םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ח םילהת
ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה

ררושמה .'הב הרכהל וז תוננובתה ךותמ עיגמו םוקיב ןנובתמה םדאה לש ורומזמ אוה 'ח רומזמ
:תולעפתה תאירקב חתופ

."ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה"
:רומזמה תנקסמל תכפוה איהו רומזמה ךרואל ססבמ אוה וז האירק

."ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה"
:הלילה תועשב וא ברע תעל םלועב ןנובתמ ררושמה

."התננוכ רשא םיבכוכו חרי ,ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ"
ןטק ומצע שח םלומ דמועה םדאה .לובג רסח ףוס ןיאכ םיארנ הלילב םיבכוכה יעורז םימשה
:ותשוחת תא ראתמ םימשה תא האורה ררושמה .יספאו

?"ונדקפת יכ םדא ןבו ,ונרכזת יכ שונא המ"
:רמוא 'ב הכלה 'ב קרפ הרותה ידוסי תוכלה ,הקזחה דיב ם"במרה

?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו"
הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב
חבשמו בהוא אוה דימ ,ץק אלו ,[התוא ךירעהל ,התוא ןיימדל רשפא יא רמולכ] ךרע
דימ ,ןמצע הלאה םירבדה בשחמשכו ...לודגה םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו ראפמו
הלק העדב תדמוע הלפא הלפש הנטק הירב אוהש עדויו ,דחפיו ארייו וירוחאל עתרנ אוה
יכ שונא המ ,ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ' :דוד רמאש ומכ .תועד םימת ינפל הטועמ
".'ונרכזת
.םלוע היהו רמאש ימ לש ולדוג לע םדא דמוע ,האירבב ,עבטב תוננובתה ךותמ
ינוניב אלא השקב וא יוויצ ועמשמ ןיא ,"םימשה לע ךדוה הנת רשא" :קוספב ,הנת :לעופה תרוצ
עלסב םישו ,ךבשומ ןתיא" :קוספב תלובקתבש םיש לעופל המודב ."םימשב ןותנ ךדוה" :לועפ
.עלסב ,םשומ ,אצמנ ךניק רמולכ ,"ךניק
אצוי קוניתה .'הל הליהת ריש אוה ףא םיללועה לש םלומלמ .'ה לש ולדוג תא תרמוא האירבה
םידמול םיללועה .ומייקל ידכ בלח היהי ומאלש גאד 'ה ,והודמליש אלל ,קוניל עדויו ,םלועל
לש ותולדג לעו התובכרומ לע םידמלמה האירבה יאלפ םה הלא לכ .םמצע תוחוכב רבדל
:ןושארה ןימאמה ,םהרבא לע רפוסמ ט"ל השרפ הבר-תישארב שרדמב .ארובה

:קחצי 'ר רמא"
.תקלוד תחא הריב הארו םוקמל םוקממ רבוע היהש דחאל לשמ
?גיהנמ אלב וז הריבש רמאת :רמא
.הריבה לעב אוה ינא ול רמא הריבה לעב וילע ץיצה
ה"בקה וילע ץיצה ?גיהנמ אלב הזה םלועהש רמאת :רמוא וניבא םהרבא היהש יפל ,ךכ
."םלועה לעב אוה ינא :ול רמאו
תויהל הלוכי הניא וזכ תובכרומ :רמול אלש לוכי וניא ותובכרומ תא האורו םלועב ןנובתמה
הזה ןטקה םדאה תא .םלועה ארובב הנומאל עיגמ אוהו .םירבדה תא ןווכמש ימ שי .תירקמ
:םהל רמא הוחו םדא תא םיהולא ארב רשאכ .ומלוע לע ה"בקה טילשה

,הושבכו ץראה תא ואלימו וברו ורפ"
."ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו
:םלועה לומ לא דמועה םדאה תא ררושמה ראתמ ךכו

.והרטעת רדהו דובכו ,םיהולאמ טעמ והרסחתו"
.וילגר תחת התש לכ ,ךידי ישעמב והלישמת
.ידש תומהב םגו םלוכ םיפלאו הנצ
."םימי תוחרוא רבוע ,םיה יגדו םימש רופצ
'ה .רדהו דובכ תרטעב רוטע אוה .םיהולא םינוכמה םיכאלמה תלעמל טעמכ ברקתמ םדאה
תויחבו ,רקבב רמולכ ,םילאבו ןאצב טלוש םדאה .האירבב רמולכ ,וידי ישעמב לשומל ואשע
תא םיצוחה םילודגה םיגדב וליפאו ,םיגדבו םירופיצב ,(היחה תא תללוכ ארקמב המהב) הדשה
ינתיא םע דדומתהל םדאה לש וחוכב .םדאה לא בש "םימי תוחרוא רבוע"ש םיראבמה שי .םיה
.לוכי אוה םיה תא תוצחל וליפאו ,עבטה
'ה .םלועה ישילשבו ,םדאה :ינשב .ה"בקה דחאה דוקדוקב .שלושמכ רומזמה תא רייצל רשפא
.קזחו לודג אוה םלועה לומ לא םדאה .םלועה לע סורפ ודוה .וגיהנהל ךישממו םלועה תא ארב
רסחו טועפ ןטק ומצע שח ארובה לומ לא דמועה םדאה ךא .וילגר תחת לכה .םלועה לע טלוש
:ךרע

?"ונדקפת יכ םדא ןבו ,ונרכזת יכ שונא המ"
.האירבה יאלפמ אוה ומצע םדאה םג

".זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ"
ןמ ורבעי םהש ותנומא תא עיבמ ררושמהו האירבבש הינומרהה תא םילקלקמה םיעשר שי ךא
:ץראה

."םקנתמו ביוא תיבשהל ךיררוצ ןעמל"
ןיבמו .םינוא רסחו ןטק האירבה לומ לא דמוע ,םירידא םיגשיהל עיגמה ,םלועב טלושה םדאה
:האירקה תאצוי ויפמו .שלחו ןטק אוה ותלודג לכ םעש

."ץראה לכב ךמש רידא המ ונינודא 'ה"

עשר עורז רובש :י םילהת