ויהי כראות מלך העי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה (פרק ח, יד)