הרממ=) הרומ הז וננמזב
םהש רמאנ רשא ...םידועיה ולאש עדו... ?ןבת לוכאל בושיו ,קיזהל יואר ןיאש עדיו
אלו ,לשמ אוהש ונתעידוהש האובנ םשהמ ונתאב אל ירהש ,הרזג הז ונרבד ןיא - לשמ
.לשמ םהש ...הב וראביש םיאיבנהמ םימכחל הלבק ונאצמ
תולדתשהמ ףוליח ...הנובת שיא לכ תולדתשהו ונתולדתשה ...הז לא ונאיבה םנמאו
הרותה ומישיש םתולכשל ברעהו ,םהל םירבדב בהאנה הרותה ישנא ןומהש .ןומהה
אוהש ורמאיו ,לכשמה ןמ שרפומו לדבנ ,רבד לכ ואיצויו ,םירתוס תווצק ינש לכשהו
,לכשמהו הרותה ןיב ץבקל לדתשנ ונחנאו ...עבטה גהנמ לע רבד תויהמ וחרביו ,תפומ
אלו - תפומ אוהש וב ראבתהש המ אלא ,הז לכב רשפא יעבט רדס לע םירבדה גיהננו
.תפומ אוהש רמול ךרטצנ זא - ללכ ושרפל ןכתיי
רה לכב" רמאש ומכ ,דבל תיבה רהב הארייש תפומ היהי - וטושפ לע אוה םאו...
..."ישדק
,םהב ונימאי ךיא דיפקהל ןיאו ,הרותה תוניפ םניאש םירבד םה הלא לכ ,רבד ףוס
זאו ,ונימיב הרהמב ,ואריש דע םירבדה ולאב הנומאה ףוגל םדאה ןיתמיש ךירצו
.תפומ וא לשמ םה םא ראבתי

המימת 'ה תרות תשרד ,ן"במר
םריבעמ :רמוא הדוהי יבר ,אינת ."ץראה ןמ הער היח יתבשהו" ,תוחטבהב בותכ רבכ
ןיבו ,הדוהי יברכ רמאנש ןיבו ...וקיזי אלש םריבעמ :רמוא ןועמש יבר .םלועה ןמ
יפל ,שריפ הרותב יכ .וטושפכ - "ןבת לכאי רקבכ היראו" קוספה ,ןועמש יברכ רמאנש
ןמ הער היח יתבשהו" :ביתכ ,תומואה ראש אלו םארוב תא םידבועש םה לארשיש
הפש םימע לא ךופהא זא יכ" וב בותכש חישמה תומילו ...לארשי ץראמ ,רמולכ ,"ץראה
.םלועה ןמ [תוערה תויחה תא] םתיבשמ - "דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלכ אורקל הרורב

.ן"במרו ארזע ןבא ,ק"דר ,ם"במר יפל 9-6 םיקוספה יטרפ תא שרפ 4.1
?תואיצמה רואיתכ אלו ,לשמכ םיקוספה תא ם"במר שרפמ עודמ 4.2
?רתוי ןטק וא רתוי לודג סנה םאה - "ןוכנה" ק"דר שוריפ יפלו ,"וטושפ לע" ם"במר שוריפ יפל 4.3
ןניא תיבה רהב קר רשאכ וא ,תופרוט תויח ןיא םלועה לכב רשאכ ,רתוי לודג סנה יתמ :תורחא םילמב
?ופורטי אל תיבה רהב קרש ם"במר שרפמ ,הז יפל ,עודמ ?תופרוט

.םוגרתבו ק"דרב ,י"שרב ןייע ?12 קוספבש הזל 10 קוספב "סנ"ה ןיב המ .5

- םימיה תירחאב םלועה תומואו לארשי .6
?18-17 דכ רבדמבב זמורמ ונקרפב המ 6.1
?דחא לכ ריכזמ המ ןיינעלו ,ונקרפב םירכזנ םימע וליא 6.2

.18-10 גל ,8-5 גכ והימרי ,ב עשוה ,הס והיעשי ,ונקרפ :ןלהל תורוקמה יפ-לע םימיה תירחא תא ראת .7