ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה (פרק ח, כ)