םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ויתלוכי - יביוא רמאי ןפ :גי םילהת

'הש שח ררושמה .ודימשהל םישקבמו ול םיקיצמ ויביוא .'ה לא ררושמה הנופ ג"י קרפב
.ונממ וינפ ריתסה
:עשרה לע רמאנ 'י קרפב
."חצנ האר לב וינפ ריתסה ,לא חכש : ובלב רמא"
:לאוש אוהו עשרה ירבד ומייקתי אמש ששוח דוד
".חצנ ינחכשת ,'ה ,הנא דע"
בוזע םע לש רואית ונינפל ירה ,לארשי םע לש ומשב רבדמ דודו ישיא וניא רומזמה םא
אוה ,דומעל חוכ דוע ול ןיא ,ןוילכ תנכס ול תפקשנ .ויאנוש םימעה תביבסב ירמגל
ןדבאו ,שואי תקעז הלוכ רומזמה תחיתפ .ןוגיב יורש אוה .םעכ וציק עיגי אמש ארייתמ
."הנא דע" ררושמה לאוש םימעפ עברא .תוצע
איה ,"דע" הביתה ףוריצב ךא ,םוקמ לע הלאש ללכ ךרדב איה ,"הנא" הלאשה תלמ
הזיאל דע .הלאשב תולולכ תוארוהה יתשו ןכתי ןאכ :רמוא שריה ר"שר .ןמז לע תלאוש
:ריעמ י"שר ?יתמ דע :ןמזה תועמשמב םג ךא ?יבצמ ךשמי ןכיהל דע ,ינוע לש בצמ
.רמאנ לארשי לכ ליבשבו ,תויולג העברא דגנכ םימעפ העברא - "הנא דע"
:וקזחיו ,וכרד תא ול ריאיש 'המ שקבמ ררושמה
."תומה ןשיא ןפ יניע הריאה ,יהולא 'ה יננע הטיבה"
.לארשי םעב רודל רודמ ,תרוסמב תרבועה הליפתב שמתשמ ררושמה
."טומא יכ וליגי ירצ ,ויתלוכי :יבייוא רמאי ןפ"
:השמ לא ה"בקה רמוא ,לגעה אטח רחאל
."לודג יוגל ךתוא השעאו ,םלכאו םהב יפא רחיו ,יל החינה התעו"
:םייוגה תבוגת ןיינע תא השמ ריכזמ ותליפתב
,רמאל םירצמ ורמאי המל"
"המדאה ינפ לעמ םתולכלו ,םירהב םתוא גורהל םאיצוה הערב
:רמאנ םויסבו
."ומעל תושעל רבד רשא הערה לע 'ה םחניו"
:השמ לא 'ה רמוא ,ויתובקעב םעה אטחו םילגרמה אטח רחאל םג
,יב ונימאי אל הנא דעו ,הזה םעה ינוצאני הנא דע"
.וברקב יתישע רשא תותואה לכב
"ונממ םוצעו לודג יוגל ךתוא השעאו ,ונשירואו רבדב ונכא
:השמ ללפתמ ןאכ םג
:רמאל ךעמש תא ועמש רשא םייוגה ורמאו"
" .רבדמב םטחשיו םהל עבשנ רשא ץראה לא הזה םעה תא איבהל 'ה תלוכי יתלבמ
:בישמ 'הו
."ךרבדכ יתחלס"
םג יוצמ םיבייואה ורמאי המ ששחה ינפמ םעה לע ותרזג תא לטבמ ה"בקהש ןויערה
:וניזאה תרישב
.םרכז שונאמ התיבשא ,םהיאפא יתרמא"
,רוגא בייוא סעכ ילול
,המר ונידי ורמאי ןפ ,ומירצ ורכני ןפ
."תאז לכ לעפ 'ה אלו
?םייוגב ומש ללחתיש ששחה והמ ?םייוגה ורמאי המ ה"בקל ול תפכיא המ ,הרואכלו
:וירבד הלאו .וניזאה תרישב קוספל ושוריפב ן"במרה בישמ וזה הלאשל
ןיאכ םייוגה לכ יכ ,ויאנוש ןיב וחוכ תוארהל הצורכ ונניא ,תאזה הנעטב םעטהו"
וארוב תא ריכיש םינותחתב םדאה תא ארב 'ה לבא ,ול ובשחנ והותו ספאמ ודגנ
וב ורפכו םנוצרב ואטח רשאכו ,ביטהל וא ערהל ודיב תושרה םשו ,ומשל הדויו
אוה יכ םיתפומבו תותואב םהב םסרפו ,ומשל הזה םעה קר ראשנ אל ,םלוכ
דבאיו בושי םא הנהו ,םימעה יניעל הזב עדונו ,םינודאה ינודאו םיהולאה יהולא
היהת הנהו ...םהב דוע רפוסי אלו וישעמ תאו ויתותוא תא םימעה וחכשי םרכז
סיעכמ קר וארוב תא עדוי םהב ראשי אלש ירמגל הלטב םדאב האירבה תנווכ
םיקהל וינפלמ ןוצר יהיש םלועה תאירבב היהש ןוצרה ןידמ יואר ןכ לעו ,וינפל
."םימעה לכמ ותוא םיעדויהו וילא םיבורקה םה יכ םימיה לכ םעל ול
,לארשי םע םאש אוה ששחה אלא ,םייוגה ורמאי הממ ששוח וניא ה"בקהש ,אופא ןבומ
תאירב תרטמ גשות אל ,הירוטסיהה תמב לעמ םלעי ,םייוגה ברקב 'ה עדונ וכרדש
ןבוי וא ,תושונאה ידי לע ןבוי אלש שנוע .המצע תוחוכב 'הב ריכת תושונאהש ,םדאה
:וששח לומ לא .ותרטמ תא איטחי ,הנוכנ אל
"טומא יכ וליגי ירצ"
'הב ונוחטיב תא ררושמה עיבמ
".ךתעושיב יבל לגי ,יתחטב ךדסחב ינאו"
:ותעושת לע 'הל רישל לכויש הלאשמ עיבמ אוה
."ילע למג יכ 'הל הרישא"

דחא םג ןיא ,בוט השוע ןיא :די םילהת