בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(אי קרפ)

:רפוצ לש ןושארה םואנה .ו
םדא לש ורעצל הפורתה איה בלה תנכה

דלונ םדאה יכ ,אוה ימואנ ןיערג .םדאה ירוסיי ראבל שדח ןויער אוה םג איבמ יתמענה רפוצ
בלה .םייחב ורשוא יולת ,ונורתי אוהש ,בלה ןוויכב קרו ,ארפ ריעכ (בי) בובנ ,לכשמ קיר רוציכ
רעצמ הלצהה דוסו ,ןיבמהו הגוהה ,המדמה חוכה אלא ,דבלב השגרהה ילכ וניא תירבעב
החכותל םג םיאתמ הז .וילע אבה תא ןיבי ןעמל בטיה ןנוכל םדא בייח ותוא ,בלה תנכהב אוה
טפוש תויהל לגוסמ ודבל אוה קקוזמה בלה .ובל ןיכה אל רוד :רבדמה רוד לע (ח ,חע םיליהת)
העודי תאזה הבשחמה .(זט-וט) חכשת למע לכו ארית אלו קצומ היהת ותרזעב .תוערואמה תא
,נ"הס ינפל 500 ךרעב היסא תמדקב דלונ) סרוגאסכנא רבכ .הקיתעה היפוסוליפהמ בטיה
אצויו ,םלועב לכל םרוגו לכה רדסמה אוה הנובת חור קר יכ דמיל (בויא רפס רוביח ןמזל בורק
לכשה" :(ז ,ג) שפנה לע ורפסב רמוא סלטוטסירא .טילש אוה םדאה תושגרהב םג יכ הזמ
אוה ,ביצעמ וא םיענה אוה ןאכ :רמוא אוהשכו - שפנב םיצבוקמה םיגשומה דוסי לע טפוש
םדאל הרצ םוש ןיא :(ו"צ בתכמ) סויליצולל אקנס בתוכ ןכ ."וקיחרהל וא וב קיזחהל ץמאתמ
:(ז ,ד תונויער) סוילירבא סוקרמ הזל ןתונ ץרמנ יוטיב .הרצ איהש רבד לע ותבשחמ תלוז
."הקעזה לדחתו ןוימדה רסה"

וילבה לע זירכמה קושב םסוקכ געלב םירבד הברמ אוה רשא לע בויאל הפיזנב ליחתמ רפוצ
אטח םא הלאשב וטוטיחו הברה ותולצנתה לעו ,םהילע אלפתמו שירחמ דמוע םיאתפה להקו
המר איה םיהולא ישעמ תילכת ,וז הלאשל ךרע לכ ןיא .(ז-ו ,י ;אל-חכ ,ט) שנענ אוהו עישרהו
רתוויו ךל חיני יכ ,שפנה תוחוכ לפכב ךתוא ןנוחל לכוי אוה ,הלאכ תונובשח תונטק לע הבגשנו
:אי ,ט בויא) "ףולחי" אוה םא .םישדח םייחל זוע ןובשח ילב ךל ןתייו ךנוועב תדספהש המ לע
(אלכ תיבב ריסא ומכ םדאה רצונ לע ,כו ,בי ,ז ,ותנולתכ) שיא לע "רגוס" וא (ןיבא אלו ףולחי
םירבדל בל םש וניא אוה ?(ונבישי) הז לע םמוקתיש יתפ ימ - תביוא הביבס ודגנכ ליהקמ וא
לאו ,והקיחרה ,ךדיב ןוא םא - ןנובתי אלו ןוא אריו) ךתניב יפלו ךדיב קר םה .הלאכ םיתוחפ
,םיתוחפה םיניינעה לכל לעמ ,ךגיגה םמורת ,ךבל ןנוכתש אוה רקיעה .(הז לע םירבד הברת
,רקוב רואכ ךל היהי ךשוחה ,םירהצמ רתוי וריהזי ךייח ,למע חכשת ,םומ ילב ךינפ אשת זא
םיברו ,דירחמ ןיאו ץברת ,("הוקת ספאב" ,ו ,ז דגנ) הווקת ךל יהת יכ ,דיתעב חטוב היהת
חטבל היהת הדשב הריפחב בכשת םג םאו ,(תניוע הנווכב ,ט ליעל ,ליהקיו :דגנ) ךינפ ולחי
.שפנ חפמל היהת הווקת םהל שי םאו ,הנילכת ,םשפנ יסמוח ,םיעשר" יניע קר .(גכ ,ה ומכ)

ופוגב הנועמו עוגנה ,רפסה תחיתפב בויא לש ובצמ יפל ןניאש םואנה ףוסב תוחטבההמ רורב
םתס םדא רבדמה יניעלו ,"דירחמ" ינפמ גואדלו "קצומ" תויהל ושפנ תאשלמ קוחר אוהו
.םייחה ירקמ יגפמ דחפמה


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם