והיעשי רפסב םינויע

ןויעל תולאש


גרבנזיא הדוהי

ה קרפ לארשי תודלותל יגולונורכ חול
ו קרפ רוזאה ימעל האוושהב יגולונורכ חול
ז קרפ א קרפ
י קרפ ב קרפ

וס-דמ םיקרפב םינויע במ-אי םיקרפב םינויע

םייגולונורכ תוחול םלוע רדס יפל לארשי תודלותל יגולונורכ חול - םלועה תאירבל -
1948 וניבא םהרבא תדלוה
2448 םירצמ תאיצי
2928 ןושאר תיב ןיינב
םיאיבנ לארשי יכלמ הדוהי יכלמ
3083 זחאוהי
3090 עשוה
3100 שאוהי היצמא
3110 סומע
3114 ינשה םעברי
3114 הירזע
(י"שר תטיש ,ויבא ייחב)
3129 הירזע
(י"שר תטיש ,ויבא תומ רחאל)
3140 והיעשי
3160 הכימ
3167 םתוי
3182 זחא
3338 ןושארה שדקמה תיב ןברוח
רוזאה ימעל האוושהב יגולונורכ חול (םיפסונ תורוקמו יולה א"א יפ-לע) - ה"סנפל -
.רושאב םימחלנה הירוס יכלמ 12-מ דחאכ רכרכ דיל ברקב ףתתשמ באחא 853
.יחרזמה ןדריה רבע תא לארשימ וערק םימראה .ישמנ ןב אוהי ךלמ 815-842
.קרופ וקשנו םרא ינפל ףגינ לארשי אבצ .אוהי ןב זחאוהי ךלמ 799-815
.םרא תוכלמ תא שילחמו ףיקתמ רושא ךלמ 802-805
.טררא תוכלמל רושא ןיב תוכשוממו תושק תומחלמ
.קשמדב המחלמל םינפתמ םניא םירושאה
740-800
.יברעמה ןדריה רבעמ םימראה ושרוג וימיב .זחאוהי ןב שאוי ךלמ 784-799
.םודא עלס תא שבוכ הדוהי ךלמ היצמא 790
.לארשי לע שאוי ןב םעברי ךלמ
יחרזמה ןדריה רבעמ ףא םימראה ושרוג וימיב
743-784
.םימודאה ידיב תליא תא שבוכ הדוהי ךלמ והיזע 765
(?) ותאובנ תלחתה ,סומע 762
.ןורמוש תוכלמ ןברוח 722
.(2-1 כ 'עשי) דודשאל ןוגרס תועסמ 713 ,712
.והיקזח דגנ בירחנס עסמ 701
.והיקדצ תא ךילממו הדוהי לע הלוע רצנדכובנ 597
.ןושאר תיב ןברוח 586
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות א קרפ והיעשי .וריבסהו לדבהה תא ןייצ .1 בל םירבדל 2 קוספ הוושה .1 ינשב םימוד םייוטיב אצמו ,ונקרפ תאו וניזאה תשרפ תא ןויעב ארק .2 .תומוקמה ?תורוקמה ינש ןיב ןכותב ןוימדה אוה המ תא הארהו לשמנה יקוספ תא ,לשמה יקוספ תא ןייצ .לשמנו לשמ 8-4 םיקוספב .3 .םהיניב המאתהה .והיעשי תבושת - 10 קוספו םעה ירבד ונה 9 קוספ ארזע ןבא יפל .4 .וז הקולח יפל ולוכ עטקה תא רבסה :םיאבה תורוקמבו 20-10 םיקוספב ןייע .5 ;9 ז ,22 וט 'א לאומש ;3 חנ ,7 ונ ,23 זמ ,24 גמ והיעשי ;18-17 גל ,21 ז ,20 ו והימרי .ג יכאלמ ,ו עשוה ,8 ו הכימ ,25 ה סומע :רשע ירת ;32 טס ,19 אנ ,8 נ ,7 מ םיליהת ;3 אכ ילשמ ?ל"נה תורוקמב תונברוקל סחיה אוה המ 5.1 ?תונברוקל תונושה תושיגה תא ריבסת דציכ 5.2 ןאכ ץחל וז היעבב ןויעל תורוקמל 5.3 .(18) "'ה רמאי החכונו אנ וכל" .6 :שרפמ ארזע ןבא .חכוותי לארשי םעו ומכ ,םשה ירבד החכונו יכ רמוא שי" ,תחכות לבקנש יל רמא םשה ורמואכ ,לארשיל איבנה ירבד אוהש יניעב ןוכנהו ."שרפא רשאכ ,תכלמ ינרסיו רמא איבנה םג יכ .ק"דר יפלו ארזע ןבא יפל "החכונו" הלמה תא שרפ 6.1 .1 אמ והיעשיל קוספה תא הוושה 6.2 ?וז האוושה יפ-לע ,רתוי ךל ןבומ םינשרפהמ הזיא ןכו ,ונקרפב 26-21 םיקוספב (א-ב - ב-א לש הנבמ) תיטסאיכ הלבקה אצמ .7 .דל קרפ לאקזחיב .ורכזוהש םירוסיאה רוקמ תא הרותב אצמו ,םעה יאטח תא םכס .8 ?הלא תושירד םימוחת וליאבו ,םעהמ איבנה תושירד ןה המ .9 .םעה תא והיעשי המדמ םהילא םייומידה תא םכס .10 ?םייומידהמ דחא לכב הנווכה המלו ,יומיד לכב דחוימ המ .עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל תוישרפל קרפה תא קלח .11 .(ןרוק תאצוה ך"נתב רזעה) ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפסב םינויע ןכות ב קרפ והיעשי תא רבסהו ,םימעפ המכ םירזוחה םיקוספה תא ןייצ .קרפה הנבמ תא קודב .1 .תורזחל תוביסה :7 אל ,22 ל והיעשיל 20 קוספ הוושה .2 ?םירחאה םיקרפב המו ,ונקרפב םילילאה תביזעל תוביסה ןה המ ?םינושה םיקרפב םילילאה לא סחיב לדבהה אוה המ :10-5 זי והימריבו ומק םיליהתב ןייע .3 ?םיניוצמה םיקרפה ינשב המו ,ונקרפב ותרובגלו םדאל סחיה אוה המ ?תורוקמהמ דחא לכב םירכזומה םיקומינה םה המ .10 ד לאוילו 17 ג והימריל ,3-1 ד הכימל 4-2 םיקוספ הוושה .4 ?תיגולונורכ הניחבמ תואובנה רדס והמ 4.1 ?תונושה תואובנה ןיב םייונישה םהמ 4.2 ?תונושה תופוקתב האובנב םייונישה יפל תופוקתה לע דמל התא המ 4.3 .'ה לא וקלחבו םעה לא והיעשי רבדי קרפהמ קלחב .5 .'הל וליאבו םעל םירבדה םינפומ םיקוספ וליאב ןייצ ?ןיינעה יפל רתוי ןבומ המ ?ק"דר יפל ןאלו ,י"שר יפל 5 קוספ ךייש ןאל .6 .10 אי - 26 י 'א םיכלמב ןייע .7 ?ונקרפב 9-7 םיקוספב רואיתל םש רואיתה המוד המב :הלא תורוקמב עיפומ "'ה םוי" רואית .8 ד לאוי ,ג לאוי ;3 ב הינפצ ,א הינפצ ;די הירכז ;גי והיעשי ;ב והיעשי .ג יכאלמו 20 ה סומע ;18 ,14 .הלא תורוקמ יפל 'ה םוי לש ורואית תא הרצקב םכס ."'ה דחפו םדאה ,תולילאה" אשונה לע רצק רוביח בותכ .9 .םיבותכה לע ךירבדב ךמתסה ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות ה קרפ והיעשי .ןתילכת תא ןייצו ,םרכה לשמב תורכזומה תונושה תוכאלמה תא טרפ .1 .לשמנל םרכה לשמ יטרפ ןיב הלבקהה תא הארה .2 :םיאבה תורוקמל םיקוספה תא הוושה .3 ?םילזוגה שנוע המ .5-1 ב (והיעשי לש ורוד ןב) הכימל 10-8 םיקוספ ?'ה ישעממ תומלעתהל תואצותה ןה המ .חכ םיליהתל 12 קוספ לכב דחוימה המו ,םוקמ לכב ביואה המודמ המל .20-18 ז והיעשיל 26 קוספ ?רואית .םקספו 9-8 םיקוספ קתעה .4 .םשנועו םיאטח קרפב .5 לכל שנועה תא םושר ,הרותב רוסיאה רוקמ תא ןייצ ,קרפבש םיאטחה תא םכס .שנועהו אטחה ןיב רשק אצמו ,אטח .ו סומעל 12-11 םיקוספ הוושה .6 םירואיתה ינשב םיווש םיטרפ ולא קודבו ,סומעב םיליבקמה םיקוספה תא ןייצ .םיאיבנה דחא לצא םישגדומ םיטרפ ולאו .30-8 םיקוספ ןויעב ארק .7 ."יוה" החיתפה תלמ יפל עטקה תא קלחל הסנ 7.1 .תעבקש עטק לכל םש ןת 7.2 ?םינורחאה "יוה"ה 4-לו םינושארה "יוה"ה 2-ל ףתושמה המ 7.3 .םיעטקב ינויגה רדס אוצמל הסנ 7.4 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות ו קרפ והיעשי י"שרבו ,וכ ב ב"יהבד ,5 וט 'ב םיכלמב ןייע - "והיזוע ךלמה תומ תנשב" .1 .ונקוספל ?קרפה ךיראת והמ 1.1 ?ךיראתה תעיבקב תונושה תויורשפאה ןהמ 1.2 .בכ א םיכלמב האובנה רואיתל המוד והיעשיב השדקהה רואית .2 :ןייצו ,םיקרפה ינש תא ןויעב ארק ?םיקרפה ינשב םיוושה םינכתה םהמ 2.1 ?םהל תוביסה המו ,םילדבהה םהמ 2.2 "אשנו םר אסכ לע בשוי 'ה תא האראו" .3 די ב םירקיע ,ובלא ףסוי יבר בשוי 'ה תא האראו" ורמואב ,אסיכ לע בשוי ךלמכ םשה תא םיאיבנה וראיתש המ רובגכ 'ה" רוביגכ והוראתו ,"יניע ואר תואבצ 'ה ךלמה תא יכ ...אסכ לע ודובכ םצועמ םישנאה לא הנבה תתל אוה הז לכ - "המחלמ רובג 'ה" "...אצי ויתורובג םדא ינבל עידוהל ...ורמאי ךתוכלמ דובכ" דוד רמאש הזו .ורדהו .םדאה ינבל עידוהל אלא ,ךכב ךתוא םיראתמ םניא :רמולכ "ותוכלמ רדה דובכו תוכלמ אוה יכ ,יחצנ אוה ךתוכלמ יכ ,םדו רשב תוכלמל ךתוכלמ המדיש אל לבא .הז תלוז אל ,םדא ינבל הנבה תתל ידכ רמאנ םנמאו .םימלועה לכ .ובלא ףסוי יבר ינפל האובנה הארמב המשגהה ירואית תא רבסה 3.1 ?ונקרפ תא "...ורמאי ךתוכלמ דובכ" קוספה ריבסמ המב 3.2 זי ג םירקיע ,ובלא ףסוי יבר לודגה ירבד לא םימיכסמ ויהיש ןפואב דימת ושרופי הגרדמב ןטקה איבנה ירבד .וילע םיקלוח יתלבו ..."אסכ לע בשוי 'ה תא האראו" רמוא והיעשי וניצמש ירה :הז רואבו ."יחו םדאה ינארי אל יכ" רמא השמו והיעשי ירבדש םיבשוח ונייה ,םהמ דחא םוש תגרדמ םיעדוי ונייה אל וליאו ...רשפאש המ םשהמ גישה ותגרדמ לדוגל יכ םירמוא ונייהו ,םיקדוצ םה אל יכ" רמא ,טעומ רבד אלא 'המ גישה אלו והיעשי תגרדמל עיגה אלש ...השמו לש ןבר השמ תויה ונעדיש רחא לבא .ותגשה טועימל ,"יחו םדאה ינארי והיעשי ירבדו ,קפס ילב ןטשפכ םייתימא השמ ירבד יכ ונעדי ...םיאיבנ תא האראו" רמא ותגרדמ טועימלו ...םטושפכ םניא הגרדמב ונממ הטמל אוהש .(הריאמ הניאש הירלקפסא ל"זח והוארקש) המדמה חוכה לעופמ היה הז יכ ,"'ה ןמ יתלעפתנש רמולכ ,"יתימדנ יכ יל יוא" רמאו ןנואתמ היה הז רובעבו... לוקה עמוש היהש ,השמ תאובנכ הריאמה הירלקפסאב יתאובנ ןיאו ,המדמה חוכה יתאובנ תויהל ינא לבא ,ויניע דגנל הנומת האריש תלוזב וילא רבדמ רוביד רעשל יתלוכי אל ,המדמה חוכה תועצמאב איהש ,הריאמ הניאש הירלקפסאב יתייהשו ,"םיתפש אמט שיא" יתויהל יל םרג הזו .תרבדמ הרוצ תייאר ילבמ "יתימדנ יכ יל יוא" רמואו ןנואתמ ינא הזלו ,םייתפש אמט םע ךותב בשוי יכ ,המדמה חוכ לעופ והזש ינא עדויו "יניע ואר תואבצ 'ה ךלמה תא"ש יפל הארמב וליפא הנומת אלו ראות םוש ול סחייל רשפא יא קפס ילב ךרבתי אוה ...האובנה ?'ה תייאר תורשפא לע והיעשי ירבדל השמ ירבד ןיב לדבהה תא בשיית ךיא 3.3 לע וירבד תא רבסהו ,"םיקוספה ושקה וניתוברו"מ 1 קוספל ק"דרב ארק 3.4 .ובלא ףסוי יבר יפל והיעשיל השמ ןיב לדבהה .ובלא ףסוי יברו ק"דר ,י"שר יפל 5 קוספ תא שרפ 3.5 ?המלו רתוי ךל הארנ םישוריפהמ המ ?השמו לאומש ,והימרי ,והיעשי תשדקהב הנוש המו ףתושמ המ .4 :םיאבה םיקוספה ןיב רשקה אוה המ רבסה .5 .7-6 םיקוספו 5 קוספ .13-11 םיקוספ ,10-9 םיקוספ ,8 קוספ ג ו הבושת תוכלה ,ם"במר .6 תמאה ןייד יפל ןידה ןתיש דע םיבר םיאטח וא לודג אטח םדא אטחיש רשפאו ןיענומש ותעדמו ונוצרב השעש ולא םיאטחה לע אטוחה הזמ ןועריפה אהיש ואטחב דבאיו תומיש ידכ ועשרמ בושל תושר ול ןיחינמ ןיאו ,הבושתה ונממ ."הזה םעה בל ןמשה" והיעשי ידי-לע רמא ה"בקהש אוה.השעיש ?לארשימ הבושתה תא 'ה ענמ םללגבש םיאטחה םה המ :הלא תורוקמ יפל הלאה ץע לע תעדל לכות המ .7 ?13 ו לאקזחי ,13 ו ,30-29 א והיעשי ,9 חי 'ב לאומש ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות ז קרפ והיעשי -לארשי-הדוהי יסחי לע רמאנה תא םכסו ,חכ ב םימיה ירבדבו זט ב"מב ןייע .1 .םרא ?"והיזע ןב םתוי ןב זחא" ןאכ רמאנ עודמ .2 :םייוטיבה תא ראב .3 .תותב ילחנ ,הנעיקבנו הנציקנו ,רמשה ,הריכשה רעת ,םרא החנ ,רימש תארי ,דוא תא ,םלועה תאירב יפל ,םירפסמב םושרו וירבד תא םכס ,8 קוספל י"שרב ןייע .4 ( יגולונורכה חולב רזעיה).איבמ אוהש םיכיראתה ,זחאל והיעשי ןיבש החישה תא םכס .5 .וירבדב דחא לכ בשח המו דחא לכ רמא המ םושר .םריבסה ,הבשחמל רובידה ןיב םילדבה שי םא .ק"דרו ארזע ןבא ,י"שר יפל הנע :הלא תורוש "ךמש הי" ורישב בתוכ יולה הדוהי יבר .6 הסכא אל ךתקדצו ךמימורא ךמש הי הסנא אלו לאשא אל יתנמאהו יתנזאה ?השעת המ ורצוי ילא רמוח ילכ רמאי ךיאו ?טטצמ אוהש קוספב ונקרפל יולה הדוהי יבר ןמאנ הדימ וזיאב .30 וט ,9 זט ב"מ :ןייע ?16 קוספ םייקתה דציכ .7 .וירבד םכסו ,2 גי םירבדל ן"במרב ןייע ,תואה תוהמ רבסהל .8 ?ונקרפב ןתונ והיעשיש תואה והמ ןהמ המ קודבו ,והיעשי איבמש תודבועה תא םכס - "אוהה םויה" רואית .9 ?םינשרפב תונוש תועד שי םאה .ילילש המו יבויח ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות י קרפ והיעשי .םינושה ק"דר ישוריפ יפלו י"שר יפל 4 קוספ שרפ .1 ?עודמו רתוי ךל ןבומ המ .שרוכ תוגהנתהל בירחנס תוגהנתה תא טרופמב הוושה .2 .זל-ול והיעשי ,23-22 ול ב"הד ,א ארזע ,המ והיעשי :ןייע 14 וט תישארבל ן"במר .3 :םיניד התוא השועב שי ,(גורהל) איבנ יפ לע הריזגה אצת רשאכ .אטח וילע ןיא ,רזגנכ וארוב ןוצר תושעל הצרו התוא עמש םא .א ,שנועה וילע שי - ותוא לולשל וא האנשל ותוא גרהו ,הווצמה עמש םא לבא .ב .בירחנסב רמוא בותכה ןכו .ול איה הריבעו ,ןווכתנ אטחל אוה יכ ?איבנ ירבד יפ-לע גרוהה תנווכ תויהל הכירצ המ 3.1 .בירחנסל 'ב הרקמ תא ותוושהב ן"במר תקדצ תא ,ונקרפב ןויע פ"ע ,חכוה 3.2 .3 ט והיעשי ,25 ז םיטפוש ,ךליאו 25 די תומש יפל 26 קוספ תא רבסה .4 ?ושנוע רואיתל בירחנס עסמ רואית ןיב ןוימדה והמ .5 .קרפב םייוטיבו םילמ םיקחשמ אצמ .6 :קרפה הנבמל .7 .הקספ לכל םש ןת .הרוסמה תקולח תובקעב קרפה תא קלח 7.1 .תומש םהל ןתו הנשמ יקלחל קלח (34-24) הנורחאה הקספה תא 7.2 הלמב תוחתופה תוקספ יתש ,"יוה" הלמב תוליחתמה תוקספ יתש קרפב 7.3 ."ןכל"ב תוחתופה תוקספ יתשו "היהו" .ולא תוקספ ןיב רשקו ,תוהז םילמב ןיחתופה םיעטקה ןכותב ןוימד אצמ .הזב הז םיבלושמ "ןהל"ו "היהו" עודמ ריבסהל הסנ ?אי קרפ תליחתל י קרפ ףוס ןיב ,םייומידה תניחבמ ,רשקה והמ .8 ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והיעשי רפס םינויע ןכות