םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


דחא םג ןיא ,בוט השוע ןיא :די םילהת

תומי לכ ךרואל לארשי תא הווילש ןוחטיבה תא ררושמה אטיב םדוקה רומזמב
אובת רבד לש ופוסב יכ ,הווקתה לע דימת רמש לארשי םע .תולגה תומי ,ךשוחה
לע 'הל רישל הכזי דיתעב יכ הווקת תעבהב קרפה תא םייס ררושמה .לארשי תעושי
:ומע למגש לומגה
."ילע למג יכ 'הל הרישא ,ךתעושיב יבל לגי ,יתחטב ךדסחב ינאו"
.םיאנושהו םיביואה יניעב געלל ךפוה לארשיב דיחיה לשו לארשי םע לש הזה ןוחטיבה
.תולכסכ םהל הארנ הזה ןוחטיבה
."םיהולא ןיא ובלב לבנ רמא"
תא ןייצמ שמככ והומכ לבנ .םיהולא ןיא :םלועמו זאמ רמא ,ןוונתמה ,לבונה םדאה
ותלוכי תאו וירציו ויתוואתב הטילשה תלוכי תא דבאמ םדאה .ירסומה חוכה תסיפא
.וילע עיפשהל םיינוציחו םיימינפ םיפחדל ןתונ אוה לבונו שומכ הלעכ .בוט תושעל
לבנה ישעמ .'לבנ' :סואמה ,בוקרה םדאה הנוכמ הלאשהב .ןובקיר םג איה הליבנה
.'הלבנ' םינוכמ
:בותכה רמוא ילמרכה לבנ לע
".םיללעמ ערו השק שיאהו"
:דודל תרמוא ותשא ליגיבא
,לבנ לע הזה לעילבה שיא לא וביל תא ינודא םישי אנ לא"
,אוה ןכ ומשכ יכ
..."ומע הלבנו ומש לבנ
:רמאנ הנידב רומח ןב םכש השעמ לע
."השעי אל ןכו ,בקעי תב תא בכשל ,לארשיב השע הלבנ יכ"
:רמאנ העבגב שגלפ ישנא לע .וזב וז םיתעל תורושק הלבנו המיז
."לארשיב הלבנו המיז ושע יכ"
ןיא' - הבשחמה לש האצותה .םהישעמ תאו םילבנה תובשחמ תא ראתמ ררושמה
:איה - 'םיהולא
.בוט-השוע ןיא ,הלילע וביעתה ,ותיחשה"
."דחא םג ןיא ,בוט-השוע ןיא ,וחלאנ וידחי רס לכה
:בותכה רמוא חנ לש ורוד לע .תירסומ הדירי לש רואית אוה 'תיחשה'
.סמח ץראה אלמתו ,םיהולאה ינפל ץראה תחשתו"
".ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ ,התחשנ הנהו ץראה תא םיהולא אריו
:םהרבא תא ךלמיבא לאוש רשאכ
"?הזה רבדה תא תישע יכ תיאר המ"
(?איה יתוחא הרש לע תרמא עודמ)
:םהרבא ול בישמ
."יתשא רבד לע ינוגרהו הזה םוקמב םיהולא תארי ןיא קר יתרמא יכ"
.חצרל ועיגיש ששח שי םיהולא תארי וב ןיאש םוקמב
ןיא .דחא גשומכ עיפומ אוה ."בוט-השוע" :ףוריצה עיפומ ונקרפב םיקוספ ינשב
ובש הזכ בצמ .בוט השועה םדא דוע ןיא :העמשמש האירק ."בוט השוע ןיא" :אורקל
ןיידע רתויב הלודגה תותיחשה תעב םג .ירשפא יתלב אוה בוט השועש ימ ללכ םייק אל
השועש ימ לכ תא אל לבא .םיבוט םישעמ השעיש ימ אצמיי דימת .םלועב בוט השענ
איה ותנוכתש ימל יוניכ אוה בוט-השוע ."בוט-השוע" :תונכל רשפא םיבוט םישעמ
שיא אצמיי אל ,"םיהולא ןיא" םיעבוקש םוקמב .ודבל בוטה תאו ,בוטה תא תושעל
."בוט-השוע"
,ותיחשה" :םיבר ןושלב ךישממ ,"ובלב לבנ רמא" :דיחי ןושלב ליחתמה קרפה
םדאל ותנווכ ןיא ,"לבנ רמא" ררושמה רמוא רשאכ ".וחלאנ וידחי .הלילע וביעתה
.ץוביק םש ונינפלש וא ,"םיהולא ןיא" ובלב רמוא לבנ לכ .םילבנה ללכל אלא ,םיוסמ
םדאה ינבב שי םאה תוארל םימשמ ףיקשמ 'ה ךא ,"םיהולא ןיא" םירמוא םילבנה
וניא םיקולאה ךא .'ה תא םישרודהו ,ץראה תא טפוש םיהולאה יכ םיניבמה םיליכשמ
.ותוא שרודה דחא וליפא אצומ
"וחלאנ וידחי רס לכה"
.תותחשנ תודימ ילעב .םיחלאנ םלוכ 'ה ךרד ,הרשיה ךרדה ןמ םירס םלוכ
:זפילא רמוא ו"ט קרפ בויא רפסב .בעתנל ליבקמ אוה חלאנ
."הלוע םימכ התוש שיא ,חלאנו בעתנ יכ ףא"
:'ה רמוא "םיהולא ןיא" םירמואה םדאה ינב דגנכ
."בוט-השוע ןיא"
םייוגה לא הנופ אוה .'הב ונוחטיב תא ררושמה דבאמ אל הזה רומחה בצמה תורמל
:םהל רמואו "ימע ילכוא" םנכמ אוהש
".והסחמ 'ה יכ ושיבת ינע תצע"
,הב ולשכית אלא ,הב וחילצת אל ,ול ערהל ינעה לע םיצעוי ,ןואה ילעופ ,םתאש הצעה
םייוגל רמוא ררושמה .ינעה לש והסחמ אוה 'הש ןוויכ .השוב םכמצע לע ואיבתו
לע ואבו לארשיל וערהש םייוגל רבעב עריאש הממ דומלל םהילעש םיהולאה יחוכש
:םשנוע
."קידצ רודב םיהולא יכ ,דחפ ודחפ םש"
:הליפתב םייסמ ררושמה
,לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ"
".לארשי חמשי בקעי לגי ,ומע תובש 'ה בושב
ירואית הבש הצובק ,'ט קרפב הליחתהש םירומזמ לש הצובק םייסמ ד"י קרפ
תאטובמ םלוכב .םתחלצה לע הנולתו ,הלעמ יפלכ םיפדגמו םיפרחמה םיעשרה
וררחתשי םיעשרהמ םילבוסה יכו םיעשרה לע רבד לש ופוסב אובי שנועהש הווקתה
.וליגיו
."ילע למג יכ 'הל הרישא ,ךתעושיב יבל לגי יתחטב ךדסחב ינאו"
".לארשי חמשי בקעי לגי ,ומע תובש 'ה בושב"

םלועל טומי אל הלא השוע :וט םילהת