םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ה קרפ םילהת
הפצאו ךל ךורעא רקב ,ילוק עמשת רקב 'ה

,הער וילע םיממוזה ,ותוא םיפיקמה ויבייוא דימ וליציש 'הל ררושמה ללפתה 'ד-ו 'ג םיקרפב
:םיעשרה ןדבאל ללפתמ אוה 'ה קרפב םג .ול םיזבהו םירצמה
".'ה בעתי ,המרמו םימד שיא ,בזכ ירבוד דבאת"
:'ג קרפב ררושמה רמאש יפכ ,הנישה ינפלש תוליפת ,ברע תוליפת ויה םימדוקה םיקרפה
,"ינכמסי 'ה יכ יתוציקה ,הנשיאו יתבכש ינא"
:'ד קרפבו
."ינבישות חטבל דדבל 'ה התא יכ ,ןשיאו הבכשא וידחי םולשב"
:ררושמה לש רקובה תליפת אוה ,תאז תמועל ,'ה קרפ
."הפצאו ךל ךורעא רקב ,ילוק עמשת רקב 'ה"
:ונלש רקבה תוליפת תליחתב ץבוש ונקרפמ 'ח קוספ
,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו"
."ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא
.קידצה יכרד תמועל ,הלא םיגשיהל ועיגה םהב םיכרדה לעו ,םיעשרה יגשיה לע רבדמ ררושמה
רוגל לוכי וניא רשא ,ערה תא וילעמ קיחרמו םיעשרב הצור וניא 'ה :םהילא ה"בקה לש וסחי לעו
:ותיבב
,"ער ךרוגי אל ,התא עשר ץפח לא אל יכ"
:ויארי תא וילא ברקמ אוה תאז תמועל
,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו"
."ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא
:ןוא ילעופו םיללוה םה םיעשרה
,ךיניע דגנל םיללוה ובציתי אל"
".ןוא ילעופ לכ תאנש
:םתוא םינייפאמ בזכהו רקשה
."ןוקילחי םנושל ,םנורג חותפ רבק תווה םברק ,הנוכנ והיפב ןיא יכ"
:אבומ א"ע ב"ל ףד תוכרב תכסמ ילבבה דומלתב
:יאלמש יבר שרד"
ךירצ אוהש השקבה תא] ללפתי ךכ רחאו אוה ךורב שודקה לש וחבש םדא רדסי םלועל
.[הל
?ןלנמ
תלחה התא םיהלא 'ה' ביתכו ;'איהה תעב 'ה לא ןנחתאו' ('ג םירבד) ביתכד .השממ
השעי רשא ץראבו םימשב לא ימ רשא הקזחה ךדי תאו ךלדג תא ךדבע תא תוארהל
.'וגו 'הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא' הירתב ביתכו ,'ךיתורובגכו ךישעמכ
:לבקתת ותליפתש ררושמה שקבמ ,אובמב קרפה תליחתב .הזה םגדה יפל יונב ונקרפ םג
...'ה הניזאה ירמא"
".ללפתא ךילא יכ יהולאו יכלמ יעוש לוקל הבישקה
עמשת ,ללפתא ךילא יכ ,יעוש לוקל הבישקה ,יגיגה הניב ,הניזאה :םיבר הליפת תונושל קרפב
:חבש ירבדל ררושמה רבוע אובמה רחאל .הפצאו ךל ךרעא ,ילוק
.ער ךרוגי אל ,התא עשר ץפח לא אל יכ"
...ןוא ילעופ לכ תאנש ,ךיניע דגנל םיללוה ובציתי אל
."'ה בעתי המרמו םימד שיא
:השקבה האב ,ומלוע תא ה"בקה להנמ וב קדצה לע םידיעמה ,חבשה ירבד רחאל קר
"...יררוש ןעמל ךתקדצב ינחנ 'ה"
:שקבמ אוה םיעשרה לעו
."ךב ורמ יכ ומחידה םהיעשפ בורב ,םהיתוצעוממ ולפי ,םיהולא םמישאה"
תא ברקמו םיעשרה תא בעתמ 'הש אוה חבשה :השקבה ןיעמ םה ררושמה רמואש חבשה ירבד
.םיקידצה לש םתחמשבו םיעשרה לש םתלפמב תוארל ררושמה שקבמ ותשקבבו ,םיקידצה
,ךדסח בורב ינא ,ילוק עמשת ,ירמא :דיחי ןושלב אוה רומזמה לש ובור ,םימדוקה םירומזמב ומכ
וצלעיו ,וננרי םלועל ,ךב יסוח לכ וחמשיו :םיברה םשב רבודל תויהל ררושמה רבוע זאו 'וכו ינחנ
.רוביצה לא רושק אוה דימתו םלועב ודבל דמוע וניא דיחיה .ךמש יבהוא ךב
:בי קוספ לש ותועמשמל רשאב םישרפמה תועד תוקולח
".ךמש יבהוא ךב וצלעיו ,וננרי םלועל ,ךב יסוח לכ וחמשיו"
ררושמה תשקב לש היתואצות רואת ונינפל אמש וא .ךב םיסוחל החמש ןת :תפסונ השקב וז םאה
.םיקידצה לש םתחמש היהת םיעשרה לש םתלפמ רמולכ :הנושארה
:קידצה תא ךרבמ 'ה המרמהו םימדה ישנא תא 'ה בעתמש בועיתה תמועל
".והרטעת ןוצר הניצכ ,'ה קידצ ךרבת התא יכ"
שוריפ לע תססבתמ וז הנעט .שדקמה תיבב רקוב תליפת שמשל דעונ רומזמה יכ םינעוטה שי
לכיה ,ךתיב .וטושפכ ,"ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא ,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו" :בותכה
ובצייתי אל .ער ךרוגי אל" םתמועל .םייוארה לש םתליפת לבקתת וב שדקמל םיזמור ךשדק
ןאכ רבודמה יכ םיראבמה שי תאז תמועל ".ךב ורמ יכ ,ומחידה םהיעשפ בורב .ךיניע דגנל םיללוה
:םיעשרה תא וילעמ קיחרמו קידצה תא וילא ברקמ 'ה .'הל הבריקה תא עיבהל ותנווכש יומידב
.ךמש יבהוא ךב וצלעיו ,ומילע ךסתו ,וננרי םלועל ,ךב יסוח לכ וחמשיו"
".ונרטעת ןוצר הניצכ 'ה קידצ ךרבת התא יכ

ינא ללמוא יכ ,'ה יננח :ו םילהת