והיעשי רפסב םינויע

ןויעל תולאש


גרבנזיא הדוהי

חכ קרפ אי קרפ
מ קרפ בי קרפ
אמ קרפ גי קרפ
במ קרפ די קרפ

וס-דמ םיקרפב םינויע י-א םיקרפב םינויע

אי קרפ והיעשי :האובנה תנווכמ הילאש הפוקתה .1 ב הלואגה רפס ,ן"במר תגלפה בורל ,דיתעל איהש הב םישרפמה בור תעד ,"ישי עזגמ רטוח אציו" תשרפ ןמז רצוק םעו ,והיקזח ימיב הככ ןתוא ונאצמ אל יכ ,םהה תולודגה תומחנה בירחנס תומיש ,םתעדל (י קרפל) ןיינעה רשקו.היה הנש הרשע שמח יכ ,ותוולש ולאגי דועו ,דוד ערזמ אוהש ,םכלמ והיקזח םע ודימ ולאגיו ,רושא הנחמו .אוהה עזגה ןמ רטוח אצישכ ,הנממ המלש הלואג יא םירבדה ךשמ יפל הנהו .והיקזח לע איה יכ רמוא ןהכה השמ 'ר שקעתמהו ףיסוי" :הב רמאנש ,איהה השרפה ןמ וילע אובתש הלודגה השחכהה םע ,ןכ רשפא זמורכ אוהו ."םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש 'ה םיינשה רוזיפל זמר קוספב םירכזנש םיברה תומוקמה ראשו ,םיטבשה תרשעל ףסאו סנ אשנו" :ינשה קוספב ואב רשאכ ,תוצראב םיראשנה (הדוהיו לארשי) תומוקמה בורב הלאה תוחפשמה יתש הנהו ."ץבקי הדוהי תוצופנו לארשי יחדנ רמא רשאו .ובש אלו הלוגב וכלה ךלמה והיקזח ימיבו .ונתמוא לכ תוללוכ איבנה ירבד יכ ,םה ןועגיש ירבד - והיקזח עומשל ואב זא יכ רכזנה ןהכה בושל בנגכ םיחרובה םידיחיל אל ,העושילו תויולג ץוביקל םיקזחו םילודג תרשע םע לארשי תוכלמ אוהש ,"םירפא תאנק הרסו" רמא דוע הנהו .םצראל רבכ ותאנש םג ותאנק םג ותבהא םג ,םויה דע והיקזח ימימ הנהו .םיטבשה התיה רשאכ רושאמ ראשי רשא ומע ראשל הליסמ התיהו" רמאש הארת דוע .הדבא התוא בירחי יכ רמוא איבנה תא וניארו ."םירצמ ץראמ ותולע םויב לארשיל .הזה םעה תובאל זאמ הליסמ האשע רשאכ ,הליסמ השעיו םילענב הכירדהו לאה ןהכה דיגי התעו .הדיחו לשמ ךרד וב ןיאו ,ועמשמכ אוהש תפומו תוא הז לכ ?הזה רבדה היהנ יתמ ,וב ןימאמל רכזנה 1 קוספ שוריפב בתוכ ארזע ןבא ,םילשורי לע רצה רושא הנחמ תומיש םעטהו ,חישמה הז יכ ורמא םישרפמה יבור ,והיקזח לעש ,ןהוכה השמ יבר תעד יפלו.המלשה םילשורי תלואג תע אובי דועו .השרפה םע קבד אוה יכ ,י"שר יפל "ישי עזגמ רטוח אציו" וירבדב איבנה ןווכתה הפוקת וזיאל 1.1 ?ןהוכה השמ יברו ק"דר ?ןהכה השמ יבר לש ותעדל הביסה יהמ 1.2 .תועדהמ תחא לכ יפל ובש םיזמרה תא רבסהו ,ולוכ קרפה תא ןויעב ארק 1.3 ?ןהוכה השמ יבר לש ורבסהב םיישקה םה המ 1.4 .ארזע ןבאו ק"דר י"שר ,ן"במר יפל הנע :דוד תיב שודיח לע םירבד םיאצומ ונא הפוקתה יאיבנ לכ לצא .2 .ונקרפב והיעשיו 1 ה הכימ ,11 ט סומע ,5 ג עשוה .םיאיבנה ירבדבש ףתושמה תא הארה .20 זט ,זי ,13 א םירבדב ;21 חי תומשב ןייע .3 .חישמה ךלמה רואיתב ןתוא אצמ .טפושמו ךלממ תושרדנה תונוכתה תא םכס :9-6 םיקוספל .4 א בי םיכלמ תוכלה ,ם"במר שודיח היהיש וא ,םלוע לש וגהנממ רבד לטבי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא שבכ םע באז רגו" והיעשיב רמאנש הזו גהונ וגהנמכ םלוע אלא .תישארב השעמב םע חטבל ןיבשוי לארשי ויהיש רבדה ןיינע .הדיחו לשמ - "ץברי ידג םע רמנו לע דקוש רמנו ,םדדשי תוברע באז" רמאנש רמנו באזכ םילושמה םייוג יעשר רבד ולכאי אלא .ותיחשי אלו ולזגי אלו ,תמאה תדל םלוכ ורזחיו ."םהירע ולאב אצויכ לכ ןכו ."ןבת לכאי רקבכ היראו" רמאנו .לארשי םע תחנב ,רתומה הזיאל לוכל עדוויי חישמה ךלמה תומיבו ,םילשמ םה חישמה ןיינעב םירבדה .ןהב וזמר ןיינע המו ,לשמ היה רבד םיתמה תייחת תרגיא ,ם"במר הזו .לשמ אוהש "...שבכ םע באז רגו" והיעשי רמאמש ונרמא םהילע קפתסה ןכו ןמ הנובתה ישנא ןיינעה הז תנבהל ונומדיק רבכ אלא ,והונרמא דבל ונחנא אל :וילע הרוי םירבדה ףוסו .םתלוזו םעלב ןבאו הליטאקג השמ יבר ומכ םישרפמה ןתנ רבכ הנה ."'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" לכש ול שיש ימ ...םתא וארתה .םשה םתעדל - םיסמוח יתלב זא םתויהב ,הליעה זאו .ףרוט אוה ןכלו ('ה ןוצר הרממ=) הרומ הז וננמזב היראה :רייצמ היהיש ?ןבת לוכאל בושיו ,קיזהל יואר ןיאש עדיו ,ךירצש המ וארובמ עדיו בושי אל ירהש ,הרזג הז ונרבד ןיא - לשמ םהש רמאנ רשא ...םידועיה ולאש עדו... םיאיבנהמ םימכחל הלבק ונאצמ אלו ,לשמ אוהש ונתעידוהש האובנ םשהמ ונתאב .לשמ םהש ...הב וראביש ףוליח ...הנובת שיא לכ תולדתשהו ונתולדתשה ...הז לא ונאיבה םנמאו םתולכשל ברעהו ,םהל םירבדב בהאנה הרותה ישנא ןומהש .ןומהה תולדתשהמ ןמ שרפומו לדבנ ,רבד לכ ואיצויו ,םירתוס תווצק ינש לכשהו הרותה ומישיש ונחנאו ...עבטה גהנמ לע רבד תויהמ וחרביו ,תפומ אוהש ורמאיו ,לכשמה ,הז לכב רשפא יעבט רדס לע םירבדה גיהננו ,לכשמהו הרותה ןיב ץבקל לדתשנ רמול ךרטצנ זא - ללכ ושרפל ןכתיי אלו - תפומ אוהש וב ראבתהש המ אלא .תפומ אוהש לכב" רמאש ומכ ,דבל תיבה רהב הארייש תפומ היהי - וטושפ לע אוה םאו... ..."ישדק רה ונימאי ךיא דיפקהל ןיאו ,הרותה תוניפ םניאש םירבד םה הלא לכ ,רבד ףוס הרהמב ,ואריש דע םירבדה ולאב הנומאה ףוגל םדאה ןיתמיש ךירצו ,םהב .תפומ וא לשמ םה םא ראבתי זאו ,ונימיב המימת 'ה תרות תשרד ,ן"במר :רמוא הדוהי יבר ,אינת ."ץראה ןמ הער היח יתבשהו" ,תוחטבהב בותכ רבכ יברכ רמאנש ןיבו ...וקיזי אלש םריבעמ :רמוא ןועמש יבר .םלועה ןמ םריבעמ .