בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

םתושרבו ,ט"שת הנבי תאצוה

םימואנהו תוחישה תינכת

תוחישל תירופיסה תרגסמה:םהיתוחישב ויער תשלשו בויא ינויגה


ג קרפ .רמה ולרוג לע הניק -בויא לש ןושארה ומואנ .א

שנוע אוה םדאה רעצ :זפילא לש ןושארה םואנה .ב
ה-ד םיקרפ - רשואמ אוה ורסומ לבקמה קר :םיהולאמ

ז - ו םיקרפ .וירוסייל רואיב םימשמ רכשו שנועב הנומא ןיא :בויא לש ינשה םואנה .ג

ח קרפ .תובא תשורימ םיראבתמ םדא ירוסיי :דדלב לש ןושארה םואנה .ד

י-ט םיקרפ .קדצל תצרמנ רתוי השירדו םימימתה ירבד לע רמ געל :ישילשה בויא םואנ .ה

אי קרפ .םדא לש ורעצל הפורתה איה בלה תנווכ :רפוצ לש ןושארה םואנה .ו

לש תוננאשה לע תורמרמתה :יעיברה בויא םואנ .ז
: די - בי םיקרפ .םימימתה חקל לע געל תפסוהו םימחנמה

המכחל דובכה תארי םדאה בייח :ינשה זפילא םואנ .ח
וט קרפ .םיצירע תואג לע חורה תוממור ריכהלו

; ורוד ינבמ תמא ירבד עומשמ שאייתמ בויא :ישימחה בויא םואנ .ט
םיקרפ .וקדצ וריכי םיאבה תורודה

ךכשמו וירבח ןונגסמ תצק גייתסמ אוה: דדלב לש ינשה םואנה .י
חי קרפ .ורעצב םלועב דיחי םדא ןיא .םינותמ םירבדב בויא םעז

ישישה בויא םואנ .אי
טי קרפ .וגיגהל ןיביש ימ םוקי דוע יכ הווקת םע םיצרמנ הגות ירבד

,םילבוס קדצ ישנא םנמא םא :רפוצ לש ינשה םואנה .בי
כ קרפ .םירוראו םישק רתוי םה עשר ייח לבא

:יעיבשה בויא םואנ .גי
אכ קרפ .םיעשרה לש םתלפמב םימוחנתה תא רתוס

,ללכב םלועה יעשפל בל םישב :ישילשה זפילא םואנ .די
בכ קרפ .םלוע ירדס לע חומשל אלא בירל םיקידצל ןיא

,ינימשה בויא םואנ .וט
דכ - גכ םיקרפ .ותוא ןיבהל לכוי קר םא ,םיהולא ןוצר לבקל ןוכנ אוה

:ישילשה דדלב םואנ .זט
הכ קרפ .ץראב םיצירע דחפו םימורמב םולשה ,םה םידרפנ םימוחת ינש

םיהולא ןוטלש ןיטקהל ןיא :יעישתה בויא םואנ .זי
וכ קרפ .ץראב השענה לע תוירחאמ ותוא ררחשלו

זכ קרפ .םילענ רתוי תונויערל רבעמו םוכיס .חי

חכ קרפ .לכשה תקוצמ .טי

אל - טכ םיקרפ .םואלה ןוגי .כ

זל-גל םיקרפ .לאכרב ןב והילא ינויגה .אכ

הל - דל םיקרפ .םדא ינב ראשל וסחי יפל תטפשנ םדא תקדצ .בכ

ול קרפ .ינידמה בצמל םיזמר .גכ

זל קרפ .הניב םירומ םג םה ,םידירחמה עבטה תואלפנ .דכ

בויאל ידש לא הנעמ

הנקסמ המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם