שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
עיונים בספר עמוס / יהושע רוזנברג
מבוא לעמוס: מי היה עמוס? / יהושע רוזנברג
מבוא לעמוס: שנתיים לפני הרעש / יהושע רוזנברג
עיונים בספר עמוס - שאלות לעיון / יהודה איזנברג ומשה ארנד
שאלות חזרה וסיכום / יהודה איזנברג ומשה ארנד
מקורות לעיון לבעיית יחס הנביאים לקורבנות / יהודה איזנברג ומשה ארנד
אריות מדבר תקוע בספר עמוס / יוסף ברסלבי (pdf)
עמוס בנוקדים מתקוע / חיים גלעד (pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
עמוס א: ישראל ואדום / יהודה איזנברג
עמוס א: יום הנקמה באדום / יהודה איזנברג
עמוס א: "על שלושה פשעי... ועל ארבע לא אשיבנו" / יהושע רוזנברג
עמוס א: "על רדפו בחרב אחיו" / יהודה איזנברג
עמוס ב: "על שלושה פשעי ישראל ועל ארבע לא אשיבנו" / יהושע רוזנברג
עמוס ג: "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה" / יהושע רוזנברג
עמוס ג: "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה" / יהודה איזנברג
עמוס ג: נבואת חורבן מפי עמוס / יהודה איזנברג
עמוס ד: "שמעו הדבר הזה פרות הבשן" / יהושע רוזנברג
עמוס ד: "ולא שבתם עדי נאום ה'" / יהושע רוזנברג
עמוס ה: "דרשו את ה' וחיו" / יהושע רוזנברג
עמוס ה: "כי הגלגל גלה יגלה..." / יהושע רוזנברג
עמוס ה: "הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר...?" / יהושע רוזנברג
עמוס ו: "השוכבים על מיטות שן וסרוחים על ערשותם" / יהושע רוזנברג
עמוס ז: "כה הראני ה' אלוקים" / יהושע רוזנברג
עמוס ז: בין 'ואכול שם לחם' לבין 'לא תאכל לחם' / נילי סמט
עמוס ח: פרק של חזרות והשלמות / יהושע רוזנברג
עמוס ט: "אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב" / יהושע רוזנברג

לוחות כרונולוגיים לתולדות ישראל
לוח כרונולוגי לתולדות ישראל
לוח כרונולוגי בהשוואה לעמי האזור