וטושפכ - "ןבת לכאי רקבכ היראו" קוספה ,ןועמש יברכ רמאנש ןיבו ,הדוהי :ביתכ ,תומואה ראש אלו םארוב תא םידבועש םה לארשיש יפל ,שריפ הרותב יכ וב בותכש חישמה תומילו ...לארשי ץראמ ,רמולכ ,"ץראה ןמ הער היח יתבשהו" - "דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ" .םלועה ןמ [תוערה תויחה תא] םתיבשמ .ן"במרו ארזע ןבא ,ק"דר ,ם"במר יפל 9-6 םיקוספה יטרפ תא שרפ 4.1 ?תואיצמה רואיתכ אלו ,לשמכ םיקוספה תא ם"במר שרפמ עודמ 4.2 - "ןוכנה" ק"דר שוריפ יפלו ,"וטושפ לע" ם"במר שוריפ יפל 4.3 ,רתוי לודג סנה יתמ :תורחא םילמב ?רתוי ןטק וא רתוי לודג סנה םאה ?תופרוט ןניא תיבה רהב קר רשאכ וא ,תופרוט תויח ןיא םלועה לכב רשאכ ?ופורטי אל תיבה רהב קרש ם"במר שרפמ ,הז יפל ,עודמ .םוגרתבו ק"דרב ,י"שרב ןייע ?12 קוספבש הזל 10 קוספב "סנ"ה ןיב המ .5 - םימיה תירחאב םלועה תומואו לארשי .6 ?18-17 דכ רבדמבב זמורמ ונקרפב המ 6.1 ?דחא לכ ריכזמ המ ןיינעלו ,ונקרפב םירכזנ םימע וליא 6.2 :ןלהל תורוקמה יפ-לע םימיה תירחא תא ראת .7 .18-10 גל ,8-5 גכ והימרי ,ב עשוה ,הס והיעשי ,ונקרפ ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות בי קרפ והיעשי ןויע יפ-לע קרפה יקוספ תא שרפ .םיקיודמו םימצמוצמ ונקרפב םיבותכה .1 :תוליבקמב ;3-1 צ םיליהת יפ-לע 1 קוספ ;15-13 חיק םיליהת ,2 וט תומש יפ-לע 2 קוספ ;6-1 הנ והיעשי יפ-לע 3 קוספ ;הק םיליהת יפ-לע 4 קוספ ;1 וט תומש יפ-לע 5 קוספ .9 ט הירכז יפ-לע 6 קוספ :הלא תורוקמ יפל הדיתעה הלואגה תאו םירצמ תאיצי תא הוושה .2 .14 זט והימרי ;4 בנ ;בי-אי ;26 ,24 י והיעשי ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות גי קרפ והיעשי .18 ,12 ,8 םיקוספ תא ראבו קספ ,קתעה .1 ,9 ג ,10-9 א םיקוספב ןייע .םודסל םייומיד המכ ונאצמ והיעשי תאובנב .2 .הרקמ לכב איבנה ןווכתמ םודס תונוכתמ וזיאל רבסהו ,19 גי תשנעהב הלא תונוכת תובישח המבו ,ידמ ישנאב איבנה הנומ תונוכת וליא .3 ?לבב םיקרפה ינשב ןייע .(1 אכ י"שר האר) לבב לע תפסונ האובנ היוצמ אכ קרפב .4 :הלא םיווק יפל םתוא הוושהו םידחפה רואית .א לבב לע ברקה רואית .ב ריעה רואית .ג .דועו תונויערה ןמ המכ םש אצמו ,אנ-נ והימריב ןייע ,4 הלאשב ךנויעל ךשמהב .5 .והיעשי יקרפ ינש תאוושה יפ-לע תמשרש :16-9 דל והיעשי תאו 22-19 םיקוספב הממשה ירואית תא ארק .6 .הממשה תא איבנה ראתמ םהבש םינושה םייומידה תא םכס 6.1 ?דחוימב קרפ לכ שיגדמ המ 6.2 ?תמשרש םייוטיבה לכ ךותמ רתויב םיזעה םייוטיבה ךתעדל םה המ 6.3 .ובש םינושה םירואיתה יאשונ ןיב הנחבה יפל קרפה תא קלח .7 .המודכו ביואה רואית ,ריעה רואית :המגודל ?והמ .ונקרפמ קוספ טטוצמ א לאויב .8 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות די קרפ והיעשי ?םינושה םירואיבב םיישקה המו ,2-1 םיקוספב האובנה תסחייתמ הפוקת וזיאל .1 .ץהי ר"ד לש ירבעה ומוגרתב ,'ד קרפ לאינד רפסמ קתעומ ךינפלש עטקה .2 רמאו ךלמה ארק :לבבב רשא ותוכלמ לכיה לע ךלהתמ אוהו שדוח רשע םינש הצקמ .ירדה דובכלו יזוע קזוחב הכולמ תיבל היתינב רשא הלודגה לבב איה תאז אלה הכולמה ,ךלמה רצנדכובנ םירמוא ךל :םימשה ןמ לוק לפנ ךלמה יפב רבדה דוע רקבכ בשע ,ךבשומ הדשה תייח םעו ושרגי ךתוא םדא ינב ןמו :ךממ הרסוה ינב תכלממב ןוילעה לשומ יכ עדת רשא דע ךילע הנרובעת םיתע עבשו ךוליכאי םדאה ינבמו ,רצנדכובנ לע רבדה הלכ איהה תעב .הננתי ץופחי רשא ימלו םדאה םירשנכ ורעש לדג רשא דע ,ורשב בטרנ םימשה לטבו ,לכא רקבכ בשעו ,דרטנ יתעדו ,יתאשנ המיימשה יניע רצנדכובנ ינא םימיה ץקמו .ףועכ וינרופיצו רשא ,יתרדיהו יתחביש םימלועה יח תאו ,יתכרב ןוילע יקולא תאו ,ילא הבש ,םיבשחנ ןיאכ ץראה יבשוי לכו :רודו רוד םע ותוכלמו םלוע תלשממ ותלשממ ול רמאיו ודיב החמי רשא שיא ןיאו ץראה יבשויבו םימשה אבצב השעי וצפחכו ,ידוהו ירדה ילא ובש יתוכלמ דובכלו ,יתעד ילא הבש העש התואב :תישע המ :יל ףסונ לדוג רתי ףא .יתנכוה יתכלממ אסכ לעו ,ירשו יצעוי ולחי ינפ תאו תמא וישעמ לכ רשא םימשה ךלמ תא רדהמו םמורמו חבשמ רצנדכובנ ינא ןכב .ליפשהל ודיב הוואגב םיכלוהה הלא תאו טפשמ ויכרדו .לאינדב הז קרפ יפ-לע שרפתמ ונקרפב המ קודב .י"שר שוריפ יפ-לע ךתבושת תא םלשה תא טטצמ ק"דר) ק"דר יבאו ק"דר ,י"שר יפל "ןופצ יתכרי" יוטיבה תא שרפ .3 .(ויבא שוריפ ,11-10 ב הירכזמ הייאר םינשרפהמ ימל ,93 חמ םיליהתמ היאר םהמ ימל ?11 א ארקיומ ימלו ?ונקרפבש רואיתה יפל לבב ךלמ לפשוי תולפשה וליא .4 ?ארזע ןבאו ק"דר ,י"שר יפל לבב אשמל 27-24 םיקוספ ןיב רשקה אוה המ .5 ?14-13 גמ והיעשימ חיכוהל לכות המו ,27 קוספ סחייתמ ימל .6 .8 חי ב"מ ,19-18 חכ ,7-6 וכ 'ב םימיה ירבד יפל 32-28 םיקוספ שרפ .7 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות חכ קרפ והיעשי .ו סומעבו ,ה קרפב ,ונקרפב םייוצמ םירוכיש ירואית .1 ?תורכשל תואצות וליא .הלא םירואיתמ םילועה םיטרפה לכ תא םכס .12-9 חי ב םיכלמב ראותמ המויקש האובנ איבמ 2 קוספ .2 .והיעשי ירבד םויק אוה םש רואיתה המב הארהו ,םיכלמב רומאה תא םכס ."טפשמה לע בשויל טפשמ חורלו" .3 !םישוריפ 2 ?בשויה והימ .16 ו והימריב המוד תושקעתה הריכזמ 12 קוספב םינברסה תושקעתה .4 ?הרקמ לכב 'ה תבוגת המ .ק"דרו י"שר יפל הנע ?13 קוספב םשוריפ המו ,10 קוספב םיטרפה רשפ המ .5 .13-9 םיקוספ שרפ .6 ?21 קוספ זמרמ המל .7 :םילמה תא שרפ .8 .הצרחנו ,ןחוב ןבא ,וקפ ,ימולה ,דסומ דסומ ,הילילפ ,בטק ,שיחי ,'וכו וצל וצ ,הרוכב ,םכתוזח (םישוריפ 2) םעה ילשומ (םישוריפ 2) האורב וגש .םעה ירבד תא םיעמוש ונא 18 ה סומעבו 20-19 ה קרפב ,ונקרפב .9 ?םתבשחמ ךרד לע םהירבדמ קיסהל ןתינ המ .טרפ ?הז הבשחמ ךלה לע םשנוע המ ךורע ק"דר יפל) .ול לשמנה תאו שרוחה לשמ תא ק"דר יפלו י"שר יפל שרפ .10 .(לשמנה תא םושר לשמב טרפ לכ לומ רשאכ ,הלבטב ההז ךתקולח םא קודב .אשונ לכ לש ומוקמ תא עבק ,ויאשונל קרפה תא קלח .11 .הרוסמה תקולחל ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות מ קרפ והיעשי .(2) "היתאטח לכב םילפכ" .1 ?אטחה לפכ 'ה שינעמ ךיא .ונקרפל המודב ,ץיצל םדאה יומיד אבומ גק קרפ םיליהתב .2 :ןייצו ,םיליהתב רואיתבו ונקרפב רואיתב ןייע ?ץיצל םוקמ לכב המודמ םדאה תנוכתמ וזיא 2.1 ?קרפ לכב ראותמכ םדאה לרוג המ 2.2 ?םוקמ לכב יומידה אבומ ךרוצ הזיאל 2.3 םיליהתב תרכזומה "חורה" יהמ :המגודל) הלבקהה ךמס לע ריבסהל לכות המ 2.4 ?(16 גק ב ח תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר .3 ונילא האובנה חולשל השקי ךיא ,תרז רועישכ ולצא םימשה רועישש ימו... ?םכותמ ונרוזפ ץבקל וילע השקי ךיא ,ףכ תשירפכ ולצא םימה תדימש ימו ?םהמ ונחדינ ץבקל ולצא לקנ היהי אל ךיא ,דודמ רבדכ ולצא ץראה רפעש ימו רה תונבל ולצא בורק היהי אל ךיא ,לוקש רבדכ ולצא םירההש ימו ?היספאמ אל ךיא ,םינזאמה קבאכו ילדהמ םימ יפטנ ולצא םייוגה לכש ימו ...?ונשדוק ...?ונינפל םליפשי ?רמול הנוכת לכ האב המו ,ונקרפב תורכזומה 'ה תונוכת ןהמ 3.1 .ןריכזה אל ןואג הידעס יברש 'ה תונוכת תמישר תא םלשה 3.2 .ותייחו ןונבלה רואית 16 קוספב וליאו ,םייוגה רואית 17-ו 15 םיקוספב .4 .םיקוספה ינש ןיב אצמנ 16 קוספ עודמ לאוש לאנברבא ?הז ישוק ק"דר בשיי ךיא 4.1 ?הרוסמה תקולח הז ישוקל הסחייתה ךיא 4.2 ?תורוקמה ןיב לדבהה המ .13-10 ג םיליהתל 16 קוספ הוושה .5 .24-22 םיקוספבו 15-12 םיקוספב 'ה רואיתב בטיה ןייע .6 ?םוקמ לכב םייומידהו םירואיתה םוחת הזיאמ 6.1 ?הלא םייונישל הביסה המו ,םירואיתב םייונישה םה המ 6.2 םיקוספב רואיתהמ םש רואיתה הנוש המב .דק םיליהתל רואיתה תא הוושה 6.3 רואיתב הלא םיקוספ לש רואיתה תא ףילחהל רשפא יא עודמו ,24-22 .ןאכ ןיינעה יפל הנע ?םיליהתב .25 קוספבו 18 קוספב :םיימעפ העיפומ "לא ןוימדת ימ לאו" הלאשה .7 רחאל םיאבה םירואיתה ןיב ינושה תא רבסהו ,תולאשה יתשל ךשמהה תא קודב .םיקוספה ינש ב-א ב הרותה ידוסי ,ם"במר .8 'ה תא תבהאו" רמאנש ,ותוא הארילו ובהאל הווצמ ,הזה ארונהו דבכנה לאה ."