םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


עשר עורז רובש :י םילהת

תא ררושמה ביצמ ,רפסה תחיתפב רבכ .עשרבו קידצב םיקסוע םילהת רפסב םיבר םיקרפ
.הז לומ הז עשרהו קידצה

"...בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו ,םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא"
:רומזמה םויסבו

."דבאת םיעשר ךרדו ,םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ"
ןיב ינורקע לדבה שי .םיעשרהו םיאטחה םידמוע ,'ה ךרדב םידימתמה ,םיקידצה דגנכ
.םשפנ תנוכת וז ןיא ךא .'ה ךרד תא םעפל םעפמ םיאיטחמ םיאטחה .םיעשרה ןיבל םיאטוחה
ער אוה עשרה .ער השוע אטוחה .יפואל תכייש איה .חור תנוכת איה העשרה תאז תמועל
.'ה ךרד תא הליחתכלמ ומצע לע לבקמ וניא אוה .ושפנ תונוכתב
םיבר םייוניכל םיכוז םיעשרה .םהישעמו םיעשרה תא ריכזהל םיברמ םילהתה יררושמ
םיחילצמה םיעשרה .דועו ער ,םיררוצ ,ןוא-ילעופ ,םיצל ,םיאטח ,םיעשר :םינושה םירומזמב
,'ה ארי .'ה תכרב ידיל םיעיגמ םיעשרה .םיקולאה לש ומויקב םירפוכ םהו םהישעמב םיראפתמ
םילהת ירומזמב שי .םיעשרה ןמ לצניהל ידכ םימש ידסחל קוקז 'ה ךרדב ךלוהה קידצה
םה םיתעל .םיינעה תא םיקשועה םירישעכ םיראותמ םה םיתעל .םיעשרל םיבר םירואית
םה ונקרפב .םהלש רקשה תודע ידי לע קידצה תא עישרהל םישקבמה רקש ידעכ םיראותמ
.וגרהל וא ולזגל םישקבמו קידצל םיברואה םידדושכ םיראותמ
:חכונ ןושלב ללכ ךרדב איה היינפה .ה"בקה לא היינפב םיחתופ םיבר םירומזמ
,'ג רומזמב - "...ירצ ובר המ ,'ה"
,'ד קרפב - "יקדצ יהולא ,יננע יארקב"
,'ה רומזמב - "...'ה הניזאה ירמא"
."ינרסיית ךתמחב לאו ,ינחיכות ךפאב לא ,'ה" :השקבב ררושמה חתפ 'ו רומזמב
"...ינליצהו יפדור לכמ ינעישוה ,יתיסח ךב יהולא 'ה" :'ה לא הינפב חתפנ 'ז רומזמ םג
."?הרצב תותעל םילעת ,קוחרב דומעת 'ה המל" :הלאשב איה 'י קרפב היינפה
קוחרמ לכתסמ אוה וליאכ ,ונממ וינפ 'ה ריתסה וליאכ שח הקוצמבו הרצב יורשה ררושמה
:ינעה ירחא ףדור-קלוד עשרה רשאכ ברעתמ וניאו

"...ינע קלדי עשר תואגב"
וייוואמ תא גישהל הסנמו ,רסומה יקוח תא וראווצ לעמ קרופש ימכ עשרה תא ראתמ ררושמה
האור אוה .ןייד ןיאו ןיד ןיאש בשוח עשרה .תלוזה לש ונברוח תועצמאב םג תוגונעתו שוכרל
עיגמ ןאכמ .םיקושעה תא עישומ וניאו םיקשועה תא שנוע וניא 'הש בשוחו םימשמ שנענ וניאש
:םלועב םיניינעה ךלהמ לע 'ה תחגשהב וא ,'ה תואיצמב הריפכל עשרה

."ויתומיזמ לכ ,םיהולא ןיא"
."חצנל האר לב ,וינפ ריתסה ,לא חכש ובלב רמא"
אוה .ותסנרפ תגשהל םירחאב יולתה הז אלא ,םיסכנ רסח ,שר אקווד וניא ,ןאכ רכזנה ינעה
ריכמ וניא רשאו ,ותלוז תויוכזב ריכמ וניאש עשרה .םירחא לש םנוצר ינפמ ונוצר תא לטבל בייח
אוה .ותבוטל םישלחה לש וז תולת לצנל ,תוריהיו הוואג ידי לע ענומ .וילעמ דמועכ 'הב ףא
ךכב האור ,וב עוגפלו ינעה תא לצנל חילצמה עשרה .ויתומיזמב ודכליי ,ושפתיי םהש הפצמ
םיערמה ,םייוגה םה ונקרפב םיראותמה םיעשרהש םישרפמה שי .וחוכלו ותמכחל ןוחצינ
בישמ ךכ לעו .ונממ וינפ ריתסמו ,ומע תא עישומ וניאש ,לארשי יהולא תא םיפרחמו לארשיל
:ררושמה

."וצראמ םייוג ודבא ,דעו םלוע ךלמ 'ה"
:הלאשב קרפה תא ררושמה חתפ ,רומאכ

."הרצב תותעל םילעת ,קוחרב דומעת 'ה המל"
ררושמה .'ה תא ףדגלו ףרחל עשרל םוקמ שי עודמו ,םיונעה םילבוס עודמ :הלופכ איה הנעטהו
:ג"י קוספב ,ותלאש לש היינשה תועמשמה תא טרפמ


."שורדת אל :ובלב רמא ,םיהולא עשר ץאנ המ-לע"
:הליפתב הנופ אלא הלאשב קפתסמ וניא ררושמה

".םיונע חכשת לא ,ךדי אשנ לא ,'ה המוק"
:שקבמ אוה

."אצמת לב ועשר-שורדת ערו ,עשר עורז רובש"
:םילהתב יעישתה רומזמכ רומזמה תא ונייצ ב"ע ז"י הליגמ ילבבב
?תיעישתב םינשה תכרב רמול ואר המו"
.םירעש יעיקפמ דגנכ :ירדנסכלא 'ר רמא
".הרמא תיעישתב - הרמא יכ דודו ,'עשר עורז רובש' :ביתכד
תא םילצנמ םירעשה יעיקפמ .םיינעה תא םילזוגו תולובחת םישועה םיעשרב רבדמ רומזמה
יכ ראבמ י"שר .האובתה תכרבלו םשגל םיללפתמ ונא ןכ לעו .םיריחמ תעקפהל האובתה רסוח
'י קרפש םג רשפא .יעישתה רומזמה אוה 'י קרפ אליממ דחא רומזמ םה 'ב-'א םיקרפש ןוויכ
.םיקרפה ןיב םיפתושמ םיבר תונושל םידמלמש יפכ ,ול םדקש 'ט קרפ לא רושק
,"שונא זועי לא 'ה המוק" :ררושמה ארוק 'ט קרפב
."ךדי אשנ לא 'ה המוק" :ארוק אוה 'י קרפבו
,"םיוונע תקעצ חכש אל" :ררושמה רמא 'ט קרפב
".םיוונע חכשת לא" :שקבמ אוה ונקרפבו
,"וצראמ םייוג ודבא ,דעו םלוע ךלמ 'ה" :ונקרפב ררושמה ירבד
".ואסכ טפשמל ןנוכ ,בשי םלועל 'הו" :'ט קרפב וירבדל םירשקנ
.'וגו .םיוונעו ,שונא :תוביתה תרזוח םירומזמה ינשב
:האירקב םייתסמ קרפה

.ךנזא בישקת םבל ןיכת ,'ה תעמש םיוונע תואת"
."ץראה ןמ שונא ץורעל דוע ףיסוי לב ,ךדו םותי טופשל

יתיסח 'ה ךב :אי םילהת