םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ד קרפ
יתליפת עמשו יננוח ,יל תבחרה רצב

ןאכו ןאכ .םהיניבש ןוימדב שוחל אלש לוכי וניא ,הז רחא הזב 'ד קרפ תאו 'ג קרפ תא ארוקה
ונוחטיב תא דבאמ וניא תאז תורמלו ,ותוא םיפיקמה ויביוא ללגב הקוצמב ןותנה םדא ללפתמ
.'הב םנוחטיב תא דבאל אלש םדאה ינב לכל ארוק ררושמה .'הב
:םימוד םייוטיב םיעפומ םירומזמה ינשב
,"ושדק רהמ יננעיו ארקא 'ה לא ילוק" :'ג קרפב
;"יקדצ יהולא יננע יארוקב" :'ד קרפבו
,"ישאר םירמו ידובכ ידעב ןגמ 'ה התאו" :'ג קרפב
;"...המילכל ידובכ המ לע שיא ינב" :'ד קרפבו
,"ול התעושי ןיא ישפנל םירמוא םיבר" :ג קרפב
."בוט ונארי ימ םירמוא םיבר" :'ד קרפבו
:םיקרפה ינשל ףתושמ ביטומ אוה הנישהו הביכשה ןיינע
,"ינכמסי 'ה יכ יתוציקה ,הנשיאו יתבכש ינא" :'ג קרפב
."...ןשיאו הבכשא וידחי םולשב" :'ד קרפבו
םיקרפה תעברא תא אורקל תובר תוליהקב וגהנ הנישהו הביכשה לע םירבדמה םיקוספה ללגב
לעש עמש תאירק לש תואחסונ שי .םירופיכה םוי לש תיברע תליפת רחאל םיליהת לש םינושארה
.ןהב םילולכ 'דו 'ג םירומזמש הטימה
הווצמ עבוקה ,יול ןב עשוהי 'ר ירבד תא יסוי יבר קזחמ א"ע 'ד ףד תוכרב תכסמ ילבבה דומלתב
:ונקרפמ 'ה קוספ תרזעב ,הטימה לע עמש תאירק אורקל
ותורקל הווצמ ,תסנכה תיבב עמש תאירק םדא ארקש יפ לע ףא ,יול ןב עשוהי יבר רמא"
.ותטימ לע
".'הלס ומודו םכבכשמ לע םכבבלב ורמא ואטחת לאו וזגר' - ארק יאמ :יסוי 'ר רמא
:ישר שרפמו
.ךבכשב :רמאנש ,םכבכשמ לע ,'ךבבל לע' בותכש המ ורמא - 'םכבבלב ורמא'"
" .ןכ ירחא הנישב - 'ומודו'
:בותכה תא שיקל שיר שרוד איגוסה ךשמהב
:שיקל ןב ןועמש יבר רמא אמח רב יול יבר רמא"
.'ואטחת לאו וזגר' :רמאנש ,ערה רצי לע בוט רצי םדא זיגרי םלועל
.'םכבבלב ורמא' :רמאנש ,הרותב קוסעי - ואל םאו ,בטומ - וחצנ םא
.'םכבכשמ לע' :רמאנש ,עמש תאירק ארקי - ואל םאו ,בטומ - וחצנ םא
" .'הלס ומודו' :רמאנש ,התימה םוי ול רוכזי - ואל םאו ,בטומ - וחצנ םא
הימוד אוהש ,תומה םוי אוה הימודה םוי - 'הלס ומודו' םילימה ןמ השרדה תא ראבמ י"שר
.תימלוע
חתפנ קרפה .שיא ינב לא רבדל רבוע אוה עצמאבו ,'ה לא ררושמה הנופ ומויסבו רומזמה חתפב
:האירקב
".יתליפת עמשו יננח ,יל תבחרה רצב ,יקדצ יהולא יננע יארקב"
לא הנופ - יננח השקבה .יננע ,ארוק ינא דועב - יארקב .'ה תאמ ריהמ הנעמל הפצמ ללפתמה
.ןונחו םוחר :םימחרה תדימ
:םינהכ תכרב לא םיזמור קרפב םידחא םייוטיב
,'ךנוחיו' דגנכ - 'יננח'
.'ךילא וינפ 'ה אשי' ,'ךילא וינפ 'ה ראי' - דגנכ ,''ה ,ךינפ רוא ונילע-הסנ'
.'םולש ךל םשיו' דגנכ - 'הבכשא וידחי םולשב'
:ול םיקיצמה םדאה ינב לא הנופ ררושמה
,"המילכל ידובכ המ דע ,שיא ינב"
םימש םתא המ ללגב ,המ דעב : הושריפש שיו ?יתמ דע - ןבומב ,המ דע :ותלאש תא ושריפש שי
.המילכל ידובכ תא
,"םיהולא עשר ץאנ המ לע" :'י קרפב גי קוספל המודב ,המל ןבומב - "המ לוטמ" :םגרת ןתנוי
?ידובכ תא םימילכמ םתא עודמ ,ידובכ הזו 'הב חטוב ינא ."המ לוטמ" :ןתנוי םגרת םש םגש
לכל תכייש "המ דע" האירקהש הארנ .בזכ םישקבמו ,קיר םיבהוא ידובכ תא םימילכמה םתאו
."בזכ ושקבת המ דע ,קיר ןובהאת המ דע ,המילכל ידובכ המ דע" :קוספה יקלח
תועמשמה ."ול דיסח 'ה הלפה יכ ועדו" :וילא וברקו ולידבה 'ה יכ וירצל עידומ ררושמה
אטח רחאל ותליפתב .תירוסבו תיברעב םג ךכ .לידבה ,שירפה :איה הלפ שרושה לש תינושארה
ונילפינו ,ונמע ךתכלב אולה ,ךמעו ינא ךיניעב ןח יתאצמ יכ אופא עדווי המבו" :השמ רמוא לגעה
לידבה 'ה :בותכה שוריפ הז יפלו .הבוטל לדבינ רמולכ ."המדאה ינפ לע רשא םעה לכמ ,ךמעו ינא
.וילא יארקב עמשי 'ה ,וילא בורק ינאש יפלו .וינפל דיסח ינאש יתוא ומצעל
'הל" :םעה תליפת ,ללכה תליפת לא דיחיה תליפתמ רבעמב דוד םייס םדוקה רומזמה תא
אוה ,ותליפתל עמשי 'הש ונוחטיב תא עיבמ ררושמהשכ ,ונרומזמב םגו ,"ךתכרב ךמע לע העושיה
:םיברה דעב שקבמ
,בוט ונארי ימ םירמוא םיבר"
"'ה ךינפ רוא ונילע הסנ
רשאמ רתוי יבלב החמש תתנ .'הב ונוחטיב תא עיבמו ררושמה בש םיברה דעב ללפתהש רחאל
:ברה םלוביב םיחמשה םיאלקחה
."ובר םשוריתו םנגד תעמ"
:החונמב ןושיל ול רשפאמ 'הב ונוחטב .ויכרצ תא קפסיו וילע רומשי 'הש חוטב 'ה רואל הכוזה
."ינבישות חטבל ,דדבל 'ה התא יכ ,ןשיאו הבכשא וידחי םולשב"

הפצאו ךל ךורעא רקב ,ילוק עמשת רקב 'ה :ה םילהת