ארית ךיקולא 'ה תא" רמאנו "ךיקולא ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותארילו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו בהוא אוה דימ - ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו ,םילודגה םיאלפנה ולאה םירבדב בשחמכו ...לודגה םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו ראפמו חבשמו הלפא הלפש הנטק היירב אוהש עדויו דחפיו וירוחאל עתרנ אוה דימ - ןמצע השעמ ךימש הארא יכ" דוד רמאש ומכ ,תועד םימת ינפל הטועמ הלק תעדב תדמוע ."ונרכזת יכ שונא המ - תננוכ רשא םיבכוכו חרי ךיתועבצא .ונקרפב הז ןויער עבומ םהבש םיקוספה תא קתעה ?ונקרפ יפל תולילאה לש התוהמ המ .9 ,ם"במר םג הארו ,"ןיינעה הזב טעמ ךיראנו"מ לחה ,21 קוספל ק"דרב ןייע .ב-א הכלה א קרפ ,הרז הדובע תוכלה ?27 קוספבש הבשחמל לארשי תא איבי המ .10 .םיבותכה ןמ םירבד חכוהו ,ולוכ ןיינעה יפל הנע ג ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר .11 רמאת המל" :רמא .'ה תעידי םישיחכמל חיכומ והיעשי אצמנ תאזה הנעטבו ."תעמש אל םא תעדי אלה ...בקעי םלוע יקלא" יכ ,הלבקה דצמ - "תעמש אל םא" ,הריקחה דצמ - "תעדי אלה" רמא יקולא אוה ,תואיצמה ביוחמ אצמנ שיש ראבתי תפומה דצמש רמול הצור - "'ה לעב יתלב ותויה םעו ...'ה אוהשו ,םיאצמנה לכ תליע ,רמול הצור ,םלוע ...תילכת לעב אוהש ימשגה םלועה תליע אוה הנה ,(תילכת אלל=) תילכת .27 קוספב ורמאנש םעה ירבד תא והיעשי רתוס דציכ הארה 11.1 ?ובלא ףסוי יבר רואיב יפל והיעשי לש ותבושת יטרפ םה המ 11.2 ןיב רשקה תא הארה .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .12 :קרפבש םינושה םיעטקה ?קרפב יוטיבה עיפומ תויועמשמ וליאבו ןכיה - "לוק" 12.1 ?'הב םיחטובה לש םרכש והמ 12.2 :וז הקולח יפל 'ה ירואית 12.3 ;ותלודג .ג ;ויווקל בוט רכש ןתונכ 'ה .ב ;ותרובג .א .'ה תא והיעשי המדמ םהילא םייומידה .ד ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפסב םינויע ןכות אמ קרפ והיעשי תובקעב) י"שרו ק"דר .7-1 םיקוספב איבנה ןווכמ ימל םינשרפה ןיב תקולחמ .1 אוה אשונהש םיריבסמ ארק י"רו ע"א .םהרבאל אוה ןווכמהש םישרפמ (ל"זח םיטרפה לכב הנווכה תא הלבטב רבסהו ,עטקה תא ןויעב ארק .סרפ ךלמ שרוכ .ובש
שרוכ םהרבא
חרזממ
וארקי קדצ
דועו
הז עטק שרפמ ארזע ןבא .חישמה תומיל סחייתמ 20-17 עטקהש שרפמ י"שר .2 .לבב ילועל סחיב ?םינשרפהמ דחא לכ יפל ול םימדוקה םיקוספל עטקה רשקתמ דציכ ?עודמו ,רתוי ךל ןבומ שוריפ הזיא .21 קוספבו 1 קוספב :טפשמל הנמזה ונקרפב םיקוספ ינשב .3 תונעטל סחייתהו םיבותכה ךשמה תאו םיטפשמה ינשב תואבומה תונעטה תא הוושה .תונקסמו תוחכוה ,תונעט :הלא םיווק יפל הנע .טפשמבש .תולילאה םע חוכיווה זכרמב דמוע תותואה ןיינע .4 .תואבומה תויארה ביט תאו הז ריצ ביבס םיבבוסה חוכיווה יטרפ לכ תא םכס .6 דמ ,9 גמ ,21 מ םיקרפב םג ונקרפ לע ףסונב ןייע .18 א קרפבו 26 גמ קרפב םיחוכיוול ונקרפב םיחוכיווה תא הוושה .5 ?םהה םיקרפב תונעטה תונוש המב .האלהו 10 טכ והימריב היוצמ 16-8 םיקוספבש וזל המוד החטבה .6 .והיעשילו והימריל תופתושמה תוחטבהה ןה המ קודב ?והיעשיב הל קרפ ליבקמ ונקרפב עטק הזיאל .7 .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלח .8 .מ קרפל קרפה ןיב רשקה תאו ,םינושה םיעטקה ןיב ינויגהה רשקה תא הארה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפסב םינויע ןכות במ קרפ והיעשי :ארק ףסוי יבר בתוכ 3 קוספל ורואיבב .1 ךלמ לע וז השרפ שרפי םיבותכה ךוליהבו רדסב יקב וניאש םדא לכ יכ עדו רדס חינהל הלילח ךא .וירבדל היאר איבהל לוכי הברה תומוקממו .חישמה השולשו םיינש זחואש הממ ןיינעה לכ רבחלו ,בשייתמה רבדל הכוליהו השרפה .םהיניב קיספהו ,השרפב םיקוספ שרפמה היאר איבהל לוכי םהמ תומוקמה תא אצמו ,9-1 םיקוספב בטיה ןייע 1.1 .חישמה ךלמה לע השרפה תא םישוריפה לכמ המ .םישוריפהמ דחא לכל תויאר אצמו ,י"שרבו ק"דרב ןייע 1.2 .קמנ ?רתויב ךל ןבומ תרזוחה הלמל בל םיש .ונקרפב ראותמה יפל "'ה דבע" לש ויתונוכת תא םכס .2 .וז השגדה רואל ותנוכת לע קסהו "טפשמ" רזעיה .הז ןויער איבנה שיגדמ עודמ רבסהו ,22 מ והיעשיבו 5 קוספב ןייע .3 .ק"דרב .13-7 טמ והיעשיל 9-5 םיקוספ הוושה .4 .דחוימב םוקמ לכב שגדומ המו ,והנשמ לע רוקמ לכ ףיסומ המ ןייצ .(ק"דר) םעל היינפכ וא (י"שר) איבנל היינפכ שרפתמ 9-5 עטקה .5 .עטקב םיפסונ םיטרפ תנבהב יוניש וירחא ררוג הז יוניש םא קודב .הירחאלשו הינפלש םיאשונל וז הקספ תרשקתמ דציכ רבסהו ,13-10 הקספל םש ןת .6 .15 גס-ו 11 זנ והיעשי יפל 14 קוספ תא רבסה .7 "ןיזאמ" ,"עמוש" ,"האור" ,"שרח" ,"רוויע" רואיתב ךשוממ םילמ קחשמ קרפב .8 .יוטיב לכ לש ותועמשמ תא ןייצו םינושה םייוטיבה תא קודב .םהל המודכו .8 גמ ;5 הל ;9 ו והיעשיב םג ןייע .23-22 אמ ;7-3 חמ ;9 במ והיעשי יפל 23 קוספ שרפ .9 .איבנה ןושלב הנע ?ובצמל רבסהה המו ,ונקרפב לארשי םע ראותמ דציכ .10 .הלואגבו שנועב 'ה תרובגל םירואיתה תא ונקרפ יפל םכס .11 איבנה רבד המ ,'ה רבד אוה קרפהמ המ ןייצ :םירבודה יפל קרפה תא קלח .12 .םעה רבד המו .ויאשונל וקלחו גמ קרפ תא ארק .13 